# cv/account-plugins.xml.gz
# ko/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Gmail , Google Docs , Google + , YouTube тата Picasa ҫав шутра
(trg)="s1"> 지메일 , 구글 독스 , 구글 플러스 , 유튜브 . 피카사를 포함합니다 .

# cv/apport.xml.gz
# ko/apport.xml.gz


(src)="s41"> & Părahăşla
(trg)="s41"> 취소 ( C )

(src)="s44"> Jănăš : % s
(trg)="s44"> 오류 : % s

(src)="s48"> & Hatĕr
(trg)="s48"> 마침 ( D )

(src)="s49"> şuk
(trg)="s49"> 없음

(src)="s53"> Fajl tupănmarĕ
(trg)="s53"> 파일이 존재하지 않습니다 .

(src)="s68"> Jănăš
(trg)="s68"> 오류

(src)="s74"> " PID " tĕrĕs mar
(trg)="s74"> 유효하지 않은 PID

(src)="s115"> Tetel jănăšĕ
(trg)="s115">네트워크 문제

(src)="s146"> y
(trg)="s146">로컬에사 작업을 하거나(-s,-g,-o) 인증 파일을 제공해야 합니다(--auth); --help 옵션을 이용해 도움을 얻을 수 있습니다.y

# cv/apturl.xml.gz
# ko/apturl.xml.gz


(src)="s27"> Ănlantaru
(trg)="s27"> 설명

(src)="s28"> _ Lart
(trg)="s28"> 설치 ( _ I )

# cv/bootloader.xml.gz
# ko/bootloader.xml.gz


(src)="s1"> OK
(trg)="s1"> 예

(src)="s2"> Părahăşla
(trg)="s2"> 아니오

(src)="s3"> Sünterse şut
(trg)="s3"> 다시 시작

(src)="s4"> Malalla
(trg)="s4"> 계속

(src)="s6"> Тухатпӑр ...
(trg)="s6"> 끝내는 중 ...

(src)="s8"> Pulăšu
(trg)="s8"> 도움말

(src)="s15"> Parol '
(trg)="s15"> 암호

(src)="s16"> Sirĕn parole kĕrtĕr :
(trg)="s16"> 암호를 입력해주십시오 :

(src)="s17"> DVD jănăšĕ
(trg)="s17"> DVD 오류

(src)="s19"> Sünter
(trg)="s19"> 컴퓨터 끄기

(src)="s20"> Системана хале чармала ?
(trg)="s20"> 시스템을 끄시겠습니까 ?

(src)="s21"> Parol '
(trg)="s21"> 암호

(src)="s22"> Ytti ĕnerlevsem
(trg)="s22"> 기타 설정

(src)="s23"> Cĕlhe
(trg)="s23"> 언어

(src)="s24"> Puskăclăh kalăpĕ
(trg)="s24"> 키맵

(src)="s25"> Rešimsem
(trg)="s25"> 모드

(src)="s26"> Vişellĕ
(trg)="s26"> 표준 모드

(src)="s27"> Expert rešimĕ
(trg)="s27"> 전문가 모드

(src)="s28"> Anlărah ĕnerlevsem
(trg)="s28"> 접근성 기능

(src)="s29"> Şuk
(trg)="s29"> 없음

(src)="s31"> Luppă
(trg)="s31"> 돋보기

(src)="s37"> Pĕtĕmpeh
(trg)="s37"> 전체

(src)="s52"> ^ " Ubuntu " lart
(trg)="s52"> 우분투 설치 ( ^ I )

(src)="s53"> ^ " Kubuntu " lart
(trg)="s53"> 쿠분투 설치 ( ^ I )

(src)="s54"> ^ " Edubuntu " lart
(trg)="s54"> 에듀분투 설치 ( ^ I )

(src)="s55"> ^ " Xubuntu " lart
(trg)="s55"> 주분투 설치 ( ^ I )

(src)="s56"> ^ " Ubuntu Server " lart
(trg)="s56"> 우분투 서버 설치 ( ^ I )

(src)="s58"> ^ " Ubuntu Studio " lart
(trg)="s58"> 우분투 스튜디오 설치 ( ^ I )

(src)="s59"> ^ " Ubuntu MID " lart
(trg)="s59"> 우분투 MID 설치 ( ^ I )

(src)="s64"> Servĕra lart
(trg)="s64"> 서버 설치

(src)="s66"> " LAMP " servĕra lart
(trg)="s66"> LAMP 서버 설치

(src)="s67"> " LTSP " servĕra lart
(trg)="s67"> LTSP 서버 설치

(src)="s78"> ^ " Mythbuntu " lart
(trg)="s78"> 미스분투 설치 ( ^ I )

