Auwerk is nei Emden de twadde grutste stêd yn East-Fryslân.
Aurk is ätter Oamde ju twäide grootste Stääd fon Aast-Fräislound.


Ik wie yn Hamburch.
Iek waas in Hambuurich.

Elkenien wachte.
Älkuneen täiwede.

Mist hong oer de rivier.
Dook hongede buppe ju Äi.

Ik haatsje feesten.
Iek haatje Fäste.

It coronafirus ûntstie yn Sina.
Dät Coronavirus äntstuude in China.

Learje dizze sinnen.
Leere disse Satse.

It wie in mûs.
Dät waas ne Muus.

Ik sjoch in stien.
Iek sjo n Steen.

De stêd sliept.
Ju Stääd släpt.

In liuw is in bist.
N Leeuwe is n Diert.

Sjoch yn de spegel.
Kiekje in dän Speegel.

It Frysk, Sealterfrysk en Noardfrysk binne Fryske talen.
Dät Wäästfräisk, Seeltersk un Noudfräisk sunt Fräiske Sproake.

Ik iet rys.
Iek eet Ries.

De wylde boarnen hawwe ikels iten.
Do Wüüldswiene hääbe Äkkenen freeten.

Ik bin yn it sikehûs.
Iek bän in dät Kroankenhuus.

Wy binne binnen.
Wie sunt binne.

Se hie in blom yn har hân.
Ju hied ne Bloume in hiere Hound.

Mary is myn dochter.
Mary is mien Dochter.

Tom is myn held.
Tom is min Häld.

Disneyland is sletten.
Disneyland is sleeten.

Ik wit net wêr't se binne.
Iek wietje nit, wier jo sunt.

Besykest do ús gau?
Besäikst du uus gau?

Hasto net mear te sizzen?
Hääst du nit moor tou kweede?
Ik gie fierder.
Tom geen wieder.

Hannover is de haadstêd fan Nedersaksen.
Hannover is ju Haudstääd fon Läichsaksen.

Dútslân bestiet út 16 dielsteaten.
Düütsklound bestound uut 16 Buundeslounde.

Ik haatsje ierdbeien.
Iek haatje Äidbäien.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom is n Mon, un iek bän ne Wieuw.

Tom is in jonge en Mary is in famke.
Tom is n Wänt, un Mary is ne Wucht.

Se begûnen.
Jo beginde.

Spanje is in Jeropeesk lân.
Spanien is n europäisk Lound.

It is in Skandinavyske namme.
Et is n skandinaviske Noome.

Wat is frijheid?
Wät is Fräiegaid?

Is it Grinslânsk in taal of in dialekt?
Is dat Groningsk ne Sproake of n Dialekt?