# en/worldbank.xml.gz
# sr/worldbank.xml.gz


(src)="1"> " Closing the skills gaps in the region requires a fundamental change of approach so that education and training systems refocus their attention from schooling inputs to learning outcomes for the vast majority of students , " said Mamta Murthi , World Bank Director , Human Development Department , Europe and Central Asia .
(trg)="1"> “ За смањење јаза у погледу нивоа вештина које се поседују у региону неопходна је суштинска промена у приступу како би образовни системи и системи обуке преусмерили пажњу са инпута у настави на оно што у њој већина ученика научи , ” каже Mамта Mурти , директор Одељења за људски развој за регион Европе и централне Азије , Светска банка .

(src)="2"> " However , political uncertainty , and delayed or reduced investments exacerbated the effects of the profoundly devastating floods that hit the region in 2014 . ”
(trg)="2"> „ Међутим , политичка несигурност и одложене или смањене инвестиције погоршале су последице дубоко разарајућих поплава које су погодиле регион 2014. године . “

(src)="3"> " IFC will be engaged in areas that create employment , including the financial sector to support SMEs , high value-added manufacturing , renewable energy projects , and private sector participation in infrastructure projects through investments and public-private partnerships , " said Thomas Lubeck , IFC Regional Manager for the Western Balkans .
(trg)="3"> “ ИФЦ ће и даље бити активан у секторима који повећавају запосленост , укључујући и финансијски сектор који подржава мала и средња предузећа , производњу добара високе додате вредности , обновљиве изворе енергије , као и улагање приватног сектора у инфраструктуру кроз инвестиције и јавно-приватно партнерство , ” каже Томас Лубек , регионални шеф ИФЦ-а за западни Балкан .

(src)="4"> " IFC will continue to support efforts to improve the investment climate and attract foreign direct investments in Serbia , as well as engage in resolution of non-performing loans in Serbia . "
(trg)="4"> “ ИФЦ ће наставити да помаже напоре да се унапреди пословна клима и да се привуку директне стране инвестиције у Србију , као и решавање питања ненаплативих кредита у Србији . ”

(src)="5"> " In spite of the large number of students completing upper secondary and tertiary education , surveys of around 10,000 firms in the region reveal that skills shortage is one of the most significant bottlenecks to business growth .
(trg)="5"> “ Упркос томе што велики број ученика заврши више разреде средње и универзитетско образовање , истраживања у око 10 000 предузећа у региону показују да недостатак стручних знања представља једно од најзначајнијих уских грла која спречавају њихов пословни раст .

(src)="6"> " The latest 2009 PISA assessments , measuring the 15 year olds ' mastery of reading , science and mathematics in 19 Emerging Europe and Central Asian countries brought sobering news - a large proportion of students across the region have a low mastery of reading and lack basic problem-solving skills , which do not measure up to the demands of a global , more competitive economy .
(trg)="6"> “ Последњи резултати ПИСА тестирања 2009 . , којим су мерена ученичка постигнућа 15-годишњака у читању , науци и математици у 19 земаља тзв. нових економија Европе и централне Азије , донело је отрежњујуће новости — велики проценат ученика у целом региону лоше стоји са читањем и недостају им базичне способности решавања проблема , које не одговарају захтевима једне глобалне , конкурентније привреде .

(src)="7"> " This has been the first assessment of cybersecurity capacity in the Western Balkans using our new research , " said Professor Sadie Creese , Director of the Global Cyber Security Capacity Centre at the University of Oxford .
(trg)="7"> „ Ovo je bila prva procena kapaciteta sajber bezbednosti na Zapadnom Balkanu primenom našeg novog istraživanja . “ – rekao je profesor Sejdi Kris , direktor Centra za globalni kapacitet sajber bezbednosti Univerziteta Oksford .

(src)="8"> " Ubiquitous broadband coverage is a prerequisite that can really drive green growth in Kosovo by using information and communication technologies to quickly improve the quality of life , ” said Eun Joo Allison Yi , Korea Green Growth Trust Fund Coordinator .
(trg)="8"> „ Sveprisutna pokrivenost širokopojasnom mrežom preduslov je koji zaista može da pokrene rast na Kosovu korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije za brzo poboljšanje kvaliteta života . “ Rekao je Eun Džu Alison Ji , koordinator korejskog Green Growth Trust Fund-a .

