# en/worldbank.xml.gz
# tr/worldbank.xml.gz


(src)="98738"> " Cleaner " Cement
(trg)="1"> " Daha temiz " çimento

(src)="98739"> " Electricity is everything !
(trg)="3"> " Elektrik her şeyimiz

(src)="98740"> " Geothermal is a very important resource that Turkish businesses are investing in , have grappled with , " Balat , the president of MB Holding , says .
(trg)="4"> MB Holding yönetim kurulu başkanı Muharrem Balat sözlerine şöyle devam ediyor : " Jeotermal , Türk işletmelerinin büyük zorluklarla mücadele ederek yatırım yaptığı çok önemli bir kaynak .

(src)="98741"> " I believe we have been achieving transformational change in Turkey and awareness has increased tremendously since we started on the first CTF project , " Ongun says .
(trg)="5"> Ongun " Türkiye ’ de bir dönüşüm sağladığımızı ve ilk CTF projesine başladığımızdan bu yana bilinç düzeyinin inanılmaz bir şekilde yükseldiğini düşünüyorum " diyor .

(src)="98742"> " It is important because geothermal will help Turkey be less reliant on foreign energy . "
(trg)="7"> Önemli , çünkü jeotermal Türkiye ’ nin ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak . "

(src)="98743"> " MSMEs are estimated to account for 99 percent of all enterprises in the country and yet they continue to face significant barriers to accessing finance , ” said Johannes Zutt , Country Director for Turkey on the occasion of the loan approval .
(trg)="8"> Kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt şunları belirtti : " M-KOBİ ' lerin ülkedeki tüm işletmelerin yüzde 99 ' unu oluşturduğu tahmin edilmekte , ancak bu işletmeler halen finansmana erişimde ciddi engellerle karşılaşmaya devam ediyor .

(src)="98744"> " Small is the key .
(trg)="9"> Burada barajların küçük olması çok önemli .

(src)="98745"> " The answer to Turkey 's growing power and energy needs lies not only in increasing capacity but also in more efficient use of energy , " he explains .
(trg)="10"> " Türkiye ’ nin artan elektrik ve enerji ihtiyaçlarına sadece kapasite artışı ile değil aynı zamanda enerjinin daha verimli kullanımı ile cevap verilebilir .

(src)="98746"> " The importance of renewable energy in Turkey 's national energy policy ca n't be overstated , " says Murat Haluk Tufekcioglu , the General Manager at the Doras .
(trg)="12"> Dora jeotermal santrallerinin Genel Müdürü Murat Haluk Tüfekçioğlu , " Türkiye ’ nin ulusal enerji politikasında yenilenebilir enerjinin önemi göz ardı edilemez .

(src)="98747"> " There is substantial room for energy efficient investment . "
(trg)="13"> Enerji açısından verimli yatırımlar için önemli bir kapasite mevcut . "

(src)="98748"> " There 's a beauty in earning your own money and , if you like , spending it on your kids . "
(trg)="14"> İş arkadaşı Zeliha Kabacalıoğlu da aynı fikirde : " Kendi paranızı kazanmak ve çocuğunuz için para harcayabilmek çok güzel . "

(src)="98749"> " This project will also help improve customer service by reducing the time taken to register a property transaction to a few hours , and develop property valuation methodologies in line with international standards .
(trg)="15"> Bu proje aynı zamanda bir gayrımenkul tescil işlemini tamamlama süresini birkaç saate indirerek müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve uluslararası standartlara uygun gayrımenkul değerleme fonksiyonunun geliştirilmesine yardımcı olacaktır .

(src)="98750"> " Turkey is too dependent on external energy sources .
(trg)="16"> Türkçedeki deyişle suyun boşa akmasını seyrediyorduk .

(src)="98751"> " Using the same methods , Turkey 's rank would have dropped a bit less , to 63 .
(trg)="17"> Aynı yöntemler kullanıldığında Türkiye sıralamada biraz daha az gerileyecek ve 63. sırada yer alacaktı .

