# en/navy.xml.gz
# xh/navy.xml.gz


(src)="1"> Rope and its Usage
(trg)="1"> Intambo nomsebenzi ewenzayo .

(src)="2"> In this chapter are described the various types of rope with which a seaman works , and the manner in which he uses them .
(trg)="2"> Kwesi sahluko sixelelwa ngendindi zeentambo athi amadoda aselwandle azisebenzise , nangendlela azisebenzisa ngayo .

(src)="3"> The chapter has been divided into seven sections , headed as follows :
(trg)="3"> Esi sahluko sahlulwa - hlulwe kasixhenxe , zicalulwe ngokulandelayo .

(src)="4"> Construction and characteristics of vegetable fibre cordage .
(trg)="4"> Ulwakhiwo neempawu zentsinga zemifuno .

(src)="5"> Construction and characteristics of man-made fibre cordage .
(trg)="5"> Ulwakhiwo neempawu zentsinga ezenziwe ngabantu .

(src)="6"> Construction and characteristics of wire rope .
(trg)="6"> Ulwakhiwo neempawu zentambo yocingo .

(src)="7"> Handling of vegetable fibre cordage .
(trg)="7"> Ukuphatheka kwentsinga zemifuno

(src)="8"> Handling of man-made fibre cordage .
(trg)="8"> Ukuphatheka kwentambo yocingo .

(src)="9"> Handling of wire rope .
(trg)="9"> Ukuphatheka kwentsinga ezenziwe ngabantu .

(src)="10"> Handling hawsers .
(trg)="10"> Ukuphatheka kwentambo enkulu yentsimbi .

(src)="11"> CONSTRUCTION AND CHARACTERISTICS OF VEGETABLE FIBRE CORDAGE .
(trg)="11"> Ukwakhiwa neempawu zentsinga zemifuno .

(src)="12"> Construction and types .
(trg)="12"> Ulwakhiwo neendidi .

(src)="13"> Though it is not necessary to go deeply into the process of ropemaking , an elementary knowledge of its principles is desirable .
(trg)="13"> Nangona kungabalulekanga ukungena nzulu kokwenziwa kwale ntambo kodwa ibinzana lonqwenovelelo mithetho luyafuneka .

(src)="14.1"> Ropes are made from vegetable fibres each of which is only between two and four feet long , and the first process is to comb these fibres out in a long , even ribbon , as shown in an exaggerated form in fig .
(src)="14.2"> 6-1 .
(trg)="14"> Intambo zenziwe ngentsinga yemifuno enye ekuthi ibephakathi kuphela kwenyawo ezimbini okanye ezine ubude , inkqubo yokuqala lokukama iintsinga kangangobunde besiqwenga selaphu eliboniswe ngendlela ebaxiweyo kumboniso- 6.1 .

(src)="15"> The ribbons are then twisted up into yarns , and the twist given binds the fibres firmly together so that they hold by friction when the yarn is subjected to strain .
(trg)="15"> Isiqwenga sithi sijijwe sibe yiwulu , lo mjijo unikezelwe ubophe iintsinga zibekunye ikuze kwenzeke ubambano xa iwulu ibamba amandla ayo .

(src)="16"> The shorter the length of the fibres the harder this twist must be to give the necessary strength to the yarn .
(trg)="16"> Ngokobufutshane bobude bazo iintsinga kungokokuqina ngokokujijwa kwayo kufuneka ngakwicala lasekhohlo okanye lasekunene ikuze inike uncedo olubalulekileyo nolunamandla kwiwulu .

(src)="17"> This process is known as ' spinning ' , and the yarns are said to be spun left- or right-handed , according to the direction of twist .
(trg)="17"> Le ndlela yenziwa njenge " sijikelezi " nalo wulu kuthiwa jika ngasekhohlo okanye ngasekunene , ngalo ndlela iyijikelezisela ngakhona .

