# en/worldbank.xml.gz
# sq/worldbank.xml.gz


(src)="100644"> " As a rule of thumb , the closer the countries are to the Euro area , and in particular to Southern Europe , the stronger they feel the impact , as their economies rely more on the Euro area as an export market and the main source of banking flows , foreign direct investments and workers ’ remittances . "
(trg)="1"> “ Si rregull i përgjithshëm , sa më afër të jenë vendet me zonën e Euros , dhe në veçanti me Evropën Jugore , aq më shumë e ndjejnë ndikimin , meqenëse ekonomitë e tyre varen më shumë nga zona e Euros si një treg për eksportet dhe burimi kryesor për flukset bankare , investimet e drejtpërdrejta të huaja dhe remitancat e punëtorëve . ”

(src)="100645"> " Each morning , I wake up with the joy of having a job to support my family .
(trg)="2"> “ Çdo mëngjes ngrihem nga shtrati me gëzimin se kam një punë me të cilën mbështes familjen .

(src)="100646"> " In working on energy , it is very important for Kosovo 's own policies to adhere to the best environmental and social practices , ” he added .
(trg)="4"> Duke punuar në sektorin e energjisë , është shumë e rëndësishme për vet Kosovën që politikat e saj t ’ u përmbahen praktikave më të mira mjedisore dhe sociale ” , ka thënë Muller .

(src)="100647"> " It was very important to have this debate with international experts today about concrete measures that can be taken to strengthen fiscal consolidation efforts . "
(trg)="5"> " Ishte shumë i rëndësishëm ky debat me ekspertët ndërkombëtarë sot rreth masave konkrete që mund të merren për të forcuar përpjekjet e konsolidimit fiskal . "

(src)="100648"> " Most of all , I cannot thank the project enough - I do not know how to express my gratitude .
(trg)="6"> Nuk di si ta shpreh falenderimin .

(src)="100649"> " Since I graduated from school , I have not worked or been trained .
(trg)="8"> “ Pasi mbarova shkollën , nuk kam pasur mundësi të punoj dhe as të trajnohem .

(src)="58259"> " The adverse impacts of a changing climate are going to have serious effects in agriculture and water sectors , " says William Sutton , lead author of the report .
(trg)="10"> “ Ndikimet negative të një klime që po ndryshon do të ketë pasoja serioze në sektorët e bujqësisë dhe ujit ” thotë William Sutton , autori kryesor i raportit .

(src)="100650"> " The key project entities are the Distribution Company , OShEE , which will benefit from the reduction of losses and improved billing and collection rates ; KESh , Albania ’s main generation company , which will benefit from improved financial sustainability ; and the Transmission System Operator , OST , which will benefit from the installation of an enhanced metering data center to facilitate the market restructuring , ” said Salvador Rivera , World Bank Senior Specialist for Energy and Project Team Leader .
(trg)="11"> " Entet kyçe të projektit janë : Kompania e Shpërndarjes , OShEE e cila do të përftojë nga reduktimi i humbjeve , përmirësimi i faturimit dhe i nivelit të arkëtimit ; KESh , kompania më e madhe prodhuese e Shqipërisë , e cila do të përfitojë nga përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare ; dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit , OST , i cili do të përfitojë nga instalimi i një qendre të përmirësuar për të dhënat e matjes për të lehtësuar ristrukturimin e tregut , tha Salvador Rivera , Specialist i lartë i Bankës Botërore për Energjinë dhe Drejtues i Ekipit të Projektit .

(src)="100651"> " The Krusha cooperative is an especially encouraging example of how Kosovo 's significant , but too often dormant potential can be unlocked , even in the most difficult circumstances with a combination of private initiative and accompanying , enabling improvements in the overarching institutional environment . "
(trg)="12"> " Kooperativa Krusha është një shembull veçanërisht inkurajues se si potenciali i madh i Kosovës , por shpesh i fjetur , mund të zhbllokohet , bilës edhe në rrethanat më të vështira me një kombinim të iniciativave private dhe mbështetjes , të cilat mundësojnë përmirësim të ambientit institucional gjithëpërfshirës " .

