# cv/account-plugins.xml.gz
# km/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Gmail , Google Docs , Google + , YouTube тата Picasa ҫав шутра
(trg)="s1"> រួម ​ បញ ្ ចូល Gmail , Google Docs , Google + , YouTube និង Picasa

# cv/apport.xml.gz
# km/apport.xml.gz


(src)="s41"> & Părahăşla
(trg)="s41"> បោះបង ់

(src)="s44"> Jănăš : % s
(trg)="s44"> កំហុស ៖ % s

(src)="s48"> & Hatĕr
(trg)="s48"> ធ ្ វើ ​ រួច

(src)="s49"> şuk
(trg)="s49"> គ ្ មាន

(src)="s53"> Fajl tupănmarĕ
(trg)="s53"> មិន ​ មាន ​ ឯកសារ ​ ទេ ។

(src)="s68"> Jănăš
(trg)="s68"> កំហុស

(src)="s74"> " PID " tĕrĕs mar
(trg)="s74"> PID មិន ​ ត ្ រឹមត ្ រូវ

(src)="s115"> Tetel jănăšĕ
(trg)="s115">បញ្ហា​បណ្ដាញ

(src)="s146"> y
(trg)="s146">អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​​ណាមួយ​ក៏បាន (-s, -g, -o) ឬ​ផ្គត់ផ្គង់​ឯកសារ​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ (--auth) សូម​មើល​ជំនួយ --សម្រាប់​ជំនួយ​ខ្លីy

# cv/apturl.xml.gz
# km/apturl.xml.gz


(src)="s27"> Ănlantaru
(trg)="s27"> សេចក ្ តី ​ ពិពណ ៌ នា

(src)="s28"> _ Lart
(trg)="s28"> ដំឡើង

# cv/bootloader.xml.gz
# km/bootloader.xml.gz


(src)="s1"> OK
(trg)="s1"> យល ់ ​ ​ ព ្ រម

(src)="s2"> Părahăşla
(trg)="s2"> បោះបង ់

(src)="s3"> Sünterse şut
(trg)="s3"> ចាប ់ ​ ផ ្ ដើម ​ ឡើងវិញ

(src)="s4"> Malalla
(trg)="s4"> បន ្ ត

(src)="s6"> Тухатпӑр ...
(trg)="s6"> កំពុង ​ ចេញ ...

(src)="s8"> Pulăšu
(trg)="s8"> ជំនួយ

(src)="s15"> Parol '
(trg)="s15"> ពាក ្ យសម ្ ងាត ់

(src)="s16"> Sirĕn parole kĕrtĕr :
(trg)="s16"> បញ ្ ចូល ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ ងាត ់ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ៖

(src)="s17"> DVD jănăšĕ
(trg)="s17"> កំហុស ​ ឌីវីឌី

(src)="s19"> Sünter
(trg)="s19"> បិទម ៉ ាស ៊ ីន

(src)="s20"> Системана хале чармала ?
(trg)="s20"> បញ ្ ឈប ់ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ ឥឡូវ ​ នេះឬ ?