(src)="18"> Next , a certain number of yarns are twisted together to form strands which , at the Admiralty Ropery , Chatham , are usually 150 fathoms in length when completed .
(trg)="18"> Enye , kwelinye iqaqobana lewulu lijikeleziswa kunye ukuze lenze imisonto ethi e Admiralty Ropery nase Lhatham zasoloko zingu -150 fathomus ngobude xa zipheleleyo

(src)="19"> The number and size of the yarns required to make each strand depends on the size of the rope it is intended to make .
(trg)="19"> 536 : INeptune yeliqela yalahleka ngo1941 .

(src)="20"> The number and size of the yarns required to make each strand depends on the size of the rope it is intended to make .
(trg)="20"> Inani nesayizi yewulu umthunjanzelwe ukwenza imiluko ixhomekeke kwisayizi yentambo exomezelelwa kuyo .

(src)="21"> This stage is known as ' twisting the strands ' , and again , the twist can be left- or right-handed .
(trg)="21"> Eli candelo laziwa njengemisonto ejikelezayo kwaye kwakhona lemijikelezo ingangasekhohlo okanye ngasekunene .

(src)="22"> Three or four strands are now made up into a left- or right-handed rope .
(trg)="22"> Amabala amathathu okanye amane enziwe ngentambo yasekhohlo okanye yasekunene .

(src)="23"> This process is called ' laying ' and is always carried out in the opposite direction to that used in the previous stage of twisting the strands ; it is , moreover , distinct from the simple spin or twist and is twofold , in that :
(trg)="23"> Eli candelo laziwa " njengokubeka " kwaye lisoloko lithwala imisonto liyisa kwicala eliphambene nalo ukuze isetyenziswe phambi kwesiqendu sojijo kwemisonto ngako oko kucaca okokuba iyajijwa okanye iyaphothwa kwaye isongeka kabini kuleyo .

(src)="24"> the strands are twisted up together to form the rope , and
(trg)="24"> Le miluko iyajijwa idityaniswe ukuze yenze le ntambo kwaye

(src)="25"> at the same time the strands are rotated individually in the direction of their original twist .
(trg)="25"> Ngaxesha linye lemiluko iyajikwa nganye - nganye ibe kwicala le qondo lokujika .

(src)="26"> Were this not done , laying the strands together would tend to untwist the yarns in each strand .
(trg)="26"> Xa lento ingenzekanga , ukubekwa kwalemiluko kunye kungenza ukujijwa kwale wulu kwimiluko nganye .

(src)="27"> As the rope is laid up its length contracts like a coiled spring , giving it a certain elasticity .
(trg)="27"> Njengokuba le ntambo ibekwa ngobubanzi nangobude njengesixa olusongelweyo oluvelayo .

(src)="28"> The harder the twist given to the strands in laying , the shorter will be the resultant rope-in practice , three strands of I50fathoms lay up into a rope about 120 fathoms in length - and a rope is said to be hard-laid or soft-laid .
(trg)="28"> Ngelokuqina kwemijijo enikelwa kwimisonto eyondlaliweyo kungona ibamfutshane .

(src)="29"> Three strands so laid up constitute a hawser-laid rope , which is the type of cordage most commonly used .
(trg)="29"> Imisonto emithathu xa ibekwe kubude bentambo ibekwa ngobunzima okanye ngokuthamba ibekwa kulwanyula lwentambo yentsimbi ebekiweyo eluhlobo lomngcelele wabakhaphi lulona lubalulekileyo ekusetyenzisweni .

(src)="30"> Four-stranded ( rot-proofed manila or sisal ) rope , laid up round a heart or centre made of the same material , is known as shroud-laid rope .
(trg)="30"> Isine semisonto ekubola kwe kwentsinga okanye intambo ye yosinga ibekwe kwisangqa sesakhiwo esiphakathi sentliziyo ekwizisebenzisi ezibizwa ngokuba zintambo zokubamba imasti .

(src)="31"> It is somewhat weaker than three-stranded rope of a similar size , but is less liable to stretch .
(trg)="31"> Yona inobulula kunemisonto emithathu yentambo eziyisayizi umthunjaleleneyo kodwa ireka kancinci .

