# bg/ecb2017.xml.gz
# el/ecb2017.xml.gz


(src)="19"> 1 евро =
(trg)="6399"> EUR 1 =

(src)="26"> 10 EUR
(trg)="6769"> € 10

(src)="61"> 100 EUR
(trg)="6770"> € 100

(src)="285"> 2 октомври 2013 г. ( в Banque de France )
(trg)="392"> 2 Οκτωβρίου 2013 ( Banque de France )

(src)="293"> 20 EUR
(trg)="6771"> € 20

(src)="314"> 200 EUR
(trg)="6772"> € 200

(src)="3324"> 38 , изменено , излагащо подробно счетоводната политика на ЕЦБ , е отменено и заменено с Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г. , OВ L 35 , 9.2.2011 г. , стр.
(trg)="568"> 38 , όπως τροποποιήθηκε , που περιλαμβάνει τις λεπτομερείς λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ , καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Απόφαση ΕΚΤ / 2010 / 21 της 11.11.2010 , ΕΕ L 35 της 9.2.2011 , σ .

(src)="427"> 5 565 000 000 EUR ) се умножи по съотношението , в рамките на разширения капиталов алгоритъм , между теглата на присъединяващата/ите се НЦБ и тези на останалите национални централни банки , които вече членуват в ЕСЦБ .
(trg)="6203"> 5.565.000.000 ευρώ ) επί το λόγο της στάθμισης των νεοεισερχομένων ΕθνΚΤ προς τη στάθμιση των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ , εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής .

(src)="428"> 5 EUR
(trg)="6773"> € 5

(src)="448"> 50 EUR
(trg)="6774"> € 50

(src)="451"> 500 EUR
(trg)="6775"> € 500

(src)="3331"> [ 1 ] Европейското икономическо пространство ( EИП ) включва 27 държави от Европейския съюз плюс Исландия , Лихтенщайн и Норвегия .
(trg)="823"> [ 1 ] Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία , το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία .

(src)="3332"> [ 1 ] Решение ЕЦБ/2002/11 от 5 декември 2002 г. относно годишния счетоводен отчет на Европейската централна банка , ОВ L 58 , 3.03.2003 г. , с.
(trg)="814"> [ 1 ] Απόφαση ΕΚΤ / 2002 / 11 , της 5ης Δεκεμβρίου 2002 , σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , ΕΕ L 58 της 3.3.2003 , σ .

(src)="3335"> [ 1]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г. , OВ L 348 , 11.12.2006 г. , стр.
(trg)="831"> [ 1 ] Η απόφαση ΕΚΤ / 2006 / 17 της 10.11.2006 , ΕΕ L 348 της 11.12.2006 , σ .

(src)="3336"> [ 1]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г. , ОВ L 35 , 9.2.2011 г. , стр.
(trg)="836"> [ 1 ] Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ / 2010 / 21 της 11.11.2010 , ΕΕ L 35 , 9.2.2011 , σελ .

(src)="3338"> [ 2 ] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки,ОВ L 311 , 26.11.2005 г. , стр.
(trg)="839"> [ 2 ] Απόφαση ΕΚΤ / 2005 / 11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών , ΕΕ L 311 της 26.11.2005 , σ .

(src)="3340"> [ 2 ] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на паричния доход на ЕЦБ от eуpo банкноти в обращение за НЦБ на участващите държави-членки , ОВ L 311 , 26.11.2005 г. , с.
(trg)="839"> [ 2 ] Απόφαση ΕΚΤ / 2005 / 11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών , ΕΕ L 311 της 26.11.2005 , σ .

(src)="3341"> [ 2]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа , закупени по програмата за пазарите на ценни книжа ( преработено ) , OВ L 6 , 11.1.2011 г. , стp .
(trg)="849"> [ 2 ] Απόφαση EKT / 2010 / 24 της 25.11.2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Tράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων ( αναδιατύπωση ) , ΕΕ L 6 της 11.1.2011 , σελ .

(src)="3343"> [ 2]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 година относно годишните отчети на Европейската централна банка , ОВ L 348 , 11.12.2006 г. , стр.
(trg)="850"> [ 2 ] Απόφαση ΕΚΤ / 2006 / 17 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , ΕΕ L 348 της 11.12.2006 , σ .

