# cs/account-plugins.xml.gz
# en_CA/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Obashuje Gmail , Google Docs , Google + , YouTube a Picasu
(trg)="s1"> Includes Gmail , Google Docs , Google + , YouTube and Picasa

# cs/accounts-service.xml.gz
# en_CA/accounts-service.xml.gz


(src)="s1"> Změnit své vlastní údaje
(trg)="s1"> Change your own user data

(src)="s2"> Pro změnu svých vlastních údajů je vyžadována autentizace
(trg)="s2"> Authentication is required to change your own user data

(src)="s3"> Spravovat uživatelské účty
(trg)="s3"> Manage user accounts

(src)="s4"> Pro změnu údajů o uživateli je vyžadována autentizace
(trg)="s4"> Authentication is required to change user data

(src)="s5"> Změnit nastavení přihlašovací obrazovky
(trg)="s5"> Change the login screen configuration

(src)="s6"> Pro změnu nastavení přihlašovací obrazovky je vyžadována autentizace
(trg)="s6"> Authentication is required to change the login screen configuration

(src)="s7"> Zobrazit informace o verzi a ukončit program
(trg)="s7"> Output version information and exit

(src)="s8"> Nahradit současnou instanci
(trg)="s8"> Replace existing instance

(src)="s9"> Povolit ladicí kód
(trg)="s9"> Enable debugging code

(src)="s10"> Poskytuje rozhraní D-Bus pro zobrazování a změny informací o uživatelských účtech
(trg)="s10"> Provides D-Bus interfaces for querying and manipulating user account information .

# cs/acl.xml.gz
# en_CA/acl.xml.gz


(src)="s1"> Použití :
(trg)="s1"> Usage :

(src)="s2"> \ t % s acl pathname ...
(trg)="s2"> \ t % s acl pathname ...

(src)="s3"> \ t % s -b acl dacl cesta ...
(trg)="s3"> \ t % s -b acl dacl pathname ...

(src)="s4"> \ t % s -d dacl cesta ...
(trg)="s4"> \ t % s -d dacl pathname ...

(src)="s5"> \ t % s -R cesta ...
(trg)="s5"> \ t % s -R pathname ...

(src)="s6"> \ t % s -D cesta ...
(trg)="s6"> \ t % s -D pathname ...

(src)="s7"> \ t % s -B cesta ...
(trg)="s7"> \ t % s -B pathname ...

(src)="s8"> \ t % s -l cesta ... \ t [ není kompatibilní s IRIXem ]
(trg)="s8"> \ t % s -l pathname ... \ t [ not IRIX compatible ]

(src)="s9"> \ t % s -r cesta ... \ t [ není kompatibilní s IRIXem ]
(trg)="s9"> \ t % s -r pathname ... \ t [ not IRIX compatible ]

(src)="s10"> % s : chyba při odstraňování přístupového ACL na " % s " : % s
(trg)="s10"> % s : error removing access acl on " % s " : % s

(src)="s11"> % s : chyba při odstraňování výchozího ACL na " % s " : % s
(trg)="s11"> % s : error removing default acl on " % s " : % s

(src)="s12"> % s : přístupový ACL " % s " : % s v položce % d
(trg)="s12"> % s : access ACL ' % s ' : % s at entry % d

(src)="s13"> % s : nelze získat přístupový ACL na " % s " : % s
(trg)="s13"> % s : cannot get access ACL on ' % s ' : % s

(src)="s14"> % s : nelze zjistit výchozí ACL na " % s " : % s
(trg)="s14"> % s : cannot get default ACL on ' % s ' : % s

(src)="s15"> % s : nelze získat text přístupového ACL na " % s " : % s
(trg)="s15"> % s : cannot get access ACL text on ' % s ' : % s

(src)="s16"> % s : nelze získat výchozí text ACL na " % s " : % s
(trg)="s16"> % s : cannot get default ACL text on ' % s ' : % s

(src)="s17"> % s : nelze nastavit přístupový ACL na " % s " : % s
(trg)="s17"> % s : cannot set access acl on " % s " : % s

(src)="s18"> % s : nelze nastavit výchozí ACL na " % s " : % s
(trg)="s18"> % s : cannot set default acl on " % s " : % s

(src)="s19"> % s : funkce opendir ( otevření složky ) selhala : % s
(trg)="s19"> % s : opendir failed : % s

(src)="s20"> % s : funkce malloc ( přidělení paměti ) selhala : % s
(trg)="s20"> % s : malloc failed : % s

