Todos os camiños levan a Roma.
Tutte le strade portano a Roma.


El ten dúas fillas.
Ha due figlie.

Cal é o problema?
Dov'è il problema?

Eu durmo na miña habitación.
Dormo in camera mia.

Temos botas verdes, azuis e amarelas.
Abbiamo degli stivali verdi, azzurri e gialli.

El está moi ocupado escribindo artigos.
È molto occupato a scrivere degli articoli.

Pequín é máis grande ca Roma.
Pechino è più grande di Roma.

Era o home dos seus soños.
Era l'uomo dei suoi sogni.

Fai moito frío.
Fa molto freddo.

Ela é estadounidense, pero vive no Reino Unido.
Lei è statunitense ma vive nel Regno Unito.

O home peitea ao seu can cun cepillo.
L'uomo pettina il suo cane con una spazzola.

Temos poucos cartos.
Abbiamo pochi soldi.

Parece que el sabe a verdade.
Sembra che lui sappia la verità.

Estou agardando o tren.
Sto aspettando il treno.

Debeu de terminar onte o traballo.
Deve aver finito il lavoro ieri.

Estades ocupados mañá pola tarde?
Sei occupato domani pomeriggio?

Estades ocupados mañá pola tarde?
Siete occupati domani pomeriggio?

Ela fala ruso.
Lei parla russo.

Coido que entendo.
Penso di capire.

Vira á esquerda.
Giri a sinistra.

Agora é tardi.
Ormai è tardi.

Vexo a televisión.
Vedo la televisione.

Alí non hai nada.
Lì non c'è niente.

Pra facer cartos, un primeiro ten que desexa-los cartos.
Per fare soldi bisogna volerli.

Pra facer cartos, un primeiro ten que desexa-los cartos.
Per fare denaro bisogna volerlo.

El ten dúas fillas.
Lui ha due figlie.

Falas comigo?
Sta parlando con me?

Teño irmáns.
Ho fratelli.

Existen 340 especies de colibrís.
Esistono 340 specie di colibrì.

Eles xa están aquí.
Loro sono già qui.

O home ergueuse e fumou.
L'uomo si alzò e fumò.

El ten un can.
Lui ha un cane.

Esta mazá sabe amarga.
Questa mela è amara.

Ata mañá.
A domani!

Onde traballas?
Tu dove lavori?

Lázaro Zamenhof é polonés.
Lazare Zamenhof è polacco.

Está sentado na mesa, medio durmido.
È seduto al tavolo, mezzo addormentato.

Estou tremendo de medo.
Sto tremando dalla paura.

Non leo.
Io non leggo.

Vivimos nunha cidade fermosa.
Viviamo in una bella città.

Non leo.
Non leggo.