# en/wiki.pl-en.xml.gz
# pl/wiki.pl-en.xml.gz


(src)="1"> AWK is an interpreted programming language designed for text processing and typically used as a data extraction and reporting tool .
(trg)="1"> AWK – interpretowany język programowania , którego główną funkcją jest wyszukiwanie i przetwarzanie wzorców w plikach lub strumieniach danych .

(src)="2"> = = Structure of AWK programs = = " AWK is a language for processing text files .
(trg)="2"> = = Struktura programów AWK = = „ AWK jest językiem służącym do przetwarzania plików tekstowych .

(src)="3"> A file is treated as a sequence of records , and by default each line is a record .
(trg)="3"> Plik jest traktowany jako ciąg rekordów , przy czym domyślnie rekordem jest każdy wiersz .

(src)="4"> Each line is broken up into a sequence of fields , so we can think of the first word in a line as the first field , the second word as the second field , and so on .
(trg)="4"> Każda linia jest podzielona na pola , więc można traktować pierwsze pole linii jako pierwsze słowo , drugie pole jako drugie słowo itd .

(src)="5"> An AWK program is of a sequence of pattern-action statements .
(trg)="5"> Program AWK składa się z sekwencji instrukcji wzorzec-akcja .

(src)="6"> AWK reads the input a line at a time .
(trg)="6"> AWK czyta wejście linia po linii .

(src)="7"> = = = The " print " command = = = The " print " command is used to output text .
(trg)="7"> = = = codice _ 8 = = = Polecenie codice _ 8 jest używane do wypisywania tekstu .

(src)="8"> The output text is always terminated with a predefined string called the output record separator ( ORS ) whose default value is a newline .
(trg)="8"> Wyjście jest zawsze zakończone predefiniowanym separatorem rekordów ( output record separator ( ORS ) ) , który domyślnie jest znakiem nowej linii .

(src)="9"> They hold the text or values in the individual text-fields in a record .
(trg)="9"> Zwracają one wartość lub tekst przechowywany aktualnie w określonym polu rekordu .

(src)="10"> 4 .
(trg)="10"> Np .

(src)="11"> = = = Calculate word frequencies = = = Word frequency uses associative arrays : The BEGIN block sets the field separator to any sequence of non-alphabetic characters.The electrons of an atom are bound to the nucleus by the electromagnetic force .
(trg)="11"> = = = Obliczanie częstotliwości występowania słów = = = Program używa tablicy asocjacyjnej : Blok codice _ 36 ustawia separator pola na dowolny znak nie będący literą.Chmurę elektronową tworzą elektrony związane z jądrem przez oddziaływanie elektromagnetyczne .

(src)="12"> = = = The structure of atoms = = = The physicist J. J. Thomson , through his work on cathode rays in 1897 , discovered the electron , and concluded that they were a component of every atom .
(trg)="12"> = = = Wewnętrzna struktura i teoria kwantowa = = = W 1897 roku J. J. Thomson , badając promienie katodowe , odkrył elektrony i doszedł do wniosku , że znajdują się one w każdym atomie .

(src)="13"> In 1924 , Louis de Broglie proposed that all particles behave to an extent like waves .
(trg)="13"> W 1924 roku Louis de Broglie zaproponował , że wszystkie cząstki mogą zachowywać się jak fale .

(src)="14"> In 1926 , Erwin Schrödinger used this idea to develop a mathematical model of the atom that described the electrons as three-dimensional waveforms rather than point particles .
(trg)="14"> W 1926 roku Erwin Schrödinger rozwinął tę ideę , przedstawiając matematyczny model atomu , w którym ruch elektronów został opisany funkcjami fal stojących .

(src)="15"> = = = Fission , high-energy physics and condensed matter = = = In 1938 , the German chemist Otto Hahn , a student of Rutherford , directed neutrons onto uranium atoms expecting to get transuranium elements .
(trg)="15"> = = = Rozbicie atomu i fizyka materii skondensowanej = = = W 1938 roku niemiecki chemik Otto Hahn skierował strumień neutronów na atomy uranu próbując uzyskać cięższe pierwiastki .

(src)="16"> Neutrons and protons were found to be hadrons , or composites of smaller particles called quarks .
(trg)="16"> Neutrony i protony okazały się być hadronami – cząsteczkami zbudowanymi z kwarków .

(src)="17"> Protons have a positive charge and a mass 1,836 times that of the electron , at .
(trg)="17"> Protony posiadają dodatni ładunek i masę około 1836 razy większą od elektronów : 1,6726 kg .

