# ckb/account-plugins.xml.gz
# kn/account-plugins.xml.gz


# ckb/app-install-data.xml.gz
# kn/app-install-data.xml.gz


# ckb/bootloader.xml.gz
# kn/bootloader.xml.gz


(src)="s1"> باشە
(trg)="s1"> ಸರಿ

(src)="s2"> پاشگه ‌ زبوونه ‌ وه ‌
(trg)="s2"> ರದ ್ ದುಗೊಳಿಸು

(src)="s3"> دەست پێ کردنەوە
(trg)="s3"> ಪುನರಾರಂಭಿಸು

(src)="s4"> به ‌ رده ‌ وام به ‌
(trg)="s4"> ಮುಂದುವರೆಸು

(src)="s5"> هەڵبژاردنی بووت
(trg)="s5"> ಬೂಟ ್ ಆಯ ್ ಕೆಗಳು

(src)="s6"> دەرچوون ...
(trg)="s6"> ನಿರ ್ ಗಮಿಸಲಾಗುತ ್ ತಿದೆ ...

(src)="s7"> تۆ لە پێرستی دەستپێکردن ( بووت ) ی گرافیکەکە ئەچیتەدەرێ و دەست ئەکات به ‌ شێوازی ده ‌ قی ڕووی نێوانی .
(trg)="s7"> ನೀವು ಗ ್ ರಾಫಿಕ ್ ಬೂಟ ್ ಮೆನು ತೊರೆಯುತ ್ ತಿದ ್ ದೀರಿ ಟೆಕ ್ ಸ ್ ಟ ್ ಮೆನು ತಲುಪುತ ್ ತಿದ ್ ದೀರಿ .

(src)="s8"> یارمه ‌ تی
(trg)="s8"> ನೆರವು

(src)="s9"> بارکه ‌ ری بووت
(trg)="s9"> ಬೂಟ ್ ಲೋಡರ ್

(src)="s10"> هەڵەی هاتن / چوون
(trg)="s10"> I / O ದೋಷ

(src)="s11"> پەپکەی بووت بگۆڕە
(trg)="s11"> ಬೂಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

(src)="s12"> بووت دیسک بخه ‌ ره ‌ ناو % u .
(trg)="s12"> ಬೂಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ % uಅನ ್ ನು ಒಳಕ ್ ಕೆ ಹಾಕಿ

(src)="s13"> ئه ‌ مه ‌ بووت دیسکه ‌ % u . دیسکی بووت بخه ‌ ره ‌ ناو % u .
(trg)="s13"> ಇದು ಬೂಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ % u ಬೂಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ % uಅನ ್ ನು ಒಳಕ ್ ಕೆ ಹಾಕಿ .

(src)="s14"> ئەمە بووت دیسکێکی گوونجاو نیە . به ‌ یارمه ‌ تیت دیسکی بووته ‌ که ‌ ی بخه ‌ ره ‌ ناو % u .
(trg)="s14"> ಇದು ತಕ ್ ಕ ಬೂಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ ಅಲ ್ ಲ ಬೂಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ % uಅನ ್ ನು ಒಳಕ ್ ಕೆ ಹಾಕಿ .

(src)="s15"> تێپەڕەوشە
(trg)="s15"> ಗುಪ ್ ತಪದ ( ಪಾಸ ್ ವರ ್ ಡ ್ )

(src)="s16"> تێپەڕەوشەکەت لێبدە : هێڵە نوێیەکان و بۆشاییەکان بپارێزە پاش ' : ' ! txt _ password
(trg)="s16"> ಗುಪ ್ ತ ಪದ :

(src)="s17"> DVD هەڵەیە
(trg)="s17"> DVD ದೋಷ

(src)="s18"> ئەمە DVD ‌ ‌ یەکی دووـ دیوە . تۆ بووتت لە دیوی دووهەمەوە کردووە .
(trg)="s18"> ಇದು ಎರಡು ಬದಿಯುಳ ್ ಳ DVD . ತಾವು ಎರಡನೇ ಬದಿಯಿಂದ ಬೂಟ ್ ಮಾಡಿದ ್ ದೀರಿ . DVDಯನ ್ ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ .

(src)="s19"> ووزە بکوژێنەرەوە ( off )
(trg)="s19"> ಗಣಕ ನಿಲ ್ ಲಿಸಿ

(src)="s20"> ئایا سیستەمەکە ئێستا ڕاوەستێت ؟
(trg)="s20"> ಗಣಕ ಈಗ ನಿಲ ್ ಲಿಸಬೇಕೆ ?

(src)="s21"> ‌ ووشەی تێپەربوون
(trg)="s21"> ಗುಪ ್ ತ ಪದ

(src)="s22"> هەڵبژاردنی تر
(trg)="s22"> ಇತರ ಆಯ ್ ಕೆಗಳು

(src)="s23"> زمان
(trg)="s23"> ಭಾಷೆ

(src)="s24"> نه ‌ خشه ‌ کلیل
(trg)="s24"> ಕೀಮ ್ ಯಾಪ ್

(src)="s25"> شێوازه ‌ کان
(trg)="s25"> ವಿಧಗಳು

(src)="s26"> ئاسایی
(trg)="s26"> ಸಾಮಾನ ್ ಯ

(src)="s27"> شێوازی پێشکه ‌ وتوو
(trg)="s27"> ಪರಿಣಿತ ವಿಧಾನ

(src)="s28"> ده ‌ ستپێگه ‌ یشتن
(trg)="s28"> ಸುಲಭ ಲಭ ್ ಯತೆ ( ಅಕ ್ ಸೆಸಿಬಲಿಟಿ )

(src)="s29"> هیچ
(trg)="s29"> ಯಾವುದು ಅಲ ್ ಲ

(src)="s30"> جیاوازی به ‌ رز
(trg)="s30"> ಹೆಚ ್ ಚಿನ ವೈದೃಶ ್ ಯ

(src)="s31"> گه ‌ وره ‌ که ‌ ر
(trg)="s31"> ಭೂತಗನ ್ ನಡಿ

(src)="s32"> خوێنه ‌ ره ‌ ه ‌ وه ‌ ی په ‌ رده ‌
(trg)="s32"> ಸ ್ ಕ ್ ರೀನ ್ ರೀಡರ ್

(src)="s33"> ته ‌ رمینالی برایل
(trg)="s33"> ಬ ್ ರೈಲ ್ ಸಂಪರ ್ ಕ ಸಲಕರಣೆ

(src)="s34"> گۆڕه ‌ ره ‌ کانی ته ‌ خته ‌ کلیل
(trg)="s34"> ಕೀಲಿಮಣೆ ಪರಿವರ ್ ತಕ

(src)="s35"> تەختەکلیلی سەرپەردە
(trg)="s35"> ಪರದೆ-ಮೇಲಿನ ಕೀಲಿಮಣೆ

(src)="s36"> ئاسته ‌ نگیه ‌ کانی مۆتۆڕ - ئامێره ‌ کانی کردنه ‌ وه ‌
(trg)="s36"> ಅಂಗವಿಕಲತೆ - ಸಲಕರಣೆಗಳನ ್ ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ

(src)="s37"> هەمووشتێک
(trg)="s37"> ಎಲ ್ ಲ

(src)="s38"> ^ ئوبونتو تاقی بکەرەوە بەبێ دابەزاندن
(trg)="s38"> Ubuntuವನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ ( ^ )

(src)="s39"> ^ کوبونتو تاقی بکەرەوە بەبێ دابەزاندن
(trg)="s39"> Kubuntuವನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ ( ^ )

(src)="s40"> ئێدبونتو تاقی بکەرەوە بەبێ دابەزاندن
(trg)="s40"> Edubuntuವನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ ( ^ )

(src)="s41"> ^ زووبنتۆ تاقی بکەوە بێ دامەزراندن
(trg)="s41"> Xubuntuವನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ ( ^ )

