# ca/account-plugins.xml.gz
# ne/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Inclou el Gmail , Google Drive , Google + , YouTube i el Picasa
(trg)="s1"> जिमेल , गुगल डक ् स , गुगल ‌ ‌ + , युटुब र पिकासा सम ् मिलित

# ca/aisleriot.xml.gz
# ne/aisleriot.xml.gz


(src)="s1"> Solitari AisleRiot
(trg)="s1"> एस ् लेरिओट सोलिटेइर

(src)="s2"> Jugueu a molts jocs de solitari diferents
(trg)="s2"> विभिन ् न सोलिटेइर खेल खेल ् नुहोस ्

(src)="s4"> Nom del fitxer de tema
(trg)="s4"> विषयवस ् तु फाइल नाम

(src)="s5"> El nom del fitxer amb les imatges de les cartes .
(trg)="s5"> तासका लागि ग ् राफिक ् स भएको फाइलको नाम ।

(src)="s6"> Si s ' ha de mostrar la barra d ' eines
(trg)="s6"> उपकरणपट ् टीलाई देखाउने या नदेखाउने

(src)="s8"> Selecciona l ' estil de control
(trg)="s8"> नियन ् त ् रणको शैली चयन गर ् नुहोस ्

(src)="s9"> Selecciona si s ' han d ' arrossegar les cartes o si s ' ha de fer clic a l ' origen i després a la destinació .
(trg)="s9"> तासलाई तान ् ने वा स ् रोतमा क ् लिक गरेर त ् यसपछि गन ् तब ् यमा क ् लिक गर ् ने चयन गर ् नुहोस ् ।

(src)="s10"> So
(trg)="s10"> ध ् वनि

(src)="s11"> Si s ' han de reproduir els esdeveniments de so .
(trg)="s11"> घटना ध ् वनि प ् ले गर ् ने या नगर ् ने ।

(src)="s14"> El nom del fitxer de la partida a utilitzar
(trg)="s14"> प ् रयोग गरिने खेलको फाइल

(src)="s15"> El nom del fitxer d ' esquema que conté la partida del solitari per jugar .
(trg)="s15"> खेलिने सोलिटेइर खेल सम ् मिलित योजना फाइलको नाम ।

(src)="s16"> Estadístiques de les partides jugades
(trg)="s16"> खेलिएका खेलको तथ ् याङ ् क

(src)="s17"> Una llista de cadenes en forma de quintet : nom , victòries , jocs jugats totals , millor temps ( en segons ) i pitjor temps ( també en segons ) . No s ' han de representar les partides no jugades .
(trg)="s17"> क ् विन ् टुपलका रूपमा आउने स ् ट ् रिङको सूची : नाम , विजेता , खेलेका खेलको कूल सङ ् ख ् या , उत ् तम समय ( सेकेन ् डमा ) र सबैभन ् दा खराब समय ( सेकेन ् डमा ) । नखेलिएका खेललाई प ् रतिनिधित ् व गर ् नु पर ् दैन ।

(src)="s18"> Jocs jugats recentment
(trg)="s18"> हालै खेलेका खेल

(src)="s19"> Una llista de jocs jugats recentment .
(trg)="s19"> हालै खेलेका खेलको सूची ।

(src)="s20"> Partida nova
(trg)="s20"> नयाँ खेल

(src)="s22"> Estadístiques
(trg)="s22"> तथ ् याङ ् क

(src)="s24"> Ajuda
(trg)="s24"> मद ् दत

(src)="s25"> Quant a
(trg)="s25"> बारेमा

(src)="s26"> Surt
(trg)="s26"> अन ् त ् य गर ् नुहोस ्

(src)="s27"> Selecciona un joc
(trg)="s27"> खेल चयन गर ् नुहोस ्

(src)="s29"> _ Continguts
(trg)="s29"> सामाग ् री

(src)="s30"> _ Pantalla completa
(trg)="s30"> पूरा पर ् दा

(src)="s31"> _ Pista _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> सङ ् केत _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _ Nova _ New Game
(trg)="s32"> नयाँ _ New Game

(src)="s33"> Partida _ nova
(trg)="s33"> नयाँ खेल

(src)="s34"> To _ rna a moureReset
(trg)="s34"> चाललाई रिडू गर ् नुहोस ् Reset

(src)="s35"> _ Reinicia _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> रिसेट गर ् नुहोस ् _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s36"> _ Reinicia
(trg)="s36"> फेरि सुरु गर ् नुहोस ्

(src)="s37"> Desfés el mo _ viment
(trg)="s37"> चाललाई पुर ् वस ् थितिमा फर ् काउनुहोस ्

(src)="s38"> _ Reparteix
(trg)="s38"> बाँड ् नुहोस ्

(src)="s39"> Surt de la panta _ lla completa
(trg)="s39"> पूरा पर ् दा छोड ् नुहोस ्

(src)="s40"> Fes una _ pausa
(trg)="s40"> पज गर ् नुहोस ्

(src)="s42"> El % s es distribueix amb l ' esperança que sigui útil , però SENSE CAP MENA DE GARANTIA ; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A CAP PROPÒSIT PARTICULAR . Vegeu la Llicència Publica General de la GNU per a més detalls .
(trg)="s42"> % s लाई कुनै पनि प ् रतिभूति बिना ; निश ् चित उद ् देश ् यका लागि बजारिकरण र योग ् यता कार ् यान ् वयन नगरिकन , उपयोगि हुने आशाले वितरण गरिएको छ । विस ् तृत विवरणका लागि GNU सामान ् य सार ् वजनिक इजाजतपत ् र हेर ् नुहोस ् ।