(src)="98752"> " We get most of our energy from foreign markets .
(trg)="18"> Enerjimizin çoğunu dış piyasalardan temin ediyoruz .

(src)="98753"> " We 're sure there 's a growing market for wind power , " explains Vadi Cakmak , the chief technician for Bilgin Energy , as he looks toward the Aegean .
(trg)="19"> Bilgin Enerji şirketinde baş teknisyen olarak çalışan Vadi Çakmak Ege Denizine doğru bakarak şunları söylüyor : " Rüzgar enerjisi için büyüyen bir piyasa olduğundan eminiz .

(src)="98754"> " You ca n't run the washing , watch the TV , you ca n't clean , you are nothing ! "
(trg)="20"> Bulaşık makinesini çalıştıramazsınız , televizyon seyredemezsiniz , temizlik yapamazsınız , hiçbir şey yapamazsınız ! "

(src)="98755"> ( 2 ) Labor reallocation in Turkey appears to be growth-enhancing
(trg)="21"> Türkiye ’ de işgücü geçişlerinin büyümeyi arttırdığı görülmektedir .

(src)="98756"> ( i ) undertaking an Enterprise Survey that covers 6,000 firms across Turkey ;
(trg)="22"> ( i ) Türkiye genelinde 6.000 şirketi kapsayan bir İşletme Anketi gerçekleştirilmesi ,

(src)="98757"> ( ii ) producing 26 Regional Investment Climate Assessment reports for each of the 26 NUTS-2 regions and , in addition , a comprehensive report that covers all of Turkey ;
(trg)="23"> ( ii ) 26 NUTS-2 bölgesinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere toplam 26 adet Bölgesel Yatırım Değerlendirme raporunun ve ek olarak Türkiye ’ nin tamamına ilişkin kapsamlı bir raporun hazırlanması ,

(src)="98758"> ( iii ) producing an Investment Support Services Report as a roadmap to improve the effectiveness of investment promotion and support activities throughout Turkey ; and
(trg)="24"> ( iii ) Türkiye genelinde yatırım teşvik ve destek faaliyetlerinin etkililiğinin arttırılmasına yönelik bir yol haritası olarak bir Yatırım Destek Hizmetleri Raporu ’ nun hazırlanması ve

(src)="98759"> ( iv ) building capacity through training of central and regional level staff to regularly and independently conduct regional investment climate assessments .
(trg)="25"> ( iv ) merkezi ve bölgesel düzeylerdeki personelin bölgesel yatırım ortamı değerlendirmelerinin düzenli ve bağımsız olarak gerçekleştirilmesi konusunda eğitilmesi yoluyla kapasite oluşturulması .

(src)="98760"> 1 The Climate Investment Funds , of which the Clean Technology Fund ( CTF ) is one , are multi-stakeholder funds governed by the Trust Fund committee equally represented by recipient and donor countries .
(trg)="26"> 1 Aralarında Temiz Teknoloji Fonu ’ nun da ( CTF ) yer aldığı İklim Yatırım Fonları ( CIF ) , faydalanıcı ve donör ülkelerin eşit ölçüde temsil edildiği bir Vakıf Fonu komitesi tarafından yönetilen çok paydaşlı fonlardır .

(src)="98761"> 1.5 Kilometers Underground
(trg)="27"> Yerin 1,5 kilometre altında

(src)="98762"> [ 1 ] Ilbank is a development and investment Bank in status of special-budget joint stock company set up in order to meet the financing needs of special provincial authorities , municipalities and their affiliated organizations and of local administrative associations .
(trg)="28"> [ i ] Iller Bankası Özel Bütçeli Anonim Şirket Statüsünde bir Kalkınma ve Yatırım Bankasıdır.Bankasının amacı İl Özel İdarelerin ve Belediyelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır .

(src)="58365"> [ i ] Turkey Regular Economic Brief is a brief that assesses recent economic developments in Turkey and provides World Bank forecasts on key macroeconomic variables .
(trg)="30"> [ i ] Türkiye Düzenli Ekonomi Notu Türkiye ’ deki ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve temel makroekonomik değişkenler hakkında Dünya Bankası ' nın tahminlerini sunan kısa bir bilgi notudur .

(src)="98763"> [ i ] Turkey Regular Economic Brief is a two page brief assessing current developments in the Turkish macro economy and provides World Bank quarterly forecasts on key macroeconomic variables , linking these to underlying trends in structural reforms .
(trg)="31"> [ i ] Türkiye Düzenli Ekonomik Görünüm Notu her çeyrekte makroekonomideki gelişmeleri yorumlayan , değişkenleri yapısal reform trandlerine bağlayan ve öngörülerde bulunan iki sayfalık bir değerlendirmedir .

(src)="98764"> A Big Investment
(trg)="33"> Büyük bir yatırım

(src)="98765"> A call for proposals will be made for a Research Project of 300,000 $ to ensure and inform evidence-based policy development under the project on October 22 , 2013 .
(trg)="34"> Proje kapsamında kanıta dayalı politika gelişimine imkân ve bilgi sağlamak üzere 22 Ekim 2013 tarihinde 300.000 $ bütçeli Araştırma Proje Çağrısına çıkılacaktır .

(src)="98766"> A capacity building effort was undertaken , partially supported by KfW , to help the Borrowers strengthen their technical capacity and broaden their own markets in order to reach sponsors of the investment types targeted by the Project , namely energy efficiency , small HEPP , and other renewable energy investments .
(trg)="35"> Borçluların , Proje ’ nin desteklediği yatırım türlerinin ( yani enerji verimliliği , HES ve diğer yenilenebilir enerji yatırımları ) sponsorlarına ulaşmak için teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kendi pazarlarının genişletilmesi amacıyla , kısmen KfW ’ nin de desteği ile bir kapasite oluşturma çalışması gerçekleştirilmiştir .

(src)="98767"> A comparative study on achievements and remaining challenges in UHC , Global Synthesis : Lessons from 11 Country Case Studies , prepared for the Tokyo UHC conference finds that as countries move toward universal coverage , they continuously face difficult trade-offs between providing complete coverage and maintaining cost-effectiveness , particularly as the provision of health-care services tends over time to create its own demand .
(trg)="36"> Tokyo UHC konferansı için hazırlanan ve UHC ile ilgili başarıların ve çözülmeyi bekleyen zorlukların karşılaştırıldığı Küresel Sentez : 11 Ülke Örnek İncelemesinden Çıkarılan Dersler başlıklı çalışmada , ülkelerin genel sağlık sigortası yolunda ilerledikleri süreçte , özellikle sağlık hizmetlerinin zaman içinde kendi taleplerini oluşturduğu göz önüne alındığında , tam bir kapsama oranı sağlanması ve maliyet etkililiğin korunması arasında güç ödünleşimler ile karşılaştıkları ortaya konuluyor .

(src)="98768"> A CTF Loan ( US$50 million ) , with a 20-year repayment period , 10-year grace period , and management fee financed from the Borrower ’s own resources .
(trg)="38"> CTF kredisi ( 50 milyon ABD $ ) : ilk 10 yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadelidir , yönetim ücreti Borçlunun kendi kaynaklarından karşılanacaktır .

(src)="98769"> A final conclusion can be drawn .
(trg)="39"> Buradan nihai bir sonuç çıkarılabilir .

(src)="98770"> A Future for Renewables and Efficiency ?
(trg)="40"> Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için bir gelecek ?

(src)="98771"> A key factor to understand Turkey ’s experience is that much of the urban land was owned by the central government .
(trg)="42"> Türkiye ’ nin deneyimlerinin anlaşılabilmesi için kilit öneme sahip bir faktör , kentsel arazilerin büyük bir bölümünün merkezi hükümet mülkiyetinde olmasıdır .