(src)="s21"> Parol '
(trg)="s21"> ពាក ្ យ ​ សម ្ ងាត ់

(src)="s22"> Ytti ĕnerlevsem
(trg)="s22"> ជម ្ រើស ​ ផ ្ សេង ​ ៗ

(src)="s23"> Cĕlhe
(trg)="s23"> ភាសា

(src)="s24"> Puskăclăh kalăpĕ
(trg)="s24"> ការផ ្ គូផ ្ គង

(src)="s25"> Rešimsem
(trg)="s25"> របៀប

(src)="s26"> Vişellĕ
(trg)="s26"> ធម ្ មតា

(src)="s27"> Expert rešimĕ
(trg)="s27"> របៀប ​ ​ អ ្ នក ​ ​ ​ ជំនាញ

(src)="s28"> Anlărah ĕnerlevsem
(trg)="s28"> មធ ្ យោ ​ បាយ ​ ងាយស ្ រួល

(src)="s29"> Şuk
(trg)="s29"> គ ្ មាន

(src)="s31"> Luppă
(trg)="s31"> ឧបករណ ៍ ​ ពង ្ រីក

(src)="s37"> Pĕtĕmpeh
(trg)="s37"> គ ្ រប ់ ​ យ ៉ ាង

(src)="s52"> ^ " Ubuntu " lart
(trg)="s52"> ^ ដំឡើង ​ អ ៊ ូប ៊ ុនទូ

(src)="s53"> ^ " Kubuntu " lart
(trg)="s53"> ^ ដំឡើង Kubuntu

(src)="s54"> ^ " Edubuntu " lart
(trg)="s54"> ^ ដំឡើង Edubuntu

(src)="s55"> ^ " Xubuntu " lart
(trg)="s55"> ^ ដំឡើង Xubuntu

(src)="s56"> ^ " Ubuntu Server " lart
(trg)="s56"> ^ ដំឡើង ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ មេ ​ អ ៊ ូប ៊ ុនទូ

(src)="s58"> ^ " Ubuntu Studio " lart
(trg)="s58"> ^ ដំឡើង ​ ស ្ ទូឌីអូ ​ ​ អ ៊ ូប ៊ ុនទូ

(src)="s59"> ^ " Ubuntu MID " lart
(trg)="s59"> ^ ដំឡើង ​ អ ៊ ូប ៊ ុនទូ MID

(src)="s64"> Servĕra lart
(trg)="s64"> ដំឡើងម ៉ ាស ៊ ីនមេ

(src)="s66"> " LAMP " servĕra lart
(trg)="s66"> ដំឡើង ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ មេ

(src)="s67"> " LTSP " servĕra lart
(trg)="s67"> ដំឡើង ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ មេ

(src)="s78"> ^ " Mythbuntu " lart
(trg)="s78"> ^ ដំឡើង Mythbuntu

# cv/desktop_kubuntu-firefox-installer.xml.gz
# km/desktop_kubuntu-firefox-installer.xml.gz


(src)="s1"> Mozilla Firefox тишкерӳҫ ларткӑчӗ
(trg)="s1"> កម ្ មវិធី ​ ដំឡើង ​ កម ្ មវិធី ​ រុករក Mozilla Firefox

# cv/empathy.xml.gz
# km/empathy.xml.gz


(src)="s1"> Empathy
(trg)="s1"> Empathy

(src)="s125"> Uşă
(trg)="s125"> មាន

(src)="s126"> Jerşmest
(trg)="s126"> រវល ់

(src)="s127"> Supnă
(trg)="s127"> ចាក ​ ឆ ្ ងាយ

(src)="s129"> Hupăpresence
(trg)="s129"> ក ្ រៅ ​ បណ ្ ដាញpresence

(src)="s130"> Pallă mar
(trg)="s130"> មិន ​ ស ្ គាល ់

(src)="s133"> Tetel jănăšĕ
(trg)="s133"> កំហុស ​ បណ ្ ដាញ

(src)="s160"> " Yahoo ! " Jappun
(trg)="s160"> យ ៉ ាហ ៊ ូ ​ ! ជប ៉ ុន

(src)="s170"> Ytti
(trg)="s170"> កម ្ រិត ​ ខ ្ ពស ់

(src)="s176"> Servĕr
(trg)="s176"> ម ៉ ាស ៊ ីន ​ បម ្ រើ

(src)="s177"> Port
(trg)="s177"> ច ្ រក

(src)="s179"> % s :
(trg)="s179"> % s :

(src)="s184"> MyUserName on freenode
(trg)="s184"> បង ្ កើត ​ គណនី ​ ថ ្ មី ​ នៅ ​ លើ ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ បម ្ រើMyUserName on freenode

