# lv/ecb2017.xml.gz
# nl/ecb2017.xml.gz


(src)="3228"> " Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma "
(trg)="3604"> Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

(src)="5270"> " Beidzot šo grūto un pamatīgo uzdevumu , mēs darām visu iespējamo , lai sagatavotos raitam rezultātu atklāšanas procesam .
(trg)="4306"> Wij doen er alles aan om na afronding van deze veeleisende en diepgaande beoordeling de openbaarmakingsprocedure ten aanzien van de bevindingen soepel te laten verlopen .

(src)="5240"> " Drīzumā mēs pabeigsim portfeļu izvēli , un tiks veikta to pārbaude uz riskiem balstīta uzraudzības novērtējuma ietvaros .
(trg)="5822"> We ronden binnenkort de selecties van de portefeuilles af , en we zullen die door middel van een risico-gebaseerde toezichtsbeoordeling onderzoeken .

(src)="4554"> " Eiropas Centrālās bankas Padomes vārdā izsaku gandarījumu par turpmāku euro zonas paplašināšanos .
(trg)="4079"> “ Namens de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank ( ECB ) verwelkom ik deze verdere uitbreiding van het eurogebied .

(src)="10"> " Lai jaunās 10 euro banknotes ieviešana varētu noritēt iespējami raiti , es aicinu visus , kuru īpašumā ir banknošu apstrādes iekārtas , pārliecināties , vai ar tām var apstrādāt jaunās banknotes , "
(trg)="7464"> “ Om de invoering van het nieuwe €10-biljet zo soepel mogelijk te doen verlopen , dring ik er bij alle eigenaars van bankbiljettenapparatuur op aan ervoor te zorgen dat deze de nieuwe bankbiIjetten kan verwerken , ”

(src)="5454"> " Mēs veltām ievērojamu laiku un pūles , lai šis process būtu ļoti rūpīgi īstenots , "
(trg)="8113"> “ Wij besteden er zeer veel tijd en grote inspanningen aan dit proces rigoureus te maken , ”

(src)="12"> " Nopietnība un izaugsme " ( Gravity and Growth ) ir vairāk nekā 17 metru augsts koks , kas galvenokārt veidots no bronzas un granīta .
(trg)="7063"> " Zwaartekracht en groei " is een meer dan 17 meter hoge boom , gemaakt van voornamelijk brons en graniet

(src)="5220"> " Sagatavošanās darbi stresa testam būtiski pavirzījušies uz priekšu , un mēs esam pārliecināti , ka ciešā sadarbībā ar EBI rezultāts būs caurredzams un uzticams , tādējādi nostiprinot Eiropas banku sektoru .
(trg)="8501"> Zoals Vítor Constâncio , Vice-President van de ECB , verklaarde : ” De voorbereidingen voor de stresstest zijn in volle gang en we hebben er het volste vertrouwen in dat , in nauwe samenspraak met de EBA , de uitkomsten transparant en geloofwaardig zullen zijn , en dat de Europese bankensector daardoor zal worden versterkt .

(src)="4556"> " Tiek likvidēti kredīta pārvedumu un tiešā debeta maksājumu ierobežojumi , un tie vairs neradīs šķēršļus uzņēmumiem vai patērētājiem . "
(trg)="8246"> Bedrijven en consumenten worden daar dus niet langer door gehinderd ” , aldus Yves Mersch , Directielid van de ECB .

(src)="4557"> " Tāpēc ir būtiski , ka ECB nodrošina pēc iespējas vienkāršāku piekļuvi statistikai , lai sabiedrība spētu izprast debates par monetāro politiku .
(trg)="8108"> " Het is daarom van groot belang dat de ECB statistieken zo goed mogelijk toegankelijk maakt , zodat het publiek de beleidsdiscussies kan volgen .

(src)="3231"> " Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma "
(trg)="3732"> Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector

(src)="5267"> " Šī ēka simbolizē labāko , ko Eiropa spēj paveikt kopīgiem spēkiem , "
(trg)="8112"> " Dit gebouw is een symbool voor het beste wat Europa samen kan bereiken , "

(src)="19"> ( mljrd. euro )
(trg)="2"> ( in EUR miljarden )

(src)="21"> + 0.1 mljrd. euro
(trg)="3"> +EUR 0,1 miljard

(src)="22"> + 0.2 mljrd. euro
(trg)="4"> +EUR 0,2 miljard

(src)="23"> + 0.4 mljrd. euro
(trg)="5"> +EUR 0,4 miljard

(src)="24"> + 0.6 mljrd. euro
(trg)="6"> +EUR 0,6 miljard

(src)="25"> + 0.8 mljrd. euro
(trg)="7"> +EUR 0,8 miljard

(src)="26"> + 11 mljrd. euro
(trg)="8"> +EUR 11 miljard

(src)="27"> + 15.1 mljrd. euro
(trg)="9"> +EUR 15,1 miljard

(src)="28"> + 6.4 mljrd. euro
(trg)="10"> +EUR 6,4 miljard

(src)="2042"> 0.3 mljrd. euro
(trg)="11"> EUR 0,3 miljard

(src)="3818"> 0.6 mljrd .
(trg)="12"> USD 0,6 miljard

(src)="60"> 1 265.6 mljrd. euro
(trg)="14"> EUR 1.265,6 miljard

(src)="3945"> 1 ) Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 5 bāzes punktiem ( līdz 0.00 % ) , sākot ar operācijām , ko veiks 2016. gada 16. martā .
(trg)="20"> ( 1 ) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 5 basispunten verlaagd naar 0,00 % , met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 16 maart 2016 .