(src)="s21"> % s : % s : Poškozený přístupový ACL " % s " : % s v položce % d
(trg)="s21"> % s : % s : Malformed access ACL `%s ': % s at entry %d

(src)="s22"> % s : % s : Poškozený výchozí ACL " % s " : % s v položce % d
(trg)="s22"> % s : % s : Malformed default ACL `%s ': % s at entry %d

(src)="s23"> % s : % s : Pouze složka může mít nastavená výchozí ACL
(trg)="s23"> % s : % s : Only directories can have default ACLs

(src)="s24"> % s : % s : Na řádku % d nebyl nalezen žádný název souboru , přerušuji
(trg)="s24"> % s : % s : No filename found in line % d , aborting

(src)="s25"> % s : Na řádku % d standardního vstupu nebyl nalezen žádný název souboru , přerušuji
(trg)="s25"> % s : No filename found in line % d of standard input , aborting

(src)="s26"> % s : % s : % s na řádku % d
(trg)="s26"> % s : % s : % s in line % d

(src)="s27"> % s : % s : Nelze změnit vlastníka / skupinu : % s
(trg)="s27"> % s : % s : Cannot change owner / group : % s

(src)="s28"> % s : % s : Nelze změnit mód : % s
(trg)="s28"> % s : % s : Cannot change mode : % s

(src)="s29"> % s % s -- nastavit seznam řízení přístupu ( ACL )
(trg)="s29"> % s % s -- set file access control lists

(src)="s30"> Použití : % s % s
(trg)="s30"> Usage : % s % s

(src)="s31"> -m , --modify = acl změnit aktuální ACL souboru ( souborů ) -M , --modify-file = soubor načíst měněné ACL položky ze souboru -x , --remove = acl odstranit položky z ACL souboru ( souborů ) -X , --remove-file = soubor načíst ACL položky k odstranění ze souboru -b , --remove-all odstranit všechny rozšiřujicí položky ACL -k , --remove-default odstranit výchozí ACL
(trg)="s31"> -m , --modify = acl modify the current ACL ( s ) of file ( s ) -M , --modify-file = file read ACL entries to modify from file -x , --remove = acl remove entries from the ACL ( s ) of file ( s ) -X , --remove-file = file read ACL entries to remove from file -b , --remove-all remove all extended ACL entries -k , --remove-default remove the default ACL

(src)="s32"> --set = acl nastavit ACL souboru , přepíše aktuální ACL --set-file = soubor načíst nastavované položky ACL ze souboru --mask přepočítat masku efektivních práv
(trg)="s32"> --set = acl set the ACL of file ( s ) , replacing the current ACL --set-file = file read ACL entries to set from file --mask do recalculate the effective rights mask

(src)="s33"> -n , --no-mask nepřepočítávat masku efektivních práv -d , --default použít operace na výchozí ACL
(trg)="s33"> -n , --no-mask don 't recalculate the effective rights mask -d , --default operations apply to the default ACL

(src)="s34"> -R , --recursive rekurzivně do podřízených složek -L , --logical logické procházení , následuje symbolické odkazy -P , --physical fyzické procházení , nenásleduje symbolické odkazy --restore = soubor obnovit ACL ( opak k " getfacl -R " ) --test testovací režim ( ACL není měněn )
(trg)="s34"> -R , --recursive recurse into subdirectories -L , --logical logical walk , follow symbolic links -P , --physical physical walk , do not follow symbolic links --restore = file restore ACLs ( inverse of `getfacl -R ') --test test mode (ACLs are not modified)

(src)="s35"> -v , --version zobrazí verzi a ukončí -h , --help tento text nápovědy
(trg)="s35"> -v , --version print version and exit -h , --help this help text

(src)="s36"> % s : Standardní vstup : % s
(trg)="s36"> % s : Standard input : % s

(src)="s37"> % s : Volba - % c není úplná
(trg)="s37"> % s : Option - % c incomplete

(src)="s38"> % s : Volba - % c : % s u znaku % d
(trg)="s38"> % s : Option - % c : % s near character % d

(src)="s39"> % s : % s na řádku % d souboru % s
(trg)="s39"> % s : % s in line % d of file % s

(src)="s40"> % s : % s na řádku % d standardního vstupu
(trg)="s40"> % s : % s in line % d of standard input

(src)="s41"> Zkuste zadat " % s --help " pro více informací .
(trg)="s41"> Try `%s --help ' for more information.

