# as/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# syr/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> GNOME ৰ বিষয়ে
(trg)="s1"> ܥܰܠ ܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s2"> GNOME সম ্ পৰ ্ কে বিস ্ তাৰিত তথ ্ য পঢ়ক
(trg)="s2"> ܐܺܝܠܰܦ ݂ ܣܰܓ ݁ ܺܝ ܥܰܠ ܠܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s3"> খবৰ
(trg)="s3"> ܛܶܐܒ ݁ ̈ ܶܐ

(src)="s4"> GNOME লাইব ্ ৰৰি
(trg)="s4"> ܒ ݁ ܶܝܬ ݂ ܐܰܪ ̈ ܟܰܘܗ ̱ ܝ ܕ ݁ ܰܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s5"> GNOME-ৰ বন ্ ধুগণ
(trg)="s5"> ܚܰܒ ݂ ܪ ̈ ܰܘܗ ̱ ܝ ܕ ݁ ܰܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s6"> পৰিচিত ব ্ যক ্ তি
(trg)="s6"> ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ

(src)="s7"> ৰহস ্ যময় GEGL
(trg)="s7"> ܡܶܬ ݂ ܡܰܠܠܳܢܽܘܬ ݂ ܳܐ ܕ ݂ ܓ ݁ ܶܓܶܠ ݁

(src)="s8"> The Squeaky Rubber GNOME
(trg)="s8"> ܡܠܳܛ ܪܰܥܽܘܕ ݂ ܳܐ ܢܨܺܝܪܳܐ . ܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s9"> GNOME মাছ ৱেণ ্ ডা
(trg)="s9"> ܘܰܢܕ ݁ ܰܐ ܗܺܝ ܢܽܘܢܬ ݁ ܳܐ ܕ ݂ ܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s10"> URL খোলক ( _ O )
(trg)="s10"> _ ܦ ݁ ܬ ݂ ܰܚ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܢܳܬ ݂ ܳܢܳܝܬ ݁ ܳܐ

(src)="s11"> URL কপি কৰক ( _ C )
(trg)="s11"> _ ܨܽܘܚ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܢܳܬ ݂ ܳܢܳܝܬ ݁ ܳܐ

(src)="s12"> GNOME ডেস ্ কট 'পৰ বিষয়ে
(trg)="s12"> ܥܰܠ ܐܰܬ ݂ ܪܳܐ ܕ ݂ ܰܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s13"> % ( name ) s : % ( value ) s
(trg)="s13"> % ( name ) s : % ( value ) s

(src)="s14"> GNOME ডেস ্ কট 'পলৈ স ্ বাগত ্ বম
(trg)="s14"> ܒ ݁ ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ ݂ ܰܫܠܳܡܳܐ ܒ ݂ ܰܐܬ ݂ ܪܳܐ ܕ ݂ ܰܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s15"> প ্ ৰস ্ তুক কৰিছে :
(trg)="s15"> ܐܰܬ ݁ ܺܝ ܠܟ ݂ ܽܘܢ ܕ ݁ ܡܶܢ :

(src)="s16"> % ( name ) s : % ( value ) s
(trg)="s16"> % ( name ) s : % ( value ) s

(src)="s17"> সংস ্ কৰণ
(trg)="s17"> ܡܰܦ ݁ ܰܩܬ ݁ ܳܐ

(src)="s18"> বিতৰণকাৰী
(trg)="s18"> ܡܦ ݂ ܰܪܢܣܳܢܳܐ

(src)="s19"> বিল ্ ডৰ তাৰিখ
(trg)="s19"> ܙܒ ݂ ܰܢ ܒ ݁ ܢܳܐ

(src)="s20"> GNOME-ৰ সংস ্ কৰণ সংক ্ ৰান ্ ত তথ ্ য প ্ ৰদৰ ্ শন কৰা হ 'ব
(trg)="s20"> ܓ ݁ ܠܽܘܚܝ ̱ ܝܺܕ ݂ ܰܥܬ ݁ ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܦ ݁ ܰܩܬ ݁ ܳܐ ܗܳܕ ݂ ܶܐ ܕ ݂ ܰܓ ݁ ܢܳܡ