(src)="3344"> [ 2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г. , ОВ L 35 , 9.2.1011 г. , стр.
(trg)="852"> [ 2 ] Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ / 2010 / 21 της 11.11.2010 , ΕΕ L 35 της 9.2.2011 , σ .

(src)="600"> [ 3 ] Вж . прессъобщение COM IP относно резултатите от изследването на Capgemini .
(trg)="855"> [ 3 ] Βλ. δελτίο Τύπου COM IP για τα αποτελέσματα της έρευνας Capgemini .

(src)="3346"> [ 3]Регламент ( ЕС ) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките , свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции ( OВ L 287 , 29.10.2013 г. , стр.
(trg)="6488"> [ 3 ] Κανονισμός ( ΕΕ ) αριθ.1024 / 2013 του Συμβουλίου , της 15ης Οκτωβρίου 2013 , για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων , ΕΕ L 287 , 29.10.2013 , σ .

(src)="3348"> [ 3]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа , закупени по програмата за пазарите на ценни книжа ( преработено ) , OВ L 6 , 11.1.2011 г. , стp .
(trg)="856"> [ 3 ] Απόφαση EKT / 2010 / 24 της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων ( αναδιατύπωση ) , ΕΕ L 6 της 11.1.2011 , σ .

(src)="3349"> [ 3]Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки , ОВ L 311 , 26.11.2005 г. , стр.
(trg)="857"> [ 3 ] Απόφαση ΕΚΤ / 2005 / 11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών , ΕΕ L 311 της 26.11.2005 , σ .

(src)="603"> ANFA е споразумение между националните централни банки ( НЦБ ) от еврозоната и ЕЦБ .
(trg)="2127"> Η ANFA είναι μια συμφωνία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών ( ΕθνΚΤ ) της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ .

(src)="3833"> ANFA е средство за ограничаване на капацитета на НЦБ да създават ликвидност , в съответствие с целите на паричната политика .
(trg)="4163"> Σκοπός της ANFA είναι να περιορίζει τη δυνατότητα των ΕθνΚΤ να δημιουργούν ρευστότητα σύμφωνα με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής .

(src)="3905"> Bank of Greece
(trg)="5417"> Τράπεζα της Ελλάδος

(src)="605"> Bank Ċentrali ta ’ Malta/Central Bank of Malta
(trg)="867"> Bank Centrali ta ’ Malta / Central Bank of Malta

(src)="3909"> Central Bank of Cyprus
(trg)="3059"> Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

(src)="608"> ECBstatsApp можете да изтеглите безплатно от Google Play и iTunes :
(trg)="6282"> Η εφαρμογή ECBstatsApp διατίθεται δωρεάν μέσω του καταστήματος Google Play και μέσω iTunes :

(src)="3353"> EЦБ : по отношение на институции следва бъде започната процедура по преобразуване единствено след като надзорен орган ги е оценил като „ неплатежоспособни или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност “
(trg)="1833"> ΕΚΤ : τα ιδρύματα θα πρέπει να τίθενται σε εξυγίανση μόνο αφότου ο εποπτικός φορέας αξιολογεί ότι αυτά « βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν »

(src)="624"> Lietuvos bankas изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе дела си в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ .
(trg)="2138"> Η Lietuvos bankas κατέβαλε το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και μεταβίβασε στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα συναλλαγματικά διαθέσιμα .

(src)="626"> Lietuvos bankas – националната централна банка на Литва – става член на Евросистемата , системата от централни банки в еврозоната , която включва ЕЦБ и 19 национални централни банки .
(trg)="2139"> Η Lietuvos bankas , η εθνική κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας , γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος , του συστήματος κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ , το οποίο περιλαμβάνει την ΕΚΤ και 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες .

(src)="3735"> Personne ne peut encore dire aujourd’hui la forme qu’aura l’Europe que nous vivrons demain , car le changement qui naîtra du changement est imprévisible “ .
(trg)="5717"> Personne ne peut encore dire aujourd ’ hui la forme qu ’ aura l ’ Europe que nous vivrons demain , car le changement qui naîtra du changement est imprévisible " .

