# bn_IN/evolution-3.10.xml.gz
# ml/evolution-3.10.xml.gz


(src)="s1"> এই ঠিকানাবই খোলা যায়নি ।
(trg)="s1"> ഈ മേല ് ‍ വിലാസപുസ ് തകം തുറക ് കുവാന ് ‍ സാധ ് യമല ് ല .

(src)="s2"> সম ্ ভবত এই ঠিকানাবইয়ের সার ্ ভারটির সাথে সম ্ পর ্ ক স ্ থাপন করা যাচ ্ ছে না অথবা সার ্ ভারের নাম সঠিকভাবে লেখা হয়নি অথবা আপনার নেটওয়ার ্ ক সংযোগ ব ্ যবস ্ থা সক ্ রিয় নেই ।
(trg)="s2"> നിങ ് ങളുടെ മേല ് ‍ വിലാസപുസ ് തക സര ് ‍ വര ് ‍ ലഭ ് യമല ് ല , അല ് ലെങ ് കില ് ‍ സര ് ‍ വറിന ് ‍ റെ പേരില ് ‍ അക ് ഷരത ് തെറ ് റുണ ് ടാവാം അല ് ലെങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങളുടെ നെറ ് റ ് ‍ വര ് ‍ ക ് ക ് കണക ് ഷനില ് ‍ പ ് രശ ് നം ഉണ ് ടാവാം .

(src)="s3"> LDAP সার ্ ভারে পরিচয়-প ্ রমাণ করতে ব ্ যর ্ থ ।
(trg)="s3"> LDAP സര ് ‍ വറില ് ‍ ആധികാരികത ഉറപ ് പാക ് കല ് ‍ പരാജയപ ് പെട ് ടു .

(src)="s4"> আপনার পাসওয়ার ্ ড সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা এবং আপনি সমর ্ থিত লগ-ইন প ্ রক ্ রিয়া ব ্ যবহার করছেন কিনা তা পরীক ্ ষা করুন । বেশ কয়েকটি পাসওয়ার ্ ড ব ্ যবস ্ থা ছোট এবং বড় ছাঁদের অক ্ ষরের পার ্ থক ্ য সম ্ পর ্ কে সচেতন থাকে ; এবং আপনার ক ্ যাপ ্ স-লক বর ্ তমানে সক ্ রিয় অবস ্ থায় রয়েছে কিনা তা পরীক ্ ষা করুন ।
(trg)="s4"> നിങ ് ങളുടെ പാസ ് ‍ വേര ് ‍ ഡില ് ‍ അക ് ഷരത ് തെറ ് റില ് ലെന ് നും , ഒരു പിന ് തുണയുളള ലോഗിന ് ‍ രീതിയാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ഉപയോഗിക ് കുന ് നത ് എന ് നും ഉറപ ് പ ് വരുത ് തുക . ദയവായി caps lock ഓണ ് ‍ അല ് ല എന ് നും ഉറപ ് പുവരുത ് തുക .

(src)="s5"> এই ঠিকানাবইয়ের সার ্ ভারের জন ্ য কোনো প ্ রস ্ তাবিত অনুসন ্ ধানের স ্ থান উল ্ লিখিত নেই ।
(trg)="s5"> ഈ മേല ് ‍ വിലാസപുസ ് തകം സര ് ‍ വറിന ് നിങ ് ങള ് ‍ ആവശ ് യപ ് പെട ് ട തിരച ് ചിലുകള ് ‍ ലഭ ് യമല ് ല .

