# am/account-plugins.xml.gz
# ne/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> ጅሜይል ፡ ጉግል ፡ ሰነድ ፡ ጉግል + ፡ ዩቲዩብ እና ፒካሳ ማካተቻ
(trg)="s1"> जिमेल , गुगल डक ् स , गुगल ‌ ‌ + , युटुब र पिकासा सम ् मिलित

# am/aisleriot.xml.gz
# ne/aisleriot.xml.gz


(src)="s10"> ድምፅ
(trg)="s10"> ध ् वनि

(src)="s20"> አዲስ ጨዋታ
(trg)="s20"> नयाँ खेल

(src)="s31"> _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> सङ ् केत _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _ New Game
(trg)="s32"> नयाँ _ New Game

(src)="s34"> Reset
(trg)="s34"> चाललाई रिडू गर ् नुहोस ् Reset

(src)="s35"> _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> रिसेट गर ् नुहोस ् _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s43"> slot type
(trg)="s43"> slot type

(src)="s44"> slot type
(trg)="s44"> slot type

(src)="s45"> slot type
(trg)="s45"> slot type

(src)="s46"> slot type
(trg)="s46"> slot type

(src)="s47"> slot type
(trg)="s47"> slot type

(src)="s48"> foundationslot hint
(trg)="s48"> foundationslot hint

(src)="s49"> reserveslot hint
(trg)="s49"> reserveslot hint

(src)="s50"> stockslot hint
(trg)="s50"> stockslot hint

(src)="s51"> tableauslot hint
(trg)="s51"> tableauslot hint

(src)="s52"> wasteslot hint
(trg)="s52"> wasteslot hint

(src)="s73"> ሰዓት
(trg)="s73"> घडी

(src)="s132"> ቲምፕሌት
(trg)="s132"> टेम ् प ् लेट

(src)="s135"> ሌቦች
(trg)="s135"> चोर

(src)="s147"> card symbol
(trg)="s147"> जेब ् राcard symbol

(src)="s148"> card symbol
(trg)="s148"> card symbol

(src)="s149"> card symbol
(trg)="s149"> card symbol

(src)="s150"> card symbol
(trg)="s150"> card symbol

(src)="s151"> card symbol
(trg)="s151"> card symbol

(src)="s152"> card symbol
(trg)="s152"> card symbol

(src)="s153"> card symbol
(trg)="s153"> card symbol

(src)="s154"> card symbol
(trg)="s154"> card symbol

(src)="s155"> card symbol
(trg)="s155"> card symbol

(src)="s156"> card symbol
(trg)="s156"> card symbol

(src)="s157"> card symbol
(trg)="s157"> card symbol

(src)="s158"> card symbol
(trg)="s158"> card symbol

(src)="s159"> card symbol
(trg)="s159"> card symbol

(src)="s160"> card symbol
(trg)="s160"> card symbol

(src)="s227"> ስም
(trg)="s227"> नाम

(src)="s236"> % Id % d
(trg)="s236"> समय % Id % d

(src)="s237"> % d " in this string this to " % Id % d % d % % % % % " ( U + 0025 PERCENT SIGN ) you do NOT need to escape it with another " %
(trg)="s237"> % d % d " in this string this to " % Id % d % d % % % % % " ( U + 0025 PERCENT SIGN ) you do NOT need to escape it with another " %

(src)="s238"> Not Applicable
(trg)="s238"> % d % % Not Applicable

(src)="s248"> ዘግዕዝ Frontier Foundation Launchpad Contributions : Daniel Yacob https : / / launchpad.net / ~ locales
(trg)="s248"> अनुवादक श ् रेय Launchpad Contributions : Nabin Gautam https : / / launchpad.net / ~ nabin

(src)="s260"> አዲስ ጨዋታ ጀምር
(trg)="s260"> नयाँ खेल सुरु गर ् नुहोस ्

(src)="s268"> መጨረሻ የተንቀሳቀሰው ይመለስ
(trg)="s268"> अन ् तिम चाललाई पूर ् व स ् थितिमा फर ् काउनुहोस ्

(src)="s271"> ለሚቀጥለው እንቅስቃሴህ ፍንጭ አግኝ
(trg)="s271"> पछिल ् लो चालका लागि सङ ् केत दिनुहोस ्

(src)="s288"> ነጥብ ፦
(trg)="s288"> प ् राप ् ताङ ् क :

