# ca/account-plugins.xml.gz
# te/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Inclou el Gmail , Google Drive , Google + , YouTube i el Picasa
(trg)="s1"> జీమెయిల ్ , గూగుల ్ డాక ్ స ్ , గూగుల ్ + , యూట ్ యూబ ్ మరియు పికాసావంటివి ఉన ్ నాయి

# ca/accounts-service.xml.gz
# te/accounts-service.xml.gz


# ca/activity-log-manager.xml.gz
# te/activity-log-manager.xml.gz


(src)="s1"> Gestor de l ' historial d ' activitats
(trg)="s1"> కార ్ యకలాప చిట ్ టా నిర ్ వాహకం

(src)="s3"> Eina de gestió d ' activitats i privadesa
(trg)="s3"> కార ్ యకలాపాలు మరియు గోప ్ యత నిర ్ వాహక పనిముట ్ టు

(src)="s5"> Gestor d ' activitat i privadesa
(trg)="s5"> గోప ్ యతా మరియు కార ్ యాకలాప నిర ్ వాహకం

(src)="s10"> Diagnòstics
(trg)="s10"> విశ ్ లేషణ

(src)="s19"> Nom
(trg)="s19"> పేరు

(src)="s20"> No hi ha cap descripció disponible
(trg)="s20"> వివరణ అందుబాటులో లేదు

(src)="s21"> Utilitzada per darrer cop
(trg)="s21"> చివరి వాడిన

(src)="s22"> Activitat
(trg)="s22"> కార ్ యకలాపం

(src)="s23"> Seleccioneu una aplicació
(trg)="s23"> అనువర ్ తనాన ్ ని ఎంచుకోండి

(src)="s24"> Avui , a les % H : % M
(trg)="s24"> నేడు , % H : % M

(src)="s25"> Ahir , a les % H : % M
(trg)="s25"> నిన ్ నటి రోజు , % H : % M

(src)="s26"> % e de % B de % Y , % H : % M
(trg)="s26"> % e % B % Y , % H : % M

(src)="s27"> Mai
(trg)="s27"> ఎప ్ పటికివద ్ దు

(src)="s28"> Des de :
(trg)="s28"> నుండి :

(src)="s29"> A :
(trg)="s29"> వరకు :

(src)="s30"> Rang de temps no vàlid
(trg)="s30"> చెల ్ లని సమయం పరిధి

(src)="s31"> % e de % B de % Y
(trg)="s31"> % d % B % Y

(src)="s53"> Aquesta operació no es pot desfer . Segur que voleu suprimir aquesta activitat ?
(trg)="s53"> తన ఆపరేషన ్ పునరావృత ్ తం కాదు , మీరు ఈ చర ్ య తొలగించాలనుకుంటున ్ నారా ?

(src)="s54"> L ' Ubuntu pot recollir informació anònima que els desenvolupadors poden utilitzar per millorar-lo . Tota la informació que es reculli està regida per la política de privacitat de l ' Ubuntu .
(trg)="s54"> Ubuntu డెవలపర ్ లు అభివృద ్ దికి అజ ్ ఞాత సమాచారాన ్ ని సేకరించవచ ్ చుఅది Ubuntu అభివృద ్ దికి సహాయపడుతుంది . సేకరించిన మొత ్ తం సమాచారమునకు మా గోప ్ యతా విధానం నిండి ఉంది .

(src)="s55"> Política de privadesa
(trg)="s55"> గోప ్ యతా విధానం

(src)="s56"> Tota persona que utilitzi aquest ordinador podrà :
(trg)="s56"> ఈ కంప ్ యూటర ్ ఉపయోగించి వ ్ యక ్ తులు చెయ ్ యవచ ్ చు :

(src)="s57"> Enviar informes d ' errors a Canonical
(trg)="s57"> Canonical కు లోపం నివేదికలు పంపండి

# ca/adduser.xml.gz
# te/adduser.xml.gz


(src)="s28"> S ' ha produït un error intern
(trg)="s28"> అంతర ్ గత పొరపాటు

(src)="s45"> argument invàlid per a l ' opció locale noexpr
(trg)="s45"> locale noexpr

(src)="s46"> Voleu tornar-ho a provar ? [ s / N ] locale yesexpr
(trg)="s46"> locale yesexpr

(src)="s77"> --help " and " --version
(trg)="s77"> --help " and " --version

# ca/aisleriot.xml.gz
# te/aisleriot.xml.gz


(src)="s1"> Solitari AisleRiot
(trg)="s1"> ఆయ ్ సిల ్ రియట ్ సొలటైర ్

(src)="s2"> Jugueu a molts jocs de solitari diferents
(trg)="s2"> రకరకాలైన సాల ్ టైర ్ ఆటలను ఆడుము

(src)="s4"> Nom del fitxer de tema
(trg)="s4"> వైవిధ ్ యాంశ దస ్ త ్ రనామము

(src)="s5"> El nom del fitxer amb les imatges de les cartes .
(trg)="s5"> పేకలుకొరకు ఉన ్ న చిత ్ రాల దస ్ త ్ రనామము

(src)="s6"> Si s ' ha de mostrar la barra d ' eines
(trg)="s6"> పనిముట ్ ల పట ్ టీని చూపించాలా ... లేదా ...

