I love you.
Ngiyakuthanda.


I don't want to go to school.
Angifuni ukuya esikoleni.

Can I help you?
Ngingakusiza?

Welcome.
Umbingelelo!

I'm a doctor.
Ngingudokotela.

I'm a teacher.
Nginguthisha.

I like him.
Ngiyamthanda.

She works for a hospital.
Usebenzela isibhedlela.

How are you?
Unjani?

How are you?
Ninjani?

Hello!
Sawubona!

I am hungry.
Ngilambile.

Good afternoon.
Sawubona.

I'm a student.
Ngingumfundi.

I want to live in the country.
Ngifuna ukuhlala emaphandleni.

I'm going home.
Ngiyagoduka.

I want to live in a town.
Ngifuna ukuhlala edolobheni.

They are afraid of death.
Besaba ukufa.

I hate you.
Ngiyakuzonda.

I want to live in a castle.
Ngifuna ukuhlala enqabeni.

She's my wife.
Ungumkami.

I'm a student in a university.
Ngingumfundi enyunivesini.

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.
Burj Khalifa yibhilidi elide kwengca wonkhe emhlabeni.

We have wine.
Sinewayini.

You're a good friend.
Ungumngane omuhle.

I will come.
Ngizokuza.

I'm swimming in the ocean.
Ngiyabhukuda olwandle.

You speak English.
Ukhuluma isiNgisi.

She sang a song.
Ucule iculo.

Emily wrote the sentence.
Emily ubhale umusho.

I'm learning Zulu.
Ngiyafunda isiZulu.

I want to buy a book.
Ngifuna ukuthenga incwadi.

I like bread.
Ngithanda isinkwa.

There are islands in the sea.
Zikhona iziqhingi olwandle.
This is where we watch TV.
Lapha kulapho sibuka khona umabonakude.

Can you find all of Niki’s books?
Ungazithola zonke izincwadi zikaNiki?

Here’s the kitchen.
Nali igumbi lokuphekela.

Hello. My name is Jabu.
Sawubona. Igama lami nginguJabu.

Can you see the cat?
Uyalibona ikati na?

This dictionary has been designed to help children in their first few years of learning English or IsiZulu as an additional language.
Lesi sichazamazwi senzelwe ukusiza izingane ezineminyaka ephansi, ezisaqala ukufunda isiNgisi noma isiZulu njengolimi olwengeziwe.

How many people are reading the newspaper?
Bangaki abantu abafunda iphephandaba?

Does your knee hurt?
Kungabe idolo lakho libuhlungu?

Where’s my cap?
Likuphi ikepisi lami?

I’m going to wear jeans.
Ngizogqoka ijini.

Where is Jabu’s cap?
Likuphi ikepisi likaJabu?

Where's the mosque?
Likuphi isonto lamaSulumani?

It’s next to the shopping mall.
Iseduzane noxhaxha lwezitolo.

Can you find the signs for the mosque, the church and the synagogue?
Ungazithola izimpawu zesonto lamaSulumani, isonto kanye nesinagogo?

We need flour and sugar.
Sidinga ufulawa noshukela.