# en/worldbank.xml.gz
# uk/worldbank.xml.gz


(src)="99730"> " As currently organized , Ukraine 's health system is unprepared to deal with the mortality crisis .
(trg)="1"> “ В нинішньому стані українська система охорони здоров ’ я нездатна впоратись з кризою смертності .

(src)="99731"> " As for today , we have only two appropriate roads for bicyclists , but even these roads are in the suburbs of the city , " she says .
(trg)="2"> « Нині ми маємо лише дві спеціальні доріжки для велосипедистів , але навіть вони знаходяться у передмістях .

(src)="99732"> " Because it was such a broad strategy and there was such a short timeframe , some elements were less complete , " explains Gwen Swinburne .
(trg)="3"> « Оскільки це була дуже широка стратегія і були встановлені такі жорсткі часові рамки , деякі її елементи не були до кінця опрацьованими .

(src)="99733"> " Before that , one office provided people with state benefits and the other specialized in housing and utilities subsidies .
(trg)="4"> " Раніше в одному управлінні людям оформляли державну допомогу , а інше спеціалізувалося на оформленні субсидій на відшкодування житлово-комунальних послуг .

(src)="99734"> " Before , I had to spend 4 or 5 days on figuring out the necessary paperwork .
(trg)="5"> “ Раніше я витрачала 4 або 5 днів на виконання необхідної паперової роботи .

(src)="99735"> " Consequently , the well-being of the entire country and of every Ukrainian citizen will depend on their capital city 's destiny . "
(trg)="6"> Відповідно до цього , добробут усієї країни та кожного українця буде залежати від долі їхньої столиці » , – каже Наталія Ізосімова , директор Фонду « Ефективне управління » .

(src)="99736"> " Earlier , we were standing in these corridors for many hours .
(trg)="7"> “ Раніше ми вистоювали в цих коридорах довгі години .

(src)="99737"> " Economic recovery and sustained growth will have to come from higher productivity and this in turn will require Ukraine to embrace deep fiscal , structural , and public sector governance reforms that have been delayed during the last decade , " says Pablo Saavedra , Senior Economist and Country Sector Coordinator for Ukraine , Belarus and Moldova and lead author of the report .
(trg)="8"> " Економічне відновлення та стале зростання мають ґрунтуватися на підвищенні продуктивності , а це , своєю чергою , вимагатиме від України здійснення глибоких фіскальних і структурних реформ та реформ управління в державному секторі , які загальмувалися впродовж останнього десятиріччя ” , – зауважує Пабло Сааведра , Старший економіст Світового банку і координатор програм сектора економічного розвитку в Україні , Білорусі та Молдові , який був провідним автором звіту .

(src)="99738"> " For instance , once I delayed payment to the pension fund for one day , and it cost me UAH 27 000 .
(trg)="9"> " До прикладу , якось я на один день запізнився зі сплатою внеску до пенсійного фонду , і це обійшлося мені в 27 000 грн .

(src)="99739"> " From my point of view , a bicycle is not widely used in Kiev as a transport tool , because , foremost it is not safe .
(trg)="10"> На мою думку , велосипед не є загальновживаним видом транспорту у Києві , передусім тому , що він не є безпечним , – зазначає пані Бондаренко .

(src)="99740"> " I did not expect my application for childbirth grants to be approved so fast , " says Bondar .
(trg)="11"> “ Я не сподівалася , що мою заяву про отримання допомоги у зв ’ язку з вагітністю та пологами буде схвалено так швидко ” , – свідчить Бондар .

(src)="99741"> " I have worked with many cities across the world , helping them develop their city and local economic development strategies , " says Gwen Swinburn , Local Economic Development Adviser .
(trg)="12"> « Я працювала з багатьма містами по всьому світу , допомагаючи їм у розробці стратегій розвитку їхніх міст і місцевого економічного розвитку .