(src)="s7"> Si s ' ha de mostrar la barra d ' estat
(trg)="s7"> స ్ థితి పట ్ టీ చూపాలావద ్ దా

(src)="s8"> Selecciona l ' estil de control
(trg)="s8"> నియంత ్ రణ శైలిని ఎంచుకొనుము

(src)="s9"> Selecciona si s ' han d ' arrossegar les cartes o si s ' ha de fer clic a l ' origen i després a la destinació .
(trg)="s9"> కార ్ డులను లాగవలెనంటే యెంపికచేయుము లేదా మూలముపైన నొక ్ కి తరువాత గమ ్ యముపై నొక ్ కుము .

(src)="s10"> So
(trg)="s10"> ధ ్ వని

(src)="s11"> Si s ' han de reproduir els esdeveniments de so .
(trg)="s11"> ఆడుతున ్ నపుడు కదలికల శ ్ రవణాన ్ ని మోగించాలా

(src)="s12"> Animacions
(trg)="s12"> యానిమేషన ్ స ్

(src)="s13"> Si s ' han d ' animar els moviments de les cartes .
(trg)="s13"> కార ్ డుల కదలికలను యానిమేట ్ చేయాలా వద ్ దా .

(src)="s14"> El nom del fitxer de la partida a utilitzar
(trg)="s14"> వాడాల ్ సిన ఆట దస ్ త ్ రము

(src)="s15"> El nom del fitxer d ' esquema que conté la partida del solitari per jugar .
(trg)="s15"> సొలెటైర ్ పేకాట ఆడుటకు ఉన ్ న పథకదస ్ త ్ రము నామము

(src)="s16"> Estadístiques de les partides jugades
(trg)="s16"> ఆడిన ఆటల గణాంకాలు

(src)="s17"> Una llista de cadenes en forma de quintet : nom , victòries , jocs jugats totals , millor temps ( en segons ) i pitjor temps ( també en segons ) . No s ' han de representar les partides no jugades .
(trg)="s17"> అయిదింటి రూపములో వచ ్ చే స ్ ట ్ రింగ ్ సు జాబితా . నామము , విజయాలు , మొత ్ తం ఆడిన ఆటలు , మంచి సమయం ( సెకనులలో ) మరియు చెడ ్ డ సమయం ( సెకనులలో ) . ఆడని ఆటలు చూపించవలసిన అవసరములేదు .

(src)="s18"> Jocs jugats recentment
(trg)="s18"> ఇంతకుముందే ఆడిన ఆటలు

(src)="s19"> Una llista de jocs jugats recentment .
(trg)="s19"> ఇటీవల ఆడిన ఆటల జాబితా .

(src)="s20"> Partida nova
(trg)="s20"> కొత ్ త ఆట

(src)="s22"> Estadístiques
(trg)="s22"> గణాంకాలు

(src)="s24"> Ajuda
(trg)="s24"> సహాయం

(src)="s25"> Quant a
(trg)="s25"> గురించి

(src)="s26"> Surt
(trg)="s26"> త ్ యజించు

(src)="s27"> Selecciona un joc
(trg)="s27"> ఆటను ఎంచుకొనుము

(src)="s28"> _ Seleccioneu
(trg)="s28"> ఎంచుకొను ( _ S )

(src)="s29"> _ Continguts
(trg)="s29"> సారాలు ( _ C )

(src)="s30"> _ Pantalla completa
(trg)="s30"> నిండుతెర ( _ F )

(src)="s31"> _ Pista _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> సూచన ( _ H ) _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _ Nova _ New Game
(trg)="s32"> కొత ్ త ( _ N ) _ New Game

(src)="s33"> Partida _ nova
(trg)="s33"> కొత ్ త ఆట ( _ N )

(src)="s34"> To _ rna a moureReset
(trg)="s34"> వేసిన ఎత ్ తుని మళ ్ ళీచేయు ( _ R ) Reset

(src)="s35"> _ Reinicia _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> మళ ్ ళీ అమర ్ చు ( _ R ) _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s36"> _ Reinicia
(trg)="s36"> పున : ప ్ రారంభించు ( _ R )

(src)="s37"> Desfés el mo _ viment
(trg)="s37"> వేసిన ఎత ్ తుని రద ్ దుచేయు ( _ U )

(src)="s38"> _ Reparteix
(trg)="s38"> డీల ్ ( _ D )

(src)="s39"> Surt de la panta _ lla completa
(trg)="s39"> నిండుతెరను వదులుము ( _ L )

(src)="s40"> Fes una _ pausa
(trg)="s40"> నిలుపువేయు ( _ P )