(src)="18"> This distinction accounts for the difference in mass and charge between the two particles .
(trg)="18"> Ta różnica odpowiada za różnicę w masach i ładunku tych dwóch cząstek .

(src)="19"> Atoms of the same element have the same number of protons , called the atomic number .
(trg)="19"> Atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów , nazywaną liczbą atomową .

(src)="20"> = = = Electron cloud = = = The electrons in an atom are attracted to the protons in the nucleus by the electromagnetic force .
(trg)="20"> = = = Powłoki elektronowe = = = Elektrony w atomie są przyciągane siłami elektrycznymi przez protony w jądrze .

(src)="21"> The amount of energy needed to remove or add an electron — the electron binding energy — is far less than the binding energy of nucleons .
(trg)="21"> Energia potrzebna na oderwanie bądź przyłączenie elektronu – energia wiązania elektronu – jest o wiele mniejsza niż energia wiązania nukleonów .

(src)="22"> For example , it requires only 13.6 eV to strip a ground-state electron from a hydrogen atom , compared to 2.23 " million " eV for splitting a deuterium nucleus .
(trg)="22"> Potrzeba około 13,6 eV , aby oddzielić elektron w stanie podstawowym od jądra atomu wodoru , podczas gdy wyrwanie nukleonu z jądra deuteru wymaga 2,23 " milionów " eV .

(src)="23"> Atoms are electrically neutral if they have an equal number of protons and electrons .
(trg)="23"> Jeśli atom ma tę samą liczbę protonów i elektronów , jest elektrycznie obojętny .

(src)="24"> All known isotopes of elements with atomic numbers greater than 82 are radioactive .
(trg)="24"> Wszystkie znane nuklidy mające więcej niż 82 protony w jądrze są radioaktywne .

(src)="25"> Atomic dimensions are thousands of times smaller than the wavelengths of light ( 400 700 nm – ) so they can not be viewed using an optical microscope .
(trg)="25"> Ponieważ rozmiary atomów są tysiące razy mniejsze od długości fali światła widzialnego ( 400 – 700 nm ) , nie można dostrzec pojedynczych atomów za pomocą mikroskopu optycznego .

(src)="26"> The electron or positron emissions are called beta particles .
(trg)="26"> Elektron i pozyton nazywane są cząstkami beta .

(src)="27"> = = = States = = = Quantities of atoms are found in different states of matter that depend on the physical conditions , such as temperature and pressure .
(trg)="27"> = = = Stany = = = Grupy atomów mogą znajdować się w różnych stanach skupienia , w zależności od warunków takich jak temperatura i ciśnienie .

(src)="28"> Helium was discovered in this way in the spectrum of the Sun 23 years before it was found on Earth .
(trg)="28"> W ten sposób pierwiastek hel został odkryty w Słońcu 23 lata przed zaobserwowaniem go na Ziemi .

(src)="29"> = = Origin and current state = = Atoms form about 4 % of the total energy density of the observable Universe , with an average density of about 0.25 atoms / m3 .
(trg)="29"> = = Pochodzenie i stan obecny = = Atomy stanowią około 4 % całkowitej masy-energii obserwowanego Wszechświata , występując ze średnią gęstością około 0,25 atomu / m3 .

(src)="30"> Up to 95 % of the Milky Way 's atoms are concentrated inside stars and the total mass of atoms forms about 10 % of the mass of the galaxy .
(trg)="30"> Około 95 % atomów w Drodze Mlecznej znajduje się wewnątrz gwiazd , a ich całkowita masa odpowiada za około 10 % masy galaktyki ( za resztę odpowiada ciemna materia ) .

(src)="31"> Most of the helium in the crust of the Earth ( about 99 % of the helium from gas wells , as shown by its lower abundance of helium-3 ) is a product of alpha decay .
(trg)="31"> Większość helu w skorupie Ziemi ( około 99 % znajdowanego w złożach gazów , jak wynika z niskiej zawartości helu-3 ) powstała jako cząstki alfa w rozpadzie alfa .

(src)="32"> = = = Rare and theoretical forms = = = = = = = Superheavy elements = = = = While isotopes with atomic numbers higher than lead ( 82 ) are known to be radioactive , an " island of stability " has been proposed for some elements with atomic numbers above 103.In AmigaOS 4.0 , the DOS abandoned the BCPL legacy completely , and starting from AmigaOS 4.1 , it has been rewritten with full 64-bit support .
(trg)="32"> = = = Rzadkie i teoretyczne atomy = = = Choć wszystkie nuklidy o liczbie atomowej większej niż 82 ( ołów ) są radioaktywne , teoretyczne modele przewidują istnienie „ wyspy stabilności ” − zbioru pierwiastków o liczbach atomowych powyżej 103 , które miałyby stosunkowo stabilne izotopy.Obecna wersja AmigaOS 4.1 została przepisana całkowicie dla procesorów PowerPC i działa na komputerach AmigaOne , micro A1 , SAM440ep , SAM440 Flex , Pegasos II .

