# de_DE/aptitude.xml.gz
# ne/aptitude.xml.gz


(src)="s120"> errorIgn
(trg)="s120"> प ् राप ् त गर ् नुहोस ् : errorIgn

(src)="s143"> ignoredErr
(trg)="s143"> ignoredErr

(src)="s160"> DONE
(trg)="s160"> DONE

(src)="s286"> Pkg1 depends upon Pkg2
(trg)="s286"> Pkg1 depends upon Pkg2

(src)="s289"> rreject
(trg)="s289"> rreject

(src)="s290"> rreject
(trg)="s290"> rreject

(src)="s291"> aapprove
(trg)="s291"> aapprove

(src)="s292"> aapprove
(trg)="s292"> aapprove

(src)="s437"> ERRERROR
(trg)="s437"> मानक आगतमा अनपेक ् षित फाइलको समाप ् तीERRERROR

(src)="s478"> Localized defaults | aptitude-defaults.ww
(trg)="s478"> तपाईँ यी हराइरहेका फाइलहरुमा सुधार गर ् न प ् याकेज सूचिहरुलाई अद ् यावधिक गर ् न चाहनुहुन ् छLocalized defaults | aptitude-defaults.ww

(src)="s548"> ?
(trg)="s548"> ?

(src)="s1014"> . " , such as " aptitude.util.logging
(trg)="s1014"> . " , such as " aptitude.util.logging