(src)="s26"> ১৯৯৭ চনত GNOME আৰম ্ ভ হোৱাৰ পিছত শতশত মানুহে এই ডেস ্ কট 'প নিৰ ্ মাণৰ কামত নিজৰ লেখা কোড অন ্ তৰ ্ ভুক ্ ত কৰিছে ; অন ্ যান ্ য অনেক বিভিন ্ ন কৰ ্ ম যেনে অনুবাদ , নথিপত ্ ৰ লিখা আৰু গুণমান পৰীক ্ ষণ কৰি গুৰুপূৰ ্ ণ যোগদান কৰিছে । UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> UnknownMonitor vendor

(src)="s28"> ' % s ' নথিপত ্ ৰ পঢ়িবলৈ সমস ্ যা : % s
(trg)="s28"> ܛܳܥܝܽܘܬ ݂ ܳܐ ܒ ݂ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ ݂ ܰܟ ݂ ܢܺܝܫܽܘܬ ݂ ܳܐ ' % s ' : % s

(src)="s29"> ' % s ' নথিপত ্ ৰৰ বিপৰীত দিশত পঢ়িবলৈ সমস ্ যা : % snamename
(trg)="s29"> ܛܳܥܝܽܘܬ ݂ ܳܐ ܒ ݂ ܟ ݂ ܽܘܪܳܟ ݂ ܳܐ ܕ ݂ ܰܟ ݂ ܢܺܝܫܽܘܬ ݂ ܳܐ ' % s ' : % snamename

(src)="s30"> নাম অনুপস ্ থিত
(trg)="s30"> ܠܳܐ ܐܺܝܬ ݂ ܫܡܳܐ

(src)="s31"> ' % s ' নামক নথিপত ্ ৰ সাধাৰণ নথিপত ্ ৰ অথবা পঞ ্ জিকা নহয় ।
(trg)="s31"> ܟ ݁ ܢܺܝܫܽܘܬ ݂ ܳܐ ' % s ' ܠܰܝܬ ݂ ܗܺܝ ܟ ݂ ܢܺܝܫܽܘܬ ݂ ܳܐ ܚܰܬ ݁ ܺܝܬ ݂ ܬ ݂ ܳܐ ܐܰܘ ܗܽܘ ܫܽܘܘ ̱ ܕ ݁ ܳܥܳܐ ܚܰܬ ݁ ܺܝܬ ݂ ܳܐ

(src)="s33"> সংৰক ্ ষণ কৰাৰ বাবে নথিপত ্ ৰৰ নাম উল ্ লিখিত নহয়
(trg)="s33"> ܠܰܝܬ ݁ ܫܡܳܗ ̇ ܕ ݁ ܰܟ ݂ ܢܺܝܫܽܘܬ ݂ ܳܐ ܠܡܶܦ ݂ ܪܰܩ ܠܘܳܬ ݂

(src)="s34"> % s আৰম ্ ভ কৰা হৈছে
(trg)="s34"> ܡܰܥܰܠ % s

(src)="s35"> আৰম ্ ভ কৰাৰ উদ ্ দেশ ্ যি URL উল ্ লিখিত নহয়
(trg)="s35"> ܠܳܐ ܐܺܝܬ ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܢܳܬ ݂ ܳܢܳܝܬ ݁ ܳܐ ܫܰܡܰܪ ܠܳܗ ̇

(src)="s36"> প ্ ৰাৰম ্ ভ কৰাৰ যোগ ্ য বস ্ তু নহয়
(trg)="s36"> ܠܰܝܬ ݁ ܥܒ ݂ ܺܝܕ ݂ ܬ ݁ ܳܐ ܢܰܦ ݁ ܺܝܩܬ ݁ ܳܐ

(src)="s37"> আৰম ্ ভ কৰাৰ উদ ্ দেশ ্ যি আদেশ ( Exec ) উল ্ লিখিত নহয়
(trg)="s37"> ܠܳܐ ܐܺܝܬ ݂ ܦ ݁ ܽܘܩܳܕ ݂ ܳܐ ( ܥܒ ݂ ܳܕ ݂ ܳܐ ) ܠܫܰܡܰܪ ܕ ݁ ܺܝܠܶܗ