(src)="98772"> A legislative regulation to respond to the current needs and possible future requirements - one that is compatible with international good practices covering not only the SOEs but other public owned enterprises - is now an urgent and significant need that has to be met .
(trg)="44"> Günümüz ihtiyaçlarına ve gelecekte karşılaşacağımız muhtemel ihtiyaçlara cevap verebilecek , uluslararası iyi uygulamalarla uyumlu ve sadece KİT ’ ler değil diğer kamu sermayeli işletmeleri de kapsayacak bir mevzuat düzenlemesi yapılması önemli ve acil bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır .

(src)="98773"> A Memorandum of Understanding has been signed for the project by Ministry of Family and Social Policy , Embassy of the Kingdom of Sweden and the World Bank Turkey Country Director ’s Office .
(trg)="45"> Projeye ilişkin Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı , İsveç Krallığı Büyükelçiliği ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğü arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır .

(src)="58479"> A new publication by the World Bank Group does just that .
(trg)="47"> Dünya Bankası Grubu tarafından yeni yayınlanan rapor da tam olarak bu konuyu ele alıyor .

(src)="58480"> A new Report analyzes Turkey ’s progress to the threshold of high income and finds that it has three fundamental sources : ( i ) successful integration with the world economy based on the anchor provided by trade relations with Europe ; ( ii ) solid public finances in the wake of the 2001 crisis , which have allowed the country to move from debt service to public service ; and ( iii ) a dynamic private sector buoyed by broadly market-friendly policies .
(trg)="48"> Yeni raporda Türkiye ’ nin yüksek gelir eşiğine ilerleyişi analiz ediliyor ve bu ilerlemenin üç temel kaynağı olduğu tespit ediliyor : ( i ) Avrupa ile olan ticaret ilişkilerinin sağladığı çıpaya dayalı olarak dünya ekonomisi ile başarılı entegrasyon ; ( ii ) 2001 krizi sonrasında ülkenin borç servisinden kamu hizmetine geçişine olanak tanıyan sağlam kamu maliyesi ; ( iii ) geniş anlamda piyasa dostu politikaların desteklediği dinamik bir özel sektör .

(src)="98774"> A new World Bank Group for a new world
(trg)="49"> Yeni bir dünya için yeni bir Dünya Bankası Grubu

(src)="98775"> A number of measures currently provide a high degree of import protection for Turkey ’s agricultural products : the average most favored nation ( MFN ) tariff is high , at 41.7 percent , and tariff quotas and price regulation also impede agricultural trade .
(trg)="50"> Bazı önlemler Türkiye ’ nin tarım ürünleri için yüksek derecede bir ithalat koruması sağlıyor : ortalama “ en çok kayrılan ülke ( MFN ) ” tarifesi yüzde 41,7 ile yüksek bir düzeyde ve tarife kotaları ve fiyat düzenlemeleri de tarımsal ticareti engellemekte .

(src)="3530"> A protracted period of uncertainty could prolong the slow growth in investment that is holding back low , middle , and high income countries .
(trg)="52"> Belirsizlik döneminin uzaması , düşük , orta ve yüksek gelirli ülkeleri baskılayan yatırımlardaki yavaş artış sürecini uzatabilir .

(src)="98776"> A recent Brookings report counts four Turkish cities ( Istanbul , Izmir , Bursa , and Ankara ) among the 10 most dynamic worldwide in terms of an expanding market and growing employment opportunities .
(trg)="54"> Kısa süre önce yayınlanan bir Brookings Raporunda büyüyen piyasalar ve artan istihdam fırsatları bakımından dünyadaki en dinamik 10 şehir arasında 4 Türk şehri ( İstanbul , İzmir , Bursa ve Ankara ) sayılmaktadır .

(src)="98777"> A second concern , which has received much attention in Turkey , is that Turkey needs to open its markets to countries with which the EU has signed Free Trade Agreements without a clause guaranteeing reciprocal market access .
(trg)="56"> Türkiye ’ de büyük ilgi çeken ikinci bir kaygı , Türkiye ’ nin , AB ’ nin karşılıklı piyasa erişimini garanti altına alan hükümler içermeyen Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere pazarlarını açmak zorunda olmasıdır .

