I am going out this afternoon.
ⴰⴷ ⴼⴼⵖⴻⵖ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴰ.


She's used to going to the museum on Sundays.
ⵜⵏⵏⵓⵎ ⵜⴳⴳⵓⵔ ⵖⵔ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ.

I am reading a book in the library.
ⴰⵔ ⴰⵇⵇⵔⴰⵖ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵖ ⵜⴰⵎⴽⴰⵕⴹⵉⵜ

I read two books a week.
ⴰⵔ ⴰⴳⴳⵔⴰⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⴻⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵖ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

Why don't we talk about this tomorrow?
ⵎⴰⵢⵎⵉ ⵓⵔ ⵖⵉⴼⵙ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⴽⴽⴰ?

We waited with Tom.
ⵏⵕⵊⴰ ⵜⵓⵎ.

When did you start teaching French?
ⵎⴰⵢⵎⵉ ⵜⵙⵏⵜⵉⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ?

Tom's got to eat something.
ⵉⵅⵚ ⴰⴷ ⵉⵛⵛ ⵜⵓⵎ ⴽⵔⴰ.