# az/aisleriot.xml.gz
# dz/aisleriot.xml.gz


(src)="s1"> AisleRiot Solitaire
(trg)="s1"> ཨེསི ་ ལི ་ རིའོཊི ་ སོ ་ ལི ་ ཊེར

(src)="s2"> Birdən çox fərqli solitaire oyununu oynayın
(trg)="s2"> སོ ་ ལི ་ ཊེར ་ རྩེདམོ ་ མ ་ འདྲཝ ་ ལེ ་ ཤ ་ རྩེ །

(src)="s6"> Vasitə çubuğunun göstərilməsi
(trg)="s6"> ལག ་ ཆས ་ ཕྲ ་ རིང ་ སྟོན ་ དགོ ་ ག ་ མིན ་ དགོ

(src)="s10"> Səs
(trg)="s10"> སྒྲ ་ སྐད །

(src)="s11"> Hadisə səslərinin çalınması .
(trg)="s11"> འབྱུང ་ ལས ་ ཀྱི ་ སྒྲ ་ སྐད ་ གཏང ་ དགོ ་ ག ་ མིན ་ དགོ

(src)="s14"> İşlədiləcək oyun faylı
(trg)="s14"> ལག ་ ལེན ་ འཐབ ་ ནིའི ་ རྩེད ་ མོའི ་ ཡིག ་ སྣོད །

(src)="s15"> Oynanacaq solitaire oyununu daxil edən sxem faylının adı .
(trg)="s15"> སོ ་ ལི ་ ཊེར ་ རྩེདམོ ་ ཡོད ་ པའི ་ ལས ་ འཆར ་ ཡིག ་ སྣོད ་ ཀྱི ་ མིང ་ །

(src)="s16"> Oynanan oyunların statistikaları
(trg)="s16"> རྩེདམོ ་ རྩེ ་ ཡོད ་ པའི ་ ཚད ་ རྩིས ་ ཚུ །

(src)="s17"> A list of strings that come in the form of a quintuple : name , wins , total games played , best time ( in seconds ) and worst time ( also in seconds ) . Unplayed games do not need to be represented .
(trg)="s17"> ཀུའིན ་ ཊུ ་ པཱལ ་ གྱི ་ ཚུལ ་ ནང ་ ཡོད ་ མི ་ ཡིག ་ རྒྱུན ་ གྱི ་ ཐོ ་ ཡིག : མིང ་ རྒྱལ ་ ཁ ་ རྩེདམོ ་ རྩེ ་ ཡོད ་ པའི ་ ཡོངས ་ བསྡོམས ་ དུས ་ ཚོད ་ དྲག ་ ཤོས ་ ( སྐར ་ ཆའི ་ ནང ་ ) དེ ་ ལས ་ དུས ་ ཚོད ་ སྐྱོ ་ ཤོས ་ ( དེ ་ ཡང ་ སྐར ་ ཆའི ་ ནང ་ ) མ ་ རྩེ ་ བའི ་ རྩེདམོ ་ ཚུ ་ གི ་ ཁྱད ་ ཚབ ་ སྟོན ་ མི ་ དགོ

(src)="s20"> Yeni Oyun
(trg)="s20"> རྩེདམོ ་ གསརཔ །

(src)="s22"> Statistikalar
(trg)="s22"> ཚད ་ རྩིས །

(src)="s27"> Oyun Seç
(trg)="s27"> རྩེདམོ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད །

(src)="s30"> _ Ekranı Doldur
(trg)="s30"> གསལ ་ གཞི ་ གངམ ། ( _ F )

(src)="s31"> _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> བརྡ ་ མཚོན ། ( _ H ) _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _ New Game
(trg)="s32"> གསརཔ ། ( _ N ) _ New Game

(src)="s34"> Reset
(trg)="s34"> སྤོ ་ བཤུད ་ ལོག ་ འབད ། ( _ R ) Reset

(src)="s35"> _ Sıfırla _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> སླར ་ སྒྲིག ( _ R ) _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s43"> slot type
(trg)="s43"> slot type