(src)="33"> = = = AmigaOS 1.0 - 1.4 = = = AmigaOS 1.0 was released with the first Amiga , the Amiga 1000 , in 1985 .
(trg)="33"> = = = AmigaOS 4.0 = = = Czwarta generacja systemu operacyjnego Amigi – AmigaOS .

(src)="34"> = = = AmigaOS 4.0 , 4.1 = = = This new AmigaOS , called AmigaOS 4.0 has been rewritten to become fully PowerPC compatible.The Association for Computing Machinery ( ACM ) is a U.S.-based international learned society for computing.In all other cases it is true.ISBN 1-55164-250-6 .
(trg)="34"> * 30.04.2010 – Hyperion Entertainment udostępnił kolejne uaktualnienie systemu AmigaOS 4.1 nazwane " Update 2 " .Association for Computing Machinery ( " ACM " ) to największa na świecie społeczność ludzi nauki , nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się informatyką.W przeciwnym razie alternatywa zdań jest fałszywa.ISBN 8389795299 .

(src)="35"> ISBN 978-1-55164-311-3 .
(trg)="35"> ISBN 8311068119 .

(src)="36"> ISBN 9780691155296 .
(trg)="36"> ISBN 8322924984 .

(src)="37"> ISBN 0-14-022697-4 . .Abstract Syntax Notation One ( ASN.1 ) is a standard and notation that describes rules and structures for representing , encoding , transmitting , and decoding data in telecommunications and computer networking .
(trg)="37"> ISBN 9788361182085.ASN.1 ( skrót od " Abstract Syntax Notation One " - abstrakcyjna notacja składniowa numer jeden ) jest to standard służący do opisu struktur przeznaczonych do reprezentacji , kodowania , transmisji i dekodowania danych .

(src)="38"> ASN.1 defines the abstract syntax of information but does not restrict the way the information is encoded .
(trg)="38"> Standard ASN.1 określa jedynie składnię abstrakcyjną informacji , nie określa natomiast sposobu jej kodowania w pliku .

(src)="39"> X.683 _ ISO / IEC 8824-4 ( Parameterization of ASN.1 specifications ) Standards describing the ASN.1 encoding rules : * ITU-T Rec.One criterion .
(trg)="39"> Metody kodowania informacji podanych w składni ASN.1 zostały opisane w kolejnych standardach ITU-T / ISO.pierwszego ) .

(src)="40"> . " .
(trg)="40"> problemy nierozstrzygalne .

(src)="41"> I prefer to call it merely a logical-diagram machine ... but I suppose that it could do very completely all that can be rationally expected of any logical machine " .
(trg)="41"> Jeżeli dany algorytm da się wykonać na maszynie o dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci oraz akceptowalnym czasie , to mówi się , że jest obliczalny .

(src)="42"> " Algorithmic theories " ...
(trg)="42"> temperaturę ) w optymalnym zakresie .

(src)="43"> U.S. Dept.He became famous with the novel " Le Crime de Sylvestre Bonnard " ( 1881 ) .Among other variants , IBM later produced AIX Version 3 ( also known as AIX / 6000 ) , based on System V Release 3 , for their POWER-based RS / 6000 platform .
(trg)="43"> Na początku lat 30.Pierwszy sukces osiągnął powieścią " Le Crime de Sylvestre Bonnard " ( 1881 ) „ Zbrodnia Sylwestra Bonnard " .System operacyjny AIX jest przeznaczony dla serwerów firmy IBM z procesorami z rodziny Power ( RS / 6000 , pSeries , Power System ) .

(src)="44"> The last version of PS / 2 AIX is 1.3.It was discovered in 1898 by Italian physician Camillo Golgi during an investigation of the nervous system.While John worked on plug-ins in California , Thomas remained in Ann Arbor writing code .
(trg)="44"> Od roku 2010 dostępna jest wersja 7.1 . = = Historia badań = = Camillo Golgi odkrył istnienie organellum w kwietniu 1898 roku.Kiedy John pracował w Kalifornii nad wtyczkami , Thomas programował w Ann Arbor .

(src)="45"> " Photoshop " 1.0 was released on February 19 , 1990 for Macintosh exclusively .
(trg)="45"> Photoshop 1.0 został wydany w 1990 r. wyłącznie na platformę Macintosh .