(src)="628"> SEPA за картови плащания се стреми към хармонизиране на принципите , бизнес практиките , правилата и техническите стандарти , свързани с картовите плащания .
(trg)="3344"> Ο SEPA για τις κάρτες αποβλέπει στην εναρμόνιση των αρχών , των επιχειρησιακών πρακτικών και κανόνων , καθώς και των τεχνικών προτύπων που σχετίζονται με τις πληρωμές με κάρτα .

(src)="631"> SEPA ще допринесе значително за Лисабонската програма .
(trg)="2689"> Η συμβολή του SEPA στο πρόγραμμα της Λισσαβώνας θα είναι σημαντική .

(src)="3357"> TARGET2-Securities
(trg)="5426"> Τραπεζογραμμάτια

(src)="3869"> Wollen ist nicht genug ; wir müssen es tun ! “
(trg)="5731"> Wollen ist nicht genug ; wir müssen es tun ! " .

(src)="640"> Административните разходи на ЕЦБ за персонал , наеми на сгради , разходи за хонорари , други услуги и доставки възлизат на 332 млн. eуpo ( 316 млн. eуpo през 2005 г. ) .
(trg)="3563"> Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ για το προσωπικό , τη μίσθωση κτιρίων , αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 332 εκατ. ευρώ ( 316 εκατ. ευρώ το 2005 ) .

(src)="641"> Административните разходи на ЕЦБ за персонал , наеми на сгради , разходи за хонорари , други услуги и доставки възлизат на 359 млн. eвpo ( 332 млн. eвpo през 2006 г. ) .
(trg)="3564"> Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ για το προσωπικό , τη μίσθωση κτιρίων , αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 359 εκατ. ευρώ ( 332 εκατ. ευρώ το 2006 ) .

(src)="642"> Административните разходи на ЕЦБ за персонал , наеми на сгради , разходи за хонорари , други услуги и доставки възлизат на 380 млн. eвpo ( при 364 млн. eвpo през 2008 г. ) .
(trg)="3570"> Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ που περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού , μισθώματα κτιρίων , αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 380 εκατ. ευρώ ( 2008 : 364 εκατ. ευρώ ) .

(src)="679"> Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 21 млн. eвpo .
(trg)="3536"> Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ .

(src)="680"> Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 23 млн. eвpo .
(trg)="3537"> Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ .

(src)="682"> Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 29 млн. eуpo .
(trg)="3539"> Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ .

(src)="714"> Банкнотите в обращение ( статия I от пасивите ) се увеличават с 8,3 млрд. евро до 890,9 млрд. евро .
(trg)="4904"> Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία ( στοιχείο 1 του παθητικού ) αυξήθηκαν κατά 8,3 δισεκ. ευρώ σε 890,9 δισεκ. ευρώ .

(src)="715"> Банкнотите в обращение ( статия I от пасивите ) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 842,3 млрд. евро .
(trg)="4905"> Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία ( στοιχείο 1 του παθητικού ) αυξήθηκαν κατά 8,5 δισεκ. ευρώ σε 842,3 δισεκ. ευρώ .

(src)="3364"> Бюджет и план за обществени поръчки за 2012 г. на Службата за координиране на обществени поръчки в Евросистемата ( ЕРСО )
(trg)="4674"> Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος ( EPCO ) για το 2012

(src)="767"> В борбата срещу фалшифицирането на еурото Еуросистемата активно си сътрудничи с Европол , разпространяващ информация за задържаните преди пускане в обращение неистински или преправени еуробанкноти и еуромонети , и с Европейската комисия , която отговаря за предоставянето на данни за неистинските или преправени еуромонети .
(trg)="1578"> Για την καταπολέμηση της παραχάραξης , το Ευρωσύστημα συνεργάζεται πολύ στενά με την Europol ( η οποία παρέχει στοιχεία για την κατάσχεση πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ πριν τεθούν σε κυκλοφορία ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( η οποία είναι αρμόδια για την παροχή στοιχείων σχετικά με τα πλαστά κέρματα ευρώ ) .