(src)="32"> It is used for shrouds and stays of small craft and is supplied in coils of 120 fathoms .
(trg)="32"> Isetyenziswa ekukhuseleni inqwelo yokuhamba emanzini ethi ithandwele kwii Fathomus ezingama -120

(src)="33"> Three hawser-laid ropes each of 120 fathoms , laid up together in the opposite direction to that of their own lay , will form a cable-laid rope , 100 fathoms in length .
(trg)="33"> Intambo ezomeleleyo ezintathu , inye kuzo ibubanzi obuyi 120 Fathomus , ibekwe kunye kumacala ohlukeneyo kulawo ayo abekiweyo , ingenza intambo yokubophelela inqanawa .

(src)="34"> Such a rope is weaker than a hawser-laid rope of equal size , but by reason of its construction it is more elastic and is therefore used where elasticity is the chief requirement , as in towing .
(trg)="34"> Intambo enje eyomeleleyo kune ntambo eyomeleleyo yentsimbi elingana nesayizi kodwa ngenxa yesizathu solwakhiwo ibanelastiki engamandla kwaye kungoko isetyenziswa njengemfuno zenkosi apha ekutsaleni .

(src)="35"> Furthermore , cable-laid rope , being more solid in construction , is more resistant to chafe and does not absorb water so readily as hawser-laid rope .
(trg)="35"> Phambi kokunye intambo ezibaliweyo zenza ukomelela kolakhiwo kubakho uchaselwano kwaye amanzi ingawafunxi njengentambo yentsimbi .

(src)="36"> Direction of the lay and description .
(trg)="36"> Indlela yobeko nochazo .

(src)="37.1"> In the Royal Navy hawser-laid rope is normally laid up right-handed ; that is the strands twist away from the eye in a right-handed spiral , as in fig .
(src)="37.2"> 6.2 .
(trg)="37"> Emkhosini wezamanzi intambo eyomeleleyo yentsimbi isoloko ibekwa kwingalo yasekunene , olo lujikelezo lwemisonto luyemka ngasemehlweni .

(src)="38.1"> The direction of the lay can also be seen at a glance when the rope is viewed from above , as illustrated in fig .
(src)="38.2"> 6-5 ( i ) .
(trg)="38"> Icala elibekwa kuyo lingabonakala ngesithunzi xa intambo ibekwe kude ijongwa ngentla njengokuba ikwimbonakalo kumboniso-6-5 ( i )

(src)="39"> In the rope trade , right-hand lay is described as Z twist and left-hand lay as S twist , the letters indicating the direction of the lay when the rope is viewed from above .
(trg)="39"> Kwintambo yorhwebo yangasekunene ebekiweyo ichazwa njengo-Zojikiweyo kwaye eyangasekohlo ebekiweyo ibeno S ojijiweyo ezi zibonisa indlela yokubeka kwentambo xa ibukelwa ngasetla .

(src)="40"> In a normal right-handed rope the fibres are spun right-handed to form yarns ; the yarns are twisted left-handed into strands ; and the strands are laid up right- handed into rope .
(trg)="40"> Kwiintambo ezizizo zasekunene kwiintsinga ziyajijwa ngasekunene ukuze zenze iwulu , lo wulu iyolukwa ngendlela yecala lasekhohlo yenze imisonto leyo imiselwe phezulu ngasekunene itsho yenze intambo .

(src)="41"> Left-handed ropes , in which each component is made in exactly the opposite direction , are found in commercial practice ; but the only left-handed cordage supplied to the Royal Navy - and that in very small quantities - is hammock Iashing and marline .
(trg)="41"> Intambo zesandla zangasekhohlo kulapho icala layo lonke lenziwe nqwa kwicala lesichasi lifumaneka kurhwebo lokuziqhelisa kodwa owona mngcelele wabakhaphi uthunyelelwa ngumkhosi wamanzi kwaye apho ubungakanani bayo buncinici - I Hammock Lashing ne Marline .