(src)="99742"> " If the hydro power station works stably and produces a sufficient amount of qualitative electricity it will definitely have revenues .
(trg)="13"> « Якщо гідроелектростанція працює стабільно і виробляє достатню кількість якісної електроенергії , вона безумовно має прибуток .

(src)="99743"> " It is also critical for the authorities , in consultation with the business community , to make steady progress in addressing the broader investment climate issues including , in particular , security of property rights , competition regime and corruption – factors that contribute to the challenges in the country , but are not measured by the report , " Fan added .
(trg)="14"> " Украй необхідно , аби влада , консультуючись з бізнес-спільнотою , домоглася стійкого поступу у врегулюванні ширших питань інвестиційного клімату , таких зокрема , як захист прав власності , режим конкуренції та корупція – чинники , які є проблемними у країні , проте не вимірюються у цьому звіті " , – додав Чімяо Фан .

(src)="99744"> " It is important to see what we have and where we are moving to .
(trg)="15"> " Важливо зрозуміти , що ми зараз маємо і куди ми рухаємось .

(src)="99745"> " It is much easier now , " says Kulchytska .
(trg)="16"> “ Зараз це стало значно простішим " , – повідомляє Кульчицька .

(src)="99746"> " It is very convenient to have a representative from the local welfare office here , in our village .
(trg)="17"> “ Дуже зручно мати представника місцевого управління праці та соціального захисту тут , у нашому селі .

(src)="99747"> " It is very important that countries like Ukraine embrace urbanization as a key force for economic dynamism in the 21st century , and at the same time plan urbanization , so that it is socially and environmentally sustainable , " says Martin Raiser , former World Bank Country Director for Ukraine , Belarus , and Moldova .
(trg)="18"> « Дуже важливо , щоб такі країни , як Україна використовували урбанізацію , як основну рушійну силу економічного розвитку у ХХІ столітті , і при цьому планували її так , щоб вона була соціально та екологічно стабільною » , – зазначив Мартін Райзер , колишній директор Світового банку у справах України , Білорусії та Молдови .

(src)="99748"> " Look , my pension was UAH 130 and I could buy 640 loaves of bread for UAH 132 .
(trg)="19"> " Дивіться , моя пенсія була 130 грн. і я міг купити 640 буханців хліба .

(src)="58241"> " Our goal is to make sure that people with disabilities are integrated into conventional groups of workers together with non-disabled people , ” Kryzhanivsky said .
(trg)="21"> " Наша мета – люди з інвалідністю мають бути інтегровані в звичайні колективи , де працюють здорові люді " , - говорить Крижанівський .

(src)="99749"> " Taking care of your health is one of the elements of our people 's culture .
(trg)="22"> “ Відношення до свого здоров ’ я – це елемент загальної культури нашого населення .

(src)="99750"> " The biggest issue in Ukraine are the roads .
(trg)="23"> " Найбільшою проблемою в Україні є дороги .

(src)="99751"> " The objective should be to reduce the footprint of the state and let the private sector thrive and drive growth based on the pressures of market competition rather than political connections . "
(trg)="24"> " Метою має бути зменшення участі держави і забезпечення можливостей для процвітання приватного сектора і виконання ним ролі двигуна економічного зростання на основі ринкової конкуренції , а не політичних зв ’ язків " .

(src)="99752"> " The service is now very good , " says an older resident of Kyiv .
(trg)="25"> " Зараз якість обслуговування дуже добра " , – зазначає літня мешканка Києва .

(src)="99753"> " The station proved its strength in 2008 and in 2010 .
(trg)="26"> « Дністровська ГЕС довела свою міцність у 2008 та в 2010 роках .

(src)="99754"> " To this end we have advised the city to develop an economic development strategy within it 's broader city strategy down the road . "
(trg)="27"> Для їх доповнення ми порадили місту в перспективі розробити стратегію економічного розвитку в межах ширшої стратегії розвитку міста » , – пояснює Гвен Свінбурн , радник з питань місцевого економічного розвитку .

