# af/account-plugins.xml.gz
# pa/account-plugins.xml.gz


# af/aisleriot.xml.gz
# pa/aisleriot.xml.gz


(src)="s1"> AisleRiot-patience
(trg)="s1"> ਇਸਲੀਰੀਉਟ ਸੋਲੀਟਾਇਰ

(src)="s2"> Speel baie verskillende soorte patience
(trg)="s2"> ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਲੀਟਾਇਰ ਖੇਡ ਖੇਡੋ

(src)="s4"> Temalêernaam
(trg)="s4"> ਥੀਮ ਫਾਇਲ ਨਾਂ

(src)="s5"> Die naam van die lêer met die grafika vir die kaarte .
(trg)="s5"> ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮ ਫਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ

(src)="s6"> Of die nutsbalk gewys moet word of nie
(trg)="s6"> ਟੂਲਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

(src)="s7"> Of die statusbalk getoon moet word of nie
(trg)="s7"> ਕੀ ਹਾਲਤ-ਪੱਟੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

(src)="s8"> Kies die kontrolestyl
(trg)="s8"> ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੁਣੋ

(src)="s9"> Kies of die kaarte beweeg word deur te sleep , of deur te kliek op die bron en dan die bestemming .
(trg)="s9"> ਚੁਣੋ ਕਿ ਪੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ।

(src)="s10"> Klank
(trg)="s10"> ਅਵਾਜ਼

(src)="s11"> Of gebeureklanke gespeel moet word of nie .
(trg)="s11"> ਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

(src)="s12"> Animasies
(trg)="s12"> ਐਨੀਮੇਸ ਼ ਨ

(src)="s13"> Of die kaartbewegings geanimeer moet word of nie .
(trg)="s13"> ਕੀ ਪੱਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਐਨੀਮੇਸ ਼ ਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

(src)="s14"> Die speletjielêer om te gebruik
(trg)="s14"> ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੇਡ ਫਾਇਲ

(src)="s15"> Die naam van die skemalêer met die patience-speletjie om te speel .
(trg)="s15"> ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੋਲੀਟਾਇਰ ( solitaire ) ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਫਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ।

(src)="s16"> Statistiek van speletjies gespeel
(trg)="s16"> ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

(src)="s17"> ' n Lys stringe wat as vyftal aangegee word , naamlik naam , wenne , totale speletjies gespeel , beste tyd ( in sekondes ) en swakste tyd ( ook in sekondes ) . Ongespeelde speletjies hoef nie aangegee te word nie .
(trg)="s17"> ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ , ਜੋ ਕਿ ਚੌਭੁਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ : ਨਾਂ , ਜਿੱਤ , ਕੁੱਲ ਖੇਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ , ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ( ਸਮਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ) ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ( ਸਮਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ) । ਨਾ-ਖੇਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

(src)="s18"> Onlangs gespeelde speletjies
(trg)="s18"> ਤਾਜ ਼ ਾ ਖੇਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

(src)="s19"> ' n Lys van onlangs gespeelde speletjies .
(trg)="s19"> ਤਾਜ ਼ ਾ ਖੇਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ।

(src)="s20"> Nuwe speletjie
(trg)="s20"> ਨਵੀਂ ਖੇਡ

(src)="s22"> Statistiek
(trg)="s22"> ਅੰਕੜੇ

(src)="s24"> Hulp
(trg)="s24"> ਮੱਦਦ

(src)="s25"> Aangaande
(trg)="s25"> ਇਸ ਬਾਰੇ

(src)="s26"> Afsluit
(trg)="s26"> ਬਾਹਰ

(src)="s27"> Kies speletjie
(trg)="s27"> ਖੇਡ ਚੁਣੋ

(src)="s28"> _ Kies
(trg)="s28"> ਚੁਣੋ ( _ S )

(src)="s29"> _ Inhoud
(trg)="s29"> ਸਮੱਗਰੀ ( _ C )

(src)="s30"> _ Volskerm
(trg)="s30"> ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ( _ F )