(src)="46"> New features have been added to the Content-Aware tool such as the Content-Aware Patch and Content-Aware Move.The DraCo can run AmigaOS 3.1 up through AmigaOS 3.9.Albania has been a potential candidate for accession to the European Union since January 2003 and it formally applied for EU membership on 28 April 2009 .
(trg)="46"> crop tool , patch tool ) , a także zupełnie nowe , t.j. content-aware tool.Kickstart do Amigi 3000 można było sprzętowo rozszerzyć do wersji 3.1.Albania była potencjalnym kandydatem do Unii Europejskiej od stycznia 2003 i złożyła oficjalny wniosek 28 kwietnia 2009 .

(src)="47"> Albania is a parliamentary democracy .
(trg)="47"> Albania ma system parlamentarny .

(src)="48"> Tirana is also the financial capital of the country .
(trg)="48"> Stolicą kraju jest Tirana , jest to również finansowe centrum kraju .

(src)="49"> Free-market reforms have opened the country to foreign investment , especially in the development of energy and transportation infrastructure .
(trg)="49"> Reformy wolnego rynku otworzyły kraj na inwestycje zagraniczne , zwłaszcza w rozwój energetyki i infrastruktury transportowej .

(src)="50"> The Albanian shoreline of the lake is . = = = Art and architecture = = = Among Austrian Artists and architects one can find the painters Ferdinand Georg Waldmüller , Rudolf von Alt , Hans Makart , Gustav Klimt , Oskar Kokoschka , Egon Schiele , Carl Moll , and Friedensreich Hundertwasser , the photographers Inge Morath and Ernst Haas , and architects like Johann Bernhard Fischer von Erlach , Otto Wagner , Adolf Loos , and Hans Hollein ( recipient of the 1985 Pritzker Architecture Prize ) .
(trg)="50"> Albania jest w 75 % krajem górzystym . = = = Architektura i malarstwo = = = Wśród austriackich architektów i malarzy należy wymienić takie nazwiska jak : Johann Bernhard Fischer von Erlach , Otto Wagner , Adolf Loos , Hans Hollein , Ferdinand Georg Waldmüller , Rudolf von Alt , Hans Makart , Gustav Klimt , Oskar Kokoschka , Egon Schiele , Carl Moll , czy Friedensreich Hundertwasser .

(src)="51"> Austria was home to Sigmund Freud , founder of psychoanalysis , Alfred Adler , founder of Individual psychology , psychologists Paul Watzlawick and Hans Asperger , and psychiatrist Viktor Frankl.Created under a charter in A.D. 988 , the present Principality was formed in A.D. 1278 .
(trg)="51"> Stąd pochodzi twórca psychoanalizy Zygmunt Freud , ale także Alfred Adler , Paul Watzlawick czy Hans Asperger , a z psychiatrów Viktor Frankl . = = Geografia = = " Andora " to kraj leżący w Pirenejach i całkowicie pokryty górami .

(src)="52"> In the 11th century , a dispute arose between the Bishop of Urgell and the Count of Foix .
(trg)="52"> W XII wieku była przedmiotem sporu pomiędzy biskupami a ich francuskimi sąsiadami z północy , hrabiami z Foix .

(src)="53"> He was arrested by Spanish authorities on 20 July and ultimately expelled from Spain . = = = Isotopes = = = There are two stable isotopes of nitrogen : 14N and 15N.Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e di Cerreto , Count of Quaregna and Cerreto ( 9 August 1776 , Turin , Piedmont 9 July 1856 – ) was an Italian scientist.Vol.
(trg)="53"> 20 lipca został aresztowany przez policję hiszpańską i wydalony z Hiszpanii.Stabilnymi izotopami azotu są 14N i 15N . = = Życiorys = = Pełne jego nazwisko brzmiało : Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro hrabia di Quaregna e Cerreto , zawsze jednak podpisywał się jako Amedeo Avogadro.Np.

(src)="54"> 2009.The rebels offered the command to Gen. Santa Anna.Achtung Panzer – ! J.G.
(trg)="54"> Tzw.Santa Anna pokonał powstańców w Alamo i pod Goliad.Achtung – Panzer ! 1 ) .

(src)="55"> = = = Presidency of F.W.
(trg)="55"> Konwencja weszła w życie w 1976 .