(src)="42"> In the Royal Navy cordage is described by reference to the circumference of the rope measured in inches and to the material from which it is made-for example , 4 ½ -inch manila .
(trg)="42"> Kumkhosi wamanzi intambo eyomeleleyo iye ichazwe njengesangqa sentambo elinganiswe kwi-intshi kwaye izinto ezinto ezinokwenziwa ngayo umzekelo ingayi 41 / 2 yeintshi ze Manilla .

(src)="43"> In some countries , and commercially in Great Britain , cordage is sometimes measured by its diameter .
(trg)="43"> Kwamanye amazwe kunye norhwebo kwi Britain enkulu , umngcelele womkhosi uthi ulinganiswe ngedayamitha .

(src)="44"> The size of a strand is that of the rope from which it was taken ; thus a 2-inoh strand is one taken from a 2-inch rope .
(trg)="44"> Isayizi yemisonto yenza leyo yentambo ethathwe kuyo .

(src)="45"> The length of a rope is measured in fathoms .
(trg)="45"> Ubude bentambo bulinganiselwa ngee FATHOMUS .

(src)="46"> General characteristics .
(trg)="46"> Impawu zajikelele .

(src)="47"> The strands tend to unlay unless the end of the rope is whipped ( i , e, firmly bound ) with twine .
(trg)="47"> Imisonto iye ingalali ngaphandle kokuba sisiphelo sentambo siqukumbelene nentsontelo .

(src)="48"> The rope will stretch under load , but may be expected to regain its normal length when slack , provided that the load applied is well within the breaking strength of the rope ; a greater load , however , even if it does not part the rope , will cause a permanent extension in its length and thereby render it unfit for service .
(trg)="48"> Intambo ingoluleka phantsi kwemithwalo kodwa kungafuneka kongezwe ubude bayo ukwenzela umthwalo ungaqhawuli amandla entambo umthwalo omkhulu noba a wuyohluli intambo kodwa ungenza umonakalo opheleleyo kubude bentambo lonto idale ukungomeleli kwayo ingakwazi ukwenza umsebenzi wayo .

(src)="49"> The older and more worn the rope , the less elasticity it will possess and the weaker it will become .
(trg)="49"> Ngokuya ibandala iguga le ntambo ngoko iphelelwa yigatha kwaye iye ingomeleli .

(src)="50"> Rope under load will tend to twist in the opposite direction to that of its lay and thereby tend to unlay itself , but it should regain its normal form when slack .
(trg)="50"> Intambo ephantsi komthwalo ingajikela kwicala lesichasi iye kwindlela yayo kakade yokubekwa kwaye ngoko ayizibeki ngokwayo kodwa ingazibuyisela kubungxenge ngxenge .

(src)="51"> When wet , rope will usually shrink in length in proportion to the amount by which it swells in diameter , but it will recover its original length when dry and after use .
(trg)="51"> Xa intambo ithe yamanzi izakusuka itshone ngokobubanzi nangesixa sayo lonto yenze into yokuba idumbe kwidayamitha kodwa iphinde ibuyele ebudeni nasebubanzini bayo emva kokuba yomile nasemva kokuba isebenzile .

(src)="52"> Rope which is continually subjected to heat and damp - when in the tropics , for example - will lose its elasticity and strength sooner than rope used under normal conditions of temperature and humidity .
(trg)="52"> Intambo ezithi ziphinda - phinde ubushushu nokufuma , xa , kushushu umzekelo - ziyakuphelelwa yielastiki nangamandla ngokukhawuleza kunentambo ezisetyenziswa phantsi kwemeko zobushushu .

(src)="53"> MATERIALS USED .
(trg)="53"> Izinto ezisetyenziswayo .

(src)="54"> The ropes supplied to the Royal Navy are made from various kinds of vegetable fibre which may differ in strength , weight , flexibility , hardness or resistance to wear , elasticity , resistance to weather , or behaviour when wet .
(trg)="54"> Intambo ezinikisiweyo kumkhosi wamanzi zenziwe ngeentlobo - ntlobo zemifuno nezakhamzimba ezinokwahluka ngokuqina , nobunzima nokuthamba , nokomelela ithi inyanzeleke kwimozulu xa imanzi .