(src)="s6"> এই LDAP সার ্ ভারের সম ্ ভবত LDAP-র কোনো পূর ্ ববর ্ তী সংস ্ করণ ব ্ যবহৃত হচ ্ ছে যার মধ ্ যে এই বৈশিষ ্ ট ্ য সমর ্ থিত হয় না অথবা সার ্ ভারটি সঠিকররূপে কনফিগার করা হয়নি । সমর ্ থিত অনুসন ্ ধানের স ্ থান সম ্ পর ্ কে জানতে আপনার অ ্ যাডমিনিস ্ ট ্ রেটরের সাথে যোগাযোগ করুন ।
(trg)="s6"> ഈ പ ് രയോഗം പിന ് തുണയ ് കാത ് ത , അല ് ലെങ ് കില ് ‍ തെറ ് റായി ക ് രമീകരിച ് ച LDAP-ന ് ‍ റെ പഴയ വേര ് ‍ ഷന ് ‍ ആവും ഈ LDAP സര ് ‍ വര ് ‍ ഉപയോഗിക ് കുന ് നത ് . പിന ് തുണയുളള തിരച ് ചില ് ‍ അടിസ ് ഥാനങ ് ങള ് ‍ ക ് കുളള പിന ് തുണയ ് ക ് ക ് അഡ ് മിനിസ ് ട ് രേറ ് ററുടെ അനുവാദം ചോദിക ് കുക .

(src)="s7"> এই সার ্ ভারে LDAPv3 স ্ কিমা তথ ্ য সমর ্ থন করে হয় না ।
(trg)="s7"> LDAPv3 സ ് കീമാ വിവരങ ് ങള ് ‍ ഈ സര ് ‍ വര ് ‍ പിന ് തുണയ ് ക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s8"> LDAP সার ্ ভার সংক ্ রান ্ ত স ্ কীমার তথ ্ য আহরণ করা যায়নি ।
(trg)="s8"> LDAP സര ് ‍ വറിനുളള സ ് കീമാ വിവരങ ് ങള ് ‍ ലഭ ് യമല ് ല .

(src)="s9"> LDAP সার ্ ভারের প ্ রত ্ যুত ্ তরের মধ ্ যে বৈধ স ্ কীমার তথ ্ য উপস ্ থিত নেই ।
(trg)="s9"> ശരിയായ സ ് കീമാ വിവരങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് LDAP സര ് ‍ വറില ് ‍ നിന ് നും മറുപടി ലഭ ് യമായില ് ല .

(src)="s10"> ঠিকানাবই মুছে ফেলা যায়নি ।
(trg)="s10"> മേല ് ‍ വിലാസങ ് ങള ് ‍ പുസ ് തകം നീക ് കം ചെയ ് യുവാന ് ‍ സാധ ് യമല ് ല .

(src)="s11"> ঠিকানা বই ' { 0 } ' মুছে ফেলা হবে কি ?
(trg)="s11"> വിലാസപുസ ് തകം ' { 0 } ' വെട ് ടി മാറ ് റണമോ ?

(src)="s12"> ঠিকানাবইটি স ্ থায়ীরূপে মুছে ফেলা হবে ।
(trg)="s12"> ഈ മേല ് ‍ വിലാസങ ് ങള ് ‍ എന ് നേക ് കുമായി നീക ് കം ചെയ ് യപ ് പെടും .

(src)="s17"> শ ্ রেণীবিভাগ সম ্ পাদন ব ্ যবস ্ থা উপস ্ থিত নেই ।
(trg)="s17"> വിഭാഗം എഡിറ ് റര ് ‍ ലഭ ് യമല ് ല .

(src)="s18"> ঠিকানাবই খোলা যায়নি
(trg)="s18"> മേല ് ‍ വിലാസപുസ ് തകം തുറക ് കുവാന ് ‍ സാധിക ് കുന ് നില ് ല

(src)="s19"> অনুসন ্ ধান প ্ রক ্ রিয়া চালানো সম ্ ভব হয়নি ।
(trg)="s19"> തിരച ് ചിര ് ‍ പ ് രക ് രിയ സാധിക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s20"> পরিবর ্ তনগুলি কি আপনি সংরক ্ ষণ করতে ইচ ্ ছুক ?
(trg)="s20"> നിങ ് ങള ് ‍ വരുത ് തിയ മാറ ് റങ ് ങള ് ‍ സംരക ് ഷിക ് കണമോ ?

