Goejûn, hoe is 't mei jo?
Goedenavond, hoe maakt u het?


Wat dochsto?
Wat doe je?

Wat is jo namme?
Hoe heet u?

Goeie.
Hallo.

Wolkom!
Welkom!

Wêrom?
Waarom?

Wat?
Wat?

Gean mar sitten.
Gaat u zitten.

Ik wit net wat it is.
Ik weet niet wat dat is.

Dat is te djoer!
Dat is te duur!

Ik praat gjin Japansk.
Ik spreek geen Japans.

Ik begryp it net.
Ik begrijp het niet.

Wat kostet it?
Hoeveel kost het?

Ik kom út Singapore.
Ik kom uit Singapore.

Ik hâld fan dy.
Ik hou van je.

De appel falt net fier fan de beam.
De appel valt niet ver van de boom.

Ik hâld fan dy.
Ik zie u graag.

Graach dien.
Graag gedaan.

Prate jo Ingelsk?
Spreek je Engels?

Prate jo Ingelsk?
Spreekt u Engels?

Wêr is it húske?
Waar is het toilet?

Als de kat fan hûs is, stekt de mûs de steert omheech.
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

It is net allegearre goud wat der blinkt.
Het is niet alles goud wat er blinkt.

Dy't him ienkear baarnd hat, dy mijt it fjoer.
Een ezel stoot zich in 't gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen.

In keap is in keap.
Gedane zaken nemen geen keer.

Better in blyn hynder as in leech helter.
Beter een half ei dan een lege dop.

Leagens hawwe koarte skonkjes.
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Wat men net wit, dat deart jin net.
Wat niet weet, wat niet deert.

Ik hjit Jack.
Ik heet Jack.

Alle minsken wurde frij en gelyk yn weardigens en rjochten berne. Hja hawwe ferstân en gewisse meikrigen en hearre har foar inoar oer yn in geast fan bruorskip te hâlden en te dragen.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis, sân, acht, njoggen, tsien.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

It is net allegearre goud wat der blinkt.
Het is niet al goud dat blinkt.

Bûter, brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas; wie dat niet zeggen kan, is geen oprechte Fries.

De jonge streake it famke om it kin en tute har op 'e wangen.
De jongen streelde het meisje rond haar kin en kuste haar op haar wangen.

Ik hâld fan dy.
Ik hou van je!

Ik hâld fan dy.
Ik hou van jou.

Ik sjoch triennen yn dyn eagen.
Ik zie tranen in je ogen.

Yn’e fierte hear ik it lûd fan sêft rûzjende weagen.
In de verte hoor ik het geluid van zacht ruisende wegen.

Ik moat dy ferlitte.
Ik moet je verlaten.

Ik sil dy nea ferjitte.
Ik zal je nooit vergeten.

Hy wurdt mei koarten heit.
Hij wordt binnenkort vader.

De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân.
De zon schijnt al eeuwen over ons land.

It famke sjongt en dûnset en laket dan nei my.
Het meisje zingt en danst en lacht dan naar me.

Lit my gean!
Laat me gaan!

Lit my mei rêst!
Laat me met rust!

Ik wit it noch net.
Ik weet het nog niet.

Nee, ik wit it net.
Nee, ik weet het niet.

Ik bin wurch.
Ik ben moe.

Ik ha toarst.
Ik heb dorst.

Kin ik mei in kreditkaart betelje?
Kan ik met een creditcard betalen?