I love you.
/kaw ʔɛɛʔ maj/


Where are you?
/maj ʔat ʔai muː/

I don't know.
/niʔ cɔːm/

I'm at home.
/kaw ʔat duaŋ/

What's your name?
/ʔɛˈmɛh cəmɛh maiɲ/

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
/mɨːj baːr peː buən sɨːŋ bɔʌt təˈpuəl təˈkɑːl təˈkiaj məcit/

Where are you going?
/maj juːʔ ʔaj muː/

How much is the kilo of bananas?
/preːt mɨːj kilo mah muː/

May I take a photo?
/tai hup biːən/

Why are you drinking water?
/maj ʔeˈkaʔ ʔɛˈmɛh ŋɔɔjʔ daaʔ/

I hate you.
/kaw kamɔːk maj/

My name is Tom.
/kaw cəmɛh tʰɔːm/

I don't love you.
/kaw niʔ ʔɛɛʔ maj/

There's no water.
/niʔ cuk daaʔ/

I don't hate you.
/kaw niʔ kamɔːk maj/

My son's name is Tom.
/ceʔ koːɲ kaw cəmɛh tʰɔːm/

You may take a photo.
/tai hup biːən/