(src)="s21"> আপনি এই পরিচিতির তথ ্ যে কিছু পরিবর ্ তন করেছেন । পরিবর ্ তনগুলি কি আপনি সংরক ্ ষণ করতে ইচ ্ ছুক ?
(trg)="s21"> നിങ ് ങള ് ‍ ഈ വിലാസത ് തിലേക ് ക ് മാറ ് റങ ് ങള ് ‍ വരുത ് തിയിരിക ് കുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഇവ സംരക ് ഷിക ് കപ ് പടണമോ ?

(src)="s22"> বাতিল করুন ( _ D )
(trg)="s22"> _ ഉപേക ് ഷിക ് കുക

(src)="s23"> পরিচিতির তথ ্ য স ্ থানান ্ তর করা যায়নি ।
(trg)="s23"> വിലാസം മറ ് റൊരിടത ് തേക ് ക ് നീക ് കുവാന ് ‍ സാധ ് യമല ് ല .

(src)="s24"> আপনি কোনো পরিচিতির তথ ্ য এক ঠিকানাবই থেকে অন ্ য একটি বইয়ে স ্ থানান ্ তর করার চেষ ্ টা করছেন , কিন ্ তু উৎস থেকে তা সরানো সম ্ ভব নয় । বিকল ্ প হিসাবে আপনি কি অনুলিপি সংরক ্ ষণ করতে ইচ ্ ছুক ?
(trg)="s24"> നിങ ് ങള ് ‍ ഒരു കോണ ് ‍ ട ് ടാക ് റ ് റിന ് റെ സ ് ഥാനം മാറ ് റുവാന ് ‍ ശ ് രമിക ് കുന ് നു , പക ് ഷേ , അത ് ഉറവിടത ് തില ് ‍ നിന ് നും നീക ് കം ചെയ ് യുവാന ് ‍ സാധ ് യമല ് ല . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് അതിന ് ‍ റെ ഒരു പകര ് ‍ പ ് പ ് മാറ ് റി സൂക ് ഷിക ് കണമോ ?

(src)="s25"> আপনার নির ্ বাচিত ছবিটি অত ্ যাধিক বড় । আপনি কি এটি মাপ পরিবর ্ তন করে এটি সংরক ্ ষণ করতে ইচ ্ ছুক ?
(trg)="s25"> നിങ ് ങള ് ‍ തിരഞ ് ഞെടുത ് ത ഇമേജ ് വളരെ വലുതാണ ് .നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കിതിന ് ‍ റെ വലിപ ് പം കൂട ് ടി സൂക ് ഷിക ് കണമോ ?

(src)="s26"> মাপ পরিবর ্ তন ( _ R )
(trg)="s26"> _ വെലിപ ് പം മാറ ് റുക

(src)="s27"> এই অবস ্ থায় ব ্ যবহার করুন ( _ U )
(trg)="s27"> അതേ പോലെ _ ഉപയോഗിക ് കുക

(src)="s28"> সংরক ্ ষণ করা হবে না ( _ D )
(trg)="s28"> _ സൂക ് ഷിക ് കേണ ് ട

(src)="s29"> { 0 } সংরক ্ ষণ করতে ব ্ যর ্ থ ।
(trg)="s29"> { 0 } സംരക ് ഷിക ് കുവാന ് ‍ സാധിക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s30"> { 0 } -টি { 1 } : { 2 } -এ সংরক ্ ষণ করতে সমস ্ যা
(trg)="s30"> { 0 } { 1 } -ലേക ് ക ് സംരക ് ഷിക ് കുന ് നതില ് ‍ പിശക ് : { 2 }

(src)="s31"> ঠিকানা ' { 0 } ' বর ্ তমানে উপস ্ থিত রয়েছে ।
(trg)="s31"> വിലാസം ' { 0 } ' നിലവിലുണ ് ട ് .

