# dsb/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# ne/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> Wó GNOME
(trg)="s1"> जिनोमको बारेमा

(src)="s2"> Wěcej nawuknuś se wó GNOME
(trg)="s2"> जिनोमको बारेमा धेरै सिक ् नुहोस ्

(src)="s3"> Aktualnosći
(trg)="s3"> समाचारहरू

(src)="s4"> Biblioteka GNOME
(trg)="s4"> जिनोम लाइब ् रेरी

(src)="s5"> Pśijaśele GNOME
(trg)="s5"> जिनोमका साथिहरू

(src)="s6"> Kontakt
(trg)="s6"> सम ् पर ् क गर ् नुहोस ्

(src)="s7"> Pótajmny GEGL
(trg)="s7"> रहस ् यमय GEGL

(src)="s9"> Wanda- ryba GNOME
(trg)="s9"> वान ् डा जीनोम फिस

(src)="s12"> Wó bliźe GNOME
(trg)="s12"> जिनोम डेस ् कटपको बारेमा

(src)="s14"> Witaj w bliźe GNOME
(trg)="s14"> जिनोम डेस ् कटपमा स ् वागत छ

(src)="s17"> Wersija
(trg)="s17"> संस ् करण

(src)="s18"> Rozdźělowaŕ
(trg)="s18"> बितरक

(src)="s19"> Datum twarjenja
(trg)="s19"> निर ् माण मिति

(src)="s20"> Pokazuj informaciju na toś tej wersije GNOME
(trg)="s20"> यो जीनोम संस ् करणमा सूचना प ् रदर ् शन गर ् नुहोस ्

(src)="s26"> UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> १९९७ मा जीनोम सुरआत भए देखि नै सयौं मानिसहरूले जीनोममा कोड योगदान गर ् नुभएको छ ; धेरै धेरैले अनुवाद , मिसिलिकरण , र गुणात ् मक आश ् वासन समेत गरेर अन ् य महत ् वपूर ् ण तरिकाले योगदान गर ् नुभएको छ , UnknownMonitor vendor

(src)="s29"> namename
(trg)="s29"> ' % s ' फाइल दोहोर ् याउँदा त ् रुटि : % snamename

(src)="s45"> position " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> position " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# dsb/gnome-menus-3.0.xml.gz
# ne/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s1"> Zuk a Wobraz
(trg)="s1"> श ् रव ् य दृश ् य

(src)="s2"> Meni multimedijow
(trg)="s2"> मल ् टिमिडिया मेनु

(src)="s3"> Programowanje
(trg)="s3"> प ् रोग ् रामिङ ् ग

(src)="s4"> Rědy za wuwijanja software
(trg)="s4"> सफ ् टवेर विकासका लागि उपकरण

(src)="s5"> Edukacija
(trg)="s5"> शिक ् षा

(src)="s6"> Graśa
(trg)="s6"> खेलहरु

(src)="s7"> Graśa a rozwjaselenje
(trg)="s7"> खेलहरू र मनोरञ ् जनहरू

(src)="s8"> Grafika
(trg)="s8"> ग ् राफिक ् स ्

(src)="s9"> Grafiske nałožowanja
(trg)="s9"> ग ् राफिक ् स अनुप ् रयोगहरू

(src)="s10"> Internet
(trg)="s10"> इन ् टरनेट

(src)="s11"> Programy z pśistupom do seśi - internrt a email
(trg)="s11"> वेब र इमेल जस ् तो इन ् टरनेट पहुँचको निम ् ति कार ् यक ् रमहरू

(src)="s12"> Běrow
(trg)="s12"> कार ् यालय

(src)="s13"> Běrowe aplikacije
(trg)="s13"> कार ् यालय अनुप ् रयोग

(src)="s14"> Systemowe wobrědy
(trg)="s14"> पद ् धति उपकरणहरु

(src)="s15"> Konfiguracijaa monitorowanje systema
(trg)="s15"> प ् रणाली कन ् फिगरेसन र अनुगमन

(src)="s16"> Uniwersalny pśistup
(trg)="s16"> विश ् वब ् यापी पहुँच

(src)="s17"> Nastajenia uniwersalnogo pśistupa
(trg)="s17"> ब ् रमान ् डिय पहुँच सेटिङ

(src)="s18"> Pśidanki
(trg)="s18"> सहायक उपकरण

(src)="s19"> Blodowe pśidanki
(trg)="s19"> डेस ् कटप सहायक उपकरण

(src)="s20"> Nałožowanja
(trg)="s20"> अनुप ् रयोग

(src)="s50"> Administracija
(trg)="s50"> प ् रशासन

(src)="s51"> Změniś globalne systemowe nastajenia ( za wšyknych wužywarjow )
(trg)="s51"> सम ् पूर ् ण प ् रणालीका सेटिङ परिवर ् तन गर ् नुहोस ् ( सबै प ् रयोगकर ् तालाई प ् रभाव पार ् छ )

(src)="s52"> Preferencije
(trg)="s52"> प ् राथमिकताहरु

(src)="s53"> Wósobinske preferencije
(trg)="s53"> व ् यक ् तिगत प ् राथमिकताहरु

(src)="s60"> Hardware
(trg)="s60"> हार ् डवेयर

(src)="s61"> Nastajenja za hardwarowe pśipšawyPersonal settings
(trg)="s61"> विभिन ् न हार ् डवेयर यन ् त ् रका लागि सेटिङPersonal settings

(src)="s62"> Wósobinske
(trg)="s62"> व ् यक ् तिगत

(src)="s63"> Wósobinske nastajenja
(trg)="s63"> व ् यक ् तिगत सेटिङ

(src)="s64"> System
(trg)="s64"> प ् रणाली

(src)="s65"> Systemowe nastajenja
(trg)="s65"> प ् रणाली सेटिङ