It Siuwsk is in streektaal.
't Zeêuws is 'n streektaele.


Is it Grinslânsk in taal of in dialekt?
Is 't Greuniengs 'n taele of 'n dialect?