(src)="s32"> উল ্ লিখিত ঠিকানাধারী পরিচিতি বর ্ তমানে উপস ্ থিত রয়েছেন । একই ঠিকানাসহ একটি নতুন কার ্ ড কি আপনি যোগ করতে ইচ ্ ছুক ?
(trg)="s32"> ഈ വിലാസം നിലവിലുണ ് ട ് . ഈ വിലാസത ് തിലേക ് ക ് ഒരു പുതിയ കാര ് ‍ ഡ ് ചേര ് ‍ ക ് കുവാന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ആഗ ് രഹമുണ ് ടോ ?

(src)="s33"> যোগ করুন ( _ A )
(trg)="s33"> _ ചേര ് ‍ ക ് കുക

(src)="s40"> নির ্ বাচিত পরিচিতি মুছে ফেলতে ব ্ যর ্ থ
(trg)="s40"> വിലാസം നീക ് കം ചെയ ് യുന ് നതില ് ‍ പിശക ്

(src)="s41"> এই ঠিকানাবইয়ের পরিচিতিদের তথ ্ য মুছে ফেলার জন ্ য পর ্ যাপ ্ ত অনুমতি আপনার নেই ।
(trg)="s41"> ഈ വിലാസ പുസ ് തകത ് തില ് ‍ നിന ് നും കോണ ് ‍ ട ് ടാക ് റ ് റുകള ് ‍ നീക ് കം ചെയ ് യുവാന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കനുവാദമില ് ല .

(src)="s42"> নতুন পরিচিতি যোগ করতে ব ্ যর ্ থ
(trg)="s42"> ഒരു പുതിയ വിലാസം ഉണ ് ടാക ് കാനായില ് ല

(src)="s43"> ঠিকানাবই ' { 0 } ' শুধুমাত ্ র পাঠযোগ ্ য । অনুগ ্ রহ করে পরিচিতি তালিকা প ্ রদর ্ শন ক ্ ষেত ্ রের সাইড-বারে উপস ্ থিত ভিন ্ ন ঠিকানা বই নির ্ বাচন করুন ।
(trg)="s43"> ' { 0 } ' വിലാസപുസ ് തകത ് തില ് ‍ മാറ ് റങ ് ങള ് ‍ വരുത ് തുവാന ് ‍ സാധ ് യമല ് ല . വിലാസങ ് ങളില ് ‍ ഉള ് ള സൈഡ ് ബാറില ് ‍ നിന ് നും മറ ് റൊരു വിലാസപുസ ് തകം ദയവായി തെരഞ ് ഞെടുക ് കുക .

(src)="s44"> পরিচিতি সম ্ পাদক
(trg)="s44"> എഡിറ ് ററിനെ ബന ് ധപ ് പെടുക

(src)="s45"> চিত ্ র
(trg)="s45"> ഇമേജ ്

(src)="s46"> ডাকনাম : ( _ k )
(trg)="s46"> _ ഇരട ് ടപ ് പേര ് :

(src)="s47"> এর মধ ্ যে ফাইল করুন : ( _ F )
(trg)="s47"> _ ഫയല ് ‍ എവിടെ :

(src)="s48"> কোথায় ( _ W ) :
(trg)="s48"> _ എവിടേക ് ക ് :

(src)="s49"> শ ্ রেণীবিভাগ ( _ t ) ...
(trg)="s49"> _ വിഭാഗങ ് ങള ് ‍ ...

(src)="s50"> সম ্ পূর ্ ণ নাম ... ( _ N )
(trg)="s50"> മുഴുവന ് ‍ _ പേര ് ...

