Tom is in man en ik bin in frou.
Iarwain dhîr adh im vess.