(src)="100652"> " The Power Recovery Project supports the implementation of government reforms , and will help to increase investment ; improve management and performance , especially in distribution ; and reduce inter-company arrears , " said Tahseen Sayed , World Bank Country Manager for Albania .
(trg)="13"> " Projekti për rimëkëmbjen e sektorit energjitik mbështet zbatimin e reformave të qeverisë dhe do të ndihmojë që të rriten investimet , të përmirësohet menaxhimi dhe performanca , veçanërisht përsa i përket shpërndarjes dhe do të reduktojë pagesat e prapambetura ndërmjet kompanive ” , tha Tahseen Sayed , Drejtore e Bankës Botërore për Shqipërinë .

(src)="100653"> " The project will support the sector recovery plan to address longstanding technical and financial issues . "
(trg)="14"> " Projekti do të mbështesë planin e rimëkëmbjes së sektorit për të zgjidhur problemet e vazhdueshme teknike dhe financiare .

(src)="58287"> " This would have an impact on food security , nutrition , and rural livelihoods . "
(trg)="16"> “ Kjo do të kishte ndikim mbi sigurinë ushqimore , të ushqyerit dhe bashkësitë rurale . ”

(src)="10"> " We are delighted to have been able to work closely with the Government of Kosovo to use our new model to help shape a more comprehensive approach to cybersecurity .
(trg)="18"> " Jemi të lumtur që kemi pasur mundësinë të punojmë ngushtë me Qeverinë e Kosovës që ata të përdorin modelin tonë të ri për formësimin e një qasjeje më gjithë-përfshirëse të sigurisë kibernetike .

(src)="100654"> (i)An ability to reorganize sectors around such risks – by itself a complicated process requiring specialized expertise which public sector typically needs to develop ;
(trg)="19"> ( i ) Aftësinë për të riorganizuar sektorët për të shmangur këto risqe – vetëm ky në vetëvete është një proces i komplikuar , i cili kërkon ekspertizë të specializuar , të cilën sektori publik tipikisht duhet ta ndërtojë ;

(src)="100655"> ( ii ) Adequate development time : a key lesson from global experience is that a badly prepared PPP rarely succeeds ( as it does not attract private sector interest ) and some patience is needed as preparing a PPP takes time – by some reckoning two years or longer ( from concept to start of construction ) ;
(trg)="20"> ( ii ) Kohë e mjaftueshme për ta ndërtuar kete partneritet : një mësim kryesor që vjen nga eksperienca botërore është se një Partneritet Publik – Privat i përgatitur keq shumë rrallë arrin sukses ( sepse nuk tërheq interesin e sektorit privat ) ndaj kërkohet pak durim , sepse përgatitja e këtij partneriteti kërkon kohën e vet - me një llogaritje të thjeshtë , dy a më shumë vjet ( që nga konceptimi deri në ndërtim ) ;

(src)="100656"> ( iii ) A fit for purpose environment from the legal perspective ( such as PPP law/ PPP institutions ) , an overall investment climate attractive to investors , an ability to attract long term bank financing , and an ability for specific sectors to be organized in such a way that private sector investment can happen ;
(trg)="21"> ( iii ) Një mjedis të përshtatshëm nga pikëpamja ligjore ( siç janë ligjet për partneritetin publik – privat / institucionet për të ) , një klimë e përgjithshme tërheqëse për investitorët , aftësi për të tërhequr investime afatgjata dhe aftësinë që sektorët specifikë të organizohen në mënyrë të tillë që të mundësojnë investimin ;

(src)="100657"> ( iv ) Careful focus on sectors -- most PPP takes place in infrastructure sectors ( such as energy transport , water and sanitation , telecom ) and to a lesser extent in what are generally called soft sectors ( such as health ) .
(trg)="22"> ( iv ) Fokus të mirëmenduar në sektorë të ndryshëm – shumica e Partneriteteve Publik – Privat ndodhin në sektorët e infrastrukturës ( siç janë energjia , transporti , uji dhe kanalizimet , telekomi ) dhe më pak në ata që quhen përgjithësisht sektorët e butë ( siç është shëndetësia ) .

(src)="100658"> ( v ) Attracting investors is likely to require a portfolio approach ( a pipeline of projects is more attractive to investors ) .
(trg)="23"> ( v ) Tërheqja e investitorëve ka të ngjarë të kërkojë një qasje të vecantë të portofolit ( disa projekte janë më tërheqëse për investitorët ) .

(src)="100659"> 3.8
(trg)="24"> Maqedon .