(src)="s51"> HTML বিন ্ যাসের মেইল প ্ রাপ ্ ত করতে ইচ ্ ছুক ( _ W )
(trg)="s51"> HTML മെയില ് ‍ _ ലഭ ് യമാകണം

(src)="s52"> ই-মেইল
(trg)="s52"> ഈമെയില ് ‍

(src)="s53"> টেলিফোন
(trg)="s53"> ടെലിഫോണ ് ‍

(src)="s55"> পরিচিতি
(trg)="s55"> വിലാസം

(src)="s56"> হোম পেজ ( _ H ) :
(trg)="s56"> _ ഹോം പേജ ് :

(src)="s57"> বর ্ ষপঞ ্ জি : ( _ C )
(trg)="s57"> _ കലണ ് ടര ് ‍ :

(src)="s58"> মুক ্ ত / ব ্ যস ্ ত ( _ F ) :
(trg)="s58"> _ ഫ ് രീ / തിരക ് കില ് ‍ :

(src)="s59"> ভিডিও চ ্ যাট ( _ V ) :
(trg)="s59"> _ വീഡിയോ ചാറ ് റ ് :

(src)="s68"> পেশা ( _ P ) : Job
(trg)="s68"> _ ഉദ ് ദ ് യോഗം : Job

(src)="s70"> কোম ্ পানি : ( _ C )
(trg)="s70"> _ സ ് ഥാപനം :

(src)="s71"> বিভাগ : ( _ D ) Manager
(trg)="s71"> _ വിഭാഗം :

(src)="s72"> ম ্ যানেজার ( _ M ) :
(trg)="s72"> _ പാലകന ് ‍ :

(src)="s73"> সহকারী : ( _ A )
(trg)="s73"> _ സഹായി :

(src)="s75"> কার ্ যালয় ( _ O ) :
(trg)="s75"> _ ഓഫീസ ് :

(src)="s76"> স ্ বামী / স ্ ত ্ রী ( _ S ) :
(trg)="s76"> _ ഭാര ് യ / ഭര ് ‍ ത ് താവ ് :

(src)="s77"> জন ্ মদিন : ( _ B )
(trg)="s77"> _ പിറന ് നാള ് ‍ :

(src)="s78"> বার ্ ষিকী : ( _ A )
(trg)="s78"> _ വാര ് ‍ ഷികം :

(src)="s79"> বার ্ ষিকী
(trg)="s79"> വാര ് ‍ ഷികം

(src)="s80"> জন ্ মদিন
(trg)="s80"> പിറന ് നാള ് ‍

(src)="s82"> ব ্ যক ্ তিগত তথ ্ য
(trg)="s82"> സ ് വകാര ് യ വിവരങ ് ങള ് ‍

(src)="s83"> শহর : ( _ C )
(trg)="s83"> _ സിറ ് റി :

(src)="s84"> জিপ / পোস ্ টাল কোড ( _ Z ) :
(trg)="s84"> _ സിപ ് പ ് / പോസ ് റ ് റല ് ‍ കോഡ ് :

(src)="s85"> রাষ ্ ট ্ র / প ্ রদেশ ( _ S ) :
(trg)="s85"> _ സംസ ് ഥാനം :

(src)="s86"> দেশ : ( _ C )
(trg)="s86"> _ രാജ ് യം :

(src)="s87"> পোস ্ ট বক ্ স ( _ P ) :
(trg)="s87"> _ പി . ഓ . ബോക ് സ ് :

(src)="s88"> ঠিকানা : ( _ A )
(trg)="s88"> _ വിലാസം :