# cv/cups.xml.gz
# ko/cups.xml.gz


(src)="s352"> subject : error
(trg)="s352"> subject : error

# cv/desktop_kubuntu-firefox-installer.xml.gz
# ko/desktop_kubuntu-firefox-installer.xml.gz


(src)="s1"> Mozilla Firefox тишкерӳҫ ларткӑчӗ
(trg)="s1"> 모질라 파이어폭스 웹브라우저 설치기

# cv/empathy.xml.gz
# ko/empathy.xml.gz


(src)="s1"> Empathy
(trg)="s1"> 엠퍼시

(src)="s125"> Uşă
(trg)="s125"> 대화 가능

(src)="s126"> Jerşmest
(trg)="s126"> 다른 용무 중

(src)="s127"> Supnă
(trg)="s127"> 자리 비움

(src)="s129"> Hupăpresence
(trg)="s129"> 연결 중지presence

(src)="s130"> Pallă mar
(trg)="s130"> 알 수 없음

(src)="s133"> Tetel jănăšĕ
(trg)="s133"> 네트워크 오류

(src)="s160"> " Yahoo ! " Jappun
(trg)="s160"> 야후 ! 일본

(src)="s170"> Ytti
(trg)="s170"> 고급

(src)="s176"> Servĕr
(trg)="s176"> 서버

(src)="s177"> Port
(trg)="s177"> 포트

(src)="s179"> % s :
(trg)="s179"> % s :

(src)="s184"> MyUserName on freenode
(trg)="s184"> 서버에 새 계정 만들기MyUserName on freenode

(src)="s185"> Jabber Account
(trg)="s185"> % 1 $ s ( 서버 % 2 $ s ) Jabber Account

(src)="s197"> Tetel
(trg)="s197"> 네트워크

(src)="s203"> Servĕrsem
(trg)="s203"> 서버

(src)="s268"> _ Port :
(trg)="s268"> 포트 ( _ P ) :

(src)="s277"> Sănarsem
(trg)="s277"> 그림

(src)="s320"> pallă mar
(trg)="s320">알 수 없음

(src)="s329"> _ Jar
(trg)="s329">보내기(_S)

(src)="s337"> foo has left the room
(trg)="s337">'%s'님이 방을 떠났습니다foo has left the room

(src)="s338"> ( % s )
(trg)="s338"> (%s)

(src)="s349"> KalaşuEscher Cat ( SMS )
(trg)="s349">대화Escher Cat (SMS)

(src)="s392"> Uškănsem
(trg)="s392">그룹

(src)="s394"> verb in a column header displaying group names
(trg)="s394">그룹 추가(_A)verb in a column header displaying group names

(src)="s396"> Uškăn
(trg)="s396">그룹

(src)="s407"> Šănkărav
(trg)="s407">호출

(src)="s416"> _ Kălar
(trg)="s416">제거(_R)

(src)="s418"> menu item
(trg)="s418">단문 문자(_S)menu item

(src)="s425"> Edit individual ( contextual menu )
(trg)="s425">정보(_M)Edit individual (contextual menu)

(src)="s426"> _ Türlet
(trg)="s426">편집(_E)

(src)="s435"> Patšalăhĕ :
(trg)="s435">국가:

(src)="s436"> Štatĕ :
(trg)="s436">지역:

(src)="s437"> Huli :
(trg)="s437">도시:

(src)="s438"> Oplăşĕ :
(trg)="s438">구역:

(src)="s440"> Uramĕ :
(trg)="s440">길:

(src)="s448"> Jănăšĕ :
(trg)="s448">오류:

(src)="s451"> Hăvărtlăhĕ :
(trg)="s451">속도:

(src)="s455"> Vărămlăhĕ :
(trg)="s455">경도:

(src)="s456"> Anlăhĕ :
(trg)="s456">위도:

(src)="s458"> VyrănLocation , $ date
(trg)="s458">위치Location, $date

(src)="s465"> Şĕnĕ tetel
(trg)="s465">새 네트워크

(src)="s467"> verb displayed on a button to select an IRC network
(trg)="s467">네트워크 목록 초기화(_N)verb displayed on a button to select an IRC network

(src)="s469"> şĕnĕ servĕr
(trg)="s469">새 서버

(src)="s476"> Šyrav
(trg)="s476">검색

(src)="s478"> A date with the time
(trg)="s478">대화, 상대: %sA date with the time

(src)="s525"> Şĕnĕ kalaşu
(trg)="s525">새 대화

(src)="s532"> Google TalkYahoo !
(trg)="s532">사용자 지정 메시지…Google TalkYahoo!

(src)="s537"> _ Malalla
(trg)="s537">다음(_N)

(src)="s586"> Arap
(trg)="s586">아랍어

(src)="s587"> Ermen
(trg)="s587">아르메니아어

(src)="s589"> Kel 't
(trg)="s589">켈트어

(src)="s594"> Kirillĕzză
(trg)="s594">키릴 문자