Kamu bisa menebak apa yang terjadi.
Chắc bạn cũng đoán được cái gì xảy ra mà.