(src)="56"> 1st U.S. ed.In 1966 , the ASA was reorganized and became the United States of America Standards Institute ( USASI ) .Hebrew is written from right to left.His mother was of Spanish descent and was half-deaf.Alabama ( ) is a state located in the southeastern region of the United States .
(trg)="56"> z 1988 nr 14 poz.W 1966 roku ASA została zreorganizowana i otrzymała nazwę United States of America Standards Institute ( USASI ) .Kierunek pisma : od prawej do lewej.Jego matka , Catherine , była z pochodzenia Katalonką.Alabama ( ) – stan w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych , położony nad Zatoką Meksykańską .

(src)="57"> The agrarian Mississippian culture covered most of the state from 1000 to 1600 AD , with one of its major centers built at what is now the Moundville Archaeological Site in Moundville , Alabama .
(trg)="57"> Kultura agrarna Missisipi pokrywała większość terytorium stanu od roku 1000 do 1600 , a jednym z głównych jej ośrodków było Moundville .

(src)="58"> The economy of the central Black Belt ( named for its dark , productive soil ) was built around large cotton plantations whose owners ' wealth grew largely from slave labor .
(trg)="58"> Gospodarka " czarnego pasa " ( nazwa pochodzi od koloru ziemi ) opierała się na dużych plantacjach bawełny , których właściciele wzbogacili się w dużej mierze na pracy niewolników .

(src)="59"> The area also drew many poor , disfranchised people who became subsistence farmers .
(trg)="59"> Obszar przyciągnął także wielu biednych ludzi , którzy stali się rolnikami na własne potrzeby .

(src)="60"> On January 11 , 1861 , Alabama declared its secession from the Union .
(trg)="60"> W dniu 11 stycznia 1861 roku Alabama ogłosiła secesję i dołączyła do Konfederacji .

(src)="61"> They left Alabama in the early 20th century as part of the Great Migration to industrial jobs and better futures in northern and midwestern industrial cities .
(trg)="61"> Opuścili oni Alabamę na początku XX wieku i w wyniku Wielkiej Migracji przenieśli się do pracy w przemyśle i lepszej przyszłości w uprzemysłowionych miastach północy .

(src)="62"> By the 1920s , Birmingham was the 19th-largest city in the United States and had more than 30 % of the Alabama 's population .
(trg)="62"> XX wieku Birmingham było 19. miastem Stanów Zjednoczonych pod względem ludności i mieszkało w nim ponad 30 % mieszkańców całego stanu .

(src)="63"> Heavy industry and mining were the basis of its economy .
(trg)="63"> Podstawą jego gospodarki był przemysł ciężki oraz górnictwo .

(src)="64"> They held on to old representation to maintain political and economic power in agricultural areas .
(trg)="64"> Zachowano stare zasady w celu zachowania politycznej i ekonomicznej władzy na obszarach rolniczych .

(src)="65"> Alabama is bordered by the states of Tennessee to the north , Georgia to the east , Florida to the south , and Mississippi to the west .
(trg)="65"> Stany graniczące z Alabamą to Tennessee na północy , Georgia na wschodzie , Floryda na południu i Missisipi na zachodzie .

(src)="66"> Areas in Alabama administered by the National Park Service include Horseshoe Bend National Military Park near Alexander City ; Little River Canyon National Preserve near Fort Payne ; Russell Cave National Monument in Bridgeport ; Tuskegee Airmen National Historic Site in Tuskegee ; and Tuskegee Institute National Historic Site near Tuskegee .
(trg)="66"> Obszary stanu zarządzane przez National Park Service to Horseshoe Bend National Military Park , Little River Canyon National Preserve , Russell Cave National Monument , Tuskegee Airmen National Historic Site i Tuskegee Institute National Historic Site .

(src)="67"> Additionally , Alabama has four National Forests : Conecuh , Talladega , Tuskegee , and William B. Bankhead .
(trg)="67"> Dodatkowo Alabama ma cztery lasy państwowe : Conecuh , Talladega , Tuskegee i William B. Bankhead .

(src)="68"> A notable natural wonder in Alabama is " Natural Bridge " rock , the longest natural bridge east of the Rockies , located just south of Haleyville .
(trg)="68"> Znanym cudem natury jest najdłuższy ( 40 m ) amerykański naturalny most na wschód od Gór Skalistych położony na południe od Haleyville .

(src)="69"> A -wide meteorite impact crater is located in Elmore County , just north of Montgomery .
(trg)="69"> W Hrabstwie Elmore na północ od Montgomery znajduje się krater o szerokości ośmiu kilometrów tzw .

(src)="70"> " A -wide meteorite hit the area about 80 million years ago .
(trg)="70"> krater Wetumpka , gdyż w miejsce to ok . 80 mln lat temu uderzył meteoryt .

