Ella prometió no salir sola.
Nws cog lus tias nws yuav tsis tawm mus ib leeg.


Gracias por hacerme este favor.
Ua tsaug koj ho pab kuv.

Muchas gracias por el teléfono que me diste.
Ua tsaug ntau ntau rau lub xovtooj uas koj muab rau kuv.

Él promete que no va a salir solo.
Nws cog lus tias nws yuav tsis tawm mus ib leeg.

Él no tiene más de 1,000 yen.
Nws muaj tsis tshaj ib txhiab yees.