What is your name?
Ïrï tî mo nyen ?


Hello!
Balaô!

Thank you!
Singîla !

I am a man.
Mbï yeke kôlï.

I'm hungry!
Nzàrà à sârà mbï !

What's your name?
Ïrï tî mo nyen ?

I am hot.
Wâ à sârà mbï.

I'm hot.
Wâ à sârà mbï.

I'm a man.
Mbï yeke kôlï.

My name is Tom.
Ïrï tî mbï Tom.

Welcome to Tatoeba!
Nzönî gango na Tätôëbäa!