(src)="58550"> A small fraction of high-growth firms ( the so called “ Gazelles ” ) , largely young , account for most of the new jobs created in the region .
(trg)="58"> Bölgede yaratılan yeni istihdam olanaklarının çoğunluğu , büyük ölçüde hızlı büyüyen işletmelerin ( “ ceylan ” işletmeler ” ) küçük bir kısmı , çoğunlukla genç firmalar , eliyle oluşturulmaktadır .

(src)="98778"> A stable currency will bring to nil the pass-through from exchange weakness to inflation and has helped improve the inflation outlook .
(trg)="59"> Bu gelişme enflasyon görünümünün iyileşmesine yardımcı oluyor .

(src)="98779"> A third view maintains that sustained growth spells are by themselves rare and unlikely to persist the longer they last .
(trg)="60"> Üçüncü bir görüş ise sürekli büyüme dönemlerinin zaten kendi başlarına nadir olarak yaşandığı ve uzadıkça daha fazla sürme olasılıklarının azaldığı yönünde .

(src)="98780"> A training program around the retrofitting code was also provided to more than 3,600 engineers throughout Turkey , further bolstering these efforts to improve the country ’s infrastructure .
(trg)="61"> Türkiye genelindeki 3.600 ’ dan fazla mühendise bina yönetmeliği ile ilgili bir eğitim programı düzenlenmiştir ve bu çabaların ülkedeki altyapıyı iyileştirilmesi sağlanmıştır .

(src)="98781"> A widening of the Customs Union to services would allow Turkey to capitalize on its competitive strengths , e.g. in retail and transportation services , while creating welcome competitive pressure on modern service industries .
(trg)="62"> Gümrük Birliği ’ nin ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesi , Türkiye ’ nin örneğin perakende ve taşımacılık hizmetlerindeki rekabetçilik avantajlarından yararlanmasına olanak tanırken modern hizmet sektörleri üzerinde olumlu bir rekabet baskısı oluşturacaktır .

(src)="54"> About the Doing Business report series
(trg)="64"> İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında

(src)="4051"> About the Japan-World Bank Group Program on UHC
(trg)="65"> Japonya-Dünya Bankası Grubu UHC Programı hakkında

(src)="98782"> Above all , we will be bold , ambitious , and flexible to respond to the complex and dynamic needs of our clients .
(trg)="67"> Her şeyden öte , müşterilerimizin karmaşık ve dinamik ihtiyaçlarına cevap verebilmek için cesur , hırslı ve esnek olacağız .

(src)="98783"> Access to childcare also has a larger potential to influence women ’s decisions to enter and return to the labor market after childbirth .
(trg)="68"> Çocuk bakım hizmetlerine erişim aynı zamanda kadınların doğum sonrasında işgücüne grime ve işgücünde kalma kararlarını etkilemede de daha büyük potansiyele sahiptir .

(src)="98784"> According to Illangovan , “ Despite achieving “ best practice ” Universal Health Care reform , the rise of non-communicable diseases in the burden of overall disease remains a key health challenge in Turkey .
(trg)="69"> Patchamuthu açıklamasında şunları kaydetmiştir : “ En iyi uygulama niteliğinde bir Genel Sağlık Hizmetleri reformu yapılmasına rağmen , genel hastalık yükünde bulaşıcı olmayan hastalıkların artışı Türkiye için sağlık alanında kilit bir zorluk olmaya devam etmektedir .

(src)="98785"> According to Martin , “ Natural gas consumption has grown rapidly in Turkey over the past two decades .
(trg)="70"> Martin Raiser sözlerine şöyle devam etti : “ Türkiye ’ de son yirmi yılda doğal gaz tüketimi hızlı bir şekilde arttı .