(src)="71"> Summers in Alabama are among the hottest in the U.S. , with high temperatures averaging over throughout the summer in some parts of the state .
(trg)="71"> Lata w Alabamie należą do najgorętszych w całych Stanach Zjednoczonych ze średnią temperaturą powyżej 32 ° C w niektórych rejonach stanu .

(src)="72"> Alabama is one of the few places in the world that has a secondary tornado season in November and December , along with the spring severe weather season .
(trg)="72"> Sezon na tornada to głównie wiosna ( kwiecień ) , ale Alabama jako jedno z nielicznych miejsc na świecie ma również drugi sezon tornad w okolicy listopada i grudnia .

(src)="73"> Winters are generally mild in Alabama , as they are throughout most of the southeastern U.S. , with average January low temperatures around in Mobile and around in Birmingham .
(trg)="73"> Zimy w stanie zwykle są łagodne ze średnią temperaturą stycznia ok . 4 ° C w Mobile i ok . 0 ° C w Birmingham .

(src)="74"> The annual average snowfall for the Birmingham area is per year .
(trg)="74"> Średnie opady śniegu w Birmingham to ok . 51 mm rocznie .

(src)="75"> The center of population of Alabama is located in Chilton County , outside the town of Jemison .
(trg)="75"> Centrum populacji stanu znajduje się w Hrabstwie Chilton na obszarze Jemison Division .

(src)="76"> The racial composition of the state was 68.5 % White ( 67.0 % Non-Hispanic White Alone ) , 26.2 % Black or African American , 3.9 % Hispanics or Latinos of any race , 1.1 % Asian , 0.6 % American Indian and Alaska Native , 0.1 % Native Hawaiian and Other Pacific Islander , 2.0 % from Some Other Race , and 1.5 % from Two or More Races .
(trg)="76"> Rasy i pochodzenieWedług spisu z 2010 roku 68,5 % mieszkańców stanowiła ludność biała ( 67 % nie licząc Latynosów ) , 26,2 % to Murzyni lub Afroamerykanie , 0,6 % to ludność tubylcza , 1,1 % to Azjaci , 0,1 % to Hawajczycy i mieszkańcy innych wysp Pacyfiku , 2 % to przedstawiciele innych ras , a 1,5 % populacji to osoby mieszanego pochodzenia .

(src)="77"> The largest reported ancestry groups in Alabama are : African American ( 26.2 % ) , English ( 23.6 % ) , Irish ( 7.7 % ) , German ( 5.7 % ) , and Scots-Irish ( 2.0 % ) .
(trg)="77"> Największą grupę stanowią osoby pochodzenia afroamerykańskiego ( 26,2 % ) następnie angielskiego ( 23,6 % ) , irlandzkiego ( 7,7 % ) , niemieckiego ( 5,7 % ) i szkocko-irlandzkiego ( 2,0 % ) .

(src)="78"> In a 2007 survey , nearly 70 % of respondents could name all four of the Christian Gospels .
(trg)="78"> Badania przeprowadzone w roku 2007 wykazały , że ponad 70 % ankietowanych potrafiło wymienić cztery kanoniczne Ewangelie .

(src)="79"> In a 2007 poll , 92 % of Alabamians reported having at least some confidence in churches in the state .
(trg)="79"> 92 % uczestników ankiety deklarowało , że ma zaufanie do kościołów w stanie .

(src)="80"> In addition , Alabama produces aerospace and electronic products , mostly in the Huntsville area , the location of NASA 's George C. Marshall Space Flight Center and the U.S. Army Materiel Command , headquartered at Redstone Arsenal .
(trg)="80"> Ponadto na terenie stanu rozwinął się przemysł lotniczy i elektroniczny , głównie na potrzeby wojska , w Centrum Lotów Kosmicznych imienia George 'a C. Marshalla oraz United States Army Aviation and Missile Command w Huntsville .

(src)="81"> Steel producers Outokumpu , Nucor , SSAB , ThyssenKrupp , and U.S. Steel have facilities in Alabama and employ over 10,000 people .
(trg)="81"> Producenci stali Nucor , SSAB , ThyssenKrupp oraz U.S. Steel mają swoje fabryki w tym stanie i zatrudniają ponad 10 tys .

(src)="82"> In 2006 , 22.3 million tourists spent $ 8.3 billion providing an estimated 162,000 jobs in the state .
(trg)="82"> W 2006 roku turyści wydali 8,3 mld $ dając zatrudnienie łącznie 162 tys .

(src)="83"> = = = Banking = = = Alabama has the headquarters of Regions Financial Corporation , BBVA Compass , Superior Bancorp and the former Colonial Bancgroup .
(trg)="83"> Swoje siedziby w stanie mają Regions Financial Corporation , BBVA Compass oraz Superior Bancorp , a także kilkanaście mniejszych banków , większość w Birmingham .

