Oaljefanten ite gers.
Elefantes come erba.


Ik haatsje ierdbeien.
Me odia fresas.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom es un om e me es un fem.

De namme fan 'e kat is Tom.
La nom de la gato es Tom.

Tom is in ymperialist.
Tom es un imperaliste.

Sami wennet yn Jeruzalim.
Sami abita en Ieruxalim.

Dreame h√Ľnen?
Esce canes sonia?
Wat is frijheid?
Cual es libria?

Yanni is in sjeny.
Yanni es un jenio.