(src)="99755"> " Today our exports are dominated by commodities with low added value like metallurgical and chemical products .
(trg)="28"> " Нині в нашому експорті домінують товари з низькою доданою вартістю на кшталт металургійної та хімічної продукції .

(src)="99756"> " Ukraine has made important progress in Public Finance Management reform in the last few years , including in the areas of transparency , predictability and execution control of the budget and public procurement .
(trg)="29"> « Україна здійснила важливий прогрес у реформуванні управління державними фінансами впродовж декількох останніх років , включаючи аспекти прозорості , передбачуваності та контролю в процесі виконання бюджету і державних закупівель .

(src)="99757"> " We are monitoring the social situation in Ukraine every day , " says Vasyl Nadraha .
(trg)="30"> " Ми здійснюємо моніторинг соціальної ситуації в Україні щодня " , – зазначає Василь Надрага .

(src)="99758"> " We have been cooperating with the World Bank during the last 13 years .
(trg)="31"> « Ми співпрацюємо зі Світовим банком упродовж останніх 13 років .

(src)="99759"> " We have merged two offices , " says Yakymchuk .
(trg)="32"> “ Ми об ’ єднали два управління праці та соціального захисту " , – каже Якимчук .

(src)="99760"> " We update the information each hour .
(trg)="33"> « Ми щогодини знімаємо інформацію з датчиків .

(src)="99761"> " We , at the World Bank Group , are encouraged by Ukraine ’s regulatory improvements in the past year .
(trg)="34"> " Поліпшення регуляторного середовища України , які було досягнуто впродовж минулого року , надихають нас , у Групі Світового банку .

(src)="58321"> ( i ) working with banks and agribusiness to develop and test financial instruments to support access to finance in the agricultural sector and remove obstacles for using land as a collateral ;
(trg)="36"> ( i ) роботу з банками і агробізнесом для розробки і тестування фінансових інструментів для забезпечення доступу до фінансування в сільськогосподарському секторі та усунення перешкод для використання землі в якості предмета застави ;

(src)="58323"> ( ii ) developing methodology for mass valuation of land based on market prices ;
(trg)="37"> ( ii ) розробку методології масової оцінки земель на основі ринкових цін ;

(src)="58324"> ( ii ) improving awareness on land rights and land information access among landowners , land users , local government authorities and other stakeholders ;
(trg)="38"> ( ii ) підвищення рівня інформованості про права на землю і доступу до інформації щодо земель серед землевласників , землекористувачів , органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін ;

(src)="58327"> ( iii ) capacity development for management of land resources at local ( village and rayon levels ) ;
(trg)="39"> ( iii ) розвиток потенціалу для управління земельними ресурсами на місцевому ( села і району ) рівні ;

(src)="58328"> ( iii ) linking land tax records to cadastral data to assess tax collection efficiency and identify opportunities for greater collection of own-source revenue by local authorities ;
(trg)="40"> ( iii ) прив ’ язку податкового обліку земель до кадастрових даних для оцінки ефективності збору податків на землю і визначення можливостей для збільшення збору доходів з власних джерел місцевими органами влади ;

(src)="58329"> ( iv ) establishing clear requirements and procedures for development of local land management plans .
(trg)="41"> ( iv ) встановлення чітких вимог і процедур розробки місцевих планів з управління земельними ресурсами .

(src)="99762"> ( iv ) sustain and deepen regular monitoring of land governance ( including monitoring of land prices and discrepancies between actual and designated land use ) by establishing a normative base for it .
(trg)="42"> ( iv ) підтримку і поглиблення регулярного моніторингу управління земельними ресурсами ( включаючи моніторинг цін на землю і розбіжностей між фактичним та цільовим використанням земель ) шляхом створення нормативно-правової бази для цього .

(src)="99763"> , making it Europe ’s largest cadastral map .
(trg)="44"> Таким чином , було підготовлено найбільшу в Європі кадастрову карту .