(src)="84"> = = = Construction = = = Rust International has grown to include Brasfield & Gorrie , BE & K , Hoar Construction and B.L.
(trg)="84"> Na terenie miasta znaleźć można także przedsiębiorstwa budowlane takie jak Brasfield & Gorrie , BE & K , Hoar Construction oraz B.L.

(src)="85"> In the state are three medical schools ( University of Alabama School of Medicine , University of South Alabama and Alabama College of Osteopathic Medicine ) , two veterinary colleges ( Auburn University and Tuskegee University ) , a dental school ( University of Alabama School of Dentistry ) , an optometry college ( University of Alabama at Birmingham ) , two pharmacy schools ( Auburn University and Samford University ) , and five law schools ( University of Alabama School of Law , Birmingham School of Law , Cumberland School of Law , Miles Law School , and the Thomas Goode Jones School of Law ) .
(trg)="85"> = = Uniwersytety i wyższe uczelnie = = * University of Alabama at Birmingham ( medycyna , stomatologia , optometria ) * University of Alabama ( medycyna ) * University of South Alabama ( medycyna ) * Auburn University ( weterynaria , farmacja ) * Tuskegee University ( weterynaria ) * Samford University ( farmacja ) * Troy University * University of North Alabama * Spring Hill College = = Sport = = W stanie Alabama funkcjonuje kilka zawodowych drużyn sportowych grających w niższych ligach , w tym cztery zespoły baseballowe .

(src)="86"> = = = Rail = = = For rail transport , Amtrak schedules the Crescent , a daily passenger train , running from New York to New Orleans with stops at Anniston , Birmingham , and Tuscaloosa.Yakutat City , Sitka , Juneau , and Anchorage are the four largest cities in the U.S. by area.North America covers an area of about 24,709,000 square kilometers ( 9,540,000 square miles ) , about 4.8 % of the planet 's surface or about 16.5 % of its land area.The Alabama River , in the U.S. state of Alabama , is formed by the Tallapoosa and Coosa rivers , which unite about north of Montgomery.According to the 2010 United States Census , Arizona had a population of 6,392,017 .
(trg)="86"> Podstawą systemu kolei w tym stanie jest codzienny pociąg " Crescent " z Nowego Yorku do Nowego Orleanu , zatrzymujący się na stacjach w Anniston , Birmingham i Tuscaloosa . " consolidated city-borough " ) : Anchorage , Haines , Juneau , Sitka , Wrangell i Yakutat . ] Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km ² ( co stanowi 16,3 % całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej ) , położony na półkulach : północnej i zachodniej.Zaczyna się 11 km na południe od Montgomery , z połączenia rzek Coosa i Tallapoosa , które biorą swój początek w Appalachach i łączą się niedaleko miasta Montgomery . = = Demografia = = Według spisu z 2010 roku , Arizonę zamieszkiwało 6 392 017 ludzi .

(src)="87"> It is home to the University of Arizona . = = History = = Anime arose in the early 20th century , when Japanese filmmakers experimented with the animation techniques also pioneered in France , Germany , the United States and Russia.South America is a continent located in the Western Hemisphere , mostly in the Southern Hemisphere , with a relatively small portion in the Northern Hemisphere .
(trg)="87"> W większości zgrupowani są w okolicach Phoenix . = = Historia anime = = Historia japońskiej animacji sięga początków XX wieku , kiedy to japońscy filmowcy eksperymentowali z technikami animacji znanymi we Francji , Niemczech , Stanach Zjednoczonych i Rosji.Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej , a w mniejszej – na półkuli północnej .

(src)="88"> South America ranks fourth in area ( after Asia , Africa , and North America ) and fifth in population ( after Asia , Africa , Europe , and North America ) .
(trg)="88"> Powierzchniowo , wśród kontynentów , Ameryka Południowa zajmuje czwarte miejsce ( za Azją , Afryką oraz Ameryką Północną ) .

(src)="89"> Aruba , Bonaire , Curaçao , Trinidad , Tobago , and the federal dependencies of Venezuela sit on the northerly South American continental shelf and are often considered part of the continent .
(trg)="89"> Aruba , Bonaire , Curaçao , Trynidad , Tobago oraz dependencje federalne Wenezueli znajdują się w północnej części szelfu kontynentalnego Ameryki Południowej i są uważane za część kontynentu .