(src)="s89"> গৃহ
(trg)="s89"> ഹോം

(src)="s90"> কর ্ ম
(trg)="s90"> ജോലി

(src)="s91"> অন ্ যান ্ য
(trg)="s91"> മറ ് റുള ് ളവ

(src)="s92"> চিঠি লেখার ঠিকানা
(trg)="s92"> ഈമെയില ് ‍ വിലാസം

(src)="s93"> নোট
(trg)="s93"> കുറിപ ് പുകള ് ‍

(src)="s94"> AIM
(trg)="s94"> AIM

(src)="s95"> জ ্ যাবার
(trg)="s95"> Jabber

(src)="s96"> Yahoo
(trg)="s96"> Yahoo

(src)="s97"> Gadu-Gadu
(trg)="s97"> Gadu-Gadu

(src)="s98"> MSN
(trg)="s98"> MSN

(src)="s99"> ICQ
(trg)="s99"> ICQ

(src)="s100"> গ ্ রুপওযাইস
(trg)="s100"> ഗ ് രൂപ ് പ ക ് രമത ് തില ് ‍

(src)="s101"> Skype
(trg)="s101"> Skype

(src)="s103"> পরিচিতি যোগ করতে সমস ্ যা হয়েছে
(trg)="s103"> വിലാസം ചേര ് ‍ ക ് കുന ് നതില ് ‍ പിശക ്

(src)="s104"> পরিচিতি পরিবর ্ তন করতে সমস ্ যা হয়েছে
(trg)="s104"> വിലാസം മാറ ് റം വരുത ് തുന ് നതില ് ‍ പിശക ്

(src)="s105"> পরিচিতি মুছে ফেলতে সমস ্ যা হয়েছে
(trg)="s105"> വിലാസം നീക ് കം ചെയ ് യുന ് നതില ് ‍ പിശക ്

(src)="s106"> পরিচিতি সম ্ পাদক - % s
(trg)="s106"> വിലാസം എഡിറ ് റര ് ‍ - % s

(src)="s107"> অনুগ ্ রহ করে এই পরিচিতির জন ্ য একটি চিত ্ র নির ্ বাচন করুন
(trg)="s107"> ദയവായി ഈ വിലാസത ് തിന ് ഒരു പ ് രതിരൂപം തിരഞ ് ഞെടുക ് കുക

(src)="s108"> কোনো ছবি উপস ্ থিত নেই ( _ N )
(trg)="s108"> ഇമേജ ് _ ഇല ് ല

(src)="s109"> পরিচিতি সংক ্ রান ্ ত ডাটা অবৈধ :
(trg)="s109"> വിലാസം അസാധുവാണ ് :

(src)="s110"> ' % s ' -র বিন ্ যাস বৈধ নয়
(trg)="s110"> ' % s ' അസാധുവായ രീതിയിലാണ ്

(src)="s112"> % s ' % s ' -র বিন ্ যাস বৈধ নয়
(trg)="s112"> % s ' % s ' അസാധുവായ രീതിയിലാണ ്

(src)="s113"> % s ' % s ' ফাঁকা
(trg)="s113"> % s ' % s ' ശൂന ് യമാണ ്

(src)="s114"> অবৈধ পরিচিতি ।
(trg)="s114"> അസാധുവായ വിലാസം .

(src)="s115"> ঝটপট পরিচিতি সংযোজন
(trg)="s115"> Contact Quick-Add

(src)="s116"> সম ্ পূর ্ ণ সম ্ পাদন করুন ( _ E )
(trg)="s116"> മുഴുവനായും _ മാറ ് റം വരുത ് തുക

(src)="s117"> সম ্ পূর ্ ণ নাম ( _ F )
(trg)="s117"> _ മുഴുവന ് ‍ പേര ്

(src)="s118"> ই-মেইল ( _ m )
(trg)="s118"> _ ഈമെയില ് ‍

(src)="s119"> ঠিকানাবই নির ্ বাচন করুন ( _ S )
(trg)="s119"> വിലാസപുസ ് തകം _ തിരഞ ് ഞെടുക ് കുക

(src)="s120"> শ ্ রী / জনাব
(trg)="s120"> ശ ് രീമാന ് ‍ .

(src)="s121"> শ ্ রীমতি / বেগম
(trg)="s121"> ശ ് രീമതി

(src)="s122"> সুশ ্ রী
(trg)="s122"> ശ ് രീമതി .

(src)="s123"> কুমারী / বেগম
(trg)="s123"> ശ ് രീമതി .

(src)="s124"> ড .
(trg)="s124"> ഡോ .