(src)="s38"> আৰম ্ ভ কৰাৰ উদ ্ দেশ ্ যি সঠিক আদেশ ( Exec ) নহয়
(trg)="s38"> ܒ ݁ ܺܝܫ ܦ ݁ ܽܘܩܳܕ ݂ ܳܐ ( ܥܒ ݂ ܳܕ ݂ ܳܐ ) ܠܫܰܡܰܪ ܕ ݁ ܺܝܠܶܗ

(src)="s39"> এনকোডিং পৰিচিত নহয় : % s
(trg)="s39"> ܓ ݁ ܒ ݂ ܺܝܠܬ ݁ ܳܐ ܓ ݂ ܢܺܝܙܬ ݁ ܳܐ ܕ ݂ : % s

(src)="s45"> ফলাফল % d সম ্ বন ্ ধে কোনো তথ ্ য পোৱা নাযায়position " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> position " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> আবশ ্ যক ভাৰ ্ চুৱেল মাপ , উপলব ্ ধ মাপৰ সৈতে নিমিলে : অনুৰোধ কৰা মাপ = ( % d , % d ) , সৰ ্ বনিম ্ ন = ( % d , % d ) , সৰ ্ বাধিক = ( % d , % d ) MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# as/gnome-menus-3.0.xml.gz
# syr/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s1"> শব ্ দ আৰু ভিডিঅ '
(trg)="s1"> ܩ ̈ ܳܠܶܐ ܘܙܽܘܠ ܚܶܙܘ ̈ ܶܐ

(src)="s2"> বহুমাধ ্ যম মেনু
(trg)="s2"> ܣܽܘܓ ݂ ܰܐܬ ݁ ܝܽܘܕ ݂ ܳܥܳܐ ܕ ݂ ܒܶ ݂ ܝܬ ݂ ܓ ݁ ܽܘܒ ݂ ܳܝܳܐ

(src)="s3"> প ্ ৰগ ্ ৰামিং
(trg)="s3"> ܥܒ ݂ ܳܕ ݂ ܚܽܘܪܙܳܐ

(src)="s4"> চফ ্ টৱেৰ উন ্ নয়নৰ সঁজুলি
(trg)="s4"> ܡܳܐܢ ̈ ܶܐ ܠܕ ݂ ܽܘܓ ݂ ܪܳܢܳܐ ܕ ݂ ܡܳܪ ܚܽܘܪܙܳܐ

(src)="s5"> শিক ্ ষা
(trg)="s5"> ܬ ݁ ܰܠܡܺܝܕ ݂ ܽܘܬ ݂ ܳܐ

(src)="s6"> খেল
(trg)="s6"> ܫܶܥܝ ̈ ܶܐ

(src)="s7"> খেল আৰু বিনোদন
(trg)="s7"> ܫܶܥܝ ̈ ܶܐ ܘܫܶܥܝ ̈ ܶܐ

(src)="s8"> গ ্ ৰাফিক ্ স
(trg)="s8"> ܡܪܰܫܡܳܢܘ ̈ ܳܬ ݂ ܳܐ

(src)="s9"> গ ্ ৰাফিক ্ স এপ ্ লিকেচন
(trg)="s9"> ܓ ݁ ܽܘܡܳܪ ̈ ܶܐ ܡܪܰܫܡܳܢܘ ̈ ܳܬ ݂ ܳܐ

(src)="s10"> ইন ্ টাৰনেট
(trg)="s10"> ܦ ݁ ܪܰܣ ܢܶܫܒ ݂ ܳܐ

(src)="s11"> ইন ্ টাৰনেট ব ্ যবহাৰৰ এপ ্ লিকেচন যেনে ৱেব আৰু ই-মেইল এপ ্ লিকেচন
(trg)="s11"> ܚܽܘܪ ̈ ܙܶܐ ܚܠܳܦ ݂ ܫܽܘܪܩܳܛܳܐ ܕ ݂ ܰܦ ݂ ܪܰܣ ܢܶܫܒ ݁ ܳܐ ܐܰܝܟ ݂ ܒ ݁ ܢܰܘܠܳܐ ܘܰܒ ݂ ܒ ݂ ܺܝܠܕ ݁ ܳܪܳܐ ܐܶܠܶܩܬ ݁ ܪܳܢܳܝܳܐ