(src)="s289"> ሰዓት ፦
(trg)="s289"> समय :

(src)="s302"> ያልታወቀ ቀለም
(trg)="s302"> अज ् ञात रङ

(src)="s518"> ያልታወቀ ዕሴት
(trg)="s518"> अज ् ञात मान

# am/app-install-data.xml.gz
# ne/app-install-data.xml.gz


# am/apport.xml.gz
# ne/apport.xml.gz


(src)="s30"> ለመቀጠል ማናቸውንም ቁልፍ ይጫኑ ...
(trg)="s30"> जारी राख ् नको लागि कुनै कुञ ् जी थिच ् नुहोस ् ...

(src)="s62"> ያልታወቀ ፕሮግራም
(trg)="s62"> अज ् ञात उपक ् रम

(src)="s63"> አዝናለሁ ፕሮግራሙ " % s " በድንገት ተዘግቷል
(trg)="s63"> माफ गर ् नुहोस ् , " % s " उपक ् रम अप ् रत ् याशित बन ् द भयो ।

(src)="s64"> ችግር በ % s
(trg)="s64"> % s मा समस ् या

(src)="s68"> ስህተት
(trg)="s68"> त ् रुटि

(src)="s72"> ፍቃድ ተከልክሏል
(trg)="s72"> इजाजत अस ् वीकार गरियो

(src)="s77"> ጥቅሉ % s አልተገኘም
(trg)="s77"> % s प ् याकेज अस ् तित ् वमा छैन

(src)="s83"> ምን አይነት ችግር ነው ማሳወቅ የሚፈልጉት ?
(trg)="s83"> तपाईले कस ् तो समस ् या प ् रतिवेदन गर ् न चाहनुहुन ् छ ?

(src)="s146"> y
(trg)="s146"> y

# am/aptdaemon.xml.gz
# ne/aptdaemon.xml.gz


(src)="s9"> የጥቅል ፋይልን መግጠም
(trg)="s9"> प ् याकेज फाइल प ् रतिस ् थापन गर ् नुहोस ्

(src)="s11"> የጥቅል መረጃዎችን ማሻሻል
(trg)="s11"> प ् याकेज जानकारी ताजा गर ् नुहोस ्

(src)="s14"> ሶፍትዌርን ለመግጠም ወይም ለማስወገድ ማረጋገጫ ያስፈልጋልorg.debian.apt.install-or-remove-packages
(trg)="s14"> org.debian.apt.install-or-remove-packages

(src)="s21"> ጥቅሎችን ማሻሻል
(trg)="s21"> प ् याकेजहरू स ् तरोन ् नत गर ् नुहोस ्

(src)="s23"> መሰረዝ የሌላ ተጠቃሚን ስራዎች
(trg)="s23"> अर ् को प ् रयोगकर ् ताको कार ् य रद ् द गर ् नुहोस ्

(src)="s65"> የውስጥ ሂደቱን መረጃ ማሳያ
(trg)="s65"> आन ् तरिक प ् रक ् रियारत जानकारी देखाउनुहोस ्