(src)="9"> " Vision without action is a dream .
(trg)="9"> Vaše Ekselencije , dame i gospodo ,

(src)="10"> " We are delighted to have been able to work closely with the Government of Kosovo to use our new model to help shape a more comprehensive approach to cybersecurity .
(trg)="10"> „ Počastvovani smo što smo mogli da tesno sarađujemo sa Vladom Kosova oko primene našeg novog modela kako bismo pomogli da se oblikuje obuhvatniji pristup sajber bezbednosti .

(src)="11"> " Without adequate information on the skills students acquire and those adults actually have , policies to address skills gaps operate in the dark , " said Lars Sondergaard , Senior Economist , and lead author of the report .
(trg)="11"> “ Без адекватних података о томе које вештине ученици стичу и које то вештине одрасли заправо поседују , политике којима се покушава решити проблем јаза у погледу нивоа вештина тапкају у мраку , ” каже Ларс Сондегард , виши стручњак за образовање , и главни аутор извештаја .

(src)="12"> 0.7
(trg)="12"> Serbia

(src)="13"> 2015f
(trg)="13"> 2015ф

(src)="14"> 2016f
(trg)="14"> 2016ф

(src)="15"> 2017f
(trg)="15"> 2017ф

(src)="16"> 2018f
(trg)="16"> 2018ф

(src)="17"> [ 1 ] SEE6 are Albania , Bosnia and Herzegovina , Kosovo , Former Yugoslav Republic of Macedonia ( FYR Macedonia ) , Montenegro , and Serbia .
(trg)="17"> [ 1 ] ЈИЕ6 чине Aлбанија , Босна и Херцеговина , Црна Гора , Косово , БЈР Македонија и Србија .

(src)="17"> [ 1 ] SEE6 are Albania , Bosnia and Herzegovina , Kosovo , Former Yugoslav Republic of Macedonia ( FYR Macedonia ) , Montenegro , and Serbia .
(trg)="19"> [ 1 ] Земље ЈИЕ6 су Албанија , Босна и Херцеговина , Косово , БЈР Македонија , Црна Гора и Србија .

(src)="18"> [ 1 ] SEE6 are Albania , Bosnia and Herzegovina , Kosovo , FYR Macedonia , Montenegro , and Serbia .
(trg)="21"> [ 1 ] Region JIE6 čine Albanija , Bosna i Hercegovina , Kosovo , BJR Makedonija , Crna Gora i Srbija .

(src)="19"> A 10 percentage point increase in government size leads to a reduction in annual growth by 0.6 to 0.9 percentage points , or about a third of the long-term growth rate of advanced European economies .
(trg)="22"> Повећање величине владе од 10 одсто доводи до смањења годишњег привредног раста за 0.6 до 0.9 процентних поена , или за око трећине дугорочне стопе раста развијених европских привреда .

(src)="20"> A 2005 World Bank report identified significant weaknesses in the adequacy and quality of financial information , which were detrimental to sustainable economic growth .
(trg)="23"> U jednom izveštaju Svetske banke iz 2005. godine utvrđene su značajne slabosti u pogledu adekvatnosti i kvaliteta finansijskih informacija , što je bilo štetno za održiv privredni rast .

(src)="21"> A backlog reduction program should focus on those cases that are unnecessarily clogging the system .
(trg)="24"> Program smanjenja starih predmeta treba da se fokusira na one slučajeve koji nepotrebno zagušuju sistem .

(src)="22"> A big part of it was damaged during the floods in May .
(trg)="25"> Добар њен део је оштећен у мајским поплавама .

(src)="23"> A competitive enterprise sector is absolutely essential for improving Serbia ’s export performance and thus generating rapid , sustainable growth .
(trg)="26"> Konkurentan sektor privrede apsolutno je od suštinskog značaja za poboljšanje srpskog izvoza , a kojim bi se generisao brz , održiv razvoj .

