Let's try something.
Subukan natin to.


I have to go to sleep.
Kailangan ko nang matulog.

I have to go to sleep.
Matutulog na ako.

This is never going to end.
Di ito matatapos.

I just don't know what to say.
Di ko lang talaga alam kung ano sasabihin.

You should sleep.
Dapat matulog ka na.

It is unfortunately true.
Sa kasawiang palad, iyon ay totoo.

It doesn't surprise me.
Di ako magugulat.

For some reason I feel more alive at night.
Parang mas masigla ang pakiramdam ko 'pag gabi.

I didn't like it.
Ayoko nyan.

I wish I could go to Japan.
Sana makapunta ako ng Japan.

I wish I could go to Japan.
Sana makapunta ako sa Hapon.

It may freeze next week.
Baka magyelo sa susunod na linggo.

Thanks for your explanation.
Salamat sa iyong paliwanag.

I like candlelight.
Gusto ko ang ilaw ng kandila.

Where is the problem?
Anong problema?

I love you.
Mahal kita!

I can't explain it either.
Di ko rin maipaliwanag.

I don't know if I still have it.
Di ko alam kung nasa akin pa.

What do you think I've been doing?
Ano sa tingin mo ang ginagawa ko?

Everyone wants to meet you. You're famous!
Gusto kang makilala ng lahat. Sikat ka!

Whatever I do, she says I can do better.
Ano man ang gawin ko, sinasabi niyang magagawa ko pa nang mas maayos.

Nobody understands me.
Walang nakakaintindi saakin.

Are you referring to me?
Ako ba ang tinutukoy mo?

It can't be!
Di maaari!

"She likes music." "So do I."
"Gusto niya ang musika." "Ako rin."

Please don't cry.
Tahan na.

A Japanese would never do such a thing.
Hinding-hindi gagawin ng isang Hapon ang ganyang bagay.

If you see a mistake, then please correct it.
Kung makakita ka ng pagkakamali, pakitama ito.

If you don't eat, you die.
Kung di ka kumain, mamamatay ka.

How do you spell "pretty"?
Paano ang pagbaybay mo ng "pretty"?

I'm sorry, I can't stay long.
Sori, pero di ako puwedeng magtagal.

Are they all the same?
Magkapareho ba sila?

Thank you very much!
Maraming salamat!

I'll take him.
Kukunin ko sya.

Do you speak Italian?
Nagsasalita ba kayo ng Italyano?

May I ask a question?
Maaari ba akong magtanong?

I would never have guessed that.
Di ko yun mahuhulaan.

You'll forget about me someday.
Makakalimutan mo rin ako balang araw.

I can't live without a TV.
Hindi ako mabubuhay nang walang telebisyon.

We can't sleep because of the noise.
Di kami makatulog dahil sa ingay.

It took me more than two hours to translate a few pages of English.
Inabot ako ng mahigit dalawang oras sa pagsalin ng ilang pahina sa Ingles.

What do you want?
Anong gusto mo?

I have a dream.
Ako'y may isang panaginip.

But the universe is infinite.
Pero ang sansinukob ay walang hanggan.

You look stupid.
Mukha kang tanga.

My name is Jack.
Ang pangalan ko ay si Jack.

These things aren't mine!
Di akin ang mga ito.

I have lost my wallet.
Nawala ko ang aking pitaka.

So annoying... Now I get a headache whenever I use the computer!
Talagang nakakainis... Ngayon ay sumasakit palagi ang ulo ko kung gumagamit ng kompyuter!