(src)="98786"> According to Rebekka Grun , lead author of the Turkey jobs study , “ Policies that facilitated labor reallocation and targeted reductions in labor costs have been instrumental in the fast creation of good jobs in Turkey .
(trg)="71"> Türkiye istihdam çalışmasının baş yazarı Rebekka Grun ise şunları belirtti : “ İstihdam yeniden tahsisini kolaylaştıran ve işgücü maliyetlerinin düşürülmesini hedefleyen politikalar , Türkiye ’ de iyi işlerin hızlı bir şekilde yaratılmasında faydalı olmuştur .

(src)="98787"> According to the Brief , short-term financial inflows significantly slowed due to election uncertainty , while long-term inflows remained strong .
(trg)="72"> Ekonomik Nota göre , kısa vadeli sermaye girişleri seçimlerle ilgili belirsizlik nedeniyle önemli oranda yavaşlarken , uzun vadeli sermaye girişleri gücünü korudu .

(src)="98788"> According to the Note , Turkey ’s economy shrank in Q3 amid temporary political turmoil and falling tourism revenues .
(trg)="73"> Not ’ a göre , Türkiye ekonomisi geçici siyasi çalkantılar ve azalan turizm gelirleri karşısında üçüncü çeyrekte daralmıştır .

(src)="98789"> According to the ongoing assessment of Project performance conducted by the Government , the Borrowers and the World Bank , the Project ’s performance to date is satisfactory and the Project is on track to meet its development objective.3 Moreover , Turkey ’s CTF Investment Plan as a whole aims to contribute to Turkey ’s transformation into a lower carbon economy , although this is not the objective of any single project .
(trg)="75"> Hükümet , Borçlular ve Dünya Bankası tarafından Proje performansına ilişkin olarak yapılmakta olan değerlendirmeye göre , Projenin bugüne kadarki performansı tatmin edicidir ve Proje kalkınma amacına ulaşma yolunda ilerlemektedir.3 Ayrıca , her ne kadar bu tek bir projenin amacı olmasa da , Türkiye ’ nin CTF Yatırım Planı bir bütün olarak Türkiye ’ nin düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır .

(src)="98790"> According to the report , the dynamics of fiscal outcomes and private investment and savings in Turkey raise a series of tradeoffs for policy going forward .
(trg)="77"> Türkiye ’ de mali sonuçların ve özel yatırımların ve tasarrufların dinamikleri , önümüzdeki sürece yönelik politika için bir dizi ödünleşim doğurmaktadır .

(src)="98791"> According to the report , to address the jobs challenge in the region , policy makers need to regain the pre-crisis momentum of reforms towards modern market economies , and reckon with the distinct demographic pressures of the rapid aging of the population in most European countries and the large number of youth entering the labor market in Turkey and Central Asian countries .
(trg)="78"> Rapora göre , bölgedeki istihdam zorluğunun aşılabilmesi için , politika yapıcıların modern piyasa ekonomilerine yönelik kriz öncesindeki reform ivmesini tekrara yakalamaları ve çoğu Avrupa ülkesindeki hızla yaşlanan nüfusun ve Türkiye ile Orta Asya ülkelerinde işgücü piyasasına katılan çok sayıdaki gencin oluşturduğu farklı demografik baskıları dikkate almaları gerekmektedir .

(src)="98792"> According to the report , Turkey needs to continue its reform momentum in order to translate its entrepreneurship potential into successful creation of more high-growth companies – or “ gazelles ” as they are often referred to as .
(trg)="79"> Buna göre , Türkiye ’ nin girişimcilik potansiyelini yüksek hızla büyüyen şirketlerin ( genellikle “ ceylan ” olarak nitelenmektedir ) sayısının başarılı bir şekilde arttırıldığı bir sonuca dönüştürebilmesi için reform ivmesini sürdürmesi gerekmektedir .