(src)="s42"> ^ ئووبنتۆی مامناوەند تاقی بکەوە بێ دامەزراندن
(trg)="s42"> Ubuntu MIDಯನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ ( ^ )

(src)="s43"> ^ ئووبنتۆی Netbook تاقی بکەوە بێ دامەزراندن
(trg)="s43"> ^ ಉಬೂಂಟೂ ನೆಟ ್ ಬುಕ ್ ಅನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ಯಯತ ್ ನಿಸಿ

(src)="s44"> ^ کوبونتۆی Netbook تاقی بکەوە بێ دامەزراندن
(trg)="s44"> ^ ಕುಬೂಂಟೂ ನೆಟ ್ ಬುಕ ್ ಅನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ಯಯತ ್ ನಿಸಿ

(src)="s45"> ^ لووبنتۆ تاقی بکەوە بێ دامەزراندن
(trg)="s45"> ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೇ ಉಬುಂಟು ಅನ ್ ನು ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ

(src)="s46"> ^ دەست پێ کردنی کووبنتۆ
(trg)="s46"> ^ ಶುರು ಕುಬುಂಟು

(src)="s47"> وەگەڕخستنی تازەکردنەوەی پەپک
(trg)="s47"> ಡ ್ ರೈವರ ್ ಅಪ ್ ಡೇಟ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ

(src)="s48"> ^ دامەزراندنی ئوبونتو بە شێوازی دەق
(trg)="s48"> ಉಬುಂಟು ಅನ ್ ನು ಟೆಕ ್ ಸ ್ ಟ ್ ಆವೃತ ್ ತಿ ಯಲ ್ ಲಿ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s49"> ^ دامەزراندنی کوبونتو بە شێوازی دەق
(trg)="s49"> ಕುಬುಂಟು ಅನ ್ ನು ಟೆಕ ್ ಸ ್ ಟ ್ ಆವೃತ ್ ತಿ ಯಲ ್ ಲಿ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s50"> ^ دامەزراندنی ئێدوبونتو بە شێوازی دەق
(trg)="s50"> ಎಡುಬುಂಟು ಅನ ್ ನು ಟೆಕ ್ ಸ ್ ಟ ್ ಆವೃತ ್ ತಿ ಯಲ ್ ಲಿ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s51"> ^ دامەزراندنی زووبونتوو بە شێوازی دەق
(trg)="s51"> xubuntu ಅನ ್ ನು ಟೆಕ ್ ಸ ್ ಟ ್ ಆವೃತ ್ ತಿ ಯಲ ್ ಲಿ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s52"> ^ ئوبونتو دامەزرێنە
(trg)="s52"> ಉಬಂಟು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s53"> ^ کوبونتو دامەزرێنە
(trg)="s53"> ಕುಬಂಟು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s54"> ^ ئیدوبونتو دامەزرێنە
(trg)="s54"> ಎಡುಬಂಟು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s55"> زووبونتوو دامه ‌ زرێنه ‌
(trg)="s55"> ಜ ್ ಹುಬಂಟು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s56"> ^ دامه ‌ زراندنی ڕاژه ‌ کاری ئوبونتوو
(trg)="s56"> ಉಬಂಟು ಸರ ್ ವರ ್ ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s57"> ^ دوو ئەوەندە ڕاژە دابمەزرێنە لەگەڵ MAAS
(trg)="s57"> ಬಹು ಸರ ್ ವರ ್ ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಲು MAAS

(src)="s58"> ^ دامه ‌ زراندنی ستۆدیۆی ئوبونتوو
(trg)="s58"> ಉಬಂಟು ಸ ್ ಟುಡಿಯೊ ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s59"> ^ ئووبنتۆی مامناوەند دامەزرێنە
(trg)="s59"> ಉಬಂಟು ಮಿಡ ್ ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s60"> ^ ئووبنتۆی Netbook دامەزرێنە
(trg)="s60"> ^ ಉಬೂಂಟೂ ನೆಟ ್ ಬುಕ ್ ಅನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s61"> ^ کووبنتۆی Netbook دامەزرێنە
(trg)="s61"> ^ ಕುಬೂಂಟೂ ನೆಟ ್ ಬುಕ ್ ಅನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s62"> ^ لووبنتۆ دامەزرێنە
(trg)="s62"> ಉಬುಂಟು ಅನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸು

