Ik weet ek, hur ja sen.
Ik wit net wêr't se binne.


Heest ek muar tö siien?
Hasto net mear te sizzen?

Bisjukst üüs bal?
Besykest do ús gau?
Ik haa fjuur Jungen.
Ik haw fjouwer bern.