# co/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# te/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> Appropositu di GNOME
(trg)="s1"> గ ్ నోమ ్ గురించి

(src)="s2"> Amparane di più à nantu à GNOME
(trg)="s2"> గ ్ నోమ ్ గురించి తెలుసుకొను

(src)="s3"> Nutizie
(trg)="s3"> వార ్ తలు

(src)="s5"> Amichi di GNOME
(trg)="s5"> గ ్ నోమ ్ స ్ నేహితులు

(src)="s6"> Cuntattu
(trg)="s6"> సంప ్ రదించు

(src)="s7"> U Misteriosu GEGL
(trg)="s7"> వింతయిన GEGL

(src)="s9"> Wanda U pesciu GNOME
(trg)="s9"> వాండా GNOME చేప

(src)="s12"> Apprupositu di u Scagnu numericu GNOME
(trg)="s12"> గ ్ నోమ ్ రంగస ్ థలం గురించి

(src)="s14"> Benvenuti à u Scagnu Gnome
(trg)="s14"> గ ్ నోమ ్ రంగస ్ థలానికి సుస ్ వాగతం

(src)="s15"> Purtatu per voi dà :
(trg)="s15"> సమర ్ పిస ్ తున ్ నవారు :

(src)="s17"> Versione
(trg)="s17"> వర ్ షన ్

(src)="s18"> Distributore
(trg)="s18"> పంపకందారు

(src)="s19"> Data di custruzzione
(trg)="s19"> తారీఖును మార ్ చు

(src)="s21"> GNOME hè di gratisi , usevule , stabile , hè un scagnu accessibile in l 'ambiu Unix .
(trg)="s21"> గ ్ నోమ ్ అనేది ఒక యునిక ్ స ్ లాంటి కార ్ యవ ్ యవస ్ థల కోసం వాడు ఒక స ్ వతంత ్ ర , వినియోగకరమైన , స ్ థిర , సాంగత ్ య రంగస ్ థల పరిసరం .

(src)="s22"> GNOME include di più ch 'elle si pò vede à nantu à u screnu , includentu a gestione di u schedariu , a navigazione à nantu à u web , i listini , è assai appiicazioni .
(trg)="s22"> గ ్ నోమ ్ లో మీరు కంప ్ యూటర ్ పై చూసే దస ్ త ్ ర నిర ్ వాహకి , మహాతల అన ్ వేషి , జాబితాలు మరియు అనేక కార ్ యక ్ షేత ్ రాలు మొదలగు నవన ్ నీ వుండును

(src)="s23"> GNOME include dinù un pianu di sviluppu cumplettu per l 'appiicazioni di i prugrammatori , chi permette a creazione d 'appiicazione pudente et cumplesse .
(trg)="s23"> గ ్ నోమ ్ లో కార ్ యక ్ షేత ్ ర రచయితలు క ్ లిష ్ టమైన మరియు దృఢమైన కార ్ యక ్ షేత ్ రములను నిర ్ మించుట కొరకు సంపూర ్ ణ నిర ్ మాణ వేదిక కలదు .

(src)="s24"> GNOME hè attentu à l 'usu è a l 'accessibilita , aduprendu un ciculu di versione è un aiutu finanziaru sicuru unicu per i scagni numerichi di gratisi .
(trg)="s24"> ఉపయోగికత , సాంగ ్ యత ్ యకత , క ్ రమ విడుదల చట ్ రం మరియు దృఢ సంస ్ థాగత దన ్ నులపై గ ్ నోమ ్ దృష ్ టి దీనిని స ్ వతంత ్ ర సాఫ ్ ట ్ వేర ్ రంగాలలో సాటిలేనిదిగా చేస ్ తుంది .

(src)="s25"> A forza di GNOME è a nostra cummunità . Tutt 'ognuno pò incù è sò cumpitenze , cuntribuì à purtà u sviluppu di GNOME .
(trg)="s25"> మా దృఢమైన సంఘమే గ ్ నోమ ్ యొక ్ క శక ్ తి . వాస ్ తవానికి గ ్ నోమ ్ క ్ రోడీకరణ నిపుణత వున ్ నవాళ ్ ళయినా , లేనివాళ ్ ళయినా దీని అభివృద ్ ధిపథంలో సహాయపడగలరు .

(src)="s26"> Centunari di ghjenti anu cuntribuitu à cunstruì u codice di GNOME dapoi 1997 ; di più anu cuntribuitu in d 'altre vie , vale à di a traduzione , a ducumentazione è l 'assicuranza di a qualità.UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> గ ్ నోమ ్ ను 1997లో ప ్ రారంభించినప ్ పట ్ నుంచి వందలాదిమంది దీని సంకేత రచనలో సహాయపడ ్ డారు.చాలామంది అనువదీకరణలో , వివరణపత ్ రాన ్ ని రచించడంలో మరియు నాణ ్ యతా ప ్ రమాణాలను సాధించడంలో సహాయపడ ్ డారు.UnknownMonitor vendor

(src)="s28"> Errore lighjendu a scheda ' % s ' : % s
(trg)="s28"> ' % s దస ్ త ్ రం చదువుటలో దోషం ' : % s

(src)="s29"> Errore rimuntendu a scheda ' % s ' : % snamename
(trg)="s29"> దస ్ త ్ రమును తిరిగి పొందుటలో దోషము ' % s ' : % snamename

(src)="s30"> Senza nome
(trg)="s30"> పేరు లేదు

(src)="s31"> A scheda ò l 'annuariu ' % s ' un hè rigulare
(trg)="s31"> ' % s ' దస ్ త ్ రము ఒక క ్ రమ దస ్ త ్ రము కాదు లేదా అది ఒక డైరెక ్ టరీ .