(src)="55"> The fibre selected , therefore , depends on the use for which the rope is intended .
(trg)="55"> Izinto ezikhethiweyo zixhomekeka kumsebenzi lowo uzakwenziwa .

(src)="56"> When made of manila or sisal , the fibres of the rope are treated with a rot-proofing solution during the first stage of rope-making , when the fibres are being combed into ribbons .
(trg)="56"> Xa yenziwe nge Manilla okanye isisal iintsinga zeentambo ziye zikhuselwe ngesisombululo sesikhuseli sokubolisa kweli nqanaba lokuqala lokwenza iintambo xa iintsinga sikanyiwe zibe sisiqwenga .

(src)="57"> Rot-proofing neither weakens the rope nor increases its weight , but makes it watertight to the extent that , when wet , it absorbs hardly any water and is nearly as light and as easily handled as when it is dry .
(trg)="57"> Ukubola kobungqina akuyenzi buthathaka okanye kwenyuswe ubukhulu bentambo kodwa iyenza yomelele kangangokuba xa imanzi ingakwazi ukufunxa amanzi itsho iphantse ukubaluleka kubelula nokuyisebenzisa .

(src)="58"> Rot-proofing was discontinued in 1963 , because rot-proofed cordage has deteriorated in hot and humid conditions .
(trg)="58"> Ubungqina bokubola bayekiswa ngo 1963 , ngokuba ubungqina bokubola kwenziwe mandundu kwiimeko ezazishushu nezinokufuma .

(src)="59"> To assist in distinguishing the different types of cordage a coloured jute yarn known as a rogue 's yarn is woven into the strands of each type of rope manufactured at the Admiralty Ropery .
(trg)="59"> Ukunceda ukwahlula - hlula iintlobo zemingcelele yemikhosi zemibala ngemibala zaziwa njenge Rogers imisonto ihlohlwa kwintsinga ethi enye yezondidi zentambo zenziwe e Admiralty Roperly .

(src)="60"> A rogue 's yarn is also used in commercially manufactured rope to indicate the type of fibre , its quality , and perhaps the particular manufacturer .
(trg)="60"> Imisonto yeRogers ingaphinda isetyenziswe kwiintambo zorhwebo zibonakalise uhlobo lwentsinga nembonakalo kwaye ezenziwayo .

(src)="61"> Manila rope .
(trg)="61"> Intambo yeManilla .

(src)="62"> This rope is made from the fibre of the abaca plant , which is grown extensively in the Philippine Islands and shipped from the port of Manila ( whence its name ) , and also in Central America , Sumatra and Borneo .
(trg)="62"> Le ntambo yenziwe ngohlobo lwentsinga ekuthiwa yi ' abaca ' ekhuliswa kwisiqithi sase " Phllippine " ethathwa yathuthwa ngesikhephe yasuka eManilla nase Centam , Sumatra , nase Bornea .

(src)="63"> When mature the abaca plant , which grows to a height of from 10 to 30 ft , is felled and the fibre from the leaf sheaths is stripped off .
(trg)="63"> Xa sele silungile esi sityalo kuthiwa yi " Abaca " sifika kubude be 10-30 FT , iyanqunyulwa emva koko intsinga zisuswe emagqabini ngokusikwa .

(src)="64"> The quality of the finished rope depends upon the thorough cleaning of the fibre during this stripping process .
(trg)="64"> Ukomelela kwentambo egqityiweyo kuxhomekeka ekucocweni kwentsinga ngexesha lokususwa kwayo .

(src)="65"> When new and untreated it is deep golden-brown in colour .
(trg)="65"> Xa intsha ingakhathalelwanga ibanzulu ibamdaka ngebala .

(src)="66"> The rope is flexible , durable , strong , and stands up well to wear and weather .
(trg)="66"> Intambo ithambile kwaye ihlala ixesha elide iqinile kwaye iyakwazi ukumelana nemozulu engentlanga .

