# et/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,00%ni alates operatsioonist , mis teostatakse 16 . märtsil 2016 .
(trg)="1"> 1 ) Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 5 punkter till 0,00 % , gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 16 mars 2016 .

(src)="2"> ( 2 ) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,25%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="2"> 2 ) Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 5 punkter till 0,25 % , gällande från den 16 mars 2016 .

(src)="3"> ( 3 ) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra – 0,40%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="3"> 3 ) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,40 % , gällande från den 16 mars 2016 .

(src)="4"> ( 4 ) Suurendada varaostukava raames tehtavate igakuiste ostude mahtu 80 miljardi euroni alates 2016 . aasta aprillist .
(trg)="4"> 4 ) De månatliga köpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar utökas till 80 miljarder euro från och med april .

(src)="7"> ( aastates )
(trg)="6"> ( år )

(src)="8"> ( miljardites eurodes )
(trg)="7"> ( miljarder euro )

(src)="9"> +0,1 miljardit eurot
(trg)="8"> + 0,1 miljard EUR

(src)="10"> +0,2 miljardit eurot
(trg)="9"> + 0,2 miljarder EUR

(src)="11"> +0,4 miljardit eurot
(trg)="10"> + 0,4 miljarder EUR

(src)="12"> +0,6 miljardit eurot
(trg)="12"> + 0,6 miljarder EUR

(src)="13"> +0,8 miljardit eurot
(trg)="13"> 0,8 miljarder EUR

(src)="14"> +11 miljardit eurot
(trg)="14"> + 11 miljarder EUR

(src)="15"> +15,1 miljardit eurot
(trg)="15"> + 15,1 miljarder EUR

(src)="16"> +6,4 miljardit eurot
(trg)="16"> + 6,4 miljarder EUR

(src)="17"> 0,3 miljardit eurot
(trg)="18"> 0,3 miljarder EUR

(src)="18"> 0,6 miljardit USA dollarit
(trg)="19"> 0,6 miljarder USD

(src)="3863"> 1 Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud vahe- ja kogusummad ühtida kõigi arvude summaga .
(trg)="20"> 1På grund av avrundningar kan summor av delposter och totaler avvika från summorna av alla poster .

(src)="20"> 1,7 miljardit eurot
(trg)="28"> 1,7 miljarder EUR

(src)="22"> 1 . august 2018
(trg)="22"> 1 augusti 2018

(src)="23"> 1 . detsember 2005
(trg)="3392"> 1 december 2005

(src)="24"> 1 . detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2011/21 müntide emissiooni 2012 . aasta mahu heakskiitmise kohta .
(trg)="3684"> Den 1 december 2011 antog ECB-rådet ett beslut ( ECB / 21 / 21 ) om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2011 .

(src)="5011"> 1 . jaanuaril 2007 tunnistati see otsus kehtetuks ja asendati otsusega EKP/2006/17 , ELT L 348 , 11.12.2006 , lk 38 .
(trg)="7477"> Gällande fr.o.m. den 1 januari 2007 upphävdes detta beslut och ersattes med beslut ECB / 2006 / 17 , EUT L 348 , 11.12.2006 , s 38 .

(src)="27"> 1 . jaanuarist 2007 kuni 31 . detsembrini 2011 kehtib üleminekuperiood , mis võimaldab eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadel valida tagatiseks kõlblike laenude suuruse alammäära ning otsustada käitlemistasu kohaldamise üle ;
(trg)="4167"> Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2011 gäller ett tillfälligt system , enligt vilket varje nationell centralbank i Eurosystemet fastställer minimistorleken , dvs. tröskelvärdet för lån som godtas som säkerheter och huruvida en administrationsavgift tas ut .

(src)="28"> 1 . jaanuarist 2012 rakendub ühtne laenude tagatisvarana kasutamise kord , mille ühine alammäär on 500 000 eurot .
(trg)="4168"> Från och med den 1 januari 2012 tillämpas ett enhetligt arrangemang för användning av banklån som säkerhet och ett gemensamt tröskelvärdet på 500 000 euro .

(src)="31"> 1 . september 2005
(trg)="3393"> 1 september 2005

(src)="32"> 1 . septembri 1998 . aasta keskpankadevaheline ERM2 kokkulepe ning uute liikmesriikide ühinemist käsitlev akt on allalaadimiseks kättesaadavad EKP kodulehel trükiste rubriigis .
(trg)="7723"> Både ERM2-överenskommelsen mellan centralbanker av den 1 september 1998 och den akt som behandlar nya medlemsstaters anslutning kan laddas ner från avdelningen ” Publications ” på ECB : s webbplats .

(src)="34"> 10-euroste võltsitud pangatähtede arv suurenes , kuid nende osatähtsus võltsingute koguarvus oli vaid 6,3 % .
(trg)="765"> Antalet förfalskade 10 ‑ eurosedlar har ökat men utgör fortfarande bara 6,3 procent totalt .

(src)="36"> 10 . aprill 2012
(trg)="38"> 10 april 2012

(src)="37"> 10 . aprill 2013
(trg)="39"> 10 april 2013

(src)="38"> 10 . august 2005
(trg)="3394"> 10 augusti 2005

(src)="40"> 10 . august 2011
(trg)="37"> 10 augusti 2011

(src)="42"> 10 . detsember 2013
(trg)="40"> 10 december 2013

(src)="43"> 10 . detsember 2014
(trg)="41"> 10 december 2014

(src)="44"> 10 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2012/29 , millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis , ning otsuse EKP/2012/30 , millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta .
(trg)="3689"> Den 10 december 2012 antog ECB-rådet riktlinje ECB / 2012 / 29 om ändring av riktlinje ECB / 2010 / 20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet samt beslut ECB / 2012 / 30 om ändring av beslut ECB / 2010 / 21 om Europeiska centralbankens årsbokslut .

