Neniu komprenas min.
Nulu komprenas me.


Tio ŝanĝos nenion.
To chanjos nulo.

Mi ne komprenas.
Me ne komprenas.

Al la hotelo Hilton bonvolu.
Al hotelo Hilton, me pregas.

Mi ne scias.
Me ne savas.

Mi amas vin!
Me amoras tu.

Mi ne havas multe da mono.
Me ne havas multa pekunio.

Saluton!
Saluto!

Ili ambaŭ estas bonaj instruistoj.
Li amba esas bona instruktisti.

Hieraŭ mi aĉetis ruĝan aŭton.
Hiere me kompris automobilo reda.

Italio estas belega lando.
Italia esas belega lando.

Vi estas anĝelo!
Tu esas anjelo!

Mi komprenas vian lingvon.
Me komprenas tua linguo.

La angla estas uzata de multaj homoj.
La Angla esas uzata da multa personi.

Oni ne povas vivi sen akvo.
On ne povas vivar sen aquo.

Mi estas heroo.
Me esas heroo.

Mi estas pli alta ol vi.
Me esas plu granda kam tu!

Toni parolas la anglan lingvon same bone kiel vi.
Tony parolas l'Angla linguo same bone kam tu.

Kiel vi fartas?
Quale tu standas?

Kion vi faras?
Quon tu facas?

Kiel estis la vetero hieraŭ?
Quale esis la vetero hiere?

Telefonu al mi hodiaŭ vespere.
Telefonez a me ta vespere.

Bone paroli la anglan estas malfacile.
Parolar l'Angliana linguo bone esas desfacila.

Mia fratino estis belega virino.
Mea fratino esis belega muliero.

Mia domo estas granda.
Mea domo es granda.

Mi provos denove.
Me probos itere.

La ĉielo estas blua.
La ciel' esas blua.

La ĉielo estas blua.
La cielo esas blua.

Kiom da libroj vi havas?
Quanta librin tu havas?

Mi bezonas vian konsilon.
Me bezonas tua konsilo.

Mi scias la veron.
Me savas lo vera.

Kial ne?
Pro quo ne?

Multan dankon!
Me dankas vu multe!

Venu ĉi tien, John.
Venez hike, John.

Kiel vi nomiĝas?
Quale vu nomesas?

Kiel vi nomiĝas?
Quale tu nomesas?

Li iras en la bibliotekon por legi librojn.
Il iras a la biblioteko por lektar libri.

Mi konas lin.
Me konocas ilu.

Ĉu vi certas?
Ka tu esas certa?

Pagi dolarojn ne vidinte la varojn.
Pagar dolari ne vidinte la vari.

Mi malsatas.
Me hungras!

Li demandis min pri mia aĝo, mia nomo, mia adreso ktp.
Lu demandis me pri mea evo, mea nomo, mea adreso, ed cetere.

Ĉu vi ne malsatas?
Ka tu ne hungras?

Bonvolu fermi la pordon.
Voluntez klozar la pordo.

Nia bovino ne donas lakton al ni.
Nia bovino ne donas la lakto a ni.

Li jam estas viro.
Lu ja esas viro.

Hispanoj havas du familiajn nomojn.
La Hispaniani havas du surnomi.

De kie vi venas, Karen?
De ube vu venas, Karen?

Ŝi vere estas bona knabino.
El vere esas bona yunino.

Ĉu vi havas fratinojn?
Ka tu havas fratini?