Oaljefanten ite gers.
Leefads fidons yebi.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom binom man ed ob binob vom.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom binom himen ed ob binob jimen.