Ik wenje yn Maastricht.
Ich wón in Mestreech.


Yanni is in sjeny.
Yanni is e genie.

It Siuwsk is in streektaal.
't Ziews is 'n streektaol.

Is it Grinslânsk in taal of in dialekt?
Is 't Gronings e taal of e dialek?