(src)="100660"> 39 % of young people in Albania have just a lower secondary education and the dropout rate for upper secondary education is 19.6 %
(trg)="25"> 39 % e të rinjve në Shqipëri të moshës 18-24 vjeç janë me arsim 9 vjeçar , kurse shkalla e braktisjes së shkollës së mesme është 19.6

(src)="17"> [ 1 ] SEE6 are Albania , Bosnia and Herzegovina , Kosovo , Former Yugoslav Republic of Macedonia ( FYR Macedonia ) , Montenegro , and Serbia .
(trg)="27"> [ 1 ] Shtetet e EJL6-ës janë Shqipëria , Bosnjë dhe Hercegovina , Kosova , Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë , Mali i Zi dhe Serbia .

(src)="18"> [ 1 ] SEE6 are Albania , Bosnia and Herzegovina , Kosovo , FYR Macedonia , Montenegro , and Serbia .
(trg)="29"> [ 1 ] EJL6 janë Shqipëria , Bosnja dhe Hercegovina , Kosova , Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë , Mali i Zi dhe Serbia .

(src)="100661"> [ 1 ] The distance to frontier score aids in assessing the absolute level of regulatory performance and how it improves over time .
(trg)="31"> [ 1 ] Distanca nga vlerësimi me pikë maksimale ndihmon në vlerësimin e nivelit absolut të performancës rregullatore dhe si është përmirësuar me kalimin e kohës .

(src)="100662"> A 2013 World Bank market assessment in Kosovo showed that the building sector accounts for 48 percent of final energy consumption , and has an energy efficiency potential of about 44 percent .
(trg)="33"> Një vlerësim i tregut në Kosovë në vitin 2013 i bërë nga Banka Botërore tregoi se sektori i ndërtesave përbën 47.5 për qind të konsumit final të energjisë dhe ka një potencial të efikasitetit të energjisë prej rreth 44 për qind .

(src)="100663"> A better approach , however , would be to initiate electricity imports earlier and save water for generating domestic electricity during months wherein regional electricity prices tend to be higher .
(trg)="34"> Një qasje më e mirë do të kishte qënë fillimi i eksportit të energjisë më herët dhe kursimi i ujit për të prodhuar elektricitet në vend gjatë muajve kur çmimi rajonal i tij ka tendencë të jetë më i lartë .

(src)="100664"> A better developed financial sector contributes to stability ; reduces the impact of financial crises , which can take a huge toll on economic growth ; and supports poverty alleviation .
(trg)="35"> Një sektor financiar i zhvilluar më mirë kontribon për stabilitetin , redukton ndikimin e krizave financiare të cilat mund të kenë pasoja të rënda ndaj zhvillimit ekonomik , si dhe mbështet zbutjen e varfërisë .

(src)="100665"> A bribe to voters is , after all , a bribe to voters . ”
(trg)="36"> Ryshfeti për votuesit , është , fundja ryshfet për votuesit . ”

(src)="100666"> A broadband market study , analyzing the current broadband demand and forecast on a municipality level for 2015-2020 ;
(trg)="37"> Një studimi të tregut të internetit brezgjerë , që analizon kërkesën aktuale për internet brezgjerë , dhe parashikimin e kësaj kërkese në nivel komunal për periudhën 2015-2020 ;

(src)="100667"> A comprehensive Sector Recovery Plan will be implemented to address the pressing sector issues , especially its fiscal viability .
(trg)="38"> Për të trajtuar çështjet më urgjente të sektorit , veçanërisht qëndrueshmërinë financiare të tij , do të zbatohet një plan i gjithanshëm për Rimëkëmbjen e Sektorit .

(src)="100668"> A considerable number of elements fed into the debate over , and the protests against , electricity bills , including ( i ) the structure of the currently used block tariffs ; ( ii ) the independence of the energy regulator ; ( iii ) the implications of replacing analog with digital meters ; ( iv ) the methods applied to reading the meters ; ( v ) the handling of consumer protests ; ( vi ) the implications of private-sector involvement in the energy sector ; and ( vii ) the potential friction between the implementation of a cost-reflective energy strategy and social policies .
(trg)="39"> Janë futur shumë elemente në debatin dhe protestat kundër faturave të rrymës , përfshirë ( i ) strukturën e bllok tarifave aktuale ; ( ii ) pavarësinë e rregullatorit të energjisë ; ( iii ) implikimet e zëvendësimit të njehsorëve analogë me ata digjitalë ; ( iv ) metodat e zbatuara për leximin e njehsorëve ; ( v ) trajtimin e protestave të konsumatorëve ; ( vi ) implikimet e angazhimit të sektorit privat në sektorin e energjisë dhe ( vii ) fërkimet e mundshme mes zbatimit të një strategjie të energjisë që pasqyron koston dhe politikave sociale .