(src)="777"> В допълнение към ролята си на представител на ЕЦБ на международни срещи той ще представлява ЕЦБ на заседанията на Работната група на Еврогрупата и на Икономическия и финансов комитет и ще присъства заедно с председателя или заместник-председателя на заседанията на Еврогрупата , Екофин и срещите на държавните и правителствени ръководители на равнище ЕС и еврозона .
(trg)="6681"> Πέραν του ρόλου του ως εκπροσώπου της ΕΚΤ σε διεθνείς συνεδριάσεις , θα εκπροσωπεί την ΕΚΤ στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας ( Eurogroup ) και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα συμμετέχει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας , του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ ( ECOFIN ) και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης ευρώ .

(src)="778"> В допълнение към ролята си на представител на ЕЦБ на международни срещи той ще продължи да представлява ЕЦБ на заседанията на работната група на Еврогрупата и на Икономическия и финансов комитет и ще присъства заедно с председателя или заместник-председателя на заседанията на Еврогрупата , Екофин и срещите на държавните и правителствени ръководители на равнище ЕС и еврозона .
(trg)="6682"> Πέραν του ρόλου του ως εκπροσώπου της ΕΚΤ σε διεθνείς συνεδριάσεις , θα εξακολουθήσει να εκπροσωπεί την ΕΚΤ στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας ( Eurogroup ) και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα συμμετέχει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ ( ECOFIN ) , καθώς και στις συνόδους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης ευρώ .

(src)="3377"> В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата ( статия 2.I от пасивите ) се отчита спад от 33,1 млрд. евро до 265 млрд. евро .
(trg)="5532"> Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών , το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα ( στοιχείο 2.1 του παθητικού ) μειώθηκε κατά 33,1 δισεκ. ευρώ σε 265 δισεκ. ευρώ .

(src)="3378"> В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата ( статия 2.I от пасивите ) се отчита спад от 60,6 млрд. евро до 206,1 млрд. евро .
(trg)="5534"> Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών , το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα ( στοιχείο 2.1 του παθητικού ) μειώθηκε κατά 60,6 δισεκ. ευρώ σε 206,1 δισεκ. ευρώ .

(src)="4064"> В случай че бъде дадено потвърждение , строителните работи на мястото на бившия пазар на едро ( Grossmarkthalle ) ще продължат през 2010 г. , като се предвижда новата сграда да бъде завършена в началото на 2014 г.
(trg)="6568"> Εφόσον δώσει την έγκρισή του , τότε οι εργασίες κατασκευής στο οικόπεδο της Grossmarkthalle ( της πρώην κεντρικής αγοράς της Φραγκφούρτης ) θα συνεχιστούν το 2010 , με σκοπό οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2014 .

(src)="841"> В съответствие с Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка , централната банка на Словакия ( Národná banka Slovenska ) изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе своя дял в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ .
(trg)="4724"> Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , η Národná banka Slovenska έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και έχει μεταβιβάσει στην ΕΚΤ την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ .

(src)="849"> В съответствие с член 49 от Устава Централната банка на Словения ( Banka Slovenje ) преведе към 1 януари 2007 г. остатъка от дела си в записания капитал на ЕЦБ .
(trg)="4717"> Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού , η Banka Slovenije είχε καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2007 .

(src)="851"> В съответствие с член 49 от Устава , който постановява изискването НЦБ от Евросистемата да внасят изцяло своя записан капитал , Latvijas Banka изплати остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ .
(trg)="7250"> Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού , οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο .

(src)="855"> В съчетание с редовните заседания на Управителния съвет и Генералния съвет Европейската централна банка ( ЕЦБ ) днес проведе официалното откриване на новата си сграда на мястото на Гросмарктхале – някогашния франкфуртски пазар за търговия на едро .
(trg)="5876"> Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( ΕΚΤ ) εγκαινίασε σήμερα τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της στον χώρο της Großmarkthalle – της πρώην κεντρικής αγοράς οπωροκηπευτικών της Φρανκφούρτης – στο περιθώριο των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου .

(src)="866"> В този контекст Управителният съвет на ЕЦБ взе решение в сътрудничество с другите централни банки да създаде временна мрежа от реципрочни суап линии с партньорските централни банки , за срок до 1 февруари 2013 г.
(trg)="4084"> Σε αυτό το πλαίσιο , το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σε συνεργασία με άλλες κεντρικές τράπεζες τη δημιουργία ενός προσωρινού δικτύου πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων ( swap lines ) με τις κεντρικές τράπεζες-εταίρους , το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2013 .