(src)="s44"> slot type
(trg)="s44"> slot type

(src)="s45"> slot type
(trg)="s45"> slot type

(src)="s46"> slot type
(trg)="s46"> slot type

(src)="s47"> slot type
(trg)="s47"> slot type

(src)="s48"> foundationslot hint
(trg)="s48"> foundationslot hint

(src)="s49"> reserveslot hint
(trg)="s49"> reserveslot hint

(src)="s50"> stockslot hint
(trg)="s50"> stockslot hint

(src)="s51"> tableauslot hint
(trg)="s51"> tableauslot hint

(src)="s52"> wasteslot hint
(trg)="s52"> wasteslot hint

(src)="s54"> Bu oyun hələlik ehkam vermə dəstəyinə sahib deyil .
(trg)="s54"> རྩེདམོ ་ འདི ་ ལུ ་ ད ་ ལྟོ ་ ཚུན ་ ཚོད ་ བརྡ ་ མཚོན ་ མིན ་ འདུག

(src)="s55"> % s kartını % s kartının üstünə daşıyın .
(trg)="s55"> % sདེ ་ % sལུ ་ སྤོ ་ བཤུད ་ འབད །

(src)="s56"> Bu oyun ehkam verə bilmir .
(trg)="s56"> རྩེདམོ ་ འདི ་ གིས ་ བརྡ ་ མཚོན ་ ཅིག ་ བྱིན ་ མ ་ ཚུགས །

