¡Felicidades!
Congratulassion!


No se levanta temprano.
As alva nen prest.

El médico me tomó el pulso.
Ël médich a l'ha tocame 'l pols.

Él habla inglés y francés.
A parla anglèis e fransèis.

Mi padre fuma.
Mè pare a fuma.

Yo era joven y quería vivir.
Mi i j'era giovo e i vorìa vive.

Él pinta paisajes frecuentemente.
Chiel al pitura sovens dij paesagi.

Quiero morir, pero no puedo.
I veul meuire, ma i peul nèn.

Por favor, lee ese libro.
Për piasì les col lìber-lì.

La casa está fría.
La cà a l'é frèida.

Eres muy simpático.
At ses dastrà simpàtich.

Léelo una vez más, por favor.
Leslo 'ncora na vira, për piasì.

Mi hermano está ahora en Australia.
Mè frel adess a l'é an Austràlia

Su hijo se murió el año pasado.
Sò fieul a l'é mort l'ann passà.

El cuento nos es familiar.
La conta a l'é familjar për noi.

Todos son felices.
A son tuti content.

Lo que a ti te parece simple, a mí me parece complicado.
Lòn che a ti at smija sempi, a mi am smija complicà.

¿Sabes? A ella le gustan los animales.
It lo sas? A chila a-j piaso le béstie.

Me gustaría saber si es verdad.
Am piasrìa savèj s'a l'é vèj.

¡No soy capaz ni siquiera de ubicar Alemania en un mapa! ¡Me da vergüenza!
I sai gnanca anté ch'as trova la Gërmania an sla mapa! Coma im vërgògno!

Los edificios de madera se incendian fácilmente.
J'edifissi an bosch a pijo feu facilment.

¿Qué hay?
Cò a-i é?

¡Ven aquí!
Ven sì!

Una cerveza, por favor.
Na bira, për piasì.

Tom llegó el último.
Tom a l'é rivà për ùltim.

Uno es rojo y el otro es blanco.
Un a l'é ross e l'àutr a l'é bianch.

Este es un evento importante.
Cost-sì a l'é n'event important.

Estoy buscando mis llaves.
I son an camin ch'i serch mie ciav.

Hoy es mi cumpleaños.
Ancheuj a l'é 'l mè compleann.

Le aconsejo a todo el mundo esta película. Es realmente interesante.
I lo consijo a tuti. Cost cine-sì a l'é pro anteressant.

Esto es algo realmente importante que no deberías olvidar.
Lòn a l'é ben amportant: a ventrìa nen dësmentiess-ne.

Estoy seguro de que acabarán volviendo a hablarse.
I son sicur ch'a tornran parlesse.

Es peligroso nadar en este lago.
A l'é pericolos nové an cost lagh-sì.

Eres muy amable.
At ses dastrà simpàtich.

Estoy esperando a que ella venga.
I la speto sì.

La democracia se originó en la antigua Grecia.
La democrassìa a l'ha orìgin ant l'antica Grecia.

No puedes jugar béisbol aquí.
Ambelessì as peul nen gieughe al baseball.

¿Qué es esta mierda?
Qué a l'é 'sa porcarìa?

Mi hermano ahora está en Australia.
Mè frel adess a l'é an Austràlia

Mi nombre es Tom.
Mè nòm a l'é Tom.

¿Cocinas bien?
It cusin-e bin?

¡Tú sabes que te amo!
'T lo sas ch'i 't veul bin!

¿Hablas inglés?
'T parle anglèis?

Tom y su abuela fueron a la librería.
Tom e soa granda a l'han andà an librerìa.

Los tiempos cambian.
Ij temp a cambio.

El daño está hecho.
Ël dann a l'é fàit.

Muchos argentinos prefieren usar un auto y no el transporte público.
Motobin d'argentin a l'han pì car dovré n'àuto e nèn ël traspòrt pùblich.

Mauritania era una posesión de Francia hasta 1960, cuando obtuvo la independencia.
La Mauritania a l'é stàita un possediment dla Fransa fin al 1960, quand a l'ha otnù l'indipendensa.

Hoy fui al mercado a comprar dos melones.
Ancheuj i son andàit al mercà a caté doi mlon.

Yo no hablo japonés.
Mi i parlo nen 'l giaponèis.