(src)="s71"> የተገጠመው ፋይል
(trg)="s71"> प ् रतिस ् थापित फाइल

(src)="s72"> የተገጠሙት ጥቅሎች
(trg)="s72"> प ् रतिस ् थापित प ् याकेजहरू

(src)="s73"> ከፋይል የተጨመረ ቁልፍ
(trg)="s73"> फाइलबाट थपिएको कुञ ् जी

(src)="s77"> የተወገዱ ጥቅሎች
(trg)="s77"> हटाइएका प ् याकेजहरू

(src)="s78"> ጥቅሎችን ማሻሻል
(trg)="s78"> अद ् यावधिक प ् याकेजहरू

(src)="s79"> ስርአቱን ማሻሻል
(trg)="s79"> स ् तरोन ् नत गरिएको प ् रणाली

(src)="s80"> የተተገበሩ ለውጦች
(trg)="s80"> लागू गरिएका परिवर ् तनहरू

(src)="s87"> ተሳክቷል
(trg)="s87"> सफलतापूर ् वक

(src)="s88"> የተሰረዘ
(trg)="s88"> रद ् द गरियो

(src)="s89"> ወድቋል
(trg)="s89"> असफल भयो

(src)="s90"> ፋይል በመግጠም ላይ
(trg)="s90"> फाइल प ् रतिस ् थापित हुँदै

(src)="s91"> ጥቅሎችን በመግጠም ላይ
(trg)="s91"> प ् याकेजहरू प ् रतिस ् थापित हुँदै

(src)="s92"> ከፋይል ቁልፍ በመጨመር ላይ
(trg)="s92"> फाइलबाट कुञ ् जी थपिँदै

(src)="s95"> ጥቅሎችን በማስወገድ ላይ
(trg)="s95"> प ् याकेजहरू हटाइदै

(src)="s96"> ጥቅሎችን በማሻሻል ላይ
(trg)="s96"> प ् याकेजहरू अद ् यावधिक गरिदै

(src)="s97"> ስርአቱን በማሻሻል ላይ
(trg)="s97"> प ् रणाली स ् तरोन ् नत गरिदै

(src)="s98"> ለውጦችን በመተግበር ላይ
(trg)="s98"> परिवर ् तनहरू लागू गरिदै

(src)="s122"> የኢንተርኔት ግንኙነቶን ይመርምሩ
(trg)="s122"> तपाईको इन ् टरनेट सम ् बन ् ध जाँच गर ् नुहोस ् ।

# am/apturl.xml.gz
# ne/apturl.xml.gz


(src)="s7"> ማንቃት ' % s ' ወድቋል
(trg)="s7"> ' % s ' लाई सक ् षम बनाउने कार ् य विफल

(src)="s8"> ያልታወቀ መገናኛ ' % s '
(trg)="s8"> अज ् ञात च ् यानल ' % s '

# am/apt.xml.gz
# ne/apt.xml.gz


(src)="s23"> ጥቅል % sን ማግኘት አልተቻለም
(trg)="s23"> प ् याकेज % s तोक ् न असक ् षम भयो

(src)="s178"> Since you only requested a single operation it is extremely likely that the package is simply not installable and a bug report against that package should be filed .
(trg)="s178"> Since you only requested a single operation it is extremely likely that the package is simply not installable and a bug report against that package should be filed .

# am/atk10.xml.gz
# ne/atk10.xml.gz


(src)="s1"> የተመረጠው አጓዳኝ
(trg)="s1"> चयन गरिएको लिङ ् क

(src)="s3"> የመልኅቅ ቁጥሮች
(trg)="s3"> एङ ् करहरूको सङ ् ख ् या

(src)="s4"> ከአቲኬ ተጓዳኝ አካል ጋር ግንኙነት ያላቸው መልህቆች
(trg)="s4"> AtkHyperlink वस ् तुसँग सम ् बद ् ध एङ ् करहरूको सङ ् ख ् या

(src)="s5"> የማውጫው መጨረሻ
(trg)="s5"> अन ् तिम अनुक ् रमणिका

(src)="s6"> የአቲኬ ተጓዳኝ አካል ማውጫ መጨረሻ
(trg)="s6"> AtkHyperlink वस ् तुको अन ् तिम अनुक ् रमणिका

(src)="s7"> ማውጫ ጀምር
(trg)="s7"> सुरु अनुक ् रमणिका

(src)="s8"> የአቲኬ ተጓዳኝ አካል ማውጫ ጀማሪ
(trg)="s8"> AtkHyperlink वस ् तुको प ् रथम अनुक ् रमणिका

(src)="s9"> የማይሰራ
(trg)="s9"> अवैध

(src)="s10"> የአፍጣኝ መለያ
(trg)="s10"> गतिवर ् धक लेबुल

(src)="s11"> አስጠንቅቅ
(trg)="s11"> सावधान

(src)="s12"> ስዕላዊ ትዕይንት
(trg)="s12"> एनिमेसन

(src)="s13"> ቀስት
(trg)="s13"> बाँण

(src)="s14"> ቀን መቁጠሪያ
(trg)="s14"> पात ् रो

(src)="s15"> ምንጣፍ
(trg)="s15"> क ् यानभास

(src)="s16"> ምልክት ማድረግያ ሳጥን
(trg)="s16"> जाँच बाकस

(src)="s17"> የምናሌ አክልን ምረጥ
(trg)="s17"> मेनु वस ् तु जाँच ् नुहोस ्

(src)="s18"> ቀለም መራጭ
(trg)="s18"> रङ चयनकर ् ता