(src)="100669"> A crisis like the one over the January electricity bills can help to link all elements of relevant challenges and result in a more comprehensive and holistic approach to all related issues .
(trg)="40"> Një krizë si ajo e janarit për faturat e rrymës mund të ndihmojë lidhjen e të gjitha elementeve të sfidave relevante dhe rezultatit në një qasje më gjithëpërfshirëse dhe të plotë për të gjitha çështjet e ndërlidhura .

(src)="100670"> A critical issue is that financial protection of households against high out-of-pocket payments ( OOP ) is relatively weak , and quality of care remains a significant concern .
(trg)="41"> Një çështje kritike është se mbrojtja financiare e familjeve kundrejt pagesave nga xhepi është relativisht e dobët dhe cilësia e kujdesit mbetet një shqetësim domethënës .

(src)="100671"> A financial analysis that will estimate the deployment investment and operating costs for each part of the network per type of technology ; and
(trg)="43"> Një analizë financiare që do të vlerësojë koston e shtrirjes dhe funksionalizimit për çdo pjesë të rrjetit sipas llojit të teknologjisë së caktuar ; dhe

(src)="100672"> A first step , taken together
(trg)="44"> Një hap i parë , i bërë së bashku

(src)="100673"> A good example is the social assistance reform which is being guided by this data .
(trg)="45"> Një shembull i mirë është reforma e ndihmës sociale , e cila po udhëhiqet nga këto të dhëna .

(src)="100674"> A good transport network facilitates trade , and that is important , but it does not secure the production of goods or the provision of services at qualities required to be successful in domestic and foreign markets .
(trg)="46"> Një rrjet i mirë transporti e bën tregtinë më të lehtë , dhe kjo është me rëndësi , mirëpo kjo nuk siguron prodhimin e mallrave apo ofrimin e shërbimeve me kualitetin që kërkohet për të qenë i suksesshëm në tregjet e brendshme dhe të jashtme .

(src)="100675"> A high unemployment rate of nearly 23 % in the region and youth unemployment rates of more than 50 % in FYR Macedonia and Serbia are also deterring prospects of further growth .
(trg)="47"> Një nivel i lartë papunësie prej rreth 23 % në rajon dhe nivelet e papunësisë së të rinjve me më shumë se 50 % në Maqedoni dhe Serbi gjithashtu po frenojnë perspektivën e rritjes së mëtejshme .

(src)="3151"> A higher score indicates a more efficient business environment and stronger legal institutions .
(trg)="49"> Një vlerësim më i lart pikësh tregon një mjedis më efikas biznesi dhe institucione më të forta ligjore .

(src)="100676"> A key contributor to this growth has been revival of investment , particularly private investment - both foreign and domestic .
(trg)="50"> Një kontribues kyç për rritjen ka qenë gjallërimi i investimeve , veçanërisht i investimeve private qofshin këto të huaja ashtu edhe vendase .

(src)="100677"> A key element of the support to IGEWE and its partners has been to support development of a service delivery strategy that you will discuss today .
(trg)="51"> Një element kyç i mbështetjes për IGJEUM dhe partnerët e tij ka qenë mbështjetja për hartimin e një strategjie për ofrimin e shërbimeve që do të diskutohet sot .

(src)="100678"> A key element was the introduction of a Unified Scoring Formula to determine eligibility for NE by better targeting of the poor -- some of whom were excluded previously .
(trg)="52"> Një element kyç ishte futja në përdorim e Formulës së Unifikuar të Pikëzimit për të përcaktuar të drejtën për marrjen e Ndihmës Ekonomike duke shënjestruar më mirë të varfërit - disa prej të cilëve më parë kanë qenë të përjashtuar .

(src)="100679"> A key lesson learned was to adopt an integrated cross-cutting approach spanning across geographic municipalities – creating a tourism circuit - for more sustainable urban and tourism development .
(trg)="53"> Një prej mësimeve kyçe ishte zbatimi i një qasjeje të integruar ndërsektoriale , që shtrihej përgjatë bashkive gjeografike – duke krijuar një qark turistik – për një zhvillim më të qëndrueshëm urban dhe zhvillim të turizmit .

