Tom is in man en ik bin in frou.
jan Ton li mije. mi meli.