(src)="67"> It is impervious to saIt water , and so it is very suitable for slings , falls , berthing hawsers and tow- ropes .
(trg)="67"> Iyakwazi ukumelana namanzi etyiwa ngoko ilungele ukwenza ingxangxasi , izinki kunye nentaba .

(src)="68"> Manila hawser-laid rope is supplied to the Royal Navy in coils of 120 fathoms , and it is marked with one red rogue 's yarn in each of two strands .
(trg)="68"> Intambo eyomeleleyo yohlobo lwe Manilla inikwe umkhosi wamanzi ithandele ifathom ezingu 120 kwaye ziqatshelwe ngewulu yeRogers kumsonto omnye kwemibini .

(src)="69"> Manila cable-laid rope is supplied in coils of 100 fathoms .
(trg)="69"> Intambo eyomeleleyo ye Manilla ithunyelwa ithandele iifathomu eziyi 100 .

(src)="70"> Commercially manufactured manila ropes over 2 inches in circumference and complying with the specification of the British Standards Institution are identified as follows : Grade I , ' Special ' , one black rogue 's yarn in three strands ; Grade II , ' Standard ' , one black rogue 's yarn in two strands ; Grade III , ' Merchant ' , one black rogue 's yarn in one strand .
(trg)="70"> IManilla ezenziwe jikelele zenziwe nge - intshi ezimbini .

(src)="71"> Sisal rope .
(trg)="71"> Intambo yesisal .

(src)="72"> This rope is made from the leaves of the Agave sisalana plant , which is a member of the cactus family .
(trg)="72"> Le ntambo yenziwe ngamagqabi esityalo esiyi Agave Sisal ekulilungu losapho lwe Cactus .

(src)="73"> It is grown in Kenya , Tanganyika , Haiti and Java and , when new and untreated , is hairy and of a pale straw colour .
(trg)="73"> Ikhuliswa eKenya , Tanzania , Haita nase Java xa isentsha ingekahoywa ibanenwele ezimthubi .

(src)="74"> New sisal rope is as strong as a second-grade manila , but it is less flexible , durable and resistant to wear and weather .
(trg)="74"> Intambo entsha isisal yomelele njengumthunjasibini ye " Manilla " kodwa ayithambanga kakhulu ayiqinanga kwaye iyakwazi ukumelana nesimo sezulu esingesihlanga .

(src)="75"> It should therefore be examined frequently for signs of deterioration .
(trg)="75"> 47 : Ukubonelela ngamaphenyane okutsala nawokunduluka

(src)="76"> It should therefore be examined frequently for signs of deterioration .
(trg)="76"> Ngoko ke kufuneka ihlolelwe iimpawu zokwehla .

(src)="77"> It should therefore be examined frequently for signs of deterioration .
(trg)="77"> Umchithi , okanye isikhephe semfazwe esinesantya esiphezulu , sinencukacha ezilungileyo zamandla okukhawuleza nokuma .

(src)="78"> Because it is not so reliable as manila it is not used for boats falls ’ , slings or for any purpose where the parting of the rope may endanger life .
(trg)="78"> Ngokuba ingathambekenga iManilla ayisetyenziswa kwinqanawa , amawa , izinki okanye nasiphi na isizathu apho intambo ingabeka abantu emgciphekweni .

(src)="79"> Sisal hawser-laid rope is supplied to the Royal Navy in coils of 120 fathoms ; it is marked with one yellow rogue 's yarn in each of two strands .
(trg)="79"> Intambo eyomeleleyo eyisisal ithunyelelwa kumkhosi wamanzi ithandele ifathomus ezingu 120 ziye ziphawulwe ngombala omthubi weRogers kumsonto ngamnye kwemibini .

(src)="80"> Commercially manufactured sisal rope over 2 inches in circumference and complying with the specification of the British Standards Institution is identified with one red rogue 's yarn in one strand .
(trg)="80"> Uhlobo lwentambo yesisal umthunjanziwa jikelele ingaphezulu kwee - intshi ezi 2 ngenxa yesivumelwano nocaciso olwenziwa ngumgangatho wase Britane .