(src)="s41"> El % s és programari lliure ; el podeu redistribuir i / o modificar sota els termes de la Llicència Publica General GNU com està publicada per la Free Software Foundation ; ja en sigui la versió % d , o bé ( si voleu ) qualsevol versió posterior .
(trg)="s41"> % s ఉచిత సాఫ ్ టువేర ్ ; ఉచిత సాఫ ్ టువేర ్ సంస ్ థ తరుపున ప ్ రచురితమైన GNU జనరల ్ పబ ్ లిక ్ లైసెన ్ సు కు లోబడి దీనిని మీరు పునఃపంపిణి మరియు / లేదా సవరణ చేయవచ ్ చు ; మీరు అనుసరించవలిసినది లైసెన ్ సు యొక ్ క వర ్ షన ్ % d , లేదా ( మీ ఐచ ్ చికం వద ్ ద ) దాని తరువాతి వర ్ షన ్ కాని .

(src)="s42"> El % s es distribueix amb l ' esperança que sigui útil , però SENSE CAP MENA DE GARANTIA ; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A CAP PROPÒSIT PARTICULAR . Vegeu la Llicència Publica General de la GNU per a més detalls .
(trg)="s42"> % s అది ఉపయోగపడుతుందనే నమ ్ మకం తో పంపిణీ చేయబడింది , అయితే ఏ హామి లేదు ; వ ్ యాపారసంబంధితంగా కాని లేదా ప ్ రతిపాదిత ప ్ రయోజనం కొరకు కాని హామీ లేదు . అధికవివరములకొరకు GNU జనరల ్ పబ ్ లిక ్ లైసెన ్ సును చూడండి .

(src)="s43"> Hauríeu d ' haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU juntament amb aquest programa ; en cas contrari , consulteu la pàgina
(trg)="s43"> మీరు ఈ ప ్ రోగ ్ రాముతోటి GNU జనరల ్ పబ ్ లిక ్ లైసెన ్ సు యొక ్ క వొక నకలును పొందివుంటారు . పొందక పోతే ,

(src)="s44">baseslot type
(trg)="s44">పునాదిslot type

(src)="s45">reservaslot type
(trg)="s45">నిలిపివుంచినslot type

(src)="s46">potslot type
(trg)="s46">స్టాకుslot type

(src)="s47">taulerslot type
(trg)="s47">టాబ్లూslot type

(src)="s48">descartadesfoundationslot hint
(trg)="s48">వ్యర్ధంfoundationslot hint

(src)="s49">%s a la basereserveslot hint
(trg)="s49">%s పై పునాదిreserveslot hint

(src)="s50">%s a la reservastockslot hint
(trg)="s50">%s పై నిల్వstockslot hint

(src)="s51">%s al pottableauslot hint
(trg)="s51">%s పై స్టాకుtableauslot hint

(src)="s52">%s al taulerwasteslot hint
(trg)="s52">%s పై టాబ్లూwasteslot hint

(src)="s53">%s descartades
(trg)="s53">%s పై వ్యర్ధం

(src)="s54">Aquest joc encara no dóna pistes.
(trg)="s54">ఈ ఆటకు ఇప్పటికీ సూచన సహకారం లేదు

(src)="s55">Moveu %s sobre %s.
(trg)="s55">%sను %sపైనకు కదుపుము.

(src)="s56">Aquest joc no pot donar-vos cap pista.
(trg)="s56">ఈ ఆట సూచన ఇవ్వలేదు

(src)="s57">Acordió
(trg)="s57">ఎకార్డియన్

(src)="s58">Agnes
(trg)="s58">ఆగ్నెస్

(src)="s59">Athena
(trg)="s59">ఎతెనా

(src)="s60">Auld Lang Syne
(trg)="s60">ఆల్డ్ లాంగ్ సైన్

(src)="s61">Tia Maria
(trg)="s61">ఆంట్ మేరీ

(src)="s62">Columna vertebral
(trg)="s62">బాక్బోన్

(src)="s63">Dotzena de forners
(trg)="s63">బేకర్స్ డజన్

(src)="s64">Joc dels forners
(trg)="s64">బేకర్స్ ఆట

(src)="s65">Riu de l'ós
(trg)="s65">బేర్ రివర్

(src)="s66">Castell assetjat
(trg)="s66">బిలీగ్వర్డ్ కాస్టల్

(src)="s67">Bloc deu
(trg)="s67">బ్లాక్ టెన్

(src)="s68">Bristol
(trg)="s68">బ్రిస్టల్

(src)="s69">Camelot
(trg)="s69">కామెలాట్

(src)="s70">Canfield
(trg)="s70">కాన్ఫీల్డ్

(src)="s71">Catifa
(trg)="s71">కార్పెట్

(src)="s72">Tauler d'escacs
(trg)="s72">చదరంగం పలకం

(src)="s73">Rellotge
(trg)="s73">గడియారం

(src)="s74">Coberta
(trg)="s74">కవర్

(src)="s75">Cruel
(trg)="s75">క్రూరత్వం

(src)="s76">Mina de diamants
(trg)="s76">డైమండ్ మైన్