(src)="s31"> _ Wenk _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> ਇਸ਼ਾਰਾ ( _ H ) _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _ Nuwe _ New Game
(trg)="s32"> ਨਵੀਂ ( _ N ) _ New Game

(src)="s33"> _ Nuwe speletjie
(trg)="s33"> ਨਵੀਂ ਖੇਡ ( _ N )

(src)="s34"> _ Herdoen skuifReset
(trg)="s34"> ਚਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ( _ R ) Reset

(src)="s35"> _ Terugstel _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> ਮੁੜ ਸੈਟ ( _ R ) _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s36"> _ Herbegin
(trg)="s36"> ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ( _ R )

(src)="s37"> _ Ontdoen skuif
(trg)="s37"> ਚਾਲ ਵਾਪਸ ( _ U )

(src)="s38"> _ Deel uit
(trg)="s38"> ਵੰਡੋ ( _ D )

(src)="s39"> _ Verlaat volskerm
(trg)="s39"> ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਛੱਡੋ ( _ L )

(src)="s40"> _ Laat wag
(trg)="s40"> ਵਿਰਾਮ ( _ P )

(src)="s41"> % s is Vry Sagteware ; u kan dit herversprei en / of wysig onderhewig aan die bepalings van die GNU Algemene Publieke Lisensie soos gepubliseer deur die Stigting vir Vry Sagteware ; óf weergawe % d van die lisensie , óf ( indien u verkies ) enige latere weergawe .
(trg)="s41"> % s ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ ਼ ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਦੇ ਵਰਜਨ % d ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ ਼ ਰਤਾਂ ( ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ ਼ ੀ ਹੈ ) ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

(src)="s42"> % s word versprei met die hoop dat dit nuttig sal wees , maar SONDER ENIGE WAARBORG ; sonder selfs die geïmpliseerde waarborg van VERHANDELBAARHEID of GESKIKTHEID VIR ' N SPESIFIEKE DOEL . Sien die GNU Algemene Publieke Lisensie vir meer detail .
(trg)="s42"> % s ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ , ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂਠੀਕ ਤਰ ੍ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਗਨੂ ਜਰਨਲਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ ੍ ਹੋ ।

(src)="s43"> U moes ' n kopie van die GNU Algemene Publieke Lisensie ontvang het saam met hierdie program . Indien nie , sien
(trg)="s43"> % s ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਕਲ ਪ ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ , ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ

(src)="s44">fondasieslot type
(trg)="s44">ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨslot type

(src)="s45">reserweslot type
(trg)="s45">ਰਾਖਵਾਂslot type

(src)="s46">voorraadslot type
(trg)="s46">ਸਟਾਕslot type

(src)="s47">uitstalruimteslot type
(trg)="s47">ਟੇਬਲslot type

(src)="s48">afvalfoundationslot hint
(trg)="s48">ਬੇਕਾਰfoundationslot hint

(src)="s49">%s op die fondasiereserveslot hint
(trg)="s49">ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ %sreserveslot hint

(src)="s50">%s op die reserwestockslot hint
(trg)="s50">ਰਾਖਵੇਂ ਉੱਤੇ %sstockslot hint

(src)="s51">%s by die voorraadtableauslot hint
(trg)="s51">ਸਟਾਕ ਉੱਤੇ %stableauslot hint

(src)="s52">%s op uitstalruimtewasteslot hint
(trg)="s52">ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ %swasteslot hint

(src)="s53">%s op afval
(trg)="s53">ਬੇਕਾਰ ਉੱਤੇ %s

(src)="s54">Hierdie speletjie se wenke werk nog nie.
(trg)="s54">ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(src)="s55">Skuif %s na %s.
(trg)="s55">%s ਨੂੰ %s ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਓ।

(src)="s56">Hierdie speletjie kan nie 'n wenk gee nie.
(trg)="s56">ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੈ।

(src)="s57">Trekklavier
(trg)="s57">ਅਕੌਰਪੀਅਨ

(src)="s58">Agnes
(trg)="s58">ਏਜਨਸ

(src)="s59">Athene
(trg)="s59">ਐਥੀਨਾ

(src)="s60">Ons hou van oranje
(trg)="s60">ਆਲਡ ਲੈਂਗ ਸਾਈਨ

(src)="s61">Tant Maria
(trg)="s61">ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ

(src)="s62">Ruggraat
(trg)="s62">ਬੈਂਕਬੋਨ

(src)="s63">Boeredosyn
(trg)="s63">ਬੇਕਰਜ਼ ਦਰਜਨ

(src)="s64">Boerespel
(trg)="s64">ਬੇਕਰਜ਼ ਖੇਡ

(src)="s66">Beleg
(trg)="s66">ਘੇਰਿਆ ਕਿਲਾ

(src)="s67">Blok tien
(trg)="s67">ਬਲਾਕ ਦਸ

(src)="s68">Bristol
(trg)="s68">ਬਰਿਸਟੋਲ

(src)="s69">Camelot
(trg)="s69">ਕੈਮੀਲੋਟ

(src)="s70">Canfield
(trg)="s70">ਕੇਨਫੀਲਡ

(src)="s71">Deur die mat
(trg)="s71">ਕਾਰਪਿਟ

(src)="s72">Skaakbord
(trg)="s72">ਸ਼ਤਰੰਜ ਬੋਰਡ

(src)="s73">Klok
(trg)="s73">ਘੜੀ

(src)="s74">Toemaak
(trg)="s74">ਢੱਕਣ

(src)="s75">Arme aanhouer
(trg)="s75">ਕਰੁਲ

(src)="s76">Ruitemyn
(trg)="s76">ਇੱਟ ਸੁਰੰਗ

(src)="s77">Doeblette
(trg)="s77">ਦੁੱਗਣਾ

(src)="s78">Arendvlerk
(trg)="s78">ਬਾਜ ਖੰਭ

(src)="s79">Easthaven
(trg)="s79">ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ

(src)="s80">Agt af
(trg)="s80">ਅੱਠੀ ਬਾਹਰ

(src)="s81">Hysbak
(trg)="s81">ਲਿਫਟ

(src)="s83">Roltrap
(trg)="s83">ਚਲਦੀ ਪੌੜੀ

(src)="s84">Eerste wet
(trg)="s84">ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ

(src)="s85">Fort
(trg)="s85">ਛੋਟਾ ਕਿਲ਼ਾ

(src)="s86">Fortuin
(trg)="s86">ਸਫਲਤਾ

(src)="s88">Veertien
(trg)="s88">ਚੌਦਾਂ

(src)="s89">FreeCell
(trg)="s89">ਫਰੀਸੈੱਲ

(src)="s90">Gate
(trg)="s90">ਖਾਲੀ

(src)="s91">Gay Gordons
(trg)="s91">ਪਰਸੰਨ ਗੌਰਡਨਜ਼

(src)="s93">Glenwood
(trg)="s93">ਗਲੇਨਵੁੱਡ

(src)="s94">Goudmyn
(trg)="s94">ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਰੰਗ

(src)="s95">Gholf
(trg)="s95">ਗੌਲਫ

(src)="s96">Sigeuner
(trg)="s96">ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ

(src)="s97">Helsinki
(trg)="s97">ਹੇਲਸਿੰਕੀ

(src)="s98">Hinkel
(trg)="s98">ਹੋਪਸਕੌਚ

(src)="s99">Isabel
(trg)="s99">ਲਜ਼ੇਬਲ

(src)="s100">Jamestown
(trg)="s100">ਜੇਮਸਟਾਊਨ

(src)="s101">Jumbo
(trg)="s101">ਜੰਬੋ

(src)="s102">Kansas
(trg)="s102">ਕਨਸਾਸ

(src)="s103">Koning Albertus
(trg)="s103">ਰਾਜਾ ਐਲਬਰਟ

(src)="s104">Hereoudiënsie
(trg)="s104">ਕਿੰਗ ਆਡੀਅਨਸ

(src)="s105">Harpan
(trg)="s105">ਕਲੋਨਡਾਈਕ

(src)="s107">Dwaalhof
(trg)="s107">ਲੇਬੀਰਿੰਥ

(src)="s108">Lady Jane
(trg)="s108">ਲੇਡੀ ਜੇਨ