(src)="24"> A Customized Re-organization Solution : The World Bank team , joining efforts with the head of the PDA , crafted a new , ideal organizational structure with sound practice functionalities , just for Serbia .
(trg)="27"> Реорганизација у складу са потребама Управе : Тим Светске банке је , заједно са руководиоцем УЈД , осмислио нову идеалну организациону структуру по мери Србије са функционалностима које су одраз добре праксе .

(src)="25"> A drought in the summer of 2012 and a severe winter that same year stymied the agriculture sector , reduced energy generation , hindered tourism , and slowed construction more than usual around the region .
(trg)="28"> Суша која је погодила регион у лето 2012. године и јака зима исте године су негативно утицали на пољопривредни сектор , смањили су производњу енергије , ограничили туризам и успорили изградњу у региону , више него што би било уобичајено .

(src)="26"> A few big players are at the core of this problem , and they are well known .
(trg)="29"> У центру овог проблема налази се неколико великих играча и они су добро познати .

(src)="27"> A few years ago , under a World Bank financed project , the embankment of the Nisava River in Nis was rehabilitated .
(trg)="30"> Пре неколико година Светска банка је финансирала уређење обала Нишаве у Нишу .

(src)="28"> A firm ’s objective is to maximize profit , not to exploit the economy ’s comparative advantage .
(trg)="31"> Cilj preduzeća je da ostvari najveću moguću dobit , a ne da iskoristi komparativnu prednost ekonomije .

(src)="29"> A Framework for Growth Identification and Facilitation
(trg)="32"> Okvir za identifikaciju i omogućavanje rasta

(src)="30"> A further systemic problem is that budget allocations do not consider court performance , hence providing no incentives for courts to perform better .
(trg)="33"> Други системски проблем је што се не узима у обзир резултат рада сваког суда , тако да нема подстицаја судова да раде боље .

(src)="31"> A good illustration that not all innovations have to be manufactured products or that one has to export to bring foreign exchange revenue to the country .
(trg)="34"> Ово вам је добар пример да не морају сви иноватори бити произвођачи неке робе нити се мора извозити да би се у земљу привукле девизе .

(src)="32"> A healthy SME sector will entice more foreign investors to consider Serbia as a good investment location .
(trg)="35"> Здрав МСП сектор ће привући више страних инвеститора да Србију виде као добру дестинацију за улагање .

(src)="33"> A key outcome has been a new Accounting Law , passed in 2013 , which emphasizes the requirement for using different reporting standards according to the size and business of companies , as well as company management ’s responsibility for financial statements and financial discipline .
(trg)="36"> Ključni rezultat je bio novi Zakon o računovodstvu , donet 2013. godine , kojim se akcenat stavlja na zahtev za korišćenje različitih standarda izveštavanja u skladu sa veličinom i delatnošću preduzeća , kao i na odgovornost rukovodstva preduzeća za finansijske izveštaje i finansijsku disciplinu .

(src)="34"> A large and inefficient public sector continues to affect growth in the region and while some progress has been made in easing the burdens of the investment climate , there is still much room for improvement .
(trg)="37"> Огроман , неефикасан јавни сектор и даље утиче на раст у региону и мада је постигнут неки напредак у смањењу оптерећења инвестиционе климе , још увек има много простора за побољшања .

(src)="35"> A large share of nonperforming loans may also depress future credit growth .
(trg)="38"> Велико учешће зајмова који се нередовно отплаћују у региону такође може да умањи будући раст кредита .

(src)="36"> A less controversial approach would be to change the way the industrial and commercial property is valued , so as to approximate market values .
(trg)="39"> Jednostavniji pristup bi mogao biti izmena načina na koji se vrednuje industrijska i komercijalna imovina , u pravcu usklađivanja sa približnom tržišnom vrednošću .

(src)="37"> A lot more could also be done to better connect new labor market entrants and other vulnerable workers to jobs .
(trg)="40"> Много више могло би да се уради и на бољем спајању оних који тек улазе на тржиште рада и осталих људи из осетљивих група са пословима .