(src)="2860"> 1. tabulā sniegto sarakstu pārskata vismaz reizi gadā .
(trg)="18"> De lijst in Tabel 1 zal ten minste eenmaal per jaar worden herbeoordeeld .

(src)="2044"> 1.7 mljrd. euro
(trg)="23"> EUR 1,7 miljard

(src)="2670"> 10 ES dalībvalstis pašlaik vēl nav kļuvušas par pilntiesīgām Ekonomikas un monetārās savienības dalībniecēm .
(trg)="3989"> Momenteel nemen tien EU-lidstaten nog niet volledig deel aan de EMU .

(src)="63"> 10 euro
(trg)="7545"> €10

(src)="1063"> 100 labākie spēlētāji balvā saņems jauno 20 euro banknoti īpašā rāmī ar gravējumu .
(trg)="6263"> De 100 beste spelers ontvangen een speciaal ingelijst nieuw €20-biljet met opschrift .

(src)="107"> 102.3 mljrd. euro
(trg)="30"> EUR 102,3 miljard

(src)="2672"> 11 dalībvalstis pašlaik vēl nav kļuvušas par pilntiesīgām Ekonomikas un monetārās savienības dalībniecēm .
(trg)="3987"> Momenteel nemen elf EU-lidstaten niet volledig deel aan de Economische en Monetaire Unie .

(src)="2214"> 12 mēnešu atsauces periodā ( 2007. gada aprīlis – 2008. gada marts ) ilgtermiņa procentu likmju atsauces vērtība bija 6.5 % .
(trg)="3027"> Gedurende de twaalfmaands referentieperiode van april 2007 tot en met maart 2008 bedroeg de referentiewaarde voor de lange rente 6,5 % .

(src)="3308"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada martam ilgtermiņa procentu likmju kritērija atsauces vērtība bija 6.0 % .
(trg)="3029"> Gedurende de twaalfmaands referentieperiode van april 2009 tot en met maart 2010 bedroeg de referentiewaarde voor de lange rente 6,0 % .

(src)="2202"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada martam cenu stabilitātes kritērija atsauces vērtība bija 3.1 % .
(trg)="3022"> Gedurende de twaalfmaands referentieperiode van april 2011 tot en met maart 2012 bedroeg de referentiewaarde voor het criterium inzake prijsstabiliteit 3,1 % .

(src)="4562"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada aprīlim inflācija ES bija zema , un to galvenokārt noteica neliels enerģijas un pārtikas cenu devums , kā arī joprojām vājā ekonomiskā aktivitāte vairākumā valstu .
(trg)="5475"> Gedurende de twaalfmaands referentieperiode van mei 2013 tot en met april 2014 , was de inflatie in de EU gematigd , voornamelijk ten gevolge van de geringe bijdrage van de prijzen van energie en voedingsmiddelen en de aanhoudende zwakte van de economische bedrijvigheid in de meeste landen .

(src)="5136"> 12 no 25 bankām jau segušas kapitāla iztrūkumu , 2014. gadā palielinot savu kapitālu par 15 mljrd. euro .
(trg)="812"> Twaalf van de 25 banken hebben reeds hun kapitaaltekort gedekt door in 2014 hun kapitaal met €15 miljard te vergroten .

(src)="4563"> 122.6 mljrd. euro
(trg)="33"> EUR 122,6 miljard

(src)="2045"> 143.9 mljrd. euro
(trg)="37"> EUR 143,9 miljard

(src)="4941"> 19. starptautiskā grāmatvedības standarta prasības , kas veido pamatu ECB grāmatvedības politikai attiecībā uz pensijām , tika pārskatītas 2011. gadā un tiek piemērotas gada periodiem , kuri sākās 2013. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma .
(trg)="6359"> De vereisten van de International Accounting Standard ( IAS ) 19 , die de basis vormt voor de door de ECB gehanteerde financieel-administratieve grondslag voor pensioenen , zijn in 2011 herzien en zijn van toepassing op jaarlijkse perioden beginnende op of na 1 januari 2013 .

(src)="3946"> 2 ) Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 5 bāzes punktiem ( līdz 0.25 % ; spēkā ar 2016. gada 16. martu ) .
(trg)="45"> ( 2 ) Het rentetarief voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 5 basispunten verlaagd naar 0,25 % , met ingang van 16 maart 2016 .

(src)="379"> 20 euro
(trg)="7547"> €20

(src)="385"> 20 euro banknotes tagad kļuvušas par visbiežāk viltoto banknošu veidu .
(trg)="1571"> Het €20-biljet is daardoor nu het meest vervalste bankbiljet geworden .

(src)="896"> 20 euro banknošu viltojumu īpatsvars pieauga un 50 euro banknošu viltojumu īpatsvars – samazinājās .
(trg)="2804"> Het aandeel van valse €20-biljetten nam toe en dat van valse €50-biljetten nam af .

(src)="410"> 200 euro
(trg)="7541"> € 200

(src)="4007"> 2004. gada 1. maijā , kad ES pievienosies desmit jaunas dalībvalstis , ECB kapitāla atslēga tiks paplašināta .
(trg)="1773"> Op 1 mei 2004 zal de verdeelsleutel worden uitgebreid , aangezien tien nieuwe lidstaten op die datum zullen toetreden tot de EU .

(src)="5036"> 2004. gada 16. decembrī Padome pieņēma lēmumu par šiem jautājumiem .
(trg)="7393"> Over deze zaken is op 16 december 2004 door de Raad van Bestuur een besluit genomen .

(src)="3050"> 2004. gada novembris
(trg)="62"> november 2004

(src)="3511"> 2004. gada septembris
(trg)="63"> september 2004