(src)="s63"> وویستگەی کار دامەزرێنە
(trg)="s63"> ವರ ್ ಕ ್ ಸ ್ ಟೇಷನ ್ ಇನ ್ ಸ ್ ಟಾಲ ್ ಮಾಡಿ

(src)="s64"> ڕاژه ‌ کارێک دامه ‌ زرێنه ‌
(trg)="s64"> ಸರ ್ ವರ ್ ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ ( ^ I )

(src)="s65"> OEM دامەزرێنە ( بۆ کارگەکان )
(trg)="s65"> OEM ಸ ್ ಥಾಪನೆ ( ತಯಾರಕರಿಗಾಗಿ )

(src)="s66"> ڕاژەکارێکی LAMP دابمەزرێنە
(trg)="s66"> ಲ ್ ಯಾಂಪ ್ ಸರ ್ ವರ ್ ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s67"> ڕاژه ‌ کاریکی LTSP دامه ‌ زرێنه ‌
(trg)="s67"> LTSP ಸರ ್ ವರ ್ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s68"> ( Diskless Image Server ) ێک دامەزرێنە
(trg)="s68"> ಡಿಸ ್ ಕ ್ ಇಲ ್ ಲದ ಪ ್ ರತಿಮೆ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s69"> سیستەمی فەرمانە-هێڵ دامەزرێنە
(trg)="s69"> ಕಮ ್ ಯಾಂಡ ್ -ಲೈನ ್ ವ ್ ಯವಸ ್ ಥೆ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s70"> نزمترین سیستەم دامەزرێنە
(trg)="s70"> ಅತ ್ ಯಲ ್ ಪ ವ ್ ಯವಸ ್ ಥೆ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s71"> نزمترین ئامێری ڕەسەن دامەزرێنە
(trg)="s71"> ಅತ ್ ಯಲ ್ ಪ ವರ ್ ಚುಯಲ ್ ಯಂತ ್ ರ ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s72"> بەدوای کەموکورتی دا بگەڕێ لە ناو پەپکەکەدا
(trg)="s72"> ಡಿಸ ್ ಕ ್ ನಲ ್ ಲಿ ದೋಷವಿದೆಯೇ ಪರೀಕ ್ ಷಿಸಿ

(src)="s73"> ^ سیستەمێکی تێکشکاو ڕزگاربکە
(trg)="s73"> ಹಾಳಾದ ವ ್ ಯವಸ ್ ಥೆಯನ ್ ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ( ^ R )

(src)="s74"> تاقیکردنه ‌ وه ‌ ی ^ بیرگه ‌
(trg)="s74"> ಸ ್ ಮೃತಿಕೋಶವನ ್ ನು ಪರೀಕ ್ ಷಿಸಿ

(src)="s75"> ^ لە یەکەم دیسکی ڕەقەوە بووت بکە
(trg)="s75"> ಮೊದಲ ಹಾರ ್ ಡ ್ ‌ ಡಿಸ ್ ಕ ್ ‌ ನಿಂದ ಬೂಟ ್ ಆಗಿ

(src)="s76"> تەنها نەڕمەواڵا خۆڕاکان
(trg)="s76"> ಉಚಿತ ತಂತ ್ ರಾಂಶ ಮಾತ ್ ರ

(src)="s77"> ^ دووبارە دامەزراندنەوەی خۆکاری Dell
(trg)="s77"> ಡೆಲ ್ ಸ ್ ವಯಂಚಾಲಿತ ಮರು ಸ ್ ಥಾಪನೆ