(src)="99764"> 100 school buses improved transportation of about 5000 pupils between school and home .
(trg)="45"> 100 шкільних автобусів забезпечили транспортування між школою і домом близько 5000 учнів

(src)="99765"> 2014F
(trg)="46"> 2014П

(src)="99766"> 2015F
(trg)="47"> 2015П

(src)="99767"> 373 Schools and Kindergartens rehabilitated so over 120,000 children can now study more effectively .
(trg)="48"> Відремонтовано 373 школи та дитячі садки , і зараз у них можуть більш ефективно навчатися більше 120 000 дітей

(src)="99768"> 47 Health Posts rehabilitated .
(trg)="49"> Відновлено 47 пунктів медичної допомоги

(src)="99769"> 530 computer classes established in rural schools and connected to the Internet .
(trg)="50"> У сільських школах встановлено і підключено до Інтернету 530 комп ’ ютерних класів

(src)="99770"> 59 Community Cultural Centers rehabilitated .
(trg)="51"> Оновлено 59 культурних центрів місцевих громад

(src)="99771"> 750 territorial centers created extending social services to 547,000 elderly and disabled people .
(trg)="52"> Створено 750 територіальних центрів , які надають соціальні послуги 547 000 громадянам похилого віку та інвалідам

(src)="99772"> A bank client typically can receive all bank services in one window .
(trg)="53"> Клієнт банку , зазвичай , може отримати всі банківські послуги в одному віконці .

(src)="58387"> A city ’s success is tied to how good its living conditions are and the quality of life it offers .
(trg)="55"> Успіх міста залежить від його можливості забезпечити добрі житлово-побутові умови і необхідну якість життя .

(src)="99773"> A contest with an impact
(trg)="56"> Конкурс , що спонукає до дії

(src)="58407"> A decentralized approach for lifting the Moratorium may also be considered .
(trg)="58"> Може бути розглянутий також децентралізований підхід до скасування мораторію .

(src)="99774"> A few years ago , villagers from Novopavlivka had to travel to Bashtanka , a town 15 kilometers away , to apply for benefits .
(trg)="59"> Кілька років тому мешканці Новопавлівки були змушені їздити з Новопавлівки до Баштанки – міста , розташованого за 15 км , щоб подати заяву про надання соціальної допомоги .

(src)="99775"> A gradual economic recovery by 1 percent in 2016 and 2 percent in 2017 is projected , contingent on reform progress and no further escalation of the conflict .
(trg)="61"> Поступове відновлення економіки на 1 % в 2016 році і 2 % в 2017 році , згідно з прогнозами , залежить від прогресу реформ і за умов відсутності подальшої ескалації конфлікту .

(src)="99776"> A gradual economic recovery by 1 percent in 2016 and 2 percent in 2017 is projected .
(trg)="62"> Прогнозується поступове відновлення економічного зростання до рівня 1 % у 2016 році та 2 % у 2017 році .

(src)="99777"> A key component of this project is a “ break-even covenant ” – a condition that stipulates that these companies should be able to generate enough revenues to cover their costs by the third year of the project .
(trg)="63"> Ключовим компонентом проекту є умова щодо досягнення « точки беззбитковості » – компанії повинні вийти на достатній рівень доходів для покриття своїх витрат до завершення третього року проекту .

(src)="99778"> A long-term goal is to increase longevity of the Ukrainian people by at least ten years .
(trg)="64"> Довгостроковим завданням є збільшення тривалості життя киян щонайменше на десять років .

(src)="99779"> A new city strategy
(trg)="66"> Нова стратегія розвитку міста

(src)="99780"> A new District Heating Energy Efficiency project funded by the World Bank aims at improving the energy efficiency of 10 district heating utilities around the country – saving energy , reducing CO2 emissions , and improving heat supply for over 3 million beneficiaries .
(trg)="67"> Новий проект реформування централізованого теплопостачання спрямований на поліпшення енергоефективності 10 теплоенергетичних компаній у всій країні з метою заощадження енергії , зменшення викидів вуглекислого газу та поліпшення послуг з теплопостачання для понад 3 млн. споживачів .