(src)="90"> Other islands that are included with South America are the Galápagos Islands that belong to Ecuador and Easter Island ( in Oceania but belonging to Chile ) , Robinson Crusoe Island , Chiloé ( both Chilean ) and Tierra del Fuego ( split between Chile and Argentina ) .
(trg)="90"> Inne wyspy , które są zaliczane do Ameryki Południowej , to Wyspy Galapagos , które należą do Ekwadoru , Wyspa Wielkanocna ( znajdująca się w Oceanii ) , wyspa Robinson Crusoe oraz archipelag Chiloé , które należą do Chile , natomiast Ziemia Ognista jest podzielona pomiędzy Chile oraz Argentynę .

(src)="91"> Spanish is the official language of most countries , along with other native languages in some countries .
(trg)="91"> Hiszpański , wraz z innymi ojczystymi językami , jest językiem urzędowym w większości krajów .

(src)="92"> Other languages found in South America include , Hindi and Javanese in Suriname ; Italian in Argentina , Brazil , Colombia , Uruguay , Venezuela , Peru and Chile ; and German in certain pockets of Argentina , Brazil , and Chile.The algorithm has many theoretical and practical applications .
(trg)="92"> W Ameryce Południowej można się także spotkać z : językiem hindi i jawajskim w Surinamie , włoskim w Argentynie , Brazylii , Kolumbii , Chile , Wenezueli , Peru i Paragwaju.Istnieje wiele teoretycznych i praktycznych zastosowań algorytmu .

(src)="93"> This was proved by Gabriel Lamé in 1844 , and marks the beginning of computational complexity theory . : 1.Albert attended a Catholic elementary school from the age of five for three years .
(trg)="93"> Zostało to udowodnione przez Gabriela Lamé w 1844 i uważane jest za pierwszy przypadek analizy złożoności obliczeniowej algorytmu.Św.Albert Einstein pierwszy raz zetknął się z nauką , gdy miał pięć lat .

(src)="94"> In May 1904 , the couple 's first son , Hans Albert Einstein , was born in Bern , Switzerland .
(trg)="94"> 14 maja 1904 r. urodził się pierwszy syn Einsteina , Hans Albert , który później również został wybitnym uczonym .

(src)="95"> Their second son , Eduard , was born in Zurich in July 1910 .
(trg)="95"> Kolejny syn , Eduard , urodził się 28 lipca 1910 .

(src)="96"> For Einstein , " war was a disease ... he called for resistance to war .
(trg)="96"> Kolejną podróż Einstein odbył w 1925 r. do Argentyny , Brazylii i Urugwaju .

(src)="97"> During the autopsy , the pathologist of Princeton Hospital , Thomas Stoltz Harvey , removed Einstein 's brain for preservation without the permission of his family , in the hope that the neuroscience of the future would be able to discover what made Einstein so intelligent .
(trg)="97"> Zanim skremowano ciało Einsteina , Thomas Stoltz Harvey , patolog szpitala w Princeton , wyjął bez pozwolenia rodziny Einsteina jego mózg , mając nadzieję , że w przyszłości neurobiologia będzie mogła odkryć , co sprawiło , że Einstein był tak inteligentny .

(src)="98"> " Einstein : A Life.The printing press at Moschopolis published several Albanian texts in Greek script during the 18th century.Háskólinn á Akureyri ( University of Akureyri ) is a university located in Akureyri that was founded in 1987.In 1869 , the new Meiji government renamed Ezo as Hokkaido and unilaterally incorporated it into Japan .
(trg)="98"> Einstein był deterministą.Drukarnia w Moschopolis w XVIII w. wydrukowała w alfabecie greckim kilka albańskojęzycznych tekstów . = = Połączenia komunikacyjne = = Z Akureyri codziennie można się dostać autobusem do Reykjavíku ( czas jazdy 6h ) .W trakcie przemian restauracji Meiji w 1869 r. nowy rząd utworzył Urząd ds .

(src)="99"> One innovation involved the annexation of Hokkaido.In January 2005 , she played in a doubles charity event for the Indian Ocean tsunami with John McEnroe , Andy Roddick , and Chris Evert .
(trg)="99"> W 1946 roku powstało Stowarzyszenie Ajnów Hokkaido.W styczniu 2005 zagrała po to , by zebrać pieniądze dla ofiar tsunami w Azji Południowo – Wschodniej ; towarzyszyli jej Roddick , John McEnroe i Chris Evert .

(src)="100"> In September 2008 , Kournikova showed up for the 2008 Nautica Malibu Triathlon held at Zuma Beach in Malibu , California .
(trg)="100"> We wrześniu 2008 wzięła udział w Nautica Malibu Triathlon , który odbywał się na Zuma Beach w kalifornijskim Malibu .