Muiriel is 20 now.
Muiriel er 20 no.


I love you.
Eg elsker deg.

Those who live in glass houses should not throw stones.
Dei som bur i glashus burde ikkje kaste stein.

I have a headache.
Eg har vondt i hovudet.

I have a headache.
Eg har hovudverk.

It's too expensive!
Det er for dyrt!

I am married and have two children.
Eg er gift og har to born.

I don't want to go to school.
Eg vil ikkje gå på skule.

I spent twelve hours on the train.
Eg var på toget i tolv timer.

How many hours of sleep do you need?
Kor mange timar søvn treng du?

You really have a passion for food.
Du har sanneleg glød for mat.

What do you intend to do?
Kva tenkjer du å gjere?

You have put everything out of order.
Du har rota alt til.

What are you going to be?
Kva skal du vera?

Where do you come from?
Kor kjem du frå?

Your o's look like a's.
O-ane dine liknar på a-ar.

Imagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.
Sjå føre deg, for skuld argumentet, ei stammegruppe der insest mellom mor og son var godteke.

Hunger knows no law.
Svolten sannkjenner inga lov.

Get back, get back!
Kom att, kom att!

I will gladly help you.
Eg hjelper deg gjerne.

Some of the students like to play the guitar.
Nokre av elevane likar å spelle gitar.

There's a lot of room left for improvement.
Det er mykje betring å gå på.

The meeting is held twice a month.
Møtet finn stad to gonger i månaden.

Every one of us is more or less interested in art.
Alle av oss er meir eller mindre kunstinteresserte.

We flew to Paris, where we stayed a week.
Vi flaug til Paris, som vi blei ei veke i.

The church we went past crumbled five minutes afterwards due to a huge earthquake and more than a 100 churchgoers were buried alive.
Kyrkja vi gjekk forbi braut saman fem minutt etterpå på grunn av eit enormt jordskjelv, og fleire enn 100 kyrkjefolk vart gravlagde levande.

What do you want to do?
Kva vil du gjer?

Round trip or one-way?
Tur-retur eller ein veg?

The best way to learn English is to go to America.
Den beste måten å lære seg engelsk på, er å fara til USA.

Will you give me a drink?
Kunne du gjeve meg noko å drikke?

I am at home.
Eg er heime.

Who taught you to play the piano?
Kven lærte deg å spele piano?

I'm listening to the radio.
Eg høyrer på radio.

It will not be long before the winter vacation ends.
Det tek ikkje lang tid innan vinterferien er over.

It's already seven.
Klokka er allerede sju.

Would you like a cup of milk?
Vil du ha ein kopp mjølk?

I'll call him later.
Eg ringjer han seinare.

Bob is my friend.
Bob er venen min.

Throw the ball back to me.
Kast att ballen åt meg.

I wonder what happened to Paul.
Eg lurar på kva som skjedde med Paul.

You must not stay in bed.
Du får ikkje verte sengeliggjande.

Butter is made from cream.
Smør vert laga av fløyte.

The party is over.
Festen er over.

In such countries as Norway and Finland, they have lots of snow in winter.
I land som Noreg og Finland har dei mykje snø om vetteren.

Nancy invited him to a party.
Nancy inviterte han til ein fest.

I have no idea how long it will take.
Eg har ikkje peiling på kor lang tid det kjem til å taka.

By the way, how old are you?
Kor gammal er du, forresten?

Don't be so noisy, please.
Ikkje bråk så fælt, er du snill.

Don't be so noisy, please.
Ikkje bråk så fælt, er de snille.

The door was opened by a tall man.
Døra vart opna av ein høg mann.