(src)="99781"> A new One Stop Shop business model for client in-take and benefits administration has been developed and implemented in almost all of 757 local welfare offices all over the country .
(trg)="68"> Модель впроваджено майже у всіх 757 місцевих відділах соціального забезпечення по всій країні .

(src)="99782"> A new World Bank Group report released today has some good news for Ukraine .
(trg)="70"> Новий звіт Групи Світового банку , оприлюднений сьогодні , містить хороші новини для України .

(src)="99783"> A new World Bank report points the way forward by examining what drove growth before the financial crisis and why GDP declined so much in its wake .
(trg)="71"> Новий звіт Світового банку вказує напрямок руху вперед на основі вивчення основних чинників економічного зростання перед початком фінансової кризи і причин стрімкого спаду ВВП під час цієї кризи .

(src)="58496"> A number of programs , trainings , and capacity building initiatives are currently underway , including a series of pilot projects through the Ukraine Urban Infrastructure Project ( UIP ) and other initiatives that are helping to improve the provision of municipal services through increased awareness and participation by consumers .
(trg)="73"> Нині втілюється в життя низка програм , навчальних заходів та ініціатив щодо розбудови необхідного потенціалу наших партнерів , зокрема реалізується декілька пілотних проектів в рамках Проекту розвитку міської інфраструктури ( ПМІ ) в Україні та інші ініціативи , що сприяють поліпшенню надання муніципальних послуг шляхом підвищення рівня інформованості та залучення до участі споживачів .

(src)="99784"> A Public Procurement Review revealed loopholes that allowed corruption to flourish .
(trg)="74"> Огляд державних закупівель показав , де є лазівки для корупції

(src)="58536"> A series of pilot initiatives to improve the monitoring of municipal services has been introduced in selected cities through the Ukraine Urban Infrastructure Project ( UIP ) .
(trg)="76"> В окремих дібраних містах упроваджено низку пілотних ініціатив щодо поліпшення контролю за муніципальними послугами в рамках Проекту розвитку міської інфраструктури ( ПМІ ) в Україні .

(src)="99785"> A survey of farmers , conducted with our financial assistance , suggests the majority are not yet ready for the opening of the land market .
(trg)="77"> Результати опитування фермерів , проведене за нашої фінансової підтримки , вказує на те , що більша їх частина ще не готова до відкриття ринку земель .

(src)="99786"> A wide and strong community of experts and practitioners from nine CIS countries exchanged their knowledge , skills and views on the challenges that come with migration , which are critical for countries to address right now .
(trg)="79"> Широке і кваліфіковане коло експертів та практиків з дев ’ яти країн СНД – Вірменії , Білорусі , Казахстану , Киргизької Республіки , Молдови , Росії , Таджикистану , України та Узбекистану – обмінювалися знаннями , навичками та поглядами на проблеми , які стосуються міграції і потребують нагального вирішення цими країнами .

(src)="99787"> About 11 % was living in extreme poverty ( extreme relative poverty is measured as percentage of individuals with total expenditures per adult equivalent below 60 % of the median ) , which is also the commonly used domestic definition of poverty .
(trg)="80"> Близько 11 % населення перебувало за межею крайньої бідності ( рівень крайньої бідності за відносним критерієм визначається як частка населення зі сукупними витратами нижче 60 % медіанного рівня у розрахунку на одного умовного дорослого ) .

(src)="58618"> About 21.5 mln ha of agricultural land is cultivated by about 45,000 commercial producers ( about 36,000 of which are below 200 ha ) .
(trg)="82"> Майже 21,5 млн га землі сільськогосподарського призначення обробляється приблизно 45000 комерційними виробниками ( 36000 з яких обробляють ділянки площею меншою за 200 га ) .