(src)="81"> Hemp rope .
(trg)="81"> Iintambo zeHemp .

(src)="82"> This rope is made from the fibres of the stems of the hemp plant which is grown in many parts of the world , but notably in Italy , Russia , China , U.S.A. , New Zealand , St.
(trg)="82"> Le ntambo yenziwe ngengcambu zisityalo iHemp , ekhuliswa kwiindawo ezohlukeneyo zelizwe kodwa zixhaphake eChina , Russia , EMelika nase New Zealand .

(src)="83"> Helena and India .
(trg)="83"> Helena kunye ne India .

(src)="84"> New Zealand and St.
(trg)="84"> New Zealand ne S.T.

(src)="85"> Helena hemps are not true hemps like Italian , but produce hard fibres similar to those of sisal .
(trg)="85"> Iihemp zeHelena azizo Hemp zokwenyani njengezase Italia ibane sivuno esiqinileyo esifana nesase Siser .

(src)="86"> Italian hemp is the strongest vegetable fibre used in rope making .
(trg)="86"> Ihemp yase Italy sesona sityalo siqinileyo sokwenza intambo .

(src)="87"> Indian Hemp is not reliable for cordage .
(trg)="87"> Ihemp yase India ayithembakalanga .

(src)="88"> American hemp is about equal to European hemp , but is not used by the Admiralty .
(trg)="88"> Ihemp yase America ibulingana neyase Europe kodwa ayifane isetyenziswe .

(src)="89"> Hemp is very much softer than the other fibres described above .
(trg)="89"> Ihemp ithambile kunezinye iintsinga ezichazwe apha ngasentla .

(src)="90"> The quality varies greatly with the soil in which it is grown , and for purposes of Admiralty specification it is graded for quality in the order Italian , European , New Zealand and St.
(trg)="90"> Ukomelela kuyatshintsha ngokohlobo lomhlaba ekhuliswe kuyo kwaye nendlela yenjongo ye Admiralty .

(src)="91"> Helena , and Indian .
(trg)="91"> Helena ne India .

(src)="92"> New and untreated hemp rope is hard , smooth , pale grey in colour and of a lighter shade than manila but darker than sisal .
(trg)="92"> Ihemp entsha engahoywanga iyanqina ithambe ibenombala omthubi isithunzi sayo siyakhanya kuneyase " Manilla " kodwa umnyama kune sisal .

(src)="93"> It is marked with a red rogue 's yarn in each strand .
(trg)="93"> Iphawulwe ngophawu olubomvu lweRoques eyiwulu kumsonto ngamnye .

(src)="94"> Hemp is heavier than manila and the best quality is stronger than the manila supplied to the Royal Navy .
(trg)="94"> Ihemp iyasinda kune ' Manilla futhi ukumolela kwayo iyaqina kuneyomkhosi wamanzi .

(src)="95"> Its wearing qualities are about the same as those of manila , but it is far more flexible .
(trg)="95"> Ukomelela kokukhuthuka kwayo kuphantse kufane nezeManilla kodwa yona ithambile .

(src)="96"> It is used in the Royal Navy only for small lines and small stuff .
(trg)="96"> Isetyenziswa ngumkhosi wezamanzi kuphela ukwenza imigcana nezinto ezincini .

(src)="97"> Coir rope .
(trg)="97"> Intambo esongelwe ngeentsinga zekhokhonathi .

(src)="98"> This rope is made from the fibres in the husks of coconuts grown in Ceylon .
(trg)="98"> Le ntambo yenziwe ngomphandle wenwebu yentsinga ekhulele eCeylon .

(src)="99"> It is very hairy , and brown in colour .
(trg)="99"> Inoboya kwaye inombala omdaka .

(src)="100"> A coir rope is the weakest of all cordage , but it has the advantage of being so light that it floats on water .
(trg)="100"> Intambo evela kwiqokobhe lwekhokhonathi yeyona ingomelelanga kuzo zonke kodwa inenxaxheba yokuntywila ngaphezulu emanzini ngenxa yobulula bayo .