Wat kostet it?
Quanto custa?


Ik begryp it net.
Eu não entendo.

Ik praat gjin Japansk.
Eu não falo japonês.

Ik bin wurch.
Eu estou cansado.

Ik hâld fan dy.
Te amo.

Ik hâld fan dy.
Eu te amo.

Ik kom út Singapore.
Eu sou de Singapura.

Alle minsken wurde frij en gelyk yn weardigens en rjochten berne. Hja hawwe ferstân en gewisse meikrigen en hearre har foar inoar oer yn in geast fan bruorskip te hâlden en te dragen.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir com os outros com um espírito de fraternidade.

Ik hâld fan dy.
Amo você.

Ik begryp it net.
Eu não compreendo.

Ik wit net wat it is.
Eu não sei o que é isso.

Dat is te djoer!
É muito caro!

Ik begryp it net.
Não entendo.

"Tanke wol." "Graach dien."
"Obrigado." "De nada."

Wolkom!
Seja bem-vindo!

Wolkom!
Bem-vindo!

Goejûn.
Boa noite!

Ik praat Grinslânsk.
Eu falo groningues.
Noflike Krystdagen, Tatoeba!
Feliz Natal, Tatoeba!

Wat is frijheid?
O que é a liberdade?

Wat is frijheid?
A liberdade o que é?