(src)="s12"> কাৰ ্ যালয়
(trg)="s12"> ܕ ݁ ܽܘܟ ݂ ܳܐ

(src)="s13"> কাৰ ্ যালয়ৰ এপ ্ লিকেচনসমূহ
(trg)="s13"> ܓ ݁ ܽܘܡܳܪ ̈ ܶܐ ܕ ݂ ܕ ݂ ܽܘܟ ݂ ܳܐ

(src)="s14"> চিস ্ টেমৰ সঁজুলিসমূহ
(trg)="s14"> ܡܳܐܢ ̈ ܶܐ ܕ ݂ ܩܽܘܝܳܡܳܐ

(src)="s15"> চিস ্ টেমৰ সংৰূপ আৰু পৰ ্ যবেক ্ ষণ
(trg)="s15"> ܡܶܣܬ ݁ ܰܟ ݂ ܡܳܢܽܘܬ ݂ ܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬ ݂ ܳܐ ܕ ݂ ܩܽܘܝܳܡܳܐ

(src)="s16"> সাৰ ্ বভৈমক অভিগম
(trg)="s16"> ܫܽܘܪܩܳܛܳܐ ܟ ݂ ܽܘܠܳܢܳܝܳܐ

(src)="s17"> সাৰ ্ বভৈমক অভিগম সম ্ পৰ ্ কিত বৈশিষ ্ ট ্ য
(trg)="s17"> ܣܝܳܡ ̈ ܶܐ ܕ ݂ ܫܽܘܪܩܳܛܳܐ ܟ ݂ ܽܘܠܳܢܳܝܳܐ

(src)="s18"> আনুষঙ ্ গিক
(trg)="s18"> ܣܡܺܝ ̈ ܟ ݂ ܘܳܬ ݂ ܳܐ

(src)="s19"> ডেস ্ কটপৰ ব ্ যৱহৃত আনুষঙ ্ গিকসমূহ
(trg)="s19"> ܣܡܺܝ ̈ ܟ ݂ ܘܳܬ ݂ ܳܐ ܕ ݂ ܐܰܬ ݂ ܪܳܐ

(src)="s20"> এপ ্ লিকেচনসমূহ
(trg)="s20"> ܓ ݁ ܽܘܡܳܪ ̈ ܶܐ

(src)="s21"> অন ্ য
(trg)="s21"> ܐ ̱ ܚܪܺܝܢܳܐ

(src)="s22"> অন ্ য বিভাগক খাপ নখোৱা এপ ্ লিকেচনসমূহ
(trg)="s22"> ܓ ݁ ܽܘܡܳܪ ̈ ܶܐ ܠܳܐ ܘܳܠܝܳܝܳܐ ܒ ݂ ܣܽܘܥܪ ̈ ܳܢܶܐ ܐ ̱ ܚܪ ̈ ܳܢܶܐ

(src)="s50"> প ্ ৰশাসনিক বৈশিষ ্ ট ্ য
(trg)="s50"> ܡܕ ݂ ܰܒܪܳܢܽܘܬ ݂ ܳܐ

(src)="s51"> সম ্ পূৰ ্ ণ চিস ্ টেম ব ্ যাপী বৈশিষ ্ ট ্ য পৰিবৰ ্ তন কৰক ( সকলো ব ্ যৱহাৰকৰোঁতা প ্ ৰভাবিত হ 'ব )
(trg)="s51"> ܗܦ ݂ ܽܘܟ ݂ ܣܝܳܡ ̈ ܶܐ ܕ ݂ ܒ ݂ ܰܪ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ( ܥܳܕ ݂ ܶܐ ܟ ݂ ܽܠܗܽܘ ̇ ܢ ܚܽܘܫܳܚܳܢ ̈ ܶܐ )

(src)="s52"> পছন ্ দ
(trg)="s52"> ܡܩܰܫܰܫ ̈ ܳܬ ݂ ܳܐ

(src)="s53"> ব ্ যক ্ তিগত পছন ্ দ
(trg)="s53"> ܡܩܰܫܰܫ ̈ ܳܬ ݂ ܳܐ ܦ ݂ ܰܪ ̈ ܨܽܘܦ ݂ ܳܝܶܐ