(src)="s42"> % s : Odstaňování úvodního " / " z názvů absolutních cest
(trg)="s42"> % s : Removing leading ' / ' from absolute path names

(src)="s43"> % s % s -- získat seznam řízení přístupu ( ACL ) k souboru
(trg)="s43"> % s % s -- get file access control lists

(src)="s44"> Použití : % s [ - % s ] soubor ...
(trg)="s44"> Usage : % s [ - % s ] file ...

(src)="s45"> -d , --default zobrazí výchozí seznam řízení přístupu ( ACL )
(trg)="s45"> -d , --default display the default access control list

(src)="s47"> Vícenásobný vstup stejného typu
(trg)="s47"> Multiple entries of same type

(src)="s48"> Duplicitní vstupy
(trg)="s48"> Duplicate entries

(src)="s49"> Chybějící nebo nesprávný vstup
(trg)="s49"> Missing or wrong entry

(src)="s50"> Neplatný typ vstupu
(trg)="s50"> Invalid entry type

(src)="s51"> nastavování oprávnění pro % s
(trg)="s51"> setting permissions for % s

(src)="s52"> zahování opravnění pro % s
(trg)="s52"> preserving permissions for % s

# cs/activity-log-manager.xml.gz
# en_CA/activity-log-manager.xml.gz


(src)="s1"> Správce záznamu činností
(trg)="s1"> Activity Log Manager

(src)="s2"> Nastavení , co se bude zaznamenávat do vašeho záznamu činností Zeitgeist
(trg)="s2"> Configure what gets logged in your Zeitgeist activity log

(src)="s3"> Nástroje Správce soukromí a činností
(trg)="s3"> Activities and Privacy Manager Tool

(src)="s4"> Bezpečnost & Soukromí
(trg)="s4"> Security & Privacy

(src)="s5"> Správce soukromí a činností
(trg)="s5"> Privacy and Activity Manager

(src)="s6"> soukromí ; aktivita ; log ; zeitgeist ; diagnostika ; chybové zprávy ;
(trg)="s6"> privacy ; activity ; log ; zeitgeist ; diagnostics ; error reports ;

(src)="s7"> Soubory & Aplikace
(trg)="s7"> Files & Applications

(src)="s8"> Bezpečnost
(trg)="s8"> Security

(src)="s9"> Hledat
(trg)="s9"> Search

(src)="s10"> Diagnostika
(trg)="s10"> Diagnostics

(src)="s11"> Při vyhledávání v Dash :
(trg)="s11"> When searching in the Dash :

(src)="s12"> Zahrnout výsledky online vyhledávání
(trg)="s12"> Include online search results

(src)="s13"> Vyžadovat mé heslo když :
(trg)="s13"> Require my password when :

(src)="s14"> _ Probouzím z režimu spánku
(trg)="s14"> _ Waking from suspend

(src)="s15"> _ Vrátit se zpět z prázdné obrazovky
(trg)="s15"> _ Returning from blank screen

(src)="s16"> _ jestliže obrazovka byla prázdná
(trg)="s16"> _ if screen has been blank for

(src)="s17"> Nastavení hesla
(trg)="s17"> Password Settings

(src)="s18"> Nastavení napájení
(trg)="s18"> Power Settings

(src)="s19"> Název
(trg)="s19"> Name

(src)="s20"> Popis není dostupný
(trg)="s20"> No description available

(src)="s21"> Naposledy použito
(trg)="s21"> Last Used

(src)="s22"> Činnosti
(trg)="s22"> Activity

(src)="s23"> Vybrat aplikaci
(trg)="s23"> Select Application

(src)="s24"> Dnes , % H : % M
(trg)="s24"> Today , % H : % M

(src)="s25"> Včera , % H : % M
(trg)="s25"> Yesterday , % H : % M

(src)="s26"> % e % B % Y , % H : % M
(trg)="s26"> % e % B % Y , % H : % M

(src)="s27"> Nikdy
(trg)="s27"> Never

(src)="s28"> Od :
(trg)="s28"> From :

(src)="s29"> Do :
(trg)="s29"> To :

(src)="s30"> Neplatný časový rozsah
(trg)="s30"> Invalid Timerange

(src)="s31"> % d . % B % Y
(trg)="s31"> % d % B % Y

(src)="s32"> Hudba
(trg)="s32"> Music

(src)="s33"> Videa
(trg)="s33"> Videos

(src)="s34"> Obrázky
(trg)="s34"> Pictures

(src)="s35"> Dokumenty
(trg)="s35"> Documents

(src)="s36"> Prezentace
(trg)="s36"> Presentations

(src)="s37"> Tabulky
(trg)="s37"> Spreadsheets

(src)="s38"> Záznamy konverzací
(trg)="s38"> Chat Logs