(src)="38"> A more striking example yet is the village Gostusha .
(trg)="41"> Још упечатљивији пример је село Гостуша .

(src)="39"> A multi-pronged approach will be necessary to address the problem .
(trg)="42"> Само вишеструк приступ може да реши овај проблем .

(src)="40"> A notable revival of investment underpinned economic growth , particularly private investment - both foreign and domestic .
(trg)="43"> Знатно оживљавање инвестиција поспешило је привредни раст , посебно улагања у приватном сектору – и инострана и домаћа .

(src)="41"> A program to build skills and confidence
(trg)="44"> Програм да изгради вештине и увереност

(src)="42"> A rapid increase in temporary and part-time work , and shifts in the demand for skills , driven by new digital technologies , are contributing to an increase in concerns among people in the region and a slight shift in support away from the middle of the political spectrum .
(trg)="45"> Рапидно повећање привремених и повремених послова , и промене у потражњи за стручним профилима , подстакнуте новим дигиталним технологијама , доприносе повећаној забринутости међу људима у региону и одређеном померању подршке даље од средине политичког спектра .

(src)="43"> A representative of the Institute for Nature Conservation of Serbia visited the site in July to prepare a preliminary plan for the relocation of the nest .
(trg)="46"> У јулу 2014. стручњаци Завода за заштиту природе Србије посетили су градилиште како би припремили план пресељења гнезда .

(src)="44"> A Roma child is also much more likely to grow up in poor household , often meaning limited access to running water , electricity , or indoor plumbing .
(trg)="47"> Поред тога , много је већа вероватноћа да ће Ромска деца одрастати у сиромашним домаћинствима , што често подразумева и ограничен приступ текућој води , струји или купатилу у кући .

(src)="45"> A second and more troubling conclusion is on role models .
(trg)="48"> Други закључак , који више забрињава , јесте недостатак узора .

(src)="46"> A similar situation exists in Novi Pazar , Raska , Becej , Bac and Svilajnac .
(trg)="49"> Слично је и у Новом Пазару , Рашкој , Бечеју , Бачу и Свилајнцу .

(src)="47"> A simple example : I did my shopping for Christmas and New Year over the weekend .
(trg)="50"> Ево једноставног примера : током протеклог викенда пазарио сам шта ми је требало за Божић и Нову годину .

(src)="48"> A simple : “ You are fired ! ”
(trg)="51"> Па , просто : „ Отпуштен си ! “

(src)="49"> A third would be staffing levels : they range from two per thousand connections in Sjenica , Bac and Subotica to seven in Novi Sad and 13 in Leskovac !
(trg)="52"> Трећи је број запослених : он се креће од два на хиљаду прикључака у Сјеници , Бачу и Суботици до седам у Новом Саду и 13 у Лесковцу

(src)="50"> A video on youth employment shown at the conference emphasized the pressing situation .
(trg)="53"> Видео филм о запошљавању младих који је приказан на конференцији нагласио је ургентност ситуације .

(src)="51"> A wet ash handling system has been installed replacing the air polluting open handling system of ash .
(trg)="54"> Инсталиран је систем процесирања влажног пепела , којим је замењен стари , отворени систем процесирања пепела који је загађивао ваздух .

(src)="52"> A Win-Win Collaboration
(trg)="55"> Сарадња на обострано задовољство

(src)="53"> Abebe Adugna , Lead Economist and co-author of the SEE RER , explains : “ Unemployment in the region , at about 24 percent on average , began to decline in the first half of 2013 from its peak crisis levels .
(trg)="57"> Абебе Адугна , водећи економиста и један од аутора извештаја SEE RER , објашњава : “ Незапосленост у региону , која је износила у просеку око 24 процента , у првој половини 2013. године почела је да опада са максималних нивоа у периоду кризе .

