Oaljefanten ite gers.
Elefanti manjas herbo.


Ik haatsje ierdbeien.
Me odias fragi.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom esas viro e me esas muliero.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom es viro e me es muliero.

Wat is frijheid?
Quo es libereso?

Wat is frijheid?
Quo esas libereso?