(src)="98793"> Accordingly , the OECD has been involved in revising the 2005 Guidelines on Corporate Governance in 2014 by taking into account the latest developments in the world in order to meet current requirements .
(trg)="81"> Nitekim , OECD ilk defa 2005 yılında hazırlamış olduğu Kamu İşletmeleri İçin Kurumsal Yönetim Rehberini , 2014 yılında dünyadaki son gelişmeleri de dikkate alarak günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelleme çalışmalarını yürütmektedir .

(src)="98794"> Additionally , both the Public Awareness and Neighborhood Community Volunteers programs offered training in disaster preparedness to 450,000 people , and an estimated 5 million citizens were also reached via social and public media .
(trg)="83"> Sosyal medya ve genel medya yoluyla da tahmini 5 milyon vatandaşa ulaşılmıştır .

(src)="98795"> Addressing it requires a multi-pronged approach that starts with promoting healthy living and changing behaviors to address the major risk factors .
(trg)="84"> Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele , sağlıklı yaşam tarzının ve davranış değişikliklerinin teşvik edilmesinden önemli risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına kadar uzanan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir .

(src)="58796"> Addressing work disincentives in taxes and social protection systems : On average , income taxes and social security contributions amount to 37 percent of labor costs in the region .
(trg)="86"> Vergi ve sosyal koruma sistemlerinde istihdamı caydırıcı etkenlerin ortadan kaldırılması : Ortalama olarak , gelir vergileri ve sosyal güvenlik primleri bölgedeki işgücü maliyetlerinin yüzde 37 ’ ini oluşturuyor .

(src)="98796"> After an initial surge in trade activity , the 1990s were characterized by inconsistent macroeconomic management , culminating in the 2001 financial crisis .
(trg)="88"> Başlangıçta ticaret faaliyetlerinde yaşanan ani bir yükselişin ardından , 1990 ’ lardaki istikrarsız makroekonomik yönetim 2001 finansal krizi ile sonuçlanmıştır .

(src)="98797"> After the Turkish brigade stabilized the front in the battle of Kunu-ri , the Commander of the UN Coalition Forces , General Douglas MacArthur said , quote , “ the Turks are the hero of heroes . ”
(trg)="89"> Türk tugayının Kunu-ri muharebesinde cepheyi ele geçirmesinden sonra , BM Koalisyon Güçleri Komutanı General Douglas MacArthur “ Türkler kahramanların kahramanıdır ” demiştir .

(src)="98798"> Against the backdrop of a favorable global environment , the central bank cut the overnight lending rate cumulatively by 75 bps to 10 percent , while keeping the 1-week repo rate and overnight borrowing rate unchanged in its March and April meetings .
(trg)="90"> Uygun küresel ortam sayesinde , Merkez Bankası Mart ve Nisan toplantılarında gecelik borç verme faiz oranını kümülatif olarak 75 baz puan azaltarak yüzde 10 ’ a indirdi , 1 haftalık repo faiz oranını ve gecelik borçlanma oranını ise değiştirmedi .

(src)="98799"> Against this background , the recent debate in Turkey should be welcomed .
(trg)="91"> Bu arka plan karşısında , Türkiye ’ de son zamanlarda devam etmekte olan tartışma olumlu karşılanmalıdır .

(src)="98800"> Against this background , the World Bank in 2014 has supported projects to enhance Turkey ’s competitiveness including a Development Policy Loan supporting key reforms in capital and labor markets ; additional financing to BOTAŞ for the completion of the Tuz Gölü Gas Storage Facility ; and further financial support for Turkish SMEs focused on innovative instruments such as Islamic financing and factoring .
(trg)="92"> Bu çerçevede , Dünya Bankası 2014 yılında sermaye ve işgücü piyasalarındaki kilit reformları desteklemeye yönelik bir Kalkınma Politikası Kredisi ; Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisinin tamamlanmasına yönelik BOTAŞ ’ a sağlanan ilave finansman ; ve Türkiye ’ deki KOBİ ’ lere yönelik olarak İslami finansman ve faktoring gibi yenilikçi araçlar üzerine odaklanan finansal destekler gibi araçlarla Türkiye ’ nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik projeleri desteklemiştir .