(src)="54"> About the Doing Business report series
(trg)="58"> O seriji izveštaja Doing Business

(src)="55"> About the Women , Business and the Law Project :
(trg)="60"> O projektu “ Žene , poslovanje i zakon ”

(src)="56"> About the World Bank Group
(trg)="61"> ( http : / / wbl.worldbank.org / WBLLibrary / elibrary.aspx ? libid = 17 )

(src)="56"> About the World Bank Group
(trg)="63"> О Групи Светска банка

(src)="57"> Access for Roma children averages only 6 percent .
(trg)="64"> А кад је реч о Ромима тек њих шест одсто је у обданишту .

(src)="58"> Access to credit remains a major issue in Serbia as credit growth continues to be much lower than prior to the 2008 global financial crisis .
(trg)="65"> Приступ кредитима и даље представља значајан проблем у Србији будући да раст кредита битно заостаје за оним пре глобалне финансијске кризе 2008 .

(src)="59"> Access to education , especially early education , remains a challenge for marginalized Roma children .
(trg)="66"> Приступ образовању , посебно раном образовању , и даље је изазов за маргинализовану ромску децу .

(src)="60"> According to Eurostat , countries of relatively comparable size , such as Hungary , the Czech Republic , Bulgaria and Belgium employ from 229,000 ( Bulgaria ) to 307,000 ( Czech Republic ) , or 317,000 ( Hungary ) with Belgium the highest at 403,000 .
(trg)="68"> Према Еуростату , земље приближно исте величине , као што су Мађарска , Чешка , Бугарска и Белгија запошљавају 229.000 ( Бугарска ) , 307.000 ( Чешка ) , 317.000 ( Мађарска ) или највише 403.000 ( Белгија ) људи у истим секторима .

(src)="61"> According to the recently published Global Competitiveness Index 2010-2011 , Serbia ranks only 96 among 139 countries !
(trg)="69"> Prema nedavno objavljenom Indeksu konkurentnosti u svetu za 2010-2011. godinu ( Global Competitiveness Index 2010-2011 ) , Srbija je tek na 96. mestu od ukupno 139 zemalja

(src)="62"> According to the report , although global economic and financial conditions have continued to improve , the Eurozone is expected to remain in recession in 2013 ( with real GDP expected to decline 0.6 percent ) .
(trg)="70"> Prema izveštaju , mada se svetski ekonomski i finansijski uslovi i dalje popravljaju , očekuje se da evrozona ostane u recesiji u 2013. godinu ( uz pad realnog BDP-a od 0,6 odsto ) .

(src)="63"> According to the report , Europe will need to make big changes in how it organizes labor and government , because of pressing demographic trends and persistent budget deficits .
(trg)="71"> Према извештају , Европа ће морати значајно да мења начин на који организује радну снагу и управљање , због притиска демографских трендова и упорног буџетског дефицита .

(src)="64"> According to the report , exports grew by close to 17 percent in 2013 , led by particularly rapid growth of Serbian exports .
(trg)="72"> Према наводима у извештају , у 2013. години , остварено је повећање извоза од готово 17 одсто , и то нарочито захваљујући брзом расту извоза у Србији ..

(src)="65"> According to the report , in order to improve productivity , entrepreneurs need an enabling business environment , capable institutions , regulations that support competition , skilled labor force , and quality infrastructure .
(trg)="73"> Prema izveštaju , da bi povećali produktivnost , preduzetnicima je potreban povoljan poslovni ambijent , sposobne institucije , zakonska regulative kojom se podstiče konkurencija , stručna radna snaga i kvalitetna infrastruktura .

(src)="66"> According to the report , launched today in Bucharest , Romania , the region is expected to grow a modest 1.6 percent in 2016 – up slightly from 1.4 percent in 2015 – but declines in both incomes and consumption will likely mitigate this modest growth .
(trg)="74"> У извештају , који је представљен данас у Букурешту , каже се да се у региону очекује скроман раст у висини од 1.6 одсто у 2016 .

(src)="67"> According to the report , preserving Europe ’s global brand will be somewhat more difficult than restarting convergence , but still well within the continent ’s reach .
(trg)="75"> У извештају се каже да ће очување европског бренда у свету бити нешто теже него поновно покретање приближавања ЕУ стандардима , али ипак сасвим изводљиво за овај континент .

