# ak/bootloader.xml.gz
# ne/bootloader.xml.gz


# ak/empathy.xml.gz
# ne/empathy.xml.gz


(src)="s129"> presence
(trg)="s129"> अफलाइनpresence

(src)="s184"> MyUserName on freenode
(trg)="s184"> MyUserName on freenode

(src)="s185"> Jabber Account
(trg)="s185"> Jabber Account

(src)="s337"> foo has left the room
(trg)="s337"> % s ले कोठा छोड ् योfoo has left the room

(src)="s349"> Escher Cat ( SMS )
(trg)="s349"> वार ् तालापEscher Cat ( SMS )

(src)="s394"> verb in a column header displaying group names
(trg)="s394"> verb in a column header displaying group names

(src)="s418"> menu item
(trg)="s418"> menu item

(src)="s425"> Edit individual ( contextual menu )
(trg)="s425"> जानकारीEdit individual ( contextual menu )

(src)="s458"> Location , $ date
(trg)="s458"> Location , $ date

(src)="s467"> verb displayed on a button to select an IRC network
(trg)="s467"> verb displayed on a button to select an IRC network

(src)="s478"> A date with the time
(trg)="s478"> A date with the time

(src)="s532"> Google TalkYahoo !
(trg)="s532"> Google TalkYahoo !

(src)="s793"> file transfer percent
(trg)="s793"> file transfer percent

# ak/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# ne/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> GNOME ɛho
(trg)="s1"> जिनोमको बारेमा

(src)="s2"> Sua adefoforo wɔ GNOME ho
(trg)="s2"> जिनोमको बारेमा धेरै सिक ् नुहोस ्

(src)="s3"> Akwanmusɛm
(trg)="s3"> समाचारहरू

(src)="s5"> GNOME ayɔnkofo
(trg)="s5"> जिनोमका साथिहरू

(src)="s7"> GEGL a eye nwanwa no
(trg)="s7"> रहस ् यमय GEGL

(src)="s9"> Wanda GNOME apataa no
(trg)="s9"> वान ् डा जीनोम फिस

(src)="s14"> GNOME Desktop ma wo Akwaaba
(trg)="s14"> जिनोम डेस ् कटपमा स ् वागत छ

(src)="s17"> Abasɛm
(trg)="s17"> संस ् करण

(src)="s18"> Kyekyɛfoɔ
(trg)="s18"> बितरक

(src)="s19"> Ɛda a ɔboa ano
(trg)="s19"> निर ् माण मिति

(src)="s26"> UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> १९९७ मा जीनोम सुरआत भए देखि नै सयौं मानिसहरूले जीनोममा कोड योगदान गर ् नुभएको छ ; धेरै धेरैले अनुवाद , मिसिलिकरण , र गुणात ् मक आश ् वासन समेत गरेर अन ् य महत ् वपूर ् ण तरिकाले योगदान गर ् नुभएको छ , UnknownMonitor vendor

(src)="s29"> namename
(trg)="s29"> ' % s ' फाइल दोहोर ् याउँदा त ् रुटि : % snamename

(src)="s45"> position " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> position " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# ak/gnome-menus-3.0.xml.gz
# ne/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s5"> Nwomasua
(trg)="s5"> शिक ् षा

(src)="s6"> Agoro
(trg)="s6"> खेलहरु

(src)="s7"> Agoro na anigye
(trg)="s7"> खेलहरू र मनोरञ ् जनहरू

(src)="s10"> Intanɛt
(trg)="s10"> इन ् टरनेट

(src)="s21"> Foforɔ
(trg)="s21"> अन ् य

(src)="s61"> Personal settings
(trg)="s61"> विभिन ् न हार ् डवेयर यन ् त ् रका लागि सेटिङPersonal settings