(src)="s1029"> why
(trg)="s1029"> why

# de_DE/gimp20.xml.gz
# ne/gimp20.xml.gz


(src)="s41"> dialogs-action
(trg)="s41"> dialogs-action

(src)="s55"> dialogs-action
(trg)="s55"> dialogs-action

(src)="s56"> dialogs-action
(trg)="s56"> dialogs-action

(src)="s57"> vector-mode
(trg)="s57"> vector-mode

(src)="s61"> dialogs-action
(trg)="s61"> dialogs-action

(src)="s66"> align-reference-type
(trg)="s66"> align-reference-type

(src)="s69"> dialogs-action
(trg)="s69"> dialogs-action

(src)="s73"> undo-type
(trg)="s73"> undo-type

(src)="s85"> brush-editor-action
(trg)="s85"> brush-editor-action

(src)="s86"> brush-editor-action
(trg)="s86"> brush-editor-action

(src)="s87"> brushes-action
(trg)="s87"> brushes-action

(src)="s88"> brushes-action
(trg)="s88"> brushes-action

(src)="s89"> brushes-action
(trg)="s89"> brushes-action

(src)="s90"> brushes-action
(trg)="s90"> brushes-action

(src)="s91"> brushes-action
(trg)="s91"> brushes-action

(src)="s92"> brushes-action
(trg)="s92"> brushes-action

(src)="s93"> brushes-action
(trg)="s93"> brushes-action

(src)="s94"> brushes-action
(trg)="s94"> brushes-action

(src)="s95"> brushes-action
(trg)="s95"> brushes-action

(src)="s96"> brushes-action
(trg)="s96"> brushes-action

(src)="s97"> brushes-action
(trg)="s97"> brushes-action

(src)="s98"> brushes-action
(trg)="s98"> brushes-action

(src)="s99"> brushes-action
(trg)="s99"> brushes-action

(src)="s100"> brushes-action
(trg)="s100"> brushes-action

(src)="s101"> brushes-action
(trg)="s101"> brushes-action

(src)="s102"> buffers-action
(trg)="s102"> buffers-action

(src)="s103"> buffers-action
(trg)="s103"> buffers-action

(src)="s104"> buffers-action
(trg)="s104"> buffers-action

(src)="s105"> buffers-action
(trg)="s105"> buffers-action

(src)="s106"> buffers-action
(trg)="s106"> buffers-action

(src)="s107"> buffers-action
(trg)="s107"> buffers-action

(src)="s108"> buffers-action
(trg)="s108"> buffers-action

(src)="s109"> buffers-action
(trg)="s109"> buffers-action

(src)="s110"> buffers-action
(trg)="s110"> buffers-action

(src)="s111"> channels-action
(trg)="s111"> channels-action

(src)="s112"> channels-action
(trg)="s112"> channels-action

(src)="s113"> channels-action
(trg)="s113"> channels-action

(src)="s114"> channels-action
(trg)="s114"> channels-action

(src)="s115"> channels-action
(trg)="s115"> channels-action

(src)="s116"> channels-action
(trg)="s116"> channels-action

(src)="s117"> channels-action
(trg)="s117"> channels-action

(src)="s118"> channels-action
(trg)="s118"> channels-action

(src)="s119"> channels-action
(trg)="s119"> channels-action

(src)="s120"> channels-action
(trg)="s120"> channels-action

(src)="s121"> channels-action
(trg)="s121"> channels-action

(src)="s122"> channels-action
(trg)="s122"> channels-action

(src)="s123"> channels-action
(trg)="s123"> channels-action

(src)="s124"> channels-action
(trg)="s124"> channels-action

(src)="s125"> channels-action
(trg)="s125"> channels-action

(src)="s126"> channels-action
(trg)="s126"> channels-action

(src)="s127"> channels-action
(trg)="s127"> channels-action

(src)="s128"> channels-action
(trg)="s128"> channels-action

(src)="s129"> channels-action
(trg)="s129"> channels-action

(src)="s130"> channels-action
(trg)="s130"> channels-action

(src)="s131"> channels-action
(trg)="s131"> channels-action

(src)="s132"> channels-action
(trg)="s132"> channels-action

(src)="s133"> vectors-action
(trg)="s133"> vectors-action

(src)="s134"> channels-action
(trg)="s134"> channels-action

(src)="s135"> vectors-action
(trg)="s135"> vectors-action

(src)="s136"> channels-action
(trg)="s136"> channels-action

(src)="s137"> vectors-action
(trg)="s137"> vectors-action

(src)="s147"> colormap-action
(trg)="s147"> % s च ् यानल प ् रतिलिपिcolormap-action

(src)="s148"> colormap-action
(trg)="s148"> colormap-action

(src)="s149"> palette-editor-action
(trg)="s149"> palette-editor-action

(src)="s150"> colormap-action
(trg)="s150"> colormap-action

(src)="s151"> colormap-action
(trg)="s151"> colormap-action

(src)="s152"> colormap-action
(trg)="s152"> colormap-action

(src)="s153"> colormap-action
(trg)="s153"> colormap-action

(src)="s156"> config-action
(trg)="s156"> रङमानचित ् र प ् रविष ् टि सम ् पादन गर ् नुहोस ् config-action

(src)="s157"> config-action
(trg)="s157"> config-action

(src)="s158"> context-action
(trg)="s158"> context-action

(src)="s159"> context-action
(trg)="s159"> context-action

(src)="s160"> image-action
(trg)="s160"> image-action

(src)="s161"> layers-action
(trg)="s161"> layers-action

(src)="s162"> context-action
(trg)="s162"> context-action

(src)="s163"> context-action
(trg)="s163"> context-action

(src)="s166"> context-action
(trg)="s166"> context-action

(src)="s168"> context-action
(trg)="s168"> context-action

(src)="s169"> context-action
(trg)="s169"> context-action

(src)="s170"> context-action
(trg)="s170"> context-action

(src)="s171"> context-action
(trg)="s171"> context-action

(src)="s172"> context-action
(trg)="s172"> context-action

(src)="s173"> context-action
(trg)="s173"> context-action

(src)="s174"> context-action
(trg)="s174"> context-action

(src)="s175"> context-action
(trg)="s175"> context-action

(src)="s176"> context-action
(trg)="s176"> context-action

(src)="s177"> context-action
(trg)="s177"> context-action