(src)="s185"> Jabber Account
(trg)="s185"> % 1 $ s លើ % 2 $ sJabber Account

(src)="s197"> Tetel
(trg)="s197"> បណ ្ ដាញ

(src)="s203"> Servĕrsem
(trg)="s203"> ម ៉ ាស ៊ ីន ​ បម ្ រើ

(src)="s268"> _ Port :
(trg)="s268"> ច ្ រក ៖

(src)="s277"> Sănarsem
(trg)="s277"> រូបភាព

(src)="s320"> pallă mar
(trg)="s320">មិន​ស្គាល់

(src)="s329"> _ Jar
(trg)="s329">ផ្ញើ

(src)="s337"> foo has left the room
(trg)="s337">%s បាន​ចាកចេញ​ពី​បន្ទប់foo has left the room

(src)="s338"> ( % s )
(trg)="s338"> (%s)

(src)="s349"> KalaşuEscher Cat ( SMS )
(trg)="s349">ការ​សន្ទនាEscher Cat (SMS)

(src)="s392"> Uškănsem
(trg)="s392">ក្រុម

(src)="s394"> verb in a column header displaying group names
(trg)="s394">បន្ថែម​ក្រុមverb in a column header displaying group names

(src)="s396"> Uškăn
(trg)="s396">ក្រុម

(src)="s407"> Šănkărav
(trg)="s407">ហៅ

(src)="s416"> _ Kălar
(trg)="s416">យកចេញ

(src)="s418"> menu item
(trg)="s418">ផ្ញើ​សារmenu item

(src)="s425"> Edit individual ( contextual menu )
(trg)="s425">ព័ត៌មានEdit individual (contextual menu)

(src)="s426"> _ Türlet
(trg)="s426">កែសម្រួល

(src)="s435"> Patšalăhĕ :
(trg)="s435">ប្រទេស ៖

(src)="s436"> Štatĕ :
(trg)="s436">រដ្ឋ ៖

(src)="s437"> Huli :
(trg)="s437">ទីក្រុង ៖

(src)="s438"> Oplăşĕ :
(trg)="s438">ផ្ទៃ​ដី ៖

(src)="s440"> Uramĕ :
(trg)="s440">ផ្លូវ ៖

(src)="s448"> Jănăšĕ :
(trg)="s448">កំហុស ៖

(src)="s451"> Hăvărtlăhĕ :
(trg)="s451">ល្បឿន ៖

(src)="s455"> Vărămlăhĕ :
(trg)="s455">រយៈបណ្ដោយ ៖

(src)="s456"> Anlăhĕ :
(trg)="s456">រយៈទទឹង ៖

(src)="s458"> VyrănLocation , $ date
(trg)="s458">ទីតាំងLocation, $date

(src)="s465"> Şĕnĕ tetel
(trg)="s465">បណ្ដាញ​ថ្មី

(src)="s467"> verb displayed on a button to select an IRC network
(trg)="s467">កំណត់​បញ្ជី​បណ្ដាញverb displayed on a button to select an IRC network

(src)="s469"> şĕnĕ servĕr
(trg)="s469">ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ថ្មី

(src)="s476"> Šyrav
(trg)="s476">ស្វែងរក

(src)="s478"> A date with the time
(trg)="s478">ជជែក​ជាមួយ %sA date with the time

(src)="s525"> Şĕnĕ kalaşu
(trg)="s525">ការ​សន្ទនា​ថ្មី

(src)="s532"> Google TalkYahoo !
(trg)="s532">សារ​ផ្ទាល់ខ្លួន…Google TalkYahoo!

(src)="s537"> _ Malalla
(trg)="s537">បន្ទាប់

(src)="s586"> Arap
(trg)="s586">អារ៉ាប់

(src)="s587"> Ermen
(trg)="s587">អារមេនី

(src)="s589"> Kel 't
(trg)="s589">សែលតិក

(src)="s594"> Kirillĕzză
(trg)="s594">ស៊ីរីលីក

(src)="s595"> Kirillĕzză / Vyrăs
(trg)="s595">ស៊ីរីលីក​/​រុស្ស៊ី