(src)="68"> According to the report , sustainable growth can be achieved by focusing on a long-term reform agenda centered on five pillars .
(trg)="76"> Према овом извештају , одржив раст може се постићи концентрисањем на агенду дугорочних реформи која се одвија на пет стубова , констатује се у извештају .

(src)="69"> According to the report , the adjustments needed to strengthen these components are : better management of financial flows , quicker expansion of the modern services trade , and greater mobility of workers .
(trg)="77"> Према извештају , прилагођавања потребна да би се ови елементи оснажили јесу : боље управљање финансијским токовима , бржа експанзија трговине модерним услугама и већа мобилност радне снаге .

(src)="70"> According to the World Bank , these problems can deter investment and cause a drag on the business climate .
(trg)="78"> Према Светској банци , ови проблеми одвраћају и инвеститоре и лоши су за пословну климу .

(src)="71"> According to them , by 2050 the flood water volume on Sava at Sremska Mitrovica will increase by 10 percent and on Drina by 15 percent due to climate change alone .
(trg)="79"> Према њима ће се потенцијал за поплаве Саве код Сремске Митровице до 2050. године повећати за десет одсто , а на сливу Дрине за 15 одсто , и то само због климатских промена .

(src)="72"> According to those who participated in focus group discussions , the problem of finding a formal job is exacerbated by the practice that new employees are hired based primarily on an exchange of favors and/or ‘ connections . ’
(trg)="80"> Према учесницима наших фокус група , проблем налажења посла у формалном сектору додатно погоршава пракса да се нови радници запошљавају превасходно по принципу услуга за услугу и / или преко везе .

(src)="73"> Accordingly , an efficient market mechanism is therefore a required institution for the economy to follow its comparative advantage in the process of dynamic development .
(trg)="81"> Iz toga proizlazi da je efikasan tržišni mehanizam institucija bez koje privreda ne može da iskoristi svoje komparativne prednosti u procesu dinamičnog razvoja .

(src)="74"> Action to break through the stalemate around CROSO is now on the table .
(trg)="82"> Тако да је на дневном реду акција да се промени ова безизгледна ситуација око централног регистра .

(src)="75"> Actions were also taken to improve the business environment for the real sector , in particular through introduction of Regulatory Impact Assessment , adoption of a new Company Law and implementation of many recommendations of the regulatory " guillotine " .
(trg)="83"> Preduzete su takođe i mere u cilju poboljšanja poslovne klime za realni sektor , naročito kroz uvođenje procene uticaja propisa ( Regulatory Impact Assessment ) , usvajanje novog Zakona o preduzećima te primenu mnogih preporuka “ giljotine propisa ” .

(src)="76"> Additionally , one cannot fail to mention the authorities ’ responsible , constructive , and active role in the international and regional community .
(trg)="84"> Pored toga , ne može se ne spomenuti i odgovornu , konstruktivnu i aktivnu ulogu srpskih vlasti u međunarodnoj zajednici i u regionu .

(src)="77"> Addressing early childhood development gaps by promoting sustained parenting skills and improving the availability or affordability of quality services in the first 1,000 days of life could go a long way in enhancing opportunities for Roma children well into adulthood .
(trg)="85"> Решавање недостатака у раном развоју деце промовисањем одрживих вештина родитељства и унапређењем расположивости или доступности квалитета услуга током првих 1.000 дана живота , могло би у великој мери да повећа могућности које ће се пружити ромској деци када одрасту .

(src)="78"> Addressing the participants of the Policy Dialogue , Harald Waiglein , Director-General in the Austrian Ministry of Finance , said , " We welcome today ’s high-level forum on ‘ Youth Employment in Southeast Europe ’ with politicians from the region and international experts to discuss how to make progress on one of the greatest challenges of our times .
(trg)="86"> Обраћајући се учесницима Дијалога о политикама , Харалд Ваиглајн , генерални директор при Министарству финансија Аустрије , рекао је : “ Поздрављамо данашњи форум на високом нивоу на тему ‘ Запошљавање младих у југоисточној Европи ’ на којем учествују политичари из региона и међународни експерти са циљем разматрања начина за остваривање напретка у односу на један од највећих изазова нашег времена .

