Je t'aime !
Ἀγαπῶ σε.


Je t'aime !
Ἀγαπῶ σε!

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
Εἴς, δύο, τρεῖς, τέσσαρες, πέντε, ἕξ, ἑπτά, ὀκτώ, ἐννέα, δέκα.

Le soleil se lève.
Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει.

Le sort en est jeté.
ἀνερρίφθω κύβος.

Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα.

Ne faites pas de bruit.
Μὴ θορυβεῖτε.

Connais-toi toi-même.
γνῶθι σεαυτόν.

Il est diligent.
Ἄοκνός ἐστιν.

Je t'appelle.
Ἐγὼ καλῶ σε.

Où est le garçon ?
ποῦ ἐστιν ὁ παῖς;

Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Tom enseigne.
Ὁ Θωμᾶς παιδεύει.

C'est dur, la vie.
Χαλεπός ἐστιν ὁ βίος.

Salut, l'ami !
Χαῖρε, ὦ φίλε!

Le champ est certes petit, mais grande est la tâche.
Μικρὸς γάρ ἐστιν ὁ αγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος.

Et toi, que fais-tu ?
Σὺ δὲ τί ποιεῖς;

Cela n'est pas possible!
Οὐ δυνατόν ἐστιν!

J'ai un ami.
Ἔχω φίλον.

J'ai des amis.
Ἔχω φίλους.

Médecin, guéris-toi toi-même.
ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν.

J'ai deux chats.
Δύο αἰλούρους ἔχω.

La nature ne fait pas de bonds.
ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ ἅλματα.

Hâte-toi avec lenteur.
Σπεῦδε βραδέως.

Diviser pour régner.
Διαίρει καὶ βασίλευε.

Toi aussi, enfant.
Καὶ σὺ τέκνον.

Donc tu ne l'as pas vue hier, par hasard?
Ἆρα οὔκ εἶδες αὐτὴν κατὰ τύχην χθές;

Moi, je suis le bon berger et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
ἐγὼ δέ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ γινώσκω τὰ πρόβατά μου καὶ γινώσκουσί με τὰ πρόβατά μου.

Tout coule et rien ne demeure.
Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.

Tom écrit bien.
Ὁ Θωμᾶς καλῶς γράφει.

Mon épée est ma vie.
Τὸ ἐμοῦ ξίφος είναι τὸ ζωή μου.
Mets le livre sur la table.
Κατάθες τὸ βιβλίον ἐν τῇ τραπέζῃ.

La sagesse est la porte du bonheur.
Ἡ σοφία θύρα τῆς εὐδαιμονίας ἐστίν.

L'injustice est une cause de malheurs.
Συμφορῶν αἰτία ἐστὶν ἡ ἀδικία.

La philosophie cherche la vérité, mais la vérité fuit la philosophie.
Ἡ φιλοσοφία τὴν ἀλήθειαν ζητεῖ, ἡ δὲ ἀλήθεια τὴν φιλοσοφίαν φεύγει.

Les fleurs embellissent le jardin.
Τὰ ἄνθη κοσμεῖ τὸν κῆπον.

J'aime l'ombre des oliviers.
Τὴν τῶν ἐλαιῶν σκιὰν φιλῶ.

Les muses sont des déesses.
Αἱ μοῦσαι θεαί εἰσιν.

Il faut juger non selon l'opinion, mais selon la vérité.
Κριτέον οὐ κατὰ δόξαν, ἀλλὰ κατ' ἀλήθειαν.

Mets le couteau sur la table.
Κατάθες τὴν μάχαιραν ἐν τῇ τραπέζῃ.

Écoute la voix de la vérité.
Τῆς ἀληθείας τὴν φωνὴν ἄκουε.

Le soir est la fin du jour.
Ἡ ἑσπέρα τελευτὴ τῆς ἡμέρας ἐστίν.

Tom se distinguait par sa grandeur d'âme.
Ὁ Θωμᾶς μεγαλοφροσύνῃ διαφέρων ἦν.

Les matelots ont besoin de rameurs.
Οἱ ναῦται ἐρετῶν δέονται.

Les matelots ont besoin d'un pilote.
Οἱ ναῦται κυβερνήτου δέονται.

Thucydide et le poète Euripide étaient disciples d'Anaxagore.
Θουκυδίδης καὶ Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς μαθηταὶ ἦσαν τοῦ Ἀναξαγόρου.

Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.
Οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν