He's kicking me!
Uyandikhaba!


I love you.
Ndiyakuthanda!

Open your mouth!
Vula umlomo wakho!

I don't want to go to school.
Andifuni ukuya esikolweni.

It is raining.
Kuyanetha.

Where do you come from?
Uvela phi?

Where do you come from?
Nivela phi?

Can I help you?
Ndingakunceda?

Hello. May I speak to Mr Johnson, please?
Molo. Ndingathetha noMnumzana Johnson, nceda?

Hello. This is Joe Carlton. May I speak to Michael?
Molo. NguJoe Carlton lo. Ndingathetha noMichael?

May I speak to Mike, please?
Ndingathetha noMike, nceda.

May I speak to Bill?
Ndingathetha noBill?

Have you ever been to Paris?
Wakhe waya eParis?

Open the door.
Vula ucango.

Sorry...
Uxolo...

The store closes at eleven.
Ivenkile ivala ngo11.

How do you feel today?
Uziva njani namhlanje?

How do you like your coffee?
Uyithanda njani ikofu yakho?

May I speak with you?
Ndingathetha nawe?

I'm pleased to meet you.
Ndiyavuya ukukwazi.

Thank you very much for your letter.
Enkosi kakhulu ngeleta yakho.

I want money.
Ndifuna imali

You can speak English.
Ungathetha isiNgesi.

What is your name?
Ngubani igama lakho?

"What time is it now?" "It's ten o'clock."
"Ngubani ixesha ngoku?" "Ngu 10."

"What time is it?" "It is ten-thirty."
"Ngubani ixesha?" "Ngu 10.30."

"May I speak to Mr Smith?" "Will you hold the line?"
"Ndingathetha noMnumzana Smith?" "Khawubambe njalo."

Welcome.
Wamkelekile.

The kids are asleep.
Abantwana balele.

I'm afraid to go alone.
Ndiyoyika ukuhamba ndedwa.

I'm looking for work.
Ndifuna umsebenzi.

Time flies.
Ixesha liyabaleka.

Please close the window.
Nceda uvale ifestile.

Please close the window.
Khawuvale ifestile.

He was sentenced to three years in jail.
Ugwetyiwe iminyaka emithathu entolongweni.

Turn off the light.
Cima isibane.

He kicked the ball.
Ukhabe ibhola.

He is looking for a job.
Ukhangela umsebenzi.

She is looking for her car keys.
Uzikhangela izitshixo zemoto yakhe.

She is brave for a girl.
Uyintombi, kodwa unesibindi.

I don't want to work.
Andifuni ukusebenza.

I am a vegetarian.
Nditya imifuno kuphela.

You are my friend.
Ungumhlobo wam.

Thank you!
Enkosi!

Excuse me, what time is it?
Uxolo, ngubani ixesha?

A cat came out from under the desk.
Ikati iphume phantsi kwedesika.

He found his parents.
Ufumene abazali bakho.

You must leave.
Kufuneka uhambe.

What time is it?
Ngubani ixesha?

I want a blue cake.
Ndifuna ikeyiki eluhlaza.