(src)="s60"> হাৰ ্ ডৱেৰ
(trg)="s60"> ܡܳܐܢܨܶܢܥܳܐ

(src)="s61"> বিভিন ্ ন হাৰ ্ ডৱেৰ ডিভাইচসমূহৰ বাবে সংহতিসমূহPersonal settings
(trg)="s61"> ܣܝܳܡ ̈ ܶܐ ܠܚܰܕ ݂ ܚܰܕ ݂ ܡܳܐܢܨܶܢܥܳܐ ܕ ݂ ܨܶܢܥ ̈ ܶܐPersonal settings

(src)="s62"> ব ্ যক ্ তিগত
(trg)="s62"> ܦ ݂ ܰܪܨܽܘܦ ݂ ܳܝܳܐ

(src)="s63"> ব ্ যক ্ তিগত সংহতিসমূহ
(trg)="s63"> ܣܝܳܡ ̈ ܶܐ ܦ ݂ ܰܪ ̈ ܨܽܘܦ ݂ ܳܝܶܐ

(src)="s64"> চিস ্ টেম
(trg)="s64"> ܩܽܘܝܳܡܳܐ

(src)="s65"> চিস ্ টেম বৈশিষ ্ ট ্ য
(trg)="s65"> ܣܝܳܡ ̈ ܶܐ ܕ ݂ ܩܽܘܝܳܡܳܐ

# as/libgnome-2.0.xml.gz
# syr/libgnome-2.0.xml.gz


(src)="s1"> ব ্ যৱস ্ থাপ ্ ৰণালীৰ ঘটনা
(trg)="s1"> ܓ ݁ ܶܕܫ ̈ ܶܐ ܕ ݂ ܩܽܘܝܳܡܳܐ

(src)="s2"> প ্ ৰৱেশ
(trg)="s2"> ܠܡܶܥܰܠ

(src)="s3"> প ্ ৰস ্ থান কৰক
(trg)="s3"> ܠܡܶܦ ݁ ܰܩ

(src)="s4"> তথ ্ যমূলক বাৰ ্ তা
(trg)="s4"> ܐܺܝܙܓ ݁ ܰܕ ݁ ܽܘܬ ݂ ܡܰܘܕ ݁ ܥܳܢܺܝܬ ݂ ܳܐ

(src)="s5"> সতৰ ্ কবাৰ ্ তা
(trg)="s5"> ܐܺܝܙܓ ݁ ܰܕ ݁ ܽܘܬ ݂ ܳܐ ܕ ݂ ܦ ݂ ܽܘܪܗܳܙܳܐ

(src)="s6"> ত ্ ৰুটিৰ বাৰ ্ তা
(trg)="s6"> ܐܺܝܙܓ ݁ ܰܕ ݁ ܽܘܬ ݂ ܛܳܥܝܽܘܬ ݂ ܳܐ

(src)="s7"> প ্ ৰশ ্ নবোধক সম ্ বাদ
(trg)="s7"> ܡܫܰܐܠܳܢܺܝܬ ݂ ܳܐ ܕ ݂ ܰܒ ݂ ܨܳܬ ݂ ܳܐ

(src)="s8"> বিবিধ বাৰ ্ তা
(trg)="s8"> ܐܺܝܙܓ ݁ ܰܕ ݁ ܽܘܬ ݂ ܐ ̱ ܚܪܺܝܬ ݂ ܳܐ

(src)="s9"> অবিকল ্ পিত পটভূমি
(trg)="s9"> ܚܰܨ ܐܰܬ ݂ ܪܳܐ ܩܰܕ ݂ ܡܳܝܳܐ

(src)="s12"> তালিকাৰ বস ্ তু নিৰ ্ বাচন কৰক
(trg)="s12"> ܓ ݁ ܒ ݂ ܺܝ ܥܒ ݂ ܺܝܕ ݂ ܬ ݁ ܳܐ ܕ ݂ ܒܶ ݂ ܝܬ ݂ ܓ ݁ ܽܘܒ ݂ ܳܝܳܐ