I have a headache.
S-asy xe akanga xe suí.


What are you doing?
Marape ore-ico?

You go first.
Pêi po-ço-bo ranhe.

The sky is blue.
S-oby ybaka.

The sky is blue.
Ybaka s-oby.

George is quite talkative.
Jorge i nhe'engixuer.

I'll kill him.
T' a-îuká-ne.

That's what I'm looking for.
Kó-ne aé xe r-embi-ekara.

My head is spinning.
Ning e-í xe akanga.

Where did he go?
Mamó r-upi-pe i xó-û?

I don't know.
N'aikuabi.

Who are you?
Aba-pe-nde?

Hello!
Hẽ!

Finally!
Ahyry!

Tom is a good person.
Tom marangatu.

She is beautiful.
A'e i porang.

Don't move.
E-ico-nhote.

Come with me.
T' îa-só îandé irũ-mo.

Everyone dies.
Asé omanõ.

I am a boy.
Xe kunumĩ.

I am a boy.
Ixé kunumĩ.

Yes.
Pá.

Yes.
Eẽ.

What does "Tatoeba" mean?
Marã o-î-á-bo-pe asé "Tatoeba" i é-û?

I am good.
Xe marangatu.

Go!
E-kûãî!

Go!
E-kûá!

Go!
Pe-kûáî!

Go!
Pe-kûá!

I remember it!
Xe-maenduar.

She died.
Omanõ.

Tom is a priest.
Tom abaré.

Ave Maria.
Ave Maria.

What does Tom mean?
Marã o-î-á-bo-pe asé "Tom" i é-û?

I can do this.
A-é katu ebouinga r-esé.

Tom spoke to Mary.
Tomás Maria supé onhe'eng.

When did you come?
Erimbaepe ere-iur?

Who died?
Abape omanõ?

Tom died.
Tom omanõ.

You are a beautiful woman.
Endé kunhãporanga.

Tom is back.
Tomás oiebyr.

Tom will obey.
Tomás osapiaryne.

Tom obeyed.
Tomás osapiar.

I'm the boss.
Ixé morubixaba.

I remember Tom.
Xe Tomás ma'enduar resé.

They're family.
A'e anama.

I don't remember Tom.
Xe Tomás resé na ma'enduari.

I remember Tom well.
Xe Tomás ma'enduarkatu.

Our Father in heaven, hallowed be your name. Your Kingdom come, your will be done, on earth as in heaven Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Oré rub ybákype tekoar, i moetepýramo Nde rera t'oîkó. T'our nde Reino, t'onhemonhang Nde remimotara ybype ybákype i nhemonhanga îabé. Oré remi'u 'ara îabi'õndûara eîme'eng kori orebe. Nde nhyrõ oré angaîpaba resé orebe, oré rerekomemûãsara supé oré nhyrõ îabé. Oré mo'arukar umẽ îepé tentação pupé, oré pysyrõte îepé mba'eaíba suí.

He is afraid.
Osykyié.