(src)="46"> 10 . detsembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2014/52 , millega muudetakse määrust ( EÜ ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta ( EKP/2003/9 ) , ning määruse EKP/2014/51 , millega muudetakse määrust ( EL ) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta ( EKP/2013/33 ) .
(trg)="5026"> Den 10 december 2014 antog ECB-rådet förordning ECB / 2014 / 52 om ändring av förordning ( EG ) nr 1745 / 2003 om tillämpningen av minimireserver ( kassakrav ) ( ECB / 2003 / 9 ) och förordning ECB / 2014 / 51 om ändring av förordning ( EU ) nr 1071 / 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar ( ECB / 2013 / 33 ) .

(src)="48"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2015/45 Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta .
(trg)="3691"> Den 10 december 2015 antog ECB-rådet rekommendation ECB / 2015 / 45 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska .

(src)="50"> 10 . jaanuar 2013
(trg)="62"> 10 januari 2013

(src)="51"> 10 . juuli 2007
(trg)="3395"> 10 juli 2007

(src)="53"> 10 . juuli 2013
(trg)="57"> 10 juli 2013

(src)="55"> 10 . juuni 2009
(trg)="58"> 10 Juni 2009

(src)="56"> 10 . juuni 2010
(trg)="59"> 10 juni 2010

(src)="57"> 10 . juuni 2014
(trg)="60"> 10 juni 2014

(src)="58"> 10 . juuni 2015
(trg)="61"> 10 juni 2015

(src)="59"> 10 . mai 2005
(trg)="3396"> 10 maj 2005

(src)="60"> 10 . mai 2006
(trg)="3397"> 10 maj 2006

(src)="61"> 10 . mai 2007
(trg)="3398"> 10 maj 2007

(src)="62"> 10 . mai 2007 ( Dublin )
(trg)="3399"> 10 maj 2007 ( Dublin )

(src)="64"> 10 . märts 2009
(trg)="43"> 10 Mars 2009

(src)="65"> 10 . märts 2010
(trg)="44"> 10 mars 2010

(src)="66"> 10 . märts 2015
(trg)="45"> 10 mars 2015

(src)="67"> 10 . märts 2016
(trg)="46"> 10 mars 2016

(src)="68"> 10 . november 2009
(trg)="47"> 10 November 2009

(src)="69"> 10 . november 2010
(trg)="48"> 10 november 2010

(src)="70"> 10 . november 2015
(trg)="49"> 10 november 2015

(src)="71"> 10 . oktoober 2006
(trg)="3400"> 10 oktober 2006

(src)="72"> 10 . oktoober 2007
(trg)="3401"> 10 okt 2007

(src)="74"> 10 . september 2008
(trg)="33"> 10 september 2008

(src)="75"> 10 . september 2013
(trg)="51"> 10 september 2013

(src)="76"> 10 . september 2014
(trg)="52"> 10 september 2014

(src)="77"> 10 . veebruar 2009
(trg)="53"> 10 Februari 2009

(src)="78"> 10 . veebruar 2010
(trg)="54"> 10 februari 2010

(src)="79"> 10 . veebruar 2015
(trg)="55"> 10 Februari 2015

(src)="80"> 11 euroalavälist liikmesriiki peavad tasuma miinimumosa enda märgitud kapitalist ( praegu 7 % ) panusena EKP tegevuskuludesse .
(trg)="1278"> De 11 nationella centralbanker som inte ingår i euroområdet ska betala in en minimiprocentsats , för närvarande 7 % , som bidrag till ECB : s driftkostnader .

(src)="81"> 11 . aprill 2006
(trg)="3402"> 11 april 2006

(src)="83"> 11 . august 2009
(trg)="67"> 11 Augusti 2009

(src)="84"> 11 . august 2010
(trg)="68"> 11 augusti 2010

(src)="85"> 11 . august 2015
(trg)="69"> 11 augusti 2015

(src)="86"> 11 . detsember 2007
(trg)="3403"> 11 dec 2007

(src)="88"> 11 . detsember 2013
(trg)="72"> 11 december 2013

(src)="89"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/103 .
(trg)="4375"> Den 11 december 2012 antog ECB-rådet yttrande CON / 2012 / 103 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet .

(src)="90"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/105 .
(trg)="4377"> Den 11 december 2012 antog ECB-rådet yttrande CON / 2012 / 105 på begäran av finansministeriet i Litauen .

(src)="92"> 11 . jaanuar 2007
(trg)="3404"> 11 jan 2007

(src)="93"> 11 . juuli 2006
(trg)="3406"> 11 juli 2006

(src)="94"> 11 . juuli 2007
(trg)="3407"> 11 juli 2007

(src)="96"> 11 . juuni 2008
(trg)="66"> 11 juni 2008

(src)="97"> 11 . juuni 2013
(trg)="88"> 11 juni 2013

(src)="98"> 11 . juuni 2014
(trg)="89"> 11 juni 2014

(src)="99"> 11 . mai 2005
(trg)="3408"> 11 maj 2005