(src)="100680"> A key takeaway from these reports is that while a lot has been done and is being done to promote inclusive growth in Albania , there is still lot more to do .
(trg)="55"> Një mesazh kryesor që mund të nxirret prej këtyre raporteve është se ndonëse është bërë dhe po bëhet shumë për të promovuar nxitjen përfshirëse në Shqipëri , mbetet ende shumë për të bërë .

(src)="35"> A large share of nonperforming loans may also depress future credit growth .
(trg)="57"> Numri i madh i kredive të këqija mund të ndikojë gjithashtu në uljen e kreditimit në të ardhmen .

(src)="100681"> A lot of attention during IPS1 was given to making the right inputs , which are , of course , necessary for success .
(trg)="58"> Një pjesë e madhe e vëmendjes gjatë fazës së parë të projektit ju kushtua dhënies së inputeve të duhura të cilat janë , sigurisht , të nevojshme për të pasur sukses .

(src)="100682"> A major risk to any new government coming with an ambitious agenda is overestimating a country 's capacity to move in all direction at once .
(trg)="59"> Një rrezik kryesor për çdo qeveri të re , e cila vjen me një axhendë ambicioze është të mbivlerësojë kapacitetet për të lëvizur në të gjitha drejtimet njëherësh .

(src)="100683"> A malfunctioning financial sector is a threat to economic growth and undermines achievements in poverty reduction and shared prosperity .
(trg)="60"> Një sektor financiar që nuk funksionon siç duhet është një kërcënim për rritjen ekonomike dhe minon arritjet në kuadrin e reduktimit të varfërisë dhe të mirëqenies së përbashkët .

(src)="100684"> A market of 500 million consumers awaits right at Kosovo ’s doorsteps , to which it has privileged access .
(trg)="61"> Një treg me 500 milionë konsumatorë pret mu te pragu i Kosovës , në të Kosova ka qasje të privilegjuar .

(src)="58471"> A new book provides analysis and recommendations for agricultural adaptation measures in response to the risks of climate change impacts in the region , particularly for Albania , FYR Macedonia , Moldova , and Uzbekistan .
(trg)="63"> Një libër i ri që ofron analizë dhe rekomandime për masat e përshtatjes së bujqësisë në përgjigje të rreziqeve të ndikimit të ndryshimeve klimatike në rajon , veçanërisht për Shqipërinë , RIJ të Maqedonisë , Moldavinë dhe Uzbekistanin .

(src)="100685"> A new chapter of normality will start , where it will seem as this problem has never existed before , because it will be part of the past ” .
(trg)="64"> Një kapitull ku ky problem do të ngjajë sikur nuk ka ekzistuar kurrë , sepse do të mbetet në të shkuarën ” .

(src)="100686"> A new South East Europe Regular Economic Report , launched on December 18 , 2012 showcases the economic impact this crisis is having on the region and highlights the need for these six countries to use this opportunity to improve their investment climates and reduce public debt , while simultaneously eliminating payment arrears in the public sector - which will help improve financial discipline in the overall economy of each country .
(trg)="66"> Më 18 dhjetor 2012 është prezantuar Raporti i rregullt ekonomik për Evropën Juglindore , në të cilin pasqyrohet ndikimi ekonomik që ka kjo krizë në rajon dhe nënvizohet nevoja që këto gjashtë vende ta shfrytëzojnë këtë mundësi për ta përmirësuar klimën e investimeve dhe për ta ulur borxhin publik , duke i eliminuar në të njëjtën kohë detyrimet e prapambetura në sektorin publik , çka do të ndihmojë në përmirësimin e disiplinës financiare në ekonominë e përgjithshme të secilit vend .

(src)="100687"> A number of important investment decisions by foreign companies have been made in recent months , especially the ones in electricity distribution , banking , and telecommunications , with the investors ’ decision to come to Kosovo reflecting the improvements in the business climate , including those measured in the Doing Business index .
(trg)="68"> Kompanitë e huaja kanë marrë disa vendime të rëndësishme për investime muajve të fundit , sidomos ato për distribuimin e rrymës , aktivitetet bankare dhe telekomunikime dhe dëshira e investitorëve të vijnë në Kosovë pasqyron përmirësime në klimën afariste , përshirë edhe ato të matura nga treguesit e të Bërit Biznes .

(src)="100688"> A positive development is that FDIs have benefited from large privatization in services sectors , including banking and communications , and , most recently , large energy infrastructure projects , such as TAP .
(trg)="69"> Një zhvillim pozitiv është që IHD-të kanë përfituar nga privatizimet e mëdha në sektorët e shërbimeve , përfshi atë bankar dhe të komunikacioneve , si dhe , së fundi , nga projektet e mëdha në infrastrukturën energjitike , si TAP-i .

(src)="100689"> A Poverty and Social Impact Analysis ( PSIA ) was carried out by the World Bank to assess impacts of road fatalities and accidents on the poor .
(trg)="70"> Banka Botërore ka kryer një Analizë mbi Ndikimin Social të Varfërisë për të vlerësuar ndikimet e vdekjeve dhe aksidenteve rrugore tek të varfërit .

(src)="100690"> A program to support youth employment with Tirana and Durres municipalities has received its first graduates .
(trg)="72"> Një program për të mbështetur punësimin e të rinjve me bashkitë e Tiranës dhe Durrësit prodhoi të diplomuarit e parë .

(src)="100691"> A proper analysis of access infrastructure gaps is , therefore , instrumental in designing the right type of policies and action plans for the benefit of the unconnected population .
(trg)="73"> Për hartimin e politikave të duhura dhe planeve të veprimit në dobi të popullatës e cila nuk është e mbuluar në mënyrë adekuate , një analizë e mirëfilltë e mungesave në infrastrukturën për qasje është e domosdoshme " , shtoi ajo .

(src)="100692"> A protracted legal battle over sector governance would have been an insurmountable obstacle in attracting new investment to the sector—including investment financed by the World Bank .
(trg)="74"> Një betejë e stërgjatë ligjore do të kish qënë një pengesë e pakapërcyeshme për të tërhequr investime të reja në sektor – përfshirë këtu edhe financimin nga Banka Botërore .

(src)="100693"> A range of challenges were resolved including in difficult areas such as land expropriation , resettlement , identifying sites for the landfill and transfer station .
(trg)="75"> Një sërë sfidash u zgjidhën , përfshirë këtu edhe ato në fusha të vështira si shpronësimi , zhvendosja , identifikim i vendeve për stacionin e tranferimit dhe landfillit .

(src)="100694"> A recent World Bank report “ Back to Work : Growing with Jobs in Europe and Central Asia ” says that unemployment in is high and job creation is weak throughout Eastern Europe and Central Asia ( ECA ) , despite impressive reform efforts in many countries of the region and a decade of strong economic growth before the post-2008 crisis .
(trg)="77"> Në raportin e paradokohshëm të Bankës Botërore të titulluar “ Kthimi në punë : Rritja me vende të punës në Evropë dhe Azi Qendrore ” thuhet se shkalla e papunësisë është e lartë dhe se shkalla e krijimit të vendeve të punës është e ulët në tërë Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore ( EAQ ) , përkundër përpjekjeve mbresëlënëse për reforma që janë bërë në shumë vende të rajonit dhe një dekade të zhvillimit ekonomik të fuqishëm para krizës së pas vitit 2008 .

(src)="100695"> A record 137 economies around the world have adopted key reforms that make it easier to start and operate small and medium-sized businesses , says the World Bank Group ’s latest annual report on the ease of doing business .
(trg)="78"> Një rekord i 137 ekonomive në mbarë botën kanë miratuar reforma kyçe për të bërë më të lehtë fillimin dhe punën e bizneseve të vogla dhe të mesme , thotë raporti më i ri vjetor i Grupit të Bankës Botërore për lehtësinë e të bërit biznes .

(src)="100696"> A regional landfill in Bajkaj , meeting EU standards will allow for sanitary disposal of waste in the next decades , thus potentially solving a long standing problem of the southern coast of Albania .
(trg)="79"> Një landfill në Bajkaj , ndërtuar sipas kritereve të Bashkimit Europian do të mundësojë depozimin higjenik të mbetjeve në dekadat e ardhshme , duke zgjidhur kështu një problem të stërzgjatur në bregdetin e jugut të Shqipërisë .

(src)="100697"> A set of recommendations concerning the viability of private-public partnerships as a way to address low connectivity in the selected underserved municipalities .
(trg)="80"> Një listë rekomandimesh në lidhje me qëndrueshmërinë ekonomike të partneriteteve publiko- private , për të adresuar problemet e ndërlidhjes së komunave pa infrastrukturë adekuate .