(src)="s78"> ^ مێسبونتۆ دامەزرێنە
(trg)="s78"> Mythbuntu ಸ ್ ಥಾಪಿಸಿ

(src)="s79"> ^ مێسبونتۆ تاقی بکەوە بێ دابەزاندن
(trg)="s79"> Mythbuntuವನ ್ ನು ಅನುಸ ್ ಥಾಪಿಸದೆ ಪ ್ ರಯತ ್ ನಿಸಿ ( ^ )

# ckb/checkbox.xml.gz
# kn/checkbox.xml.gz


(src)="s2"> _ تاقیکاری
(trg)="s2"> ಪರೀಕ ್ ಷೆ ( _ T )

(src)="s4"> _ نەخێر
(trg)="s4"> ಇಲ ್ ಲ ( _ N )

(src)="s6"> زانیاری خزمەت گوزاری
(trg)="s6"> ಇನ ್ ನಷ ್ ಟು ಮಾಹಿತಿ :

(src)="s7"> _ دیاری کردنی هەموو
(trg)="s7"> ಎಲ ್ ಲವನ ್ ನೂ ಆರಿಸು ( _ S )

(src)="s9"> ـپێشوو
(trg)="s9"> ಹಿಂದಿನ ( _ P )

(src)="s205"> تاقیکردنه ‌ وه ‌ ی ده ‌ نگ
(trg)="s205"> ಧ ್ ವನಿ ಪರೀಕ ್ ಷೆ ಗಳು

(src)="s212"> تاقیکردنه ‌ وه ‌ کانی په ‌ پکه ‌
(trg)="s212"> ಡಿಸ ್ ಕ ್ ಪರೀಕ ್ ಷೆಗಳು

(src)="s214"> تاقیکاری خوێنه ‌ ری جێ په ‌ نجه ‌
(trg)="s214"> ಬೆರಳಚ ್ ಚು ಓದುವ ಸಾಧನದ ಪರಿಕ ್ ಸೆಗಳು

(src)="s215"> تاقیکاری په ‌ پکه ‌ ی ئاگرین
(trg)="s215"> ಫಯರ ್ ವೈರ ್ ಡಿಸ ್ ಕ ್ ಪರೀಕ ್ ಷೆಗಳು

(src)="s664"> پێیوەند نیە بە ئینتەرنێت
(trg)="s664"> ಅಂತರ ್ ಜಾಲ ಸಂಪರ ್ ಕ ಲಭ ್ ಯವಿಲ ್ ಲ

# ckb/coreutils.xml.gz
# kn/coreutils.xml.gz


(src)="s10"> پێرست
(trg)="s10"> ಕಡತಕೋಶ

(src)="s55">`'like this` " and "'
(trg)="s55">`'like this` " and "'

(src)="s79"> yes
(trg)="s79"> yes

(src)="s80"> no
(trg)="s80"> no

(src)="s131"> ( C ) ( C )
(trg)="s131"> ( C ) ( C )

(src)="s143"> Report translation bugs to < \ . \ . \ . >
(trg)="s143"> Report translation bugs to < \ . \ . \ . >

(src)="s481"> ss , % g second , % s / s " , " , % g seconds , % s / s
(trg)="s481"> ss , % g second , % s / s " , " , % g seconds , % s / s

(src)="s531"> 1K-blocks " header in " df1024-blocks " header in " df -P
(trg)="s531"> 1K-blocks " header in " df1024-blocks " header in " df -P

(src)="s1073"> F. Pinard " to " François Pinardç
(trg)="s1073"> F. Pinard " to " François Pinardç

(src)="s1100"> % s : remove % s ( write-protected ) % s ?
(trg)="s1100"> % s : remove % s ( write-protected ) % s ?

# ckb/ecryptfs-utils.xml.gz
# kn/ecryptfs-utils.xml.gz


(src)="s3"> بچۆ ناو زانیاریە تایبەتەکانت
(trg)="s3"> ನಿಮ ್ ಮ ವೈಯಕ ್ ತಿಕ ಡಾಟ ಪಡೆಯಲು ಪ ್ ರವೇಶಿಸಿ