(src)="99788"> About 50 new turbines have been replaced at nine hydroelectric plants .
(trg)="83"> На дев ’ ятьох гідроелектростанціях встановлено 50 нових турбін на заміну застарілих .

(src)="99789"> About 80 percent of these “ excess deaths ” compared to EU occur in relatively young age , between 15 and 60 .
(trg)="85"> Порівняно з країнами ЄС , приблизно 80 % цих « надмірних смертей » припадають на відносно молодий вік — між 15 та 60 роками життя .

(src)="99790"> About 85 percent of all deaths in 2012 were linked to cardiovascular disease , cancer and external causes , including accidents and poisoning .
(trg)="86"> У 2012 р. приблизно 85 % усіх смертей були викликані серцево-судинними захворюваннями , раком та зовнішніми чинниками , включно з нещасними випадками та отруєннями .

(src)="54"> About the Doing Business report series
(trg)="88"> Про серію доповідей « Ведення бізнесу »

(src)="56"> About the World Bank Group
(trg)="90"> Про Групу Світового банку

(src)="58650"> About the World Bank Group :
(trg)="91"> Про групу Світового банку :

(src)="58652"> Above all , Ukraine ’s government needs to focus on creating a regulatory environment in which the private sector is eager to invest , eventually leading to progressively lowered logistics costs and increased revenue for farmers .
(trg)="92"> Перш за все , уряду України слід зосередитися на формуванні такого регуляторного середовища , за якого приватний сектор прагнутиме інвестувати , що врешті-решт поступово призведе до зниження логістичних витрат і збільшення доходів сільгоспвиробників .

(src)="99791"> Above providing the electricity that drives the Ukrainian economy , and drinking water for local populations , each hydroelectric station is first and foremost tasked with protecting millions of people from possible floods .
(trg)="93"> Крім забезпечення електроенергією української економіки та питною водою мешканців великих міст , кожна гідроелектростанція і захищає мільйони людей від можливих повеней .

(src)="99792"> Absolutely !
(trg)="94"> Звичайно - так

(src)="99793"> Access to better jobs is limited and unfair , especially for youth and older workers , lower skilled workers , residents of rural areas and regions with limited employment opportunities .
(trg)="96"> Доступ до кращих робочих місць обмежений і несправедливий , особливо для молоді і літніх працівників , менш кваліфікованих працівників , осіб , що живуть у сільській місцевості та в регіонах з обмеженими можливостями зайнятості .

(src)="99794"> According the new Report the Eastern Europe and Central Asia region , will face an energy crunch unless investments of more than $3 trillion are made over the next 20 years , despite Russia and Central Asia ’s current role as a major energy supplier to both Eastern and Western Europe .
(trg)="97"> Згідно нового Звіту , незважаючи на те , що в даний час Росія і Центральна Європа виступають в ролі найбільших постачальників енергоносіїв у Східну і Західну Європу , країни Східної Європи і Центральної Азії стикнуться з енергетичною кризою , якщо не забезпечити їх економіки інвестиціями в обсязі 3 трильйона доларів протягом наступних 20 років .

(src)="99795"> According to information provided by the State Agency for Land Resources , during the period January 14 , 2013-February 7 , 2013 , 47 , 519 applications for new parcels registration were registered and 34,219 registrations were completed .
(trg)="98"> Згідно інформації , наданій Державним агентством земельних ресурсів України , протягом 14 січня -7 лютого 2013 року було подано 47 519 заявок на реєстрацію земельних часток та 34 219 реєстрацій було завершено .

(src)="4337"> According to the report , an additional $1 invested in energy efficiency may avoid more than $2 in production investment .
(trg)="100"> Відповідно до даного звіту , інвестувавши 1 додатковий долар в підвищення енергоефективності , можна уникнути необхідності інвестування понад 2 доларів у виробництво .