(src)="s43"> Hauríeu d ' haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU juntament amb aquest programa ; en cas contrari , consulteu la pàgina
(trg)="s43"> slot type

(src)="s44">baseslot type
(trg)="s44"> slot type

(src)="s45">reservaslot type
(trg)="s45"> slot type

(src)="s46">potslot type
(trg)="s46"> slot type

(src)="s47">taulerslot type
(trg)="s47"> slot type

(src)="s48">descartadesfoundationslot hint
(trg)="s48"> foundationslot hint

(src)="s49">%s a la basereserveslot hint
(trg)="s49"> reserveslot hint

(src)="s50">%s a la reservastockslot hint
(trg)="s50"> stockslot hint

(src)="s51">%s al pottableauslot hint
(trg)="s51"> tableauslot hint

(src)="s52">%s al taulerwasteslot hint
(trg)="s52"> wasteslot hint

(src)="s54">Aquest joc encara no dóna pistes.
(trg)="s54"> यस खेलमा अहिलेसम ् म सङ ् केत समर ् थन छैन ।

(src)="s55">Moveu %s sobre %s.
(trg)="s55"> % s लाई % s मा सार ् नुहोस ् ।

(src)="s56">Aquest joc no pot donar-vos cap pista.
(trg)="s56"> यस खेलले तपाईँलाई सङ ् केत दिन सक ् षम छैन ।

(src)="s58">Agnes
(trg)="s58"> एग ् निस

(src)="s59">Athena
(trg)="s59"> एथेना

(src)="s60">Auld Lang Syne
(trg)="s60"> अल ् ड ल ् याङ साइन

(src)="s61">Tia Maria
(trg)="s61"> अन ् ट म ् यारी

(src)="s62">Columna vertebral
(trg)="s62"> ब ् याकबोन

(src)="s63">Dotzena de forners
(trg)="s63"> बेकर डोजन

(src)="s64">Joc dels forners
(trg)="s64"> बेकर ् स खेल

(src)="s66">Castell assetjat
(trg)="s66"> घेरिएको किल ् ला

(src)="s67">Bloc deu
(trg)="s67"> दश खण ् ड

(src)="s68">Bristol
(trg)="s68"> ब ् रिस ् टोल

(src)="s69">Camelot
(trg)="s69"> क ् यामलोट

(src)="s70">Canfield
(trg)="s70"> क ् यानफिल ् ड

(src)="s71">Catifa
(trg)="s71"> कार ् पेट

(src)="s72">Tauler d'escacs
(trg)="s72"> चेसबोर ् ड

(src)="s73">Rellotge
(trg)="s73"> घडी

(src)="s74">Coberta
(trg)="s74"> आवरण

(src)="s75">Cruel
(trg)="s75"> निर ् दयी

(src)="s76">Mina de diamants
(trg)="s76"> हीराको खानी

(src)="s77">Doblets
(trg)="s77"> दोहोरिन ् छ

(src)="s78">Ala d'àguila
(trg)="s78"> चीलको पँखेटा

(src)="s79">Port Est
(trg)="s79"> इस ् टहेभन

(src)="s80">Vuit fora
(trg)="s80"> आठ बन ् द

(src)="s81">Ascensor
(trg)="s81"> लिफ ् ट

(src)="s83">Escalador
(trg)="s83"> लिफ ् ट

(src)="s84">Primera llei
(trg)="s84"> पहिलो नियम

(src)="s85">Fortalesa
(trg)="s85"> गढी

(src)="s86">Fortunes
(trg)="s86"> भाग ् य

(src)="s88">Catorze
(trg)="s88"> चौध

(src)="s89">Freecell
(trg)="s89"> फ ् रीसेल

(src)="s90">Llocs buits
(trg)="s90"> खाली ठाँउ

(src)="s91">Gay Gordons
(trg)="s91"> गे गर ् डोन

(src)="s93">Glewood
(trg)="s93"> ग ् लेनवुड

(src)="s95">Golf
(trg)="s95"> गल ् फ

(src)="s96">Gitano
(trg)="s96"> जिप ् सी

(src)="s97">Helsinki
(trg)="s97"> हेलसिन ् की

(src)="s98">Hopscotch
(trg)="s98"> हपस ् कच

(src)="s99">Isabel
(trg)="s99"> इसाबेल

(src)="s100">Jamestown
(trg)="s100"> जेम ् सटाउन

(src)="s101">Jumbo
(trg)="s101"> जम ् बो

(src)="s102">Kansas
(trg)="s102"> कन ् सास

(src)="s103">Rei Albert
(trg)="s103"> राजा अल ् बर ् ट

(src)="s104">Audiència reial
(trg)="s104"> राजाका दर ् शक

(src)="s105">Klondike
(trg)="s105"> क ् लोन ् डाइक

(src)="s107">Laberint
(trg)="s107"> लेबिरिन ् थ

(src)="s108">Dama Jane
(trg)="s108"> लेडी जेन

(src)="s109">Catacumbes
(trg)="s109"> मेज

(src)="s110">Monte Carlo
(trg)="s110"> मोन ् टे कार ् लो

(src)="s111">Tomba de Napoleó
(trg)="s111"> नेपोलिएनको चिहान

(src)="s112">Veí
(trg)="s112"> छिमेकी

(src)="s113">Odessa
(trg)="s113"> ओडेसा

(src)="s114">Osmosis
(trg)="s114"> ओस ् मोसिस

(src)="s115">Ullada
(trg)="s115"> टाकुरा