<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s user="OneByte" created="2020-08-19 09:49:04" id="8983967">
 <w id="w8983967.1">I</w> 
 <w id="w8983967.2">mue</w> 
 <w id="w8983967.3">go</w> 
 <w id="w8983967.4">schlofe</w>
 <w id="w8983967.5">.</w>
</s>
 
<s id="8983968" created="2020-08-19 09:49:25" user="OneByte">
 <w id="w8983968.1">I</w> 
 <w id="w8983968.2">bi</w> 
 <w id="w8983968.3">bald</w> 
 <w id="w8983968.4">zrugg</w>
 <w id="w8983968.5">.</w>
</s>
 
<s id="8983970" created="2020-08-19 09:50:37" user="OneByte">
 <w id="w8983970.1">Da</w> 
 <w id="w8983970.2">wird</w> 
 <w id="w8983970.3">30</w> 
 <w id="w8983970.4">€</w> 
 <w id="w8983970.5">choste</w>
 <w id="w8983970.6">.</w>
</s>
 
<s id="8983971" created="2020-08-19 09:50:59" user="OneByte">
 <w id="w8983971.1">I</w> 
 <w id="w8983971.2">verdiene</w> 
 <w id="w8983971.3">100</w> 
 <w id="w8983971.4">Euro</w> 
 <w id="w8983971.5">pro</w> 
 <w id="w8983971.6">Tag</w>
 <w id="w8983971.7">.</w>
</s>
 
<s created="2020-08-19 09:51:15" id="8983973" user="OneByte">
 <w id="w8983973.1">Da</w> 
 <w id="w8983973.2">wird</w> 
 <w id="w8983973.3">nöd</w> 
 <w id="w8983973.4">passiere</w>
 <w id="w8983973.5">.</w>
</s>
 
<s id="8983975" created="2020-08-19 09:51:35" user="OneByte">
 <w id="w8983975.1">I</w> 
 <w id="w8983975.2">vermiss</w> 
 <w id="w8983975.3">di</w>
 <w id="w8983975.4">.</w>
</s>
 
<s user="OneByte" id="8983977" created="2020-08-19 09:52:48">
 <w id="w8983977.1">Di</w> 
 <w id="w8983977.2">meiste</w> 
 <w id="w8983977.3">Lüt</w> 
 <w id="w8983977.4">denket</w>
 <w id="w8983977.5">,</w> 
 <w id="w8983977.6">i</w> 
 <w id="w8983977.7">seg</w> 
 <w id="w8983977.8">verruckt</w>
 <w id="w8983977.9">.</w>
</s>
 
<s created="2020-08-19 09:54:31" id="8983978" user="OneByte">
 <w id="w8983978.1">Bisch</w> 
 <w id="w8983978.2">sicher</w>
 <w id="w8983978.3">?</w>
</s>
 
<s user="OneByte" id="8983979" created="2020-08-19 09:55:39">
 <w id="w8983979.1">I</w> 
 <w id="w8983979.2">säg</w> 
 <w id="w8983979.3">jo</w> 
 <w id="w8983979.4">nume</w>
 <w id="w8983979.5">!</w>
</s>
 
<s created="2020-08-19 09:56:23" id="8983980" user="OneByte">
 <w id="w8983980.1">Wievil</w> 
 <w id="w8983980.2">engi</w> 
 <w id="w8983980.3">Fründe</w> 
 <w id="w8983980.4">hesch</w> 
 <w id="w8983980.5">du</w>
 <w id="w8983980.6">?</w>
</s>
 
<s user="OneByte" created="2020-08-19 09:56:46" id="8983981">
 <w id="w8983981.1">Wa</w> 
 <w id="w8983981.2">isch</w> 
 <w id="w8983981.3">da</w>
 <w id="w8983981.4">?</w>
</s>
 
<s user="OneByte" id="8983982" created="2020-08-19 09:57:06">
 <w id="w8983982.1">Wohi</w> 
 <w id="w8983982.2">gosch</w>
 <w id="w8983982.3">?</w>
</s>