(src)="79"> Adjustment needs are highest in the South and lowest in the North .
(trg)="87"> Потребе за овим прилагођавањем највеће су на југу , а најмање на северу .

(src)="80"> adopting small adjustments to the workplace , such as putting magnification on computer screens and providing ergonomic chairs , to raise the overall productivity and comfort level of older workers ; and
(trg)="88"> uвођење мањих прилагођавања на радном месту , попут стављања увећања на компјутерске екране и обезбеђивање ергономских столица , како би се подигла укупна продуктивност и комфор старијих радника ; и

(src)="81"> Ads also do n’t help much .
(trg)="89"> Ни огласи не помажу много .

(src)="82"> Adugna adds , “ Gross capital flows to low- and middle-income countries are 60 percent higher than what they were a year ago , pointing to an end to the most serious effects of Eurozone deleveraging on those countries , including the SEE6 economies .
(trg)="90"> Adunja dodaje , “ Bruto kapitalni prilivi u zemlje sa niskim i srednjim dohotkom su sada 60 odsto veći nego pre godinu dana , što ukazuje na kraj najtežih efekata smanjenja nivoa zaduženosti banaka prema maticama u evrozoni po ove zemlje , uključujući i privrede JIE6 .

(src)="83"> Again , the underperformance of public sector agencies is a critical factor in why this has not happened before , and getting accountability and performance frameworks in place that works for agencies such as Roads of Serbia , Corridors of Serbia , the Railways etc. would likely go a long way towards addressing this .
(trg)="91"> И опет је недовољна ефикасност агенција јавног сектора кључни фактор зашто се то није реализовало раније , те би постављање адекватних оквира одговорности и ефикасности у агенцијама као што су Путеви Србије , Коридори Србије , Железнице итд. вероватно у великој мери допринело решавању овог проблема .

(src)="84"> Agim Kukaj , Head of Post , Telecommunications , Information and Communication Technology Department of the Ministry of Economic Development of Kosovo and lead government counterpart for the assessment and workshop said : " The assessment showed a realistic view of cyber security capacity strengths and weaknesses of different categories of Kosovo stakeholders , and in the process generated a considerable amount of interest , especially on the level of interagency cooperation in the public sector .
(trg)="92"> Agim Kukaj , načelnik Odeljenja za poštu , telekomunikacije , informacionu i komunikacionu tehnologiju kosovskog Ministarstva za ekonomski razvoj i glavni vladin pandan za procenu i radionicu rekao je : „ Procena je dala realni uvid u prednosti i mane kapaciteta sajber bezbednosti različitih kategorija aktera na Kosovu , i u datom procesu izazvala je veliko interesovanje , posebno na nivou međuagencijske saradnje u javnom sektoru .

(src)="85"> Agriculture is critical to the Serbian economy .
(trg)="93"> Poljoprivreda je od ključnog značaja za srpsku privredu .

(src)="86"> Alas , the promise of a more effective system , based on merit and performance , did n’t go far enough .
(trg)="94"> Авај , обећање о ефикаснијем систему - заснованом на објективним критеријумима и резултатима - није далеко догурало .

(src)="87"> Albania
(trg)="95"> Албанија

(src)="88"> Albania is an example .
(trg)="96"> Jedan takav primer je Albanija .

(src)="89"> All earlier entrants into the EU experienced this strong “ catch up . ”
(trg)="97"> Sve zemlje koje su ranije ušle u EU doživele su ovo snažno „ pristizanje “ .

(src)="90"> All members of the Serbian PDA were invited to World Bank technical workshops on designing and implementing debt management strategies .
(trg)="98"> Сви запослени у УЈД су позивани на техничке радионице Светске банке о конципирању и реализацији стратегија за управљање јавним дугом .

(src)="91"> All of these measures are in line with EU requirements and good international practices .
(trg)="99"> Sve ove mere su u skladu sa zahtevima EU i dobrim međunarodnim praksama .