(src)="98801"> Against this background , the World Bank in FY15 has supported projects to enhance Turkey ’s competitiveness including a Development Policy Loan supporting key reforms in capital and labor markets ; additional financing to BOTAŞ for the completion of the Tuz Gölü Gas Storage Facility ; and further financial support for Turkish SMEs focused on innovative instruments such as Islamic financing and factoring .
(trg)="93"> Bunlar arsında sermaye ve işgücü piyasalarındaki kilit reformları desteklemeye yönelik bir Kalkınma Politikası Kredisi ; Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisinin tamamlanmasına yönelik olarak BOTAŞ ’ a sağlanan ek finansman ; ve İslami finansman ve faktoring gibi yenilikçi araçlar üzerinde odaklanarak Türkiye ’ nin KOBİ ’ lerine sağlanan finansal destekler yer almaktadır .

(src)="98802"> Against this background , World Bank support in 2012-2013 focused on enhancing Turkey ’s competitiveness and domestic savings through a proposed Development Policy Loan ( US$ 800 million ) ; improving energy efficiency in small and medium enterprises through a targeted Credit Line ( US$ 201 million ) ; and further financial support for Turkish SMEs through a leasing facility ( US$ 300 million ) .
(trg)="94"> Bu tablo karşısında , Dünya Bankası ’ nın 2012-2013 dönemindeki desteği , önerilen bir Kalkınma Politikası Kredisi ( 800 milyon ABD $ ) yoluyla Türkiye ’ nin rekabet gücünün ve yurt içi tasarruflarının arttırılması ; hedefli bir Kredi Hattı ( 201 milyon ABD $ ) yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması ; ve bir kiralama olanağı ( 300 milyon ABD $ ) yoluyla Türkiye ’ nin KOBİ ’ lerine finansal desteğin arttırılması üzerinde odaklanmıştır .

(src)="98803"> Agriculture accounts for 10 percent of Turkey ’s GDP and is currently excluded from the scope of the CU .
(trg)="95"> Tarım Türkiye ’ nin GSYH ’ sının yüzde 10 ’ unu oluşturuyor ve şu anda Gümrük Birliğinin kapsamı dışında .

(src)="98804"> Aktaş stated : “ In addition , the current discussion on the development of Sustainable Development Goals ( SDGs ) as a part of the Post 2015 Development Agenda presents another important opportunity to place the SEEA together with the System of National Accounts at the core of the monitoring framework of the SDGs .
(trg)="96"> Aktaş sözlerine şöyle devam etti : “ Ayrıca , 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ( SKH ) geliştirilmesi üzerine yapılan mevcut tartışmalar , Ulusal Hesaplar Sistemi ile birlikte Çevresel ve Ekonomik Hesaplar Sisteminin , Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin izleme çerçevesinin merkezine yerleştirilmesi için önemli fırsat sunmaktadır .

(src)="98805"> All future HEPP investments under the restructured Project and the proposed additional loan will be screened to determine whether there is a potential for cumulative impacts and if so , a cumulative impact assessment will be conducted .
(trg)="97"> Yeniden yapılandırılan Proje ve önerilen ilave kredi kapsamında gelecekte yapılacak tüm HES yatırımları , kümülatif etki potansiyelinin olup olmadığının tespiti için bir taramadan geçirilecek ve böyle bir potansiyel varsa kümülatif etki değerlendirmesi gerçekleştirilecektir .

(src)="98806"> All of these recommendations recognize the ' golden ' ideals of Europeans who want their economic growth to be better , to be kinder to those that need the most help , to be smarter and to fully respect the environment .
(trg)="99"> Bu tavsiyelerin hepsi , ekonomik büyümelerinin daha iyi olmasını , en fazla yardıma ihtiyaç duyan gruplara karşı daha hassas olmasını , daha akılcı olmasını ve çevreye tamamen saygılı olmasını isteyen Avrupalıların ‘ altın ' ideallerini dikkate almaktadır .