(src)="s33"> Ùn c 'hè nome di scheda per salvala
(trg)="s33"> దాచుటకు దస ్ త ్ రనామమును పేర ్ కొనలేదు

(src)="s34"> Smarrendu % s
(trg)="s34"> % s ను ప ్ రారంభించు .

(src)="s35"> Ùn ci hè URL dà avvià
(trg)="s35"> ప ్ రయోగించుటకు యు.ఆర ్ .ఎల ్ . లేదు .

(src)="s36"> Ùn hè un item dà avvià
(trg)="s36"> ప ్ రయోగాత ్ మక వస ్ తువు కాదు .

(src)="s37"> Ùn hè una cummanda ( Exec ) dà avvià
(trg)="s37"> ప ్ రయోగాత ్ మక సందేశం ( నిర ్ వర ్ తించగల ) కాదు .

(src)="s38"> Ùn hè a cummanda ( Exec ) dà avvià
(trg)="s38"> తప ్ పుడు ప ్ రయోగాత ్ మక సందేశం ( నిర ్ వర ్ తించగల )

(src)="s39"> Messa in codice scunisciuta di : % s
(trg)="s39"> % s : యొక ్ క అపరిచిత సంకేత రచన

(src)="s45"> position " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> అవుట ్ పుట ్ % d గురించి సమాచారము పొందలేక పోయిందిposition " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> కావలిసిన వర ్ చ ్ యువల ్ పరిమాణము అందుబాటులో వున ్ న పరిమాణముకు సరిపోదు : requested = ( % d , % d ) , minimum = ( % d , % d ) , maximum = ( % d , % d ) MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# co/gnome-menus-3.0.xml.gz
# te/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s1"> Soni è Filmi
(trg)="s1"> ధ ్ వని మరియు దృశ ్ యం

(src)="s3"> Prugrammazione
(trg)="s3"> ప ్ రోగ ్ రామింగ ్

(src)="s4"> Attuvigli di sviluppu di prugrammi
(trg)="s4"> సాఫ ్ ట ్ ‍ వేర ్ అభివృద ్ ధిచేయుటకు సాధనాలు

(src)="s5"> Educazione
(trg)="s5"> విద ్ య

(src)="s6"> Ghjochi
(trg)="s6"> ఆటలు

(src)="s7"> Ghjochi è svaghi
(trg)="s7"> ఆటలు మరియు వినోదకాలు

(src)="s10"> Internet
(trg)="s10"> అంతర ్ జాలం

(src)="s11"> Prugrammi d 'accessu à Internet cum 'è web è messageria
(trg)="s11"> అంతర ్ జాల సౌలభ ్ యత కొరకు వెబ ్ మరియు ఈమెయిల ్ వంటి వాటికోసం ప ్ రోగ ్ రాములు

(src)="s14"> Attuvigli Sistema
(trg)="s14"> వ ్ యవస ్ థ పనిముట ్ లు

(src)="s15"> Cunfigurazione è surveglianza sistema
(trg)="s15"> వ ్ యవస ్ థ స ్ వరూపణం మరియు పర ్ యవేక ్ షణ

(src)="s18"> Attrazzi
(trg)="s18"> సహాయకాలు

(src)="s19"> Attrazzi di u scagnu
(trg)="s19"> డెస ్ క ్ ‍ టాప ్ సహాయకాలు

(src)="s20"> Applicazioni
(trg)="s20"> అనువర ్ తనాలు

(src)="s21"> Altru
(trg)="s21"> ఇతరాలు

(src)="s22"> Applicazioni chì ùn cunvenenu à nisun ' altra categuria
(trg)="s22"> ఇతర విభాగాలలో ఇమడని అనువర ్ తనాలు

(src)="s50"> Amministrazione
(trg)="s50"> నిర ్ వహణ

(src)="s52"> Preferenze
(trg)="s52"> ప ్ రాధాన ్ యతలు

(src)="s53"> Preferenze persunale
(trg)="s53"> వ ్ యక ్ తిగత ప ్ రాధాన ్ యతలు

(src)="s61"> Personal settings
(trg)="s61"> వివిధ హార ్ డ ్ ‍ వేర ్ పరికరాల కొరకు అమరికలుPersonal settings

(src)="s64"> Sistema
(trg)="s64"> వ ్ యవస ్ థ

# co/gnome-system-monitor.xml.gz
# te/gnome-system-monitor.xml.gz


(src)="s22"> Window title for ' Search for Open Files ' dialog
(trg)="s22"> దస ్ త ్ ర వ ్ యవస ్ థలు

(src)="s27"> Menu item to Open ' Search for Open Files ' dialog
(trg)="s27"> వెతుకులాట ఫలితాలు ( _ e ) :

(src)="s53"> Launchpad Contributions : jean pasquin castellani https : / / launchpad.net / ~ castellani
(trg)="s53"> Pramod < pramod \ @ swecha \ .net > కృష ్ ణబాబు కె < kkrothap \ @ redhat \ .com > Praveen Illa < mail2ipn \ @ gmail \ .com > , 2012 . Launchpad Contributions : Bhuvan Krishna https : / / launchpad.net / ~ bhuvan-r Hari Krishna https : / / launchpad.net / ~ hari Krishna Babu K https : / / launchpad.net / ~ kkrothap Pramod https : / / launchpad.net / ~ pramod-swecha Praveen Illa https : / / launchpad.net / ~ telugulinux arjuna rao chavala https : / / launchpad.net / ~ arjunaraoc

(src)="s144"> FD " here means " File Descriptor
(trg)="s144"> తెలియని రకంFD " here means " File Descriptor