(src)="s58"> Agnes
(trg)="s58"> ཨེག ་ ནེསི །

(src)="s68"> Bristol
(trg)="s68"> བིརིསི ་ ཊཱོལ །

(src)="s69"> Camelot
(trg)="s69"> ཀེ ་ མི ་ ལོཊི །

(src)="s70"> Canfield
(trg)="s70"> ཀེན ་ ཕིལཌི །

(src)="s72"> Şahmat taxtası
(trg)="s72"> ཅེསི ་ རྩེད ་ གཞོང ་ །

(src)="s73"> Saat
(trg)="s73"> ཆུ ་ ཚོད ་ འཁོར ་ ལོ ་ སྦོམ །

(src)="s74"> Örtük
(trg)="s74"> ཁེབས །

(src)="s77"> Doublets
(trg)="s77"> ཌབ ་ ལེཊི །

(src)="s79"> Easthaven
(trg)="s79"> ཨིསིཊི ་ ཧེ ་ བན །

(src)="s81"> Elevator
(trg)="s81"> འདྲུད ་ སྐས །

(src)="s83"> Escalator
(trg)="s83"> གློག ་ ཐེམ །

(src)="s85"> Fortress
(trg)="s85"> དགྲ ་ རྫོང ་ །

(src)="s86"> Fortunes
(trg)="s86"> བསོད ་ ནམས །

(src)="s88"> On dört
(trg)="s88"> བཅུ ་ བཞི །

(src)="s89"> Freecell
(trg)="s89"> ཕིརི ་ སེལ

(src)="s93"> Glenwood
(trg)="s93"> གེལེན ་ ཝུཌི །

(src)="s95"> Qolf
(trg)="s95"> རྒྱུག ་ རིལ

(src)="s96"> Gypsy
(trg)="s96"> ཇིཔ ་ སི །

(src)="s97"> Xelsinki
(trg)="s97"> ཧེལ ་ སིན ་ ཀི །

(src)="s98"> Hopscotch
(trg)="s98"> ཧོཔ ་ སིཀོཆ །

(src)="s99"> İsabel
(trg)="s99"> ཨི ་ ས ་ བེལ །

(src)="s100"> Jamestown
(trg)="s100"> ཇེམསི ་ ཊའུན །

(src)="s101"> Jumbo
(trg)="s101"> ཇུམ ་ བོ །

(src)="s102"> Kansas
(trg)="s102"> ཀཱན ་ སཱསི །

(src)="s105"> Klondike
(trg)="s105"> ཀོལཱོན ་ ཌའིཀ

(src)="s107"> Labirint
(trg)="s107"> ལེ ་ བི ་ རིནཐ །

(src)="s109"> Qarışıqlıq
(trg)="s109"> མེཛི །

(src)="s112"> Qonşu
(trg)="s112"> ཁྱིམ ་ མཚེས །

(src)="s113"> Odessa
(trg)="s113"> ཨོ ་ ཌི ་ ས །

(src)="s114"> Osmosis
(trg)="s114"> ཨཱོསི ་ མོ ་ སིསི །

(src)="s115"> Qabıq
(trg)="s115"> པིཀ

(src)="s116"> Pileon
(trg)="s116"> པི ་ ལིའོན །

(src)="s117"> Plait
(trg)="s117"> པ ་ ལའེཊི །

(src)="s118"> Poker
(trg)="s118"> པོ ་ ཀར །

(src)="s119"> Quatorze
(trg)="s119"> ཀུ ་ འ ་ ཊོརཛི །

(src)="s122"> Xərçəng
(trg)="s122"> སྡིག ་ པ ་ ར ་ ཛ །

(src)="s123"> Scuffle
(trg)="s123"> འཐབ ་ འཛིང ་ །

(src)="s124"> Seahaven
(trg)="s124"> སི ་ ཧེ ་ བེན །

(src)="s127"> Hörümçək
(trg)="s127"> སི ་ པའི ་ ཌར །

(src)="s129"> Spiderette
(trg)="s129"> སིཔའི ་ ཌི ་ རེཊི །

(src)="s132"> Layihə
(trg)="s132"> ཊེམ ་ པེལེཊི །

(src)="s135"> Oğrular
(trg)="s135"> ཨརཝ །

(src)="s136"> On üç
(trg)="s136"> བཅུ ་ གསུམ །

(src)="s138"> Treize
(trg)="s138"> ཊིཛི །

(src)="s141"> Valentina
(trg)="s141"> བེ ་ ལེན ་ ཊའིན །

(src)="s142"> Westhaven
(trg)="s142"> ཝེསིཊི ་ ཧེ ་ བེན །

(src)="s143"> Ağ Baş
(trg)="s143"> ཝའིཊི ་ ཧེཌི །

(src)="s145"> Yield
(trg)="s145"> ཐོན ་ འབྲས །

(src)="s146"> Yukon
(trg)="s146"> ཡུ ་ ཀཱོན །

(src)="s147"> Zebracard symbol
(trg)="s147"> ཁྲ ་ རྟcard symbol

(src)="s148"> card symbol
(trg)="s148"> card symbol

(src)="s149"> card symbol
(trg)="s149"> card symbol

(src)="s150"> card symbol
(trg)="s150"> card symbol

(src)="s151"> card symbol
(trg)="s151"> card symbol

(src)="s152"> card symbol
(trg)="s152"> card symbol

(src)="s153"> card symbol
(trg)="s153"> card symbol

(src)="s154"> card symbol
(trg)="s154"> card symbol

(src)="s155"> card symbol
(trg)="s155"> card symbol

(src)="s156"> card symbol
(trg)="s156"> card symbol

(src)="s157"> card symbol
(trg)="s157"> card symbol

(src)="s158"> card symbol
(trg)="s158"> card symbol

(src)="s159"> card symbol
(trg)="s159"> card symbol

(src)="s160"> card symbol
(trg)="s160"> card symbol

(src)="s215"> qara coker
(trg)="s215"> ཇོ ་ ཀར ་ གནགཔོ །

(src)="s216"> qırmızı coker
(trg)="s216"> ཇོ ་ ཀར ་ དམརཔོ །

(src)="s221"> Pəncərə eni
(trg)="s221"> སྒོ ་ སྒྲིག ་ གི ་ རྒྱ ་ ཚད །

(src)="s222"> Pəncərə hündürlüyü
(trg)="s222"> སྒོ ་ སྒྲིག ་ གི ་ མཐོ ་ ཚད །

(src)="s227"> AD
(trg)="s227"> མིང ་ །

(src)="s228"> FreeCell Solitaire
(trg)="s228"> ཕིརི ་ སེལ ་ སོ ་ ལི ་ ཊེར །

(src)="s229"> AisleRiot
(trg)="s229"> ཨེསི ་ ལི ་ རིའོཊི །