(src)="100698"> A severe winter and shrinking demand has now forced the region into another recession , leading to declines in output and sharp increases in unemployment .
(trg)="81"> Dimri i ashpër dhe zvogëlimi i kërkesës e kanë detyruar tani rajonin të hyjë në një rënie tjetër ekonomike , çka ka sjellë rënie të produktit dhe rritje të madhe të papunësisë .

(src)="100699"> A singular investment regime , applicable to all investors and aligned with international good practices , will help attract and retain foreign investments and spur local business development .
(trg)="82"> Një regjim i vetëm investimi që zbatohet për të gjithë investitorët dhe që është në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare do të ndihmojë në tërheqjen dhe mbajtjen e investimeve të huaja dhe do të jetë shtysë edhe për zhvillimin e biznesit lokal .

(src)="100700"> A small fraction of high-growth firms ( the so called “ gazelles ” ) , largely young , account for most of the new jobs created in the region .
(trg)="83"> Shumica e vendeve të reja të punës në rajon janë krijuar nga një fraksion i vogël i firmave me zhvillim të lartë ( të ashtuquajturat “ gazela ” ) , kryesisht të reja .

(src)="100701"> A step-wise approach , through a gradual introduction of the future IPARD requirements , and learning by doing , can contribute towards establishing clarity in the engagement between the financing institutions and beneficiaries .
(trg)="84"> Një qasje hap pas hapi përmes futjes graduale të rregullave e kritereve të IPARD dhe i të mësuarit përmes punës mund të kontribuojë që të arrihet që gjërat të jenë të qarta në marrëdhënien mes institucioneve financiare dhe përfituesve .

(src)="100702"> A technical analysis of existing broadband infrastructure , dimensioning , and an assessment of infrastructure deployment initiatives for universalization of broadband access , including an accompanying sensitivity analysis ;
(trg)="85"> Një analizë teknike të infrastrukturës ekzistuese , dimensionimin dhe vlerësimin e nismave për shtrirje të kësaj infrastrukture gjithëpërfshirëse , bashkë me një analizë të ndjeshmërisë ;

(src)="100703"> A third finding highlights a particular problem among the countries transitioning from central planning to market economies .
(trg)="86"> Konstatimi i tretë vë në pah një problem të veçantë midis vendeve në tranzicion që kaluan nga ekonomia e planifikimit të centralizuar në ekonominë e tregut .

(src)="100704"> A top priority is the development of a comprehensive framework , capturing key technical aspects of pricing and reimbursement policy including regulation for prescribing and dispensing .
(trg)="87"> Një prioritet kryesor është zhvillimi i një kuadri të gjithanshëm që përfshin aspekte teknike të përcaktimit të çmimeve dhe të politikës së rimbursimit duke përfshirë rregullat për lëshimin e recetave dhe shpërndarjen e barnave .

(src)="100705"> A total of 86 projects comprising over US$2.4 billion of IDA credits and grants and IBRD loans have been provided to the country .
(trg)="88"> Shqipërisë është mbështetur me 86 projekte , në shumën totale prej mbi 2,4 miliard USD kredi dhe grante nga IDA dhe hua nga IBRD .

(src)="100706"> A voter ’s second major consideration relates to an incumbent politician ’s competence and his or her challengers ’ perceived competence .
(trg)="90"> Një konsideratë tjetër e madhe e votuesit lidhet me kompetencën e një politikani në pushtet dhe kompetencat e perceptuara të sfiduesit të tij ose saj .

(src)="100707"> A win-win proposition !
(trg)="92"> Një plan i vlefshëm dhe pozitiv për të gjithë

(src)="100708"> A youth photo competition was organized announced recently on the occasion of the 100 anniversary of Albania ’s independence , and the 20 year partnership of Albania and the World Bank .
(trg)="94"> Një konkurs fotografie u organizua me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe 20 vjetorit të partneritetit të saj me Bankën Botërore .

(src)="100709"> About sixty percent of the state owned forest and pasture has been transferred to local government ownership and additional 20 percent is being transferred to Municipalities .
(trg)="96"> Rreth 60 përqind e pyjeve dhe e kullotave në pronësi të shtetit janë transferuar në pronësinë e autoriteteve vendore dhe kalimi i 20 përqind më shumë pritet t ’ u transferohet bashkive .

(src)="54"> About the Doing Business report series
(trg)="98"> Rreth vargut të raporteve të të Bërit Biznes

(src)="56"> About the